– 25 ޖެނުއަރީގެ ބަޔާއި ގުޅޭ –

މިއަދު އެދެމީހުންގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުމުންވެސް ލައިޝާގެ ފަރާތުން ފެނުނު ލަދުރަކި ހިނިތުންވުން ނިހާލްއަށް ވަރަށް ކަމުދިޔައެވެ. އަދި ހީނުކޮށް ހުއްޓައި ލައިޝާ ދާދި ދެންމެއަކު އެ ވަތް ކޮޓަރީގެ ދޮރުގައި ލިޔެފައިވާ ނަމުގެ ސަބަބުން ލައިޝާއާއި ބެހޭގޮތުން އޭނާ ހޯދަންބޭނުންވާ އެއްޗެހި އެނގުމަށް ފަސޭހަވިއެވެ. މަޢުނަވީ ހިނިތުންވުމެއް އޭނާގެ ފިޔާތޮށި ކުލައި ދެތުންފަތަށްވެރިވިއެވެ.

“ޑޮކްޓަރ ލައިޝާ!…އާހް!.. ވަރަށް ރީތި” ނިހާލް މަޑު މަޑުން އެނަން ކިޔައިލިއެވެ.

ފަތިހު ހޭލެވުނު ހިސާބުން ފެށިގެން ލަޔާލް ކުރި ހުރިހާ ކަމެއްވެސް ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިގެން ހުރެ ކުރާތަން ފާއިޒްއަށް ފެންނަމުންދިޔައެވެ. ކޮންމެ ކަމެއްވެސް ކުރަންހުއްޓަސް އެ މޫނު މަތީގައި ކުރިން ނުހުންނަ އުޖާލާ ކަމެއް އެބަފެނެއެވެ. މިކަމާއި ފާއިޒް މިއަދު ހުރީ ވަރަށް އުފާވެފައެވެ. ލަޔާއަށް ނޭނގުނަސް މި ފާއިތުވެގެންދިޔަ ދުވަސްތަކުގައި އެ ކުއްޖާގެ އުޅުމަށް އަންނަމުން ދިޔަ ބަދަލުތައް ވަރަށް ކައިރިން ފާއިޒް ދިޔައީ ބަލަމުންނެވެ. ނަމަވެސް ލަޔާލް އެ ކުރާ ހިތާމަ ތަކުގެ އަޞްލެއް ހުދު އޭނާއަށްވެސް ވަނީ ނުހޯދިފައެވެ. އެހެނަސް މިއަދު އޭނާ އެކަމަކާއި އެއްވެސް ފަރުވާލެއްނެތެވެ. އޭނާގެ ދަރިފުޅުގެ މޫނުމަތިން  ނުފޮހެވޭނެ ހިނިތުންވުމެއް ފެންނަން ފަށައިފިއެވެ. މިކަމާއި އޭނާގެ އަންހެންކޮއްކޮ ފާއިގާއާއި ވެސް މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ. އަދި އެކަމުގެ އުފަލުގައި މިއަދު ގޭގެ އެންމެން އެކުގައި ހެނދުނުގެ ނާޞްތާގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ވާހަކަ ކުދިންގެ ގާތުގައިބުނުމަށް ފާއިގާއާއި ޙަވާލުކުރިއެވެ.

 ފާއިގާވެސް އޭނާގެ ބޭބެގެ  ދެ އަންހެން ދަރީންދެކެވަނީ އަމަށަކު ލޯތްބެއްނޫނެވެ. އޭނާގެ ހުންނަނީ އެންމެ ފިރިހެން ކުއްޖެކެވެ. އެ ދަރިފުޅު ކިޔަވަން ހުންނަނީ ސިންގަޕޫރުގައެވެ. ނަމަވެސް ފާއިގާވެސް ކުރާ ހިތާމައެއްވެއެވެ. އެކަމަކީ އާއިލާގެ އެންމެނަށްވެސް އެނގޭ ކަމެކެވެ. އޭނާގެ ފިރިމީހާ ނެތުމުގެ ހިތާމައެވެ. އޭނާގެ ދަރިފުޅު ޝާފީއަށް ބަނޑުބޮޑު ވެފައި ހުއްޓައި ކެންސަރުގެ ބަލީގައި ޝާހިދު މިދެނިޔެ ދޫކުރުންވީ ހަޖަމުކުރުން ދަތި ހިތްދަތިކަމެއް ފާއިގާއަށް ލިބުނު ކަމެއް ކަމުގައެވެ. ފާއިޒާއި އެމީހުނަށް ހެޔޮއެދޭ އެންމެންގެ ބުރަ މަސައްކަތުން ފާއިގާ އެ އެކަނިވެރި ދުނިޔެއާއި މުޅިން ދުރަށް ދިޔައެވެ. އަދި ހިތްވަރާއިއެކު ދިރިއުޅުމާއި ކުރިމަތިލީ އޭނާގެ ބަލި ބޭބެއާއި ކިޔަމަންތެރި ދެކޮއްކޮއާއި ލޯބިވާ ދަރިފުޅުގެ ޙައްޤުގައެވެ.

ހެނދުނުސައިގެ ކަންތައް ނިންމާލުމަށްފަހު ލައިޝާ އަދި  ލަޔާލްވެސް އެމީހުންގެ މަސައްކަތަށް އެނބުރި ދިޔައީ ވަރަށް އުފާވެރި ވަގުތުކޮޅެއް ބައްޕައާއި ބޮޑުދައިތަގެ ކާރީގައި ހޭދަކޮށްލާފައެވެ. އެގެއަށް އަލުން އާ ރޫޙެއް ލިބިފައިވާ ކަހަލައެވެ. އެހެން ނުވާންވީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ގޭގެ އެންމެންގެ ހިނިތުންވުން ކަމުގައިވާ ލަޔާލް މިހާރު އެހުންނަނީ އަބަދުވެސް ހީލަ ހީލައެވެ.

“އޭތް ދިމް! އާދެބަލަ މިކޮޅަށް…” މިއަދު ހެނދުނު އޭނާއާއި ދިމާވި ފިރިހެން ކުއްޖާ ވަރަށް ހެވިފައި ދިމްޝާމެނާއި ވާހަކަ ދައްކަން ހުރިތަން ފެނުމުން އެއީ އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ކާކުތޯ ބަލާލުމުގެ ޝަވްގު ވެރިކަން ލައިޝާގެ ހިތުގައިވަނީ އިންތިހާއަށެވެ. އޭނާއަށް މިވާގޮތް ހުދު އޭނާއަށް ވެސް ބުނެދޭން ނޭނގޭ ކަހަލައެވެ. ދުވަހަކުވެސް ފިރިހެންކުއްޖެއްގެ މަޢުލޫމާތެއް މިގޮތަކަށް ހޯދާކަށް ލައިޝާ އުޅެފައެއްނެތެވެ.

“ކިހިނެއްވީތަ؟ މިއަދު ހާދަ ލަހުން ތިއައީ ބްރޭކަށް ގޮސް….ގޭގަ ބޮޑު ދުވަހަކީތަ؟” ލައިޝާއަކީ އެހެންޏާ ވަރަށް އަވަހަށް ބްރޭކެ ނިންމާފައި އަންނަ ކުއްޖެއްކަން ދިމްއަށް އެނގެއެވެ.

“ހޫމް ގޭގެ ކަންތައް އިރާކުރެއްވީތީ ވަރަށް ރަނގަޅު..ތިއެއްނޫނޭ…މިއަދު މަ ކޮންސަލްޓިން ރޫމަށް ވަންނަން ދިޔައިރު ކާކުތަ ދިމް މެން ކާރީ އެހުރީ؟ މިތަނުން ނުދެކެން މީގެ ކުރިންނެއް އޭނައެއް..” ލައިޝާ ވާހަކަ ދިގު ނުކޮށް އޭނާގެ މަޢުޟޫއަށް ދިޔައެވެ.

“ހޫމް…މާތްކަލާކޯ….އަހަރެމެންގެ ލައިޝާގެ ހިތާއި ހަމައަށް އަދި ކިރިޔާ މީހަކަށް އެދެވުނީ…މަށެއް ހިޔެއް ނުކުރަން އޭނާއަށްވެސް ތިކަން ވެދާނެ ކަމަކަށް…ނޫނޭ.. މިއަދު ހެނދުނު ވީ އެކްސިޑެންޓް ވީ އޭނާގެ ހިތާ ތަ؟” ދިމްޝާ ހިނިގަނޑެއް ޖަހައިލިއެވެ.

“އޯކޭއޭ ތިވަރަށް ދިމާ ނުކުރިއަސް….ދެން ނުދެކޭ މީހެއްވީމަ އަހާލެވިދާނެތާ ދޯ ކާކުތޯ! ލައި އެއް ނޫޅެމޭ ހަމަ މީހަކު ފެންނަ އިރަކަށް އެމީހެއްގެ ފަހަތުން އަޅުވާނުލެވިގެނެއް. އެންމެ ރަނގަޅު ދެން މިހަާރު ބުނެދޭން ވީއެއްނު އެއީ ކާކުކަން!” ލައިޝާ ދުރުދުރުންވެސް ފެށީ ނާހިލްގެ ވާހަކައެވެ.

“ދެން ތިވަރަށް ކިޔަންޏާ ބުނަންތާ ދޯ ޖެހޭނީ!  އެއީ މިތަނުގައި ކުރިންވެސް އުޅުނު ޑޮކްޓަރއެއް.. ސްޕެޝަލައިޒް ވެގެން އެއައީ އަނެއްކާ…ދެން އެއީ ކާކުކަން އިނގޭނެ ވަރަށް އަވަހަށް. މިއަދު ޑިޔުޓީ ނިމުނީމަ އޮންނަ މީޓިންގ އިން….” ދިމްޝާ ، ކެތްމަދުވެފައިވާ ލައިޝާއަށް ނާހިލް ގެ ވާހަކަ ބުނެދިނެވެ.

“އޯހް….ތޭންކްސް..ދިމް….ޔޫއަރ އެން  އެންޖެލް…..ލައި ހަނދާނެއްނެތް މީޓިންގ ގެ މަތިންނެއް” މިހެން ބުނެލުމަށްފަހު އޭނާގެ މަސައްކަތާއިގެން މަޝްޢޫލްވެއްޖެއެވެ.

ލަޔާލް އޮފިހުގައި އިނދެގެން ވިސްނަމުން ދިޔައީ ޝަހުމްއާއި އެކުވެރިކަން ބާއްވާނެ ގޮތަކާއި މެދުގައެވެ. އޭނާގެ މޭޒުމަތީގައި އޮންނަ ޕޭޕަރ ވެއިޓް އެއްއަތުން އަނބުރަމުން އަނެއް އަތުގައި އޮތް ގަލަމުން ކޮލުގައި މަޑުމަޑުން ޖަހާލަ ޖަހާލާ އިނީ ކަންކުރާނެ ރަނގަޅު ގޮތެއް ނޭނގިފައެވެ. ކުއްލިއަކަށް އައި ޚިޔާލަކުން އަވަސްއަވަހަށް ކޮމްޕިޔުޓަރއިން އެފްބީއަށް ވަދެ، ފަޒާލްގެ ޕްރޮފައިލް  ހާވަންފެށިއެވެ. އަދި އޭގެން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ހޯދައި ހަމަޖެހިލިއެވެ.

ދެން ފެނުނީ  ކުޑަ ހިނދު ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި، އޭނާ އާ އައިޑީއެއް ހުޅުވާލިތަނެވެ. ‘ރެޕެންޒެލް ދަ ބިޔުޓީ’ ގައި ލިޔެލީ އޭނާގެ އަޞްލު މަޢުލޫމަތެވެ. ނަމަވެސް މަދު އެއްޗެކެވެ. އެއީ ލަޔާލްކަން އެހެން މީހަކަށް ނޭނގޭނެހެންނެވެ. އަދި އިރުކޮޅެއްކުރިން އޭނާ ހޯދި ޝަހުމްގެ އައިޑީއަށް ފްރެންޑް ރިކްއެސްޓެއް ފޮނުވާލައި، ހަމަޖެހިލައިގެން އިނދެ ދުވަހުގެ ބާކީ ހުރި މަސައްކަތައިގެން އުޅެންފެށިއެވެ.

ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް މިއަދު ބައިވެރިވުމަށް ގޮވާލެވިފައިވާ ބައްދަލުވުމަށް ހުރިހާ އެންމެނަށްވެސް ދާން ޖެހުނީ އެތަނުގެ އެންމެ ބޮޑު ހޯލަށެވެ. އެއީ ހެނދުނުގެ ޑިޔުޓީ ނިމި، ހަވީރުގެ ޑިޔުޓީ ފެށޭ ވަގުތު ކަމުން ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށްވެސް ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބިގެންދިޔައެވެ.  ތަނުގެ ވެރިޔާ ޑޮކްޓަރ ނާފިޒް، ތަނުގެ ކުރިއެރުމަށާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން އެތުގައި ކުރަން ރާވާފައިވާ ކަންކަމާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކައި، މަޝްވަރާކޮށް ލަފާ އަހައި އޮޅުންފިލުވަމުންދެއެވެ. އޭނާއަކީ ހިތްހެޔޮ، މުވައްޒަފުންނަށާއި ބަލި މީހުންނަށް  އޯގާތެރި، ކަމަށް ޤާބިލް ވެރިއެކެވެ. އެހެންކަމުން އެތައްބައެއްގެ ރުހުމާއި އިހްތިރާމް އޭނާއަށްވަނީ ލިބިފައެވެ. އޭނާގެ ދެދަރިން ކަމުގައިވާ ނާހިލްއާއި އަންހެންދަރިފުޅު ޒަވުޝްއަކީވެސް އެކުދިންގެ ބައްޕަ ފަދައިން ނަމޫނާ ކުދިންތަކެކެވެ.

-ނުނިމޭ-

34

96 Comments

 1. ޒެން

  February 9, 2013 at 11:39 pm

  ތިވަރަށް ނުތަޅުވަބަލަ ދެން…..ލައިޝާ އާއި ނާހިލް އަވަހަށް ދިމާވިޔަ ދީބަލަ…..އަދި ލަޔާލް އާއި ޝަހުމް ވެސް އިނގެ އާތު…..ހެހެހެހެ

 2. admin

  February 10, 2013 at 11:47 am

  ޒެން ވެސް ވާހަކަ އެއް ލިޔަން ފަށަން ވީނު.

  • ޒެން

   February 12, 2013 at 6:47 pm

   އަރާމަގުގަ އިންނާނެ ޒެންގެ ވާހަކައެއް…..ދެން އިންޝާ އައްލާޙް އެސްފިޔަ އަށް އިނގެ ވާހަކަ ލިޔާނީ……..

 3. shai

  March 13, 2014 at 8:39 pm

  v reethi

 4. Nuzha

  July 16, 2015 at 10:41 pm

  aisfin dhoonee.. kihaarangalhu aharumen dhemeehun eh ge ehga ulhenna dw

 5. Aaliyaa

  July 16, 2015 at 10:45 pm

  ais fin

 6. Aaliyaa

  July 16, 2015 at 10:45 pm

  aa dw , kihaa ragalhu ehn vynama

 7. Nuzha

  July 16, 2015 at 10:46 pm

  kaal plz faibudah vetti aadheys kuran..
  AAdheys kuraakah adhu nethin visnan mi dhun yea gai nethin visnan alun beynun vanee veeraana noohea vee..
  plz kAYAAL… keen tha nuxu liyunu vaahaka.. second part nimunu iru kaal haadha laanethey dw

 8. Nuzha

  July 16, 2015 at 10:49 pm

  eyrun mashaa dhonthayaa vaki kuran egeyne tha.. heevaanee twins hen. eh iskolheh.. eh loleh… eh v dhon min.. family meeehunnah vex dhemeehun vaki kuraa kah ney geyne..
  kaal ah msg kohfa buneba aharen aadheys kohfa roan vex roefiyea.. dhen anaasheey.. noony gulhaafa

 9. Aaliyaa

  July 16, 2015 at 10:53 pm

  eana naan naane , eahvure ladhurakivaane , ekam myhaa ah balaa laafa hyvaany 18 aharuge young kujjeh hen . ehuna varugadha hashi gandakaa

 10. Aaliyaa

  July 16, 2015 at 10:56 pm

  ekam eana ah 14 , me ah 13 hahaha

 11. Nuzha

  July 16, 2015 at 10:58 pm

  oh.. salhi sifa kurun.. hahaha.. ehennu vaanee loabiveriyaa hadi ey ekakuvex nubunaane dw… hahaha

 12. Nuzha

  July 16, 2015 at 11:01 pm

  OMG.. school ga tha?? im dead… you mommy ah egey tha thikan…. kiye vuumah huras nuvacchey bunaathi.. Kaal gaathu buney aharen bunney haadha radey.. anhenun hen radu nuve enme faharaku aadhebalaa shey..

 13. Aaliyaa

  July 16, 2015 at 11:08 pm

  eyy , eana radeh nuvaane , vr rythi vaane , dhon koh varugadha , mulah dhadi akaa, fulhaa baa mahchakaa , dhen neynge mashakah , rythi hus kuri hehe , kaal ge manma eyy thuhtha ge frnd eh , vr ginain dhan ege ah , ehn gos gos rahtehi vevuny , hehe

 14. Nuzha

  July 16, 2015 at 11:09 pm

  ey lilee aissi.. eyna akee friend eh ge dhariyeh… v unocorn nameh dw lily akee.. Lily Lumain kiyanee.. salhi dw.. xiyaa netheema eyna gene ee.. 16 aharu eyna ah.. v loabi koh hunnaany.. ey good night.. maadhan eid namaadhah dhaan dhen avhah nidhaalaa

 15. Aaliyaa

  July 16, 2015 at 11:11 pm

  2 myhun ves vr molhuvaane kiye vumah , abadh ves claahun 3 rd hoadhan 2 kudhin, kaal vr molhuvaane quruaan kiyavan , adu ves vr rythivane , dhonbe dhahtha ah ekani ingeyny mikan , hehe

 16. Aaliyaa

  July 16, 2015 at 11:12 pm

  hmm , good night , baaaaaaaai , loves u

 17. Aaliyaa

  July 16, 2015 at 11:14 pm

  lily ah ves good night bune lahchey

 18. Aaliyaa

  July 16, 2015 at 11:17 pm

  baaaaaai

 19. Nuzha

  July 17, 2015 at 8:37 am

  ey nuxu vex v molhu vaane quran kiyavan.. gdh.Atoll mubaaraathun 2 vana hoadhi.. aslu ehvana libeynee eyna ah.. vee gothakee juj ge dharifulhu veema fonuvee 1 ah eyna… nuxha ge adu thankolheh baruvefa raagu alhuvan eyna molhu vaane… ehen veema.. OMG.. mihaaru ahannakah beyrah nkuthun manaa.. eba annan KAYAAL-3 liyan

 20. nuzha

  July 17, 2015 at 9:37 am

  came back huh… kon vaahaka akun fashanvee… aharen log out vegen mi anna nee igea

  • N_U_X_U

   February 24, 2020 at 1:52 pm

   Aslu dhw

 21. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 9:38 am

  hey m back , avahah kayaal 3 nereba , kiyaa hithun maru vany , laaneh kayaal gandah , haseenaa , hadhaany kihineh baa ?

 22. nuhaa

  July 17, 2015 at 9:41 am

  miaee.. Aaya vex vaahaka eh mi site in liyan fashaaba.. ahanna FB in meet vaane.. asslu nan nujahaan vegen inaane jahaafa nuzuu rasheedh

 23. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 9:42 am

  eid , namaadh ah dhiya intha ? kon irakun kaal 3 nikunnaany , kudhin ulhey dw , story ge name rythi vegen , hehehe

 24. nuhaa

  July 17, 2015 at 9:43 am

  hahahaha.. eid namaadhah gossa ais nidhuny.. ehenvve.. miadhu hedhunu 10:30 ah nereynan.. 3rd vana part.. pis pis.. kaal haadha molhey dw haseenaa ah landu dheyn.. hahaha.. eyna ah aniyaa kuranna ehen dw vaanee

 25. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 9:44 am

  fb ah vanun manaa eyy , maa kuda iyoh manmy buny

 26. nuhaa

  July 17, 2015 at 9:46 am

  hmmmmm… alhe kayaaloooo.. dhen aadheba.. eyna keetha aharun liyunu vaahaka.. fahu part ninme salhi koh dw.. hehehe.. manma vex dw mi haaru kuda kujjakah thihedhu aali…
  lilee buni ge ah goss vannaanamoa mi ah… thi kokko aa vaahaka dhahkan..

 27. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 9:47 am

  hehe , kaal vr loabi vaane eana mom dheke , eana mom inaany dipretion ge enme fahu stage ga , ehn ve vr care kuraane eana mom ah

 28. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 9:50 am

  ehn tha , aa frnd eh libuny dw , school hulhuvayne august 2 ga , eage fahun i cant meet u like this , vr kuda irukolhaku indhe wayny , manmy vr rulhi anaane , foiy nukiyaa inanyaa , haveeru igea school hulhuvunyma meet kure way ny

 29. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 9:53 am

  kaal buny kymoo KAYAAL ge 2 prt ves , vr ryhcho , dhen buni aayaa ves ulhey dw yo , aayaa haadha goyhoo , ma evarah thelhyma ves nuhulhuvy kyve ho , hahaha

 30. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 9:55 am

  miadhuves hyvany roadha hen , haah ,

 31. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 9:57 am

  alhe hiyeh nuvaytha , eyy dhiya eyy tha

 32. nuhaa

  July 17, 2015 at 9:58 am

  wht????/ mee eid dhuvas.. rodha hifiyas savaabu nulibeyne.. e ee miadhu roadha hifumun roadha makrooha vaathee.. aayaa e ee thedheh.. dhoru thelheema nuhulhu vaanan dw.. hehehe.. dhen alhe bunebala e baby gaathu welcome ey.. annaashey.. noony vaahaka keema cmt kurachey

 33. nuhaa

  July 17, 2015 at 10:02 am

  ehentha?? kaal evarah eyna mommy ah care kraa iru aharen liyunu vaahaka ekolhu kolhu dw.. evaahakaiga kaal balanee eyna step mommy ah landeh dheveythoa.. 3rd in kla dhalheh vex eyna mommy gee bolah viyya e elhy

 34. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 10:04 am

  igea tha , kudoo , i mean ulhe eh nun dw ehadhaanugaa stars present koh dheyn , shamraa kanneynge kiyany , eana aa vr vahthakuvaane mi kudoo ves hehehe , hama egothah ekam eana ah vure dhon vaane , dhen kuda koh fala ves vaane eana ah vureh , kaal ge baeh sifa nukiyaa dhevay dwadhi hmm , eana inaane dimple eh ves , dhen iskolhun aayaa ah vure kuda koh dhigu , isthashikolhuves vr salhi koh hunaany , ekam prefect eh vyma school ga vaaidh ah bahah tanvegen mihaar hunaany thuni kohlaafa bow , ehn ve vr hadi , aayaa aa kaal ves mee prefectun ney , ginain school gate ge dhefaraath ga ves thiben jeheyny aharumen 2 myhunnah , hehehe

 35. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 10:07 am

  hehehe , hmm eyy , miadh roadha eh nooney aayaa eh , ekam hyvany roadha ah hunahen ney buny

 36. lily

  July 17, 2015 at 10:08 am

  hi…. Xaa dhonthi… Xaa dhonthi bea mireytha annaee… ehen viyya lul annaa nan ige haveeru nanni balaa.. park ah dhaan vaane ehnu. kuree dhuvahu aharen kulhen kuda kudhin bageechaa ah dhiyaama Xaa dhonthi viyyaa eree ethaa thibi hurihaa ehchekah.. seesow ah eri.. krocodail ah kaan dhin.. ethaa kudakjjeh hen mulhi thaa dhuve fme eburunu.. hee vany kuda kujjeh hen.. molhu thankolhakee Xaa dhonthi beyrah dhanee brown klaige kali eh lolah lahvaigen.. kuleni koh ekai thi vettunee kann ney ge.. meehun v beli.. xaa dhonthi dhekulaiga kalhi hureema

 37. lily

  July 17, 2015 at 10:10 am

  who is Kaal???

 38. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 10:11 am

  saraa dhahtha vr dhimaa kuraane ekamaa , saraa dhahtha aky dhonbe dhahthage kohkoeh , 9 ga ulheyny , e 2 myhunnah ekani igeany , dhen mihaar nuxu aa xaa ahves igeane dw , ehn vyma 4 kudhinnah , hehehe

 39. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 10:12 am

  hey lily sisy , kaal is my bf kayaal

 40. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 10:15 am

  xaa , ves dw , hahaha , eme fahun bust vy , hehehe , dhen kaal aa dhimaalah baby ekey kiyaane kameh neh , hehehe baby manmy

 41. nuhaa

  July 17, 2015 at 10:18 am

  LOLLY POP!!!! KURAA KANTHAH.. AHAREN PARK AH GOSS KULHUN HUHDHA NOONY THA.. KUDA KUDHINNAA EHKOH KULHEFA HEDHUN EHEN BODU KUDHINNAH MANAA VIYAAS AHANNAH MANALEH NOONEY IGEA LOLYPO!!! kobaa jely.. really kaal aa dhimaa ah baby bunee eyna randu veema.. firihen kudhin randu veema v kada vaae.. and dimple hureemav loabivaane.. beynun vejje mihaaru balan… aharen thi rashah gossiyya aharen fulun firihen kudhin nunattaane.. v molhu vaane ma emeehun ge mind beynun kuran.. xiyaa ge ah annaane haveeru 3 ga

 42. lily

  July 17, 2015 at 10:20 am

  Jely???????? kon jely eh nannee..

 43. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 10:21 am

  dhekulaige kalhi huri kujjeh , alah thaa fennaany myhunnah , earu xaa hyvaany alien eh hen dw , hahaha , hyhy halaaku , hahahhaa , eyy dhany badhige ah vannan , baaaaaaaaaaaaaaaaaai , see u later

 44. nuhaa

  July 17, 2015 at 10:21 am

  saabas lul ah… lul ge kokko vaahaka.. Jily.. jelee. lily… lolly.. egothahh jily ah vex jely

 45. nuhaa

  July 17, 2015 at 10:25 am

  hmm baai rangadoo.. kayaaaaaaaaaaaluuuuuuuuuuu.. dhn feni veex nulaanan..
  fenumun mihiy… loabin furey.. jaanaa fidhaa vex dheyna mey. hee hee halaaku vejjey.. ladhuraki firiheneh key key key keye,.

 46. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 10:25 am

  hmm , eana eh nudhaane eana ah vure bodu myhun fahathakunneh , dhen heyo nuvaane , radekey nukiyabala , eana nulaa hiku salhi vaane , ekam gaal kudhinnaa ehaa vaahaka eh nudhahkaane , aayaa aa ekani vaahaka dhahkaany , hehehe

 47. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 10:28 am

  randu xiyaanu , huh

 48. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 10:29 am

  dhen nikan rulhi ais fa hunaane mihaar xaa gandu , dhany baaai , huh

 49. nuhaa

  July 17, 2015 at 10:31 am

  i don’t care.. xiyaa randu viyya aayaa aai vaahaka nudhahkaane dw.. hehehe.. randu meehun anhen kudhinna vaahaka nudhaahkanee.. ok.. dhen nukiyanan ehn.. lily baai.. aaya madu kuranna aharen vex madu kuraanan.. i know lul jely ge vaahaka feshyma kamah thi dhiya ee..

 50. nuhaa

  July 17, 2015 at 10:35 am

  dhariyaa aayaa.. rulhi akee aharen ge enemie eh.. lashkarh onnaane emeehunna haguraama kuran… lily, xiyaa. xaid, aini, zoaya,jely and Yaarlin.. mi meehun rulhi aa haaguraama kuraane. emeehun ge frnd akee laanei meehun.. ahannakee ekaku.. dhe baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai

 51. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 11:53 am

  hi aayaa’s frend zaa , mee kaal ingey

 52. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 11:55 am

  friend* , hehe randekey , hehe

 53. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 11:58 am

  mihiry kaal gandu gadhakamun genesfa . hahaha , dhen bunebala randekey nikan , hama eana anna irakah gosfiyey , hahaha , kaal anhen kudhinaa vaahaka dhahkaeh nun , aayaa mee boy eh tha ehn vyyaa ?

 54. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 12:03 pm

  hehe , zaa kihineh

 55. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 12:07 pm

  xaahee gandaa , thi lashkaru govaigen filytha ? dhen plx aadheba , eyy kaal gossi , hukurah dhaan

 56. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 12:16 pm

  hukuru vagthufahun meet vaan vaane dw ,

 57. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 1:28 pm

  eyy vr salhi ingey , kyve tha ehaa kury , dhigu kohli nama

 58. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 1:31 pm

  eyy kaal innane comment kohfa , kaal 3 ah

 59. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 2:02 pm

  plx , aadheba manmy

 60. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 2:07 pm

  who is ,xaid , aini , jely n yarlin ?

 61. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 2:11 pm

  xaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaheeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  nuxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu , so kuda kaal ves vaane dw thi laskaruge baiveri akah , cox he is very laaneh , hahaha

 62. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 2:14 pm

  eyy nuxu ulheny kon grade eh gatha , ? 6 ga dw

 63. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 2:18 pm

  dhen buneba plx

 64. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 2:23 pm

  xaa manmy , nux dhoony

 65. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 2:27 pm

  hiy adhu rony eyy nudhaashey , hiy maru vany eyy nudhaashey , ethah ireh vandhen kuri inthixaar , fenah dhuhvaa nulaashey , hmmhmmm hmmmm hmmm

 66. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 2:47 pm

  eyy girly shery is back , huraaaay

 67. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 2:57 pm

  shery kairi bunefin mithanah annaashey

 68. Sheryn

  July 17, 2015 at 3:00 pm

  Im here…shabee kairy off vaashey bunefa mi ayee…iru kokhakun shabee dhonthi annaane…

 69. Shabee

  July 17, 2015 at 3:01 pm

  Im also here

 70. Shabee

  July 17, 2015 at 3:02 pm

  Yageentha meehaku halhey lavai nugannaanekan?? Anekka admin aharumen dheke rulhi aisdhaane

 71. Shabee

  July 17, 2015 at 3:05 pm

  Shery bunegen ma mithanah mi aee… kobaatha ekakuvexx vaahaka eh nudhahkaa…

 72. Sheryn

  July 17, 2015 at 3:06 pm

  Dhonthi madun hurebala… shery ah heevee emmen if v hen… bcx dhemme kayaal 3 ga buneemehnun mi off vaniyyey…ehenve…

 73. Sheryn

  July 17, 2015 at 3:06 pm

  Off v hen..n mistake eh sorry..

 74. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 3:12 pm

  nuhaa

 75. Sheryn

  July 17, 2015 at 3:13 pm

  Shiaa ur back

 76. Shabee

  July 17, 2015 at 3:15 pm

  Guys i dnt think its better to chat in here…bcx nw 76 responses ebain… maa ginaiyyaa shiaa bunihen vedhaane… i mean aayaa sorry…

 77. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 3:16 pm

  hellow shery n shabee , ehn vyyaa higaa ehn thana kah change vaan

 78. ziy

  July 17, 2015 at 3:17 pm

  Mi meehun kura kanthah. Hus babys. Admin eh noon annaany. Thi emmen ge mom men annaane. Thee adhi kudakudhin. Ehn veema bodah kiyevumaigen ulhen v. Frnds r talk kurun eha gina nokoh.

 79. Shabee

  July 17, 2015 at 3:18 pm

  Hmmm.. aneh ok vaanebaa story comment baiga chat kureema…i dnt think so… alhe private kh number in chat kuran hinhaabala

 80. Shabee

  July 17, 2015 at 3:19 pm

  Aslu bunantha sirreh…ma mee kuda kujjeh noon… mashah 19.. ma kayaal ga ehen bunee emmen ethaa kuda v ma.. 😉 hahaha ziy ah dhen lalalala… ziy ah kithah aharu??

 81. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 3:22 pm

  manmy phone inaany , me ge phone eh nynnaane , nukerayne num dheykah , higaa hiy adhu ronyeey nudhaashey 13 ah dhaan , pg 155

 82. Sheryn

  July 17, 2015 at 3:22 pm

  Thedhe shabee dhonthi e bunee thedheh… shery ah 16 aslu… sorry olhuvaalevyneema…but e thaa new story ehga v ma dhogu hedhy.. 🙂

 83. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 3:23 pm

  hyviyey ehn ehn vyma xaa gandaa eh varu dw , dhen plx dhey ba ethanah

 84. Shabee

  July 17, 2015 at 3:23 pm

  Hmmm hingaa mi story ge 13 ah…xaa ah kithakeh??

 85. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 3:24 pm

  me ves ulhunymay xaa kairi 18 eyy kiyaigen , dhen fahun buny 13 eyy

 86. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 3:25 pm

  m going there , xaa ah 19

 87. Shabee

  July 17, 2015 at 3:28 pm

  Adhivexx ekaku vexx nuvadhey e thaakah…

 88. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 3:43 pm

  xaa , vannahchey igea , mi story ge 13 vana prt ah , igea

 89. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 3:54 pm

  xaa , vannahchey

 90. Aaliyaa

  July 17, 2015 at 4:04 pm

  🙂

 91. nuhaa

  July 17, 2015 at 4:47 pm

  kaal amilla nan beynun kohba!!! plx randooo.. amilla nan buneema hehvaalaa nan.. and inroduce your slf.. thankolheh kurin Aayaa buni thimeehun 2016 marry kuraanamoa.. haadha kudairu ey.. hahahaha

 92. Jennifer

  July 17, 2015 at 11:00 pm

  Maves beynun friend varn. Please

 93. nuhaa

  July 18, 2015 at 4:55 pm

  ok jenifer.. ey twity.. kaal govaagen maafolhuvan nuhure aadheba.. kuda kudhin maafolhuvun manaa vaane.. dhen maafolhuvaanee love latterr in dw aayaa.. heeheheehe

 94. aysha

  July 15, 2018 at 1:43 pm

  ey.. kudakoh feelings madhuvanee ..varah
  salhi

Comments are closed.