ހެނދުނުއްސުރެ އަހަރެން އުޅެމުން ދިޔައީ ޖެހިގެން އޮތްދުވަހު އޮތް ހިސާބުގެ ފުރަތަ ކަރުދާހުގެ އިމްތިޚާނަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ރޭގައި ޝާޔާއާއި ދެކެވުނު ވާހަކައާއި މިއަދު ކަންވެދާނެ ގޮތެއް އަހަރެންގެ ސިކުނޑިން ފިލައިގެން ދާގޮތެއް ނުވިއެވ ފިލާވަޅުތައް ހަދަން އިންނަމަވެސް ޝާޔާ ގުޅާނެ އިރެއްގެ އިންތިޒާރުގައި ވަގުތުތައް ގުނެމުން ދިޔައެވެ. ވާނީ ކިހިނެއް ބާއެވެ؟ އަހަރެންގެ ހިތް ނުތަނަވަސް ވަނީ ކީއްވެ ބާއެވެ؟ މިއަދަކީ އަނެއްކާ އަހަރެންނާއި ޝާޔާގެ ލޯބީގެ ފަހު ދުވަސް ބާއެވެ؟ މިކަހަލަ އެތައް ސުވާލެއް އަހަރެން ގެ އަމިއްލަ ނަފުސާއި ކުރަމުން ދިޔައީމެވެ. އެހެންނަމަވެސް ޖަވާބެއް ނުލިބެއެވެ.

އަސުރު ނަމާދަށްފަހު އަނެއްކާވެސް އަހަރެން ފިލާވަޅުތައް ހެދުމަށް އިށީނީމެވެ. ޝާޔާގެ ފޯނުގެ އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް ނާދެއެވެ. މިއަދު ޝާޔާގެ ބައްޕަ ޝާޔާ އާއި އަހަރެންގެ ގުޅުމާއި މެދު ގޮތެއް އިއްވާ ހުކުމެއް އިއްވާނެ ކަން އަހަރެންނަށް އެނގެއެވެ. ރަނގަޅު ގޮތެއް ވުމަށް އެދި އަހަރެންގެ ހިތާއި ހިތުން ދުޢާ ކުރަމުން ދިޔައީމެވެ.

“ރަޔާން، ހާދަ ހާސްވެފަ ތި އިންނަނީ. އަނެއްކާ މާދަމާގެ އިމްތިޚާނާ މެދު ކަންބޮޑު ވަނީތަ؟” އަހަރެން ފިލާވަޅު ހެދުން ހުއްޓާލުމަށްފަހު އެއްވެސް މަޤުޞަދެއްނެތި މޭޒުމަތީގައި އޮތް ގަނޑުގައި ގަލަމުން ކުރަހާލަ ކުރަހާލާ އިންތަން ފެނިފައި މޫސަ އައިސް ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ.
ނޫނެކޭ ބުނުމުގެ ގޮތުން އަހަރެން ބޯ ހޫރާލީމެވެ.
“އެކަމު ހީވަނީ ކަމަކާ ވަރަށް ހާސްވެފަ އިންހެން. އެނޫނީއްޔާ ތިއީ ރަޔާން އިންނަ ގޮތެއް ނޫން ވިއްޔަ” އަހަރެން އެހެން އިނުމުން މޫސަ ކަންބޮޑު ވިއެވެ.
“އާން” އަހަރެން ބޮޖަހާލަމުން ވަރަށް ކުރުކޮށް ޖަވާބު ދިނުމަށް ފަހު ފުން ނޭވާއެއް ލީމެވެ.
“ކިހިނެއްވީތަ؟ ބުނެލައިގެން އުޅުބަލަ! އޭރުންނެއްނުން ޚިޔާލެއް އަދި އެހީތެރިކަމެއްވެސް ދެވޭނީ” މޫސަ އަހަރެންގެ ކޮނޑުގައި އަތްޖައްސާލާފައި ބުންޏެވެ.
“ފަހުން ދޯ” އަހަރެން އެއްވެސް އުފާވެރިކަމެއްނެތް ހިނިތުން ވުމެއް މޫސަ އަށް ދެމުން ބުނީމެވެ.
“އޯކޭ” މޫސަ އެހެން ބުނުމަށް ފަހު އަހަރެންގެ ކޮނޑުގައި ޖަހާލާފައި ހިނގައިގަތެވެ.

އަހަރެންނަށް އިރު އިރު ކޮޅާއި ފާރުގައި ބަހައްޓާފައިވާ ގަޑިއަށް ބަލާލެވެއެވެ. އަދި ހަމައެއާއި އެކު މޭޒުމަތީގައިވާ ފޯނަށްވެސް ބަލާލެވެއެވެ.
“ފޯނު އަނެއްކާ މިހުރީ ހަލާކުވެފަތަ؟” ފޯނުގެ ރިންގު ނުވެ ގިނައިރު ވާތީ އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ނަފުސާއި ސުވާލުކޮށްލީމެވެ. އަދި ފޯނުގެ ރިސީވަރ ނަގާ ކަންފަތުގައި ޖައްސާލީމެވެ.
“އުހު… އެއްވެސް މައްސަލަ އެއް ނެއް” އަހަރެން ފޯނުގެ ރިސީވަރ ބާއްވާލަމުން އަމިއްލަ ނަފުސަށް ޖަވާބު ދިނީމެވެ.

ފޯނުގެ ރިންގު ވާން ފެށުމާއި އެކު އަހަރެންގެ ހިތްބާރަށް ތެޅެން ފެށިއެވެ.
“ހަ….ލޯ” ދެފަހަރަކު ރިންގުވާންދެން ފޯނާއި ދިމާއަށް ބަލަން އިނުމަށްފަހު ފޯނުގެ ރިސީވާ ނަގާ ކަންފަތުގައި ޖައްސާލަމުން ހިން ދިރުވާލާފައި ގޮވާލީމެވެ.
“ހަލޯ ރަޔާން” އަހަރެންގެ ކަންފަތުގައި ޝާޔާގެ އަޑު ޖެހުމާއި އެކު ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔައެވެ. ކުރަމުން އައި އިންތިޒާރަށް ނިމުމެއް އައެވެ. އަދި ޝާޔާގެ ބައްޕަގެ ބަހަކީ ކޮބައިތޯ ބެލުމަށް ކެތްތެރިކަން ކޮޅުން ލިއެވެ.

“ޝާޔާ…ބައްޕަ އައިސްފިތަ” އަހަރެން ކެއްމަދުވެފައި އެހީމެވެ.
“އާން” ޝާޔާގެ ޖަވާބު ވަރަށް ކުރެވެ. އަދި އަޑުގައި ވަނީ ހާސްކަމެވެ.
“ބައްޕަ ކީކޭ ބުނީ؟” އަހަރެންގެ ހިތް އަވަސް ވިއެވެ.
“ބައްޕަ ވަރަށް އެއްޗެހި ގޮވި، އަހަރެންގެ އިސްތަށިގަނޑުގަ ހިފާފަ އެނދުމައްޗަށް ވައްޓާލި” ޝާޔާގެ އަޑުގައިވަނީ ހިތާމަޔާއި ހިތްދަތި ކަމެވެ. ޝާޔާގެ އަޑު އެހުން އަހަރެންނަށް ވީ ވޭނަކަށެވެ.
“ދެން ކީކޭ ބުނީ؟” އަހަރެން ސުވާލަކަށް ފަހު ސުވާލެއް އަހަމުން ދިޔައީމެވެ.
“ބުނީ ރަޔާން ވެއްޖިއްޔާ ރަޔާއޭ، އަހަރެމެން ވެއްޖިއްޔާ އަހަރުމެންނޭ، ބައްޕައާއި މަންމަ އާއި އެކު އުޅެން ބޭނުމީޔާ ހަމަ މިހާރުން ފެށިގެން ރަޔާން އާއި ވަކިވާށޭ” ޝާޔާ އެހެން ބުނުމުން އަހަރެންގެ އުއްމީދުތައް ގެއްލެން އުޅޭކަމުގެ އިޙްސާސް ކުރެވެން ފެށިއެވެ.
“ދެން، ޝާޔާ ކިހިނެއް ހަދާނީ؟” ޝާޔާގެ ނިންމުމަކީ ކޮބައިކަން ހޯދުމަށް އަހަރެން ސުވާލު ކުރިއިރު އަހަރެންގެ ލޮލުން ކަރުނަ ފޭދިގެން ދިޔައެވެ.
“ރަޔާން……” ޝާޔާ ގިސްލަމުން އަހަރެންނަށް ގޮވާލިއެވެ.
“ޝާޔާ….ބުނެބަލަ” އަހަރެންގެ އަޑުގައިވެސް ވީ ރުއިމާއި ހިތާމައެވެ.
“ރަޔާން…އަހަރެން މައާފު ކުރޭ! އަހަރެންނަށް ދެން ރަޔާން އާއި އެކުގައި ނޫޅެވޭނެ.” ޝާޔާ ރޮމުން އެހެން ބުންޏެވެ.
ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭންގިފައި އަހަރެން ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ކޮޓަރިތެރޭގައިވާ ހުރިހާއެއްޗެއް އަހަރެންގެ ވަށައިގެން އެނބުރެން ފެށިކަހަލައެވެ.
“ރަޔާން…..އަޅެ ޕްލީޒް ވާހަކަ ދައްބަލަ…. އަހަރެންނަށް މައާފުކުރޭ. އަހަރެން ރަޔާންދެކެ ލޯބި ނުވަނީކީ ނޫން” ޝާޔާ ރޮމުން ދިޔައެވެ. ވާހަކަ ދައްކާނެހާ ހިތްވަރެއް އަހަރެން ނަކަށް ނުލިބުނެވެ.
“ރަޔާން. ރޮނީތަ؟ އަޅެ ޕްލީސް..ވާހަކަ ދައްކަބަލަ” ޝާޔާ ރޮމުން އާދޭސް ކުރަމުން ދިޔައެވެ.
“ޝާޔާ ދެން އަހަރެންނަށް ނުގުޅާ! އަހަރެން މި އެކަނިވެރިކަމުގައި ނެތިފަނާވެ ގޮސްފާނަން” ލޮލުން ފައިބަމުންދިޔަ ކަރުނަތައް ފޮހެލަމުން ގިސްލަމުން އަހަރެން ބުނީމެވެ.
“ނޫން… ޕްލީސް ރަޔާން…” އަހަރެން އެހެން ބުނުމާއިއެކު ޝާޔާ ބާރަށް ރޯންފެށިއެވެ.
އެއަޑު އެހުމަށް ކެތްނުވުމާއިއެކު އަހަރެން ފޯނު ބޭއްވީމެވެ. އަދި އެއްވެސް އިހްތިޔާރަކާއި ނުލާ ގިސްލާ ބާރަށް ރޯން ފެށުނެވެ.
ވެތުވެ ދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އަހަރެން ކުރަމުން އައި ފޮނި އުއްމީދުތައް ފެނަށްވީއެވެ. އަހަރެން އެމީހެއްގެ ލޯތްބަށްޓަކައި ޤުރުބާން ވަމުންދިޔަ ޝާޔާ އަހަރެން ދޫކޮށްލީ އަހަރެންގެ އެއްވެސް ކުށެއް ނެތިއެވެ. ޝާޔާގެ މައިންބަފައިން އަހަރެންނާއި ނުރުހުނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ އަހަރެންގެ ކިބައިން އެމީހުނަށް ފެނުނީ ކޮން ކުށެއްހެއްޔެވެ؟ ކޮން ގޯސް ސިފައެއް ހެއްޔެވެ؟ ޝާޔާގެ މަންމައާއި ބައްޕަ ހަމަ އެކަނި ބެނުންވީ އަހަރެންނަށް ވުރެ ތަނަވަސް މާލޭގައި ގެދޮރު ހުރި މޮޅު މީހަކާއި ޝާޔާ ކައިވެނި ކުރުމަށެވެ. އެކަމުން ޝާޔާ އަށް އުފަލެއް ލިބޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އެއްވެސް ކުށަކާއި ނުލާ އަހަރެންނާއި ޝާޔާގެ ހިތް ކުދިކުދި ކޮށްލަން އެމީހުނަށް ކެރުނީ އެމީހުނަކީ މީހުނާއި މެދު ހަމްދަރުދީއެއް ނެތްބަޔަކީ ހެއްޔެވެ؟

މޭޒުމަތީގައި ބޯއަޅައިގެން އޮވެ ރޮމުން ދިޔައިރު އަހަރެންގެ ހިތައް އެތައް ސުވާލުތަކެއް އަރާ ފައިބަމުން ދިޔައެވެ. އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ނަފުސާއި ސުވާލުކުރަމުން ޝަކުވާ ކުރެވެމުން ދިޔައެވެ.

19

26 Comments

 1. kudu kudoo

  October 7, 2013 at 2:48 pm

  vaahaka thankolheh kuru

 2. zahu

  October 10, 2013 at 7:23 am

  vaahaka vvv.salhi….but thankolheh kuree

 3. adhy

  January 13, 2014 at 1:12 pm

  mashakan mi vaahaka akan nuve,, bt vaahaka liyevey varan ibaaraikurun salhi

 4. m

  February 23, 2014 at 2:05 pm

  good

 5. Dhinham

  July 6, 2014 at 1:55 pm

  Kuru vahakayakahvureve kuru , but nice

 6. HAM

  July 13, 2014 at 11:09 am

  VVV SALHI

 7. Ryan

  July 11, 2015 at 2:26 pm

  Thankolheh kury.. nimun ves kada

 8. xynnn

  July 17, 2015 at 8:55 pm

  Sifakurumuge bai varah kamudhiya. . . You’re doing a great job ! !

 9. shabaa

  August 17, 2015 at 9:21 pm

  Nimmun kada..bt haadhisaa v salhi

  • AISHATH .

   August 9, 2017 at 12:20 pm

   yup so short

 10. HASS

  December 23, 2015 at 11:26 am

  salhi.. bt thankolhehh kuru..

 11. rau

  May 17, 2016 at 3:38 pm

  Nice…but kudakoh kuru

 12. Ash

  May 25, 2016 at 10:52 am

  Dhen sAlhi too short ekam

 13. Fathmath asyla

  August 27, 2016 at 7:39 am

  Varah salhi mi site ge vaahaka thah

 14. ކަތިވަޅި

  August 28, 2016 at 12:26 pm

  Salhi. But nimun kada

 15. naxxx

  August 28, 2016 at 1:41 pm

  Varah salhi

 16. Sahukko

  November 19, 2016 at 3:32 pm

  Your doing a great job

 17. anbe

  March 20, 2017 at 5:58 pm

  our doing a gud job.. gud luck..

 18. shaa

  April 11, 2017 at 5:35 pm

  ehaa eh noon dhen ok ekam.

 19. Ahmed

  April 12, 2017 at 2:37 pm

  vvv. reethi ekamu maakuru

 20. mirushaa

  May 6, 2017 at 11:05 am

  Varah salhikoh sifakohfa hury ekamu too short

 21. dana

  October 18, 2017 at 1:54 pm

  dhen reechehves noon ehaa kuruveema.

 22. fathma

  February 5, 2018 at 8:48 am

  nice happy endingeh genesdin nama v rangalhuvees

 23. Asra

  February 22, 2018 at 6:12 pm

  Reethi

 24. Thoo

  November 9, 2018 at 12:10 pm

  Reethi vaahaka ehh

 25. lam

  March 8, 2019 at 8:32 pm

  vrh kuru…ekamaku salhi..

Comments are closed.