މަންޝާ ފަހަތަށް ޖެހެމުން ދިޔައެވެ. ދޮރުގެ ތަޅު އަނބުރާލުމަށްފަހު ދޮރުގައި ފައިންޖަހާ ހަސަނު ލައްޕާލިއެވެ. ވާރެއާ ތެމިފޯވެގެން ހަސަނު ހުރުމުން އޭނާގެ ގައިން ފައިބަމުން ދިޔަ ފެންތަކުން ތަރުފާލުގަނޑު ތެންމަމުން ދިޔައެވެ. ހަސަނު ކުރިއަށް ޖެހުނީ ދަހިވެތި ނަޒަރަކުން މަންޝާގެ ހަށިގަނޑަށް ބަލަމުންނެވެ. ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަންޝާ ލައިގެން ހުރި ގަމީސް ތެމިފައި ވުމުން ހެދުންވަނީ ގައިގާ ތަތްލާފައެވެ. ފަހަތަށް ޖެހެމުން ދިޔަ މަންޝާގެ ފައި އެނދުގައި ޖެހި އެނދުމައްޗަށް މަންޝާ ވެއްޓުނެވެ. މަންޝާއަށް އިތުރު ހަރަކާތެއް ނުގެނެވެނީސް ހަސަނުއައިސް މަންޝާގެ ގަމީހުގައި ހިފާ ދަމައިގަތެވެ. ހުރިހާ ގޮށްތައް ނެއްޓި މަންޝާގެ ގަމީސް ހާސާ ވެއްޖެއެވެ. ދެއަތުން މޭމަތި ނިވާކުރަމުން މަންޝާ ރޮއިގަތީ ޒިބާނަށް ގޮވަމުންނެވެ.

ހެމުންހެމުން ދިޔަ ހަސަނުގެ އަޑު ކުއްލިއަކަށް ކެނޑުމުން މެރިފައިވާ މަންޝާގެ ލޯ ހުޅުވާލަމުން ބަލާލީ ބިރުން ހުރެއެވެ.

ހަސަނުގެ ކަޅި އޭރު އަމާޒުވެފައިވަނީ އެ ކޮޓަރީގެ ދޮރާ ދިމާލަށެވެ. މަންޝާގެ ނަޒަރުވެސް އެހިސާބުން ހުއްޓުނީ ކޮޓަރީގެ ދޮރާ ދިމާލަށެވެ. ދޮރުހުޅުވައިގެން ދޮރުމަތީ ހުއްޓިގެން ހުރި އަފްނާނުގެ ރުޅިވެރި މޫނުފެނިފައި މަންޝާއަށް ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގުނެވެ. ގަމީހުގެ މޭމަތީގައި ހިފަހައްޓައިގެން ގުޑިލަންވެސް ނޭނގިފައި މަންޝާ އޮތީއެވެ.

ދޮރުމަތީ ބަލަން ހިނދުކޮޅަކަށް ހުރި އަފްނާނުގެ މޫނުން ނުރުހުމުގެ ކުލަ ފާޅުވަމުން ދިޔައެވެ. އަނގައިން ބަހެއް ނުބުނެ އަފްނާނު އެކޮޓަރިއަށް ފުރަގަސްދީ ގޮސް ވަނީ އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށެވެ. ހަސަނު އަފްނާނުގެ ފަހަތުން ހިނގައިގަތެވެ.

“ދަރިފުޅާ… އަފްނާނޫ… މަޑުކޮށްބަލަ…” އަފްނާނަށް ގޮވަމުން މަންޝާގެ ކޮޓަރިން ހަސަނު ނުކުތީ ނުތަނަވަސް ކަމާއެކުގައެވެ. ދެން ވާނެ ގޮތެއް ހިތަށް އަރުވަމުން އެނދުން ތެދުވެ ގޮސް ކޮޓަރީގެ ދޮރު މަންޝާ ލައްޕާ ތަޅުލިއެވެ. އޭރު ރުޅިގަދަވެފައި ހުރުގެ ސަބަބުން މަންޝާގެ ދެއަތް ތުރުތުރު އަޅަމުން ދިޔައެވެ. އަދި ގަމީހުގެ ނެއްޓިފައިވާ ގޮށްތަކަށް ބަލާލިއެވެ. ގަމީހުގެ ދެ ދިމާލަކުން ދެގޮށް ނެތްކަން އެނގުމުން އޭނާ ލައިގެން ހުރި ގަމީސްބާލައި ޓީޝާޓެއް މަހާލިއެވެ. އެއްލިކަޅިން ކުޑަދޮރުން ބޭރުގައި ހިޔަންޏެއް ހުރިހެން މަންޝާއަށް ހީވިއެވެ. އެއީ ހަސަންބެ ބާވައޭ ހިތަށް އެރުމުން ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މަންޝާ ޖެހިލުން ވިއެވެ.

މަޑު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި ދޮރު ކައިރިއަށް މަންޝާ ގާތްވެލީ ދޮރު އެއްކޮށް ލައްޕާ ތަޅުލާށެވެ. އަނދިރީގައި ހުރި މީހާގެ ސިފަ މަންޝާއަށް ފެނުމުން ހިތަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލުއިކަމެއް ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް އޭނާއާ ހަތަރުކަޅި ހަމަކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. ދޮރު ލައްޕާލަން ކުޑަ ދޮރުގެ ތަންޑުގައި ހިފާ ގާތްކޮށްލަން އުޅުނު ވަގުތު އެ ދޮރު ކައިރިއަށް އަންނަ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. މަންޝާ ބާރުލަމުން ދުރުގައި ހުރި ޒިބާނަށް ބަލާލީ މީ އޭނަ ކުރާ ކަމެއްކަން ޔަގީން ވާތީއެވެ.

“މަން… ދެންމެ ގޮވީމަ މި އައީ… އެކަމު އޭރު އަފްނާނު ހުރީމަ އެތެރެއަށް ނުވަނީ… އަހަންނަށް ހެދޭ އެންމެ ގޯހަކުންވެސް ތި ދަރިފުޅަށް ގެއްލުމެއް ލިބިދާނެތީ މަޑުކުރީ… މަން…. އަހަންނަށް މާފުކުރޭ… މި ދުނިޔެމަތީ އުޅޭ ނުބައި އިންސާނުންގެ އަތްދަށުވެގެން ތި ހުންނަނީ ކޮން އުފަލެއް ލިބޭތީ… އަހަރެން މަންޝާ ހިމާޔަތް ކުރާނަށް… ޕްލީސް މަންޝާ…” ޒިބާންގެ ވާހަކަ މެދުކެނޑުނީ މަންޝާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ފައިބާތަން ފެނުމުންނެވެ. ޒިބާން މިދެއްކި ވާހަކައިން މަންޝާގެ ހިތަށް އަސަރުކޮށްފިކަން ކަށަވަރެވެ. މަންޝާ ރޮއްވަން ޒިބާން ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. އެހެންކަމުން ޒިބާން އެތަނުން ދިޔުމަކީ މަންޝާގެ ހިތް އެދޭ ގޮތްކަން ވިސްނި ޒިބާން އެތަނުން ދިޔައެވެ. މަޑުމަޑުން ކުޑަދޮރު ލެއްޕުމުން މަންޝާއަށް ސިހިފައި ބަލާލެވުނެވެ. ޒިބާން ދިޔައީކަން އޭނާއަށް ޔަގީންވިއެވެ. ޒިބާންދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ފުންކޮށް މަންޝާ ވިސްނާލީ ދެނެވެ.

ޒިބާން އެބުނީކީވެސް މުޅިން ދޮގު ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. ނުބައި ނުލަފާކަމުން ފުރިފައިވާ އިންސާނުންގެ އަނިޔާތަކަށް ކެތްކޮށްގެން އަހަރެން މިހުންނަނީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ. ތެދެކެވެ. އެއަށް ވުރެ ޒިބާންވެސް ރަނގަޅެވެ. މަންޝާގެ ސިކުނޑީގެ ކަނަކުން އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސާ ވާހަކަ ދައްކާ ކަހަލައެވެ.

“ނޫން ޒިބާންވެސް އޮޅުވާލީ… އަހަރެންނަށް ދޮގު ހެދީ… އެކަމަކު އޭނަ ތެދަށް ނުބުނިނަމަ މިވަރަށްވެސް މިކަންތައް ނޭނގުނީސް…” މަންޝާ އަމިއްލަ ނަފްސާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ގޮސް އެނދު މައްޗަށް ވެއްޓިގަތެވެ. އޭރު އެނދުމަތީގައި ހުރި ބެރެބެދި މަލުގެ ފިޔަތަކުން ދުވަމުންދިޔަ މީރު ވަހުން ހަށިފުރާ ނޭވާއެއް މަންޝާ ދަމާލިއެވެ. އަދި ފޯނު ނަގާ ވައިބާ ހުޅުވާލިއެވެ.

ރޭގަނޑުގެ ކުޅިވަރުތައް ބަލަންދިޔަ އެންމެން އެރޭ ގެއަށް އައި އިރު ދިހަގަޑި ބައިވަނީއެވެ. މުޅި ގޭތެރޭގައި ވަނީ އާދަޔާ ޚިލާފް ހަމަހިމޭން ކަމެކެވެ. ވަރުބަލިވެފައި ހުރުމާއި އެކީ މުނީރާ ކޮޓަރިއަށް ނިދަން ދިޔައެވެ. މަންޝާގެ ކޮޓަރީގައި ޓަކި ޖަހާލަމުން ދެބުރަކަށް މަދީހާ ގޮވާލިއެވެ. މަންޝާ އޮތީ ކައިގެންތޯ ޔަގީން ކުރާށެވެ.

ކޮޓަރީގައި މަންޝާ އޮތީ އެއްވެސް މީހަކާ ވާހަކަ ދައްކަން ބޭނުން ނުވެފައެވެ. ބެރެބެދި މަލެއް ހިފަހައްޓައިގެން މަލުގެ ފިޔަތަކާ ކުޅެލަ ކުޅެލަ ހިމޭނުން އޮތީއެވެ. ޓަކިޖަހާ ގޮވުމުންވެސް މަންޝާގެ ޚަބަރެއް ނުވިއެވެ. މަދީހާވެސް އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށް ނިދަން ދިޔައީ މަންޝާވެސް ނިދީ ކަމަށް ހީވުމުންނެވެ.

ފޯނުގެ ޑާޓާ އޮންކޮށްލުމަށްފަހު އަފްނާނު އޭނާގެ ފޯނަށް އައިސްފައިވާ މެސެޖްތައް ބަލާލުމަށް ވައިބަރ ހުޅުވާލިއެވެ. އެވަގުތު މަންޝާ ފޮނުވާފައިވާ މެސެޖެއް ފެނުމުން އަފްނާން އެ މެސެޖް ހުޅުވާލިއެވެ.

“އަފޫ… ތެންކިއު…” އެ މެސެޖަށް ޖަވާބެއް ދޭންވެސް އަފްނާނު ބޭނުން ނުވާ ކަހަލައެވެ. ފޫހިގޮތަކަށް އެނދުގެ ހެޑްބޯޑުގައި ލެނގިލައިގެން ވިސްނަން އިނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު އެ މެސެޖް އަފްނާން ބަލައިފިކަން މަންޝާއަށް އިނގޭނެތީ އަފްނާނު އެ މެސެޖަށް ޖަވާބުދިނުމަށް ފޯނުގެ ކީބޯޑުގެ އަކުރުތަކަށް ފިއްތަން ފެށިއެވެ.

“އިޓްސް އޯކޭ ދޮނާ…”

އިތުރު އެއްޗެއް ލިޔަން ޓައިޕްކުރަން އުޅެފަވެސް އަފްނާނަށް އިތުރު ވާހަކައެއް ލިޔާކަށް ނުކެރުނެވެ. ހިތުގައި އުތުރި އަރަމުން ދިޔަ ޖަޒްބާތުތަކުން ދައްކަން ބޭނުންވާ ކިތަންމެ ވާހަކައެއް އެބަހުއްޓެވެ. މިރޭ މިފެނުނު މަންޒަރުން އަފްނާނުގެ މޫޑު މުޅިން ޚަރާބުވެފައި ވާތީ މިރޭ އަފްނާނަށް ނިދޭ ގޮތެއްވެސް ނުވިއެވެ.

ހަސަނުގެ ހާލުވެސް ހަމަ އެފަދައެވެ. ކުޑަކޮށް ނިދާލެވުނު ނަމަވެސް ހުވަފެނުގައިވެސް ހަސަނަށް ފެންނަނީ މަންޝާއެވެ. އެމަންޖެ ބަނޑުބޮޑުކަން އެނގުނު ފަހުން އެމަންޖެއާ ގާތްވާން ވެފައިވާ ބޭނުން އިތުރު ވިއެވެ. ހުވަފެނުން ހޭލެވުނު ފަހުން ހަސަނަށް ނިދޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ސީލިންގަށް ބަލަހައްޓައިގެން އޮތީ ދެންހަދާނެ ގޮތަކާ މެދު ވިސްނާށެވެ.

ހަސަނުގެ މަގަތުގައި ނިދާފައި އޮތް މުނީރާ، ހަސަނު އޮތް ފަރާތަށް އެނބުރިލަމުން އޭނާގެ އެއް އަތް ހަސަނުގެ މޭމައްޗަށް ވައްޓާލިއެވެ. މުނީރާ އޮތީ ގަދައަށް ނިދާފައިކަން ޔަގީންކުރުމަށްފަހު ހަސަނު މަޑުމަޑުން އެނދުން ތެދުވިއެވެ. ލައިގެން ހުރި ޝޯޓުބުރީގެ ނާޑުވާފަށްގަނޑު ބާރުކޮށްލަމުން އެ ކޮޓަރީގައި ނިދާފައި ތިބި އޭނާގެ ދެ ފިރިހެން ކުދިންނަށް ބަލާލިއެވެ. މަޑު ފިޔަވަޅުތަކެއްގައި އެ ކޮޓަރިން ހަސަނު ނުކުތީ ސިއްރު ސިއްރުންނެވެ. މުނީރާއާ ކުދިންނަށް ހޭލެވިދާނެތީ ދޮރުގެ ތަޅު އަނބުރާލީވެސް ވަރަށް ބަލައިގެން މަޑުމަޑުންނެވެ.

ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނުކުމެ ދޮރުފަތް ލައްޕާލުމަށްފަހު ފެންޑާގައި ހުރި ގަޑިއަށް ހަސަނު ބަލާލިއެވެ. އޭރު ގަޑިން ހަތަރެއް ޖަހަންއުޅެނީ އެވެ. ޓީވީ ބަހައްޓާފައި ހުރި މޭޒުގެ އެއްފަރާތުގައިވާ ވަތްގަނޑު ހުޅުވާލީ ހަސަނު ފޮރުވާފަ ބޭއްވި އެއްޗެއް އޮތްތޯ ޔަގީން ކުރާށެވެ. އެ ކަބަޑުތެރޭ ހުރި ކަރުދާސްތަކެއްގެ އަޑީގައި އޮތް ތަޅުދަނޑި ފެނުމުން ހަސަނުގެ ދެލޯ ހަނިވެގެން ދިޔައީ އޭނާގެ ތުންފަތަށް ވެރިވި ވަހުޝީ ހިނިތުންވުމުންނެވެ. އެ ތަޅުދަނޑި ނަގައިގެން ހަސަނު އަވަސްވެގަތީ މަންޝާގެ ކޮޓަރިއާ ދިމާއަށެވެ.

މަންޝާގެ ކޮޓަރިއާ ގާތްވުމުގެ ކުރިން އަފްނާނުގެ ކޮޓަރީގެ ދޮރުކައިރީ މަޑުކޮށްގެން އިރުކޮޅަކުހުރީ އަފްނާނުގެ ހިލަމެއް ވޭތޯއެވެ. އެ ކޮޓަރިން އެއްވެސް އަޑެއް ބަޑެއް ނީވެއެވެ. އެހެންކަމުން މަންޝާގެ ކޮޓަރި ދޮރުގެ ތަޅަށް އެތަޅުދަނޑި މަޑުމަޑުން ކޮށްޕާލީ މާ ބޮޑު ޖެހިލުންވުމެއް ނެތިއެވެ. ދެން ހުރި ކޮޓަރިތަކާ ދިމާއަށް ބަލާލަމުން މަޑުމަޑުން ތަޅު އަނބުރާލީ ބާރު އަޑެއް ގޮވާފާނެތީއެވެ. ހަސަނުގެ އެދުންވެރިކަން ކޮޅުންލައިގެން ދާތީ އޭނާއަށް އެކޮޓަރިއަށް ނުވަދެ ކެތްކޮށްލެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ.

ދޮރުގެ ތަޅު ހުޅުވުނު އަޑާއެކު އިވިގެން ދިޔަ އަޑުފައްގަނޑުން ހަސަނަށް ސިހުމެއް ލިބުނެވެ. ހަތަރެސް ފައި ކޮޅަށް ޖެހުނެވެ. ކުޑަނަމަވެސް ބިރުވެރިކަމެއް ހިތަށް ވެރިވި ނަމަވެސް ހަސަނުގެ ވިސްނުން ވަރަށްވެސް މޮޅެވެ. މަންޝާގެ ކޮޓަރި ދޮރުގައިވާ ތަޅުދަނޑި ދަމައިގަތުމަށްފަހު ފެންޑާތެރެއަށް ދިއުމަށް ހަސަނު އަވަސްވެގަތީ އެ އަޑު އައި ދިމާއަށެވެ. ގޭތެރެއިން މީހަކު ހޭލައިފި ނަމަވެސް އޭނާއާ ދޭތެރޭ މީހަކު ޝައްކެއް ކޮށްފާނެތީ ކުރިއަށް އޭނާ ވިސްނާލެވުނުކަން އެއީ އޭނާގެ ނަސީބެވެ. މަދީހާމެން ކޮޓަރިކުރިމަތިން ހަސަން ހުރަސްކުރި ވަގުތު ވެގެންދިޔައީ އެ ދޮރު ހުޅުވާފަ މަދީހާވެސް ބޭރަށް ބޯދިއްކޮށްލި ވަގުތަށެވެ. ހަސަނު ފެނުމާއެކީ މަދީހާ އަހާލިއެވެ. “ހަސަނާ ކޮން އަޑުފައްގަނޑެއްތަ އެ އިވުނީ….”

ބުރުގާވެސް ނާޅާ ކޮޓަރިން ނުކުމެ މަދީހާ ވެސް އަވަސްވެގަތީ ގޯތި ތެރެއަށް ނުކުމެ ވީނުވީއެއް ބަލާށެވެ. ބަދިގެ ބޭރު އަށިމަތީ ބަންޑުން ޖަހާފައި ހުރި ތެލިތަކާއި ސަރަފޯސްތައް ބިންމައްޗަށް ވެއްޓިފައި ހުރިތަން ފެނި މަދީހާ ލެފިގަތީ އެތަކެތި ނެގުމަށެވެ. ގަސް ހައްދާފައިވާ ގޯޅިގަނޑުން އެތެރެއަށް ކަޅުކުލައިގެ ބުޅަލެއް ދިޔަތަން ފެނުމުން ހަސަނު ޗޮކެއް ކަނޑާލިއެވެ. މިރޭގެ ޕްލޭން ކާމިޔާބު ނުވީ ބުޅަލަކާ ހެދިއެވެ. އެ ބުޅަލަށްވެސް މިކަމެއް ކުރަން އެނގުނީ މިވަގުތު ހެއްޔެވެ. މަދީހާއަށް އެހީވުމަށް ހަސަނު މަދީހާ ގާތަށް ކައިރިވިއެވެ. އެވަގުތު ގުދުވެގެން އޮތް މަދީހާގެ މޭމައްޗަށް ހަސަނުގެ ނަޒަރު ހުސްވިއެވެ. މަންޝާއަށް ލިބިފައި މިވަނީ މަދީހާގެ ރީތިކަމޭ ހަސަނުގެ ހިތަށް އެރީ އެވަގުތެވެ. ބުރުގާ ނާޅާ ހުރުމުން މަދީހާ ރީތިކަން ހާމަވަމުން ދިޔައެވެ. ހަސަނަށް އެހެން ހިމޭނަކުން ނުހުރެވޭނެ ކަން އިނގުނެވެ. ދަށް ބަނޑުގައި އަތް އަޅައިގެން ހަސަނުގޮސް ވަނީ އޭނާގެ ކޮޓަރިއަށެވެ.

މުނީރާގެ ގާތުގައި އޮށޯންނަމުން ގައިމަތީގައި ރަޖާގަނޑު ހަސަނު އަޅާލިއެވެ. މުނީރާއަށް ހޭލެވުނީ ކައިރީ އޮތް މީހާ ތެޅޭ ވަރުންނެވެ. ހަސަނަށް ކަމެއް ވަނީކަމަށް ހީކޮށް މުނީރާ ފޮތިގަނޑު ތެރެއަށް ބަލާލިއެވެ. ހަސަނުގެ އެދުން މުނީރާއަށް އެނގުނެވެ. ތަޅުންމަތީ ތިބި ކުދިންތަކަށް ބަލާލުމަށްފަހު މުނީރާ ރަޖާގަނޑުތެރެއަށް ވަދެ ހަސަނާ ގާތްވެލިއެވެ. އެވަގުތު ހަސަނުގެ ދެލޯ މަރާލިއެވެ. މިހާރު ހަސަނުގެ ލޯ މައްޗަށް ފާޅުވަނީ މަންޝާ އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. މަންޝާއާ މަދީހާއެވެ.

“އާހް… އާހް…” ހަސަނުގެ ދުލުން ނުކުތް އާހްގެ އަޑާ އެކީ މުނީރާ ފޮތިގަނޑު އަޑިން ނުކުތެވެ. “ހާދަ އަވަހަކަށް ތި ނިންމާލީ…” އަނގަމަތި ފޮހެލަމުން މުނީރާ ވާހަކަ ދެއްކީ ވައި އަޑުންނެވެ.

“ސާބަސް… ކުދިން ހޭލަފާނެ… ދެން ތެދުވޭ… އަހަރެން ވަރަށް ބަނޑުހައި…” ހަސަނު މިހެން ބުނުމަށްފަހު އެނދުގެ ބިށްދޮށަށް އެނބުރި ބާލީހުގައި ބައްދާލިއެވެ.

*** *** *** *** *** ***

ހޮސްޕިޓަލުގައި އަޒީމް ބާއްވައިގެން އުޅޭތާ ދެ ދުވަސް ވީއެވެ. ޑޮކްޓަރުން ހެއްދި ލޭގެ ރިޕޯޓްތަކުން އަޒީމްގެ ހަށިގަނޑުގައި ޖަރާސީމުގެ އަސަރު  ހުރިކަމަށް ދައްކާތީ އައިވީއާ އެކީ އިންޖެކްޝަންތަކެއް ޖަހަމުން ދިޔައެވެ. އަޒީމްގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން ދާ ކަމަކަށް އަދި ފާހަގައެއް ނުކުރެވުނު ނަމަވެސް އިންޖެކްޝަންތައް ޖަހަން ފެށިފަހުން ހުން މަޑުވާކަން ފާހަގަވެއެވެ. ނަވާފާއެކީ ހޮސްޕިޓަލުގައި ގިނަ ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަމުން ދިޔައީ ރިޔާޒެވެ. ބަލިވެފައި އޮތް އަޒީމް ދޭތެރެއަކުން މަންޝާއަށް ގޮވާލައެވެ. އަނެއްބައި ފަހަރު ޒޭބާއަށް ގޮވާލައެވެ.

“ކޮބާ އެއްކަލަ ކަންތައް ބަލައިދީފިންތަ؟…” ނަވާފް ސުވާލުކޮށްލީ އަޒީމަށް ވެފައިވާ ގޮތް އަވަހަށް ބަލަން ބޭނުންވާތީއެވެ.

“އާން… އަލިބެ ބުނި ދެ ދުވަސްތެރޭ އަންނަ ވާހަކަ… އޭރަށް ބޮޑުވަރު ނުވާކަމަށް ވަންޏާ އެންމެ ރަނގަޅުވާނީ މަޑުކޮށްލުން ހެން މަށަށް ހީވަނީ…” ރިޔާޒް އަލިބެ އަންނަކަމުގެ ޚަބަރު ދިނުމުން ނަވާފަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނު ކަހަލައެވެ. ނަވާފްގެ ފޯނު ރިންގް ވާން ފެށުމުން ވޯޑުން ބޭރަށް ނަވާފް ނުކުތީ ރިޔާޒްގާތު އެބަ އަންނަމޭ ބުނެލަމުންނެވެ.

“ކީކޭ…؟” ފޯނު ކަންފަތުގައި ޖަހާލުމަށްފަހު ނަވާފް ވާހަކަދެއްކީ ވޯޑުން ބޭރުގައި ހުރި ގޮނޑިބަރިން ގޮނޑިއެއްގައި އިށީންނަމުންނެވެ.

“ދެންމެ މަންޝާ ގުޅި… އަޒީމް ފޯނު ނިވާލައިގެން އުޅޭ ވާހަކަ ބުނި… އަޒީމަށް ނުގުޅިގެން ކަންތައް ބޮޑުވެފަ ހުރީ….” ޒުހާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔަ އިރު ޒަފްރީންގެ ރުއިމުގެ އަޑުވެސް ފަހަތުން އިވޭތީ ދެބުމަ ގޮށްޖަހައިގެން ނަވާފް އިނީ ކަނުލާ އަޑުއަހާށެވެ.

“ދެން ކީކޭ ޒުހާ ބުނީ…” ނަވާފް ބޭނުންވީ ޒުހާ ދިން ޖަވާބެއް ބަލާށެވެ.

“އަހަރެން ބުނިން އަޅާނުލާށޭ… މަން ނުގުޅާ މަޑުކުރާށޭ އަޒީމް ގުޅަންދެން… އަދި އަޒީމްގެ ޚަބަރެއް ނުވާހާ ހިނދަކު މާލެ ނައިސް ރަށުގަ މަޑުކުރާށޭވެސް ބުނިން… އެއްޗެއް ބޭނުންނަމަ އަހަންނަށް ނޫނީ ނަވާފަށް ގުޅާށޭ… ފައިސާގެ ކަމެއްވިޔަސް އަހަރެމެން ހަމަޖައްސައި ދޭނަމޭ ބުނިން…” ފޯނުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޒުހާ ދިޔައީ ތުއްތު ޒަފްރީން ރުއްސަން ކުޅޭ އަޑުގޮވާ އެއްޗެއް ތަޅުވަމުންނެވެ.

“ރަނގަޅަށް ތި ހެދީ.. ޒުހާ އަތުގަ ދޯ އެގޭ ތަޅުދަނޑިފަތީ އޮތީ… ނަމަނަމަ އެގެއަށް މަށަށް ނޭނގި ޒުހާ ނުދައްޗޭ… އެ ޒޭބާއަކާ ދިމާވެދާނެ.. އެއީ އެހާ ރަނގަޅު މީހެއް ނޫންހެން މަށަށް ހީވަނީ… ކީއްވެތަ އެމަންޖެއަށް އެ ރޮވެނީ؟….” ޒަފްރީން ރޯން ފެށުމުން ކިހިނެއްވީތޯ އަހާނުލާ ނަވާފަށް ހިމޭނަކުން ނުހުރެވުނެވެ.

ފޯނުން ވާހަކަ ދެއްކުމަށްފަހު ނަވާފް ވޯޑުތެރެއަށް ވަނެވެ. އެވަގުތު ރިޔާޒްގެ މޫނުމަތިން ހާސްކަމުގެ ކުލަވަރު ފާޅުވަމުން ދިޔައެވެ.

“ތި އައީ ދޯ… އަހަރެން އެބަ އަންނަން ގެއަށް ޖައްސާލާފަ… ކަމެއް ބޭނުންވެއްޖިއްޔާ ގުޅާލާ… އިނގޭ..” ރިޔާޒް ގޮނޑިން ތެދުވެ ޖީބަށް ފޯނުލަމުން ވާހަކަ ދެއްކީ ނަވާފްގާތު އެތާ އިށީންނަން ތަން ދައްކަމުންނެވެ.

ރިޔާޒް ސައިކަލަށް އަރާ ދުއްވާލި އިރުވެސް ވިސްނެމުން ދިޔައީ އޭނާގެ ގޭތެރޭގެ ހާލާ މެދުގައެވެ. ސައިކަލުގައި ގެއާ ހަމައަށް ދެވުމުން ސައިކަލު ޕާކުކޮށްފައި ގެއަށް ވަނުމަށް އަވަސްވެގަތެވެ. އެޕާޓްމަންޓްގެ ދޮރު ހުޅުވާލުމާއި އެކީ ސޯފާގައި އިން އާމިނަ ރިޔާޒާ ދިމާއަށް ބަލާލިއެވެ. އަތުގެ އިޝާރާތުން މީރާވީ ކޮޓަރީގައި ކަމަށް އާމިނަ ބުންޏެވެ.

ކޮޓަރި ދޮރު ހުޅުވާލިއިރު މީރާ އޮތީ އެނދުމަތީގައެވެ. ކަފަ ރަޖާގަނޑު އަޅައިގެން ކަރުން ތި ނިވާކޮށްގެން އޭނާ އޮތީ ކުޑަވެގެންނެވެ. ރިޔާޒް އައިސް މީރާގެ މަގަތުގައި އިށީނެވެ. އަދި މީރާގެ ނިތްކުރީގައި އަތް ޖައްސާލިއެވެ. މީރާއޮތީ ވަރަށް ގަދައަށް ހުންއައިސްފައެވެ. “މީރާ… ތެދުވޭ އަވަހަށް ޑޮކްޓަރަށް ދާން… މިހާރު ކިތައްބުރު ހޮޑު ލައިފިން…”

މީރާ އެނދުން ތެދުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ފަސް ފަހަރު ހޮޑުލައިފިންކަމަށް ބުނެލީ އަތުގެ ފަސް އިނގިލި ހުޅުވާލާ ދައްކަމުންނެވެ. ރިޔާޒްހުރީ ވަރަށް ކަންބޮޑުވެފައެވެ. މީރާ ބަލިވެއިނުމާވެސް އެކީގައެވެ. މާލޭގައި ޑެންގޫހުން އެހާ ގިނަ ދުވަސްވަރެއްގައި މީރާއަށް ޑެންގޫ ޖެހިދާނެތީ ރިޔާޒް ހުރީ ބިރުންނެވެ.

އަވަހަށް މީރާ ގޮވައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ދާން ތައްޔާރު ވިއެވެ. ބޮޑުވަރު ނުވަނީސް މިކަމަށް ފަރުވާ ހޯދުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތްކަން އޭނާއަށް އެނގޭތީއެވެ. އަޒީމަށް ވެފައި އޮތްވަރު އެނގޭތީ މީރާއަށް އެހެންވާކަށް ރިޔާޒެއް ނޭދެއެވެ.

*** *** *** *** *** ***

ރަށުގައި އެކިކަހަލަ ކުޅިވަރުތައް ބާއްވަމުންދާ އިރުވެސް މަންޝާ އެއިން އެއްވެސް ތާކަށް ދާ ހިތެއް ނުވެއެވެ. މިއަދު މަންޝާ އިންތިހާއަށް ފޫހިވެގެން އެ އުޅެނީ އޭނާގެ ފޯނުގައި ޑާޓާވެސް ނެތުމާއެކީގައެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ވޮލެޓު ނަގާ އޭގައި އޮތް ސަތޭކަ ރުފިޔާ ހިފައިގެން ބޭރަށް ނުކުތީ ފޯނަށް ރީލޯޑެއް ކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ. ކޮޓަރިން ނުކުތް މަންޝާގެ ފިޔަވަޅު ހުއްޓުނީ އަފްނާނުގެ ކޮޓަރި ދޮރުދޭތެރެއިން ފެނުނު މަންޒަރުންނެވެ. މުޅި ގައިން ހީބިހި ނަގައިގެން ދިޔައެވެ. އަތުގައި އޮތް ނޫޓުވެސް އަތުން ދޫވިއެވެ.

ގުދުވެ އެ ސަތޭކަ ރުފިޔާ ނަގަމުން މަންޝާ އެ ކޮޓަރީގެ ދޮރާ ގާތްވެލިއެވެ. ދޮރު ހުޅުވިފައި ހުރި ތަންކޮޅުން އެތެރޭގައި ހިނގަމުން ދިޔަ ކަންތައް ވަރަށް ސާފުކޮށް މަންޝާއަށް ފެނުނެވެ.

ހަސަނު އިނީ އަފްނާނުގެ އެނދުގައި އިށީންދެގެންނެވެ. ތެޔޮ ފުޅިއެއްގެ މަތި ނަގަމުން އަފްނާނުގެ އަތަށް އެ ފުޅި ހަސަނު ދިއްކޮށްލިއެވެ. ނުރުހުންވެފައި ހުރިކަން އަފްނާނުގެ މޫނުމަތިން ފާޅުވި ނަމަވެސް އަފްނާނު އަނގައިން ބަހެއް ނުބުނެއެވެ. ފުޅީގައި އަފްނާނު ހިފުމުން ހަސަނު ލައިގެން ހުރި ޓީޝާޓް ބޭލުމަށްފަހު އެނދުގައި ބަންޑުން އޮށޯތެވެ. ތެޔޮ ފުޅިން ތެޔޮ ކޮޅެއް އަތަށް އަޅާ ހަސަނުގެ ބުރަކަށީގައި އަފްނާނު އުނގުޅާލިއެވެ. އަނެއްކާވެސް ތެޔޮ ކޮޅެއް އަޅާލުމަށްފަހު އެތެޔޮ ފުޅި ހަސަނު އަތަށް ހަވާލު ކޮށްލިއެވެ. އަފްނާނު ހުރީ އޮށޯވެގެން އޮތް ހަސަނުގެ ބޮލާ ދިމާލުގައެވެ. ހަސަނުގެ ގަޔާ ދިމާއަށް އަފްނާނު ގުދުވެލަމުން ހަސަނުގެ ބުރަކަށީގައި އަފްނާނުގެ ދެއަތުން ތެޔޮ ހާކާލިއެވެ. ހަސަނުގެ ބުރަކަށީގެ މަސްގަނޑުގައި އަފްނާނުގެ މަޑު އިނގިލިތަކުން ތެޔޮތައް ވަށަމުންދިޔައެވެ.

އަފްނާނު ތެޔޮ ހާކަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް ހަސަނު ހޫން ލައްވަމުން ދިޔައެވެ. “އަފޫ… އާން… ތިދިމާލަށް އެހާ ބާރަށް ނުފިތައްޗޭ!…. އާން… އާން… ވަރަށް އަރާމު…”

އަތުގައި އޮތް ތެޔޮ ފުޅިން ތެޔޮ ކޮޅެއް ހަސަނުގެ އަތަށް އަޅާލިއެވެ. ބޯ ހިއްލާލަމުން ހަސަނު ކުރިއަށް ބަލާލީ އަފްނާނު ހުރި ދިމާއަށެވެ. ހަސަނުގެ މޫނާ ދިމާއަށް ހުރީ އަފްނާނުގެ ފައެވެ. ލައިގެންހުރި ކުރު ޝޯޓުބުރީގެ ސަބަބުން އަފްނާނުގެ ފަލަމަސްގަނޑުގެ ބޮޑުބައި ފެނެއެވެ. ހަސަނުގެ އަތުގައި ހުރި ތެޔޮތަކާއި އެކީ އަފްނާނުގެ އޮމާން ފައިގެ ކުޑަކަޅުވާގައި އަތް ހާކާލިއެވެ. އަފްނާނަށް އުނދަގޫވި ކަހަލައެވެ. ނުރުހުންވެފައި ހަސަނުގެ އަތުގައި ހިފާ ދުރަށް ޖައްސާލިއެވެ. ނަމަވެސް ހަސަނު ދެވަނަ ފަހަރަށްވެސް އަތްލިއެވެ. މިފަހަރު އަފްނާނުގެ ކަކުލުގައި ހަސަނު ހިފާލިއެވެ. އަދި އަތް ކާއްތަމުން ދިޔައީ ފަލަމަސްގަނޑާ ދިމާލުން މައްޗަށެވެ.

ދޮރުން ބޭރުގައި މަންޒަރު ބަލަން މަންޝާ ހުރީ ހަދާނެގޮތް ހުސްވެފައެވެ. ހަސަނުގެ މި އަމަލުން މަންޝާ ގާތަށް ވަރަށް ރުޅިއައެވެ. ހަދާނެ ގޮތަކާ ދޭތެރޭ ވިސްނާލަން ވަގުތު ކޮޅެއް ނެގިއެވެ. ނަމަވެސް މަންޝާއަށް ގޮތެއް ނުނިންމެނީސް ފެންޑާ ތެރެއިން އެތެރެއަށް ދުވެފައި އައި އަމާނާ އީމާނު އެ ކޮޓަރި ތެރެއަށް ދެމިގަތެވެ.

ސިއްސައިގެން ގޮސް އެނދުން ތެދުވެ ދޮރާ ދިމާއަށް ހަސަނު ބަލާލިއެވެ. ދޮރުމަތީ ހުރި މަންޝާ ފެނުމުން އަފްނާނު އިސް ޖަހާލިއެވެ. ހަމައެވަގުތު ހަސަނު އެތިވަރުތައް ގޮވާލިއެވެ. “ހަމަ މިހާރު ކޮޓަރިން ނުކުމޭ… މި މީހުންނާ ހެދި ބުރަކަށީ ތެޔޮ ދެމޭ ވަރެއްވެސް ނޫން… ނުކުމޭ… އަހަ ނުކުންނާށޭ…” އަމުރުވެރި ރާގަކަށް ހަސަނު ވާހަކަ ދެއްކުމުން އެ ދެކުދިން އަވަހަށް އެކޮޓަރިން ނުކުމެ ގޯތިތެރެއަށް ނުކުތުމަށް ދުއްވައިގަތެވެ.

އެނދުމަތިން ތެދުވަމުން މަންޝާއާ ދިމާއަށް ހަސަނު ހިނގާފައި އައީ އޭނާ ލައިގެން ހުރި ޝޯޓުބުރި އަރުވަމުންނެވެ. ދޮރު ކުރިމައްޗަށް ހުއްޓިގެން ހުރެ މަންޝާއާ ދިމާއަށް ހަސަނު ބަލަން ހުރީ ނުބައި ޒާތަކަށް ހިނިއައިސްފައެވެ. ދެލޯ އަޅައިގެން މަންޝާ ހުރީ ދެންވާނެ ގޮތަކާ މެދު ކަންތައް ބޮޑުވެފައެވެ. އެ ނުބައި ނުލަފާ މީހާގެ ޖާހިލުކަން ހިތަށް އެރުމުން މަންޝާގެ ރުޅި އިހުނަށް ވުރެ ބޮޑަށް ގަދަވިއެވެ.

ޝޯޓުމަތިން ކުރިމަތި ފަރާތުގައި ހަސަނު އަތް ކާއްތާލުމުން އެދިމާއަށް މަންޝާއަށް ބަލާލެވުނީ ބޭއިޚްތިޔާރުގައެވެ. އައި ރުޅިންނާ ވީ ފޫއްސެއްގެ ބޮޑުކަމުން އަނެއް ފަރާތަށް މަންޝާގެ މޫނު އަނބުރާލިއެވެ. ހަމައެވަގުތު ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލަމުން ހަސަނު އެ ދޮރު ލައްޕާލިއެވެ. ދޮރު ލައްޕާލިއިރު ދޮރު ދޭތެރެއިން އަފްނާނުގެ މޫނު ވަރަށް ސާފުކޮށް މަންޝާއަށް ފެނުނެވެ. އޭނާ ހުރީ އިސް ޖަހައިގެންނެވެ. ރުޅިއައިސް ދެބުމަ ގޮށް ޖަހައިގެންނެވެ.

މިވަނީ ކިހާވަރެއްގެ ކަމެއްކަން މަންޝާއަށް ރޭކާލީ ދެނެވެ. ފަޔަށް ލެވުނުހާ ބާރެއްލާފައި ގޯތިތެރެއަށް ނުކުމެވުނު އިރު ގޭ މައިދޮރުން މަދީހާއާއި މުނީރާ ނުކުންނަނީއެވެ. މަންޝާ މަޑުކުރާކަށް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. މުނީރާއްތައަށް ހަރުއަޑުން ގޮވާލިއެވެ. މަންޝާގެ އަޑަށް މަދީހާމެން އެނބުރި ބަލާލިއެވެ. އަދި ކިހިނެއްވީތޯ ސުވާލު ކުރުމުން މަންޝާ ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. “އަފޫ… އަފޫ އެބައުޅޭ ތެޔޮ ފުޅިއެއް ހިފައިގެން ހަސަންބެގެ ބުރަކަށީގަ….”

މަންޝާގެ ވާހަކަ ނުނިމެނީސް ދޮރުކައިރިއަށް އައިސް ހުއްޓުނު އަމާން ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. “މަންމާ.. އަވަސްކުރޭ… މިހާރު މެޗުފެށެން ފަނަރަ މިނެޓަށްވީ… މަންމާ… ލަހުން ދިޔައިމަ ކުރިން ޖާގައެއް ނުލިބޭނެ…”

“އާން ލައިނުގަނެގެން މިސޮރުމެން އުޅޭނީ… އެހެރަ ދަނީ ފާޒިރާ، އޭނާއާ އެކީ ދޭ.. މަންމަމެން މިދަނީ… ބަސްއަހައިގެން އުޅޭތި…” އާމާނާ އީމާން ފާޒީރާއާ އެކީ ދިޔުމަށް ހުއްދަ ދިނުމުން އެ ސޮރުމެން ފާޒިރާ ހުރި ދިމާއަށް ދުއްވައިގަތެވެ. އެމީހުންނާ ދިމާއަށް ބަލަންހުރެ އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ދެއްކީ މުނީރާއެވެ. “ހޫން…. ދެންމެ ހަސަނު އައިސް ބުނި ތެޔޮ ދަމަން… އޭނަޔަށްވެސް އަންނަން އިނގުނީ މި ގަޑީގަވިއްޔަ… އަފޫ ބުނި ފުޓުބޯޅަ މެޗު ބަލާކަށް ނުދާނަމޭ.. އެހެންވެ އަހަރެން ބުނިން އަފޫ ކައިރީ ތެޔޮ ދަމާލަ ދީބަލާށޭ… އަނެއްކޮޅުން އަފޫ ވަރަށް މޮޅުވާނެ ތެޔޮ ދަމަން…”

އަޖައިބުވެ އަންތަރީސްވެފައި މަންޝާ ހިމޭނުން އިނީ މުނީރާއްތަ ދެއްކި ވާހަކަތައް އަޑުއަހާށެވެ. މުނީރާއަށް ހަސަނު އެފަދަ ކަމެއް ކޮށްފާނެއޭ ހިތަކަށްވެސް ނާރާނެ ނޫން ހެއްޔެވެ. އިތުރަށް ވާހަކަ ދައްކާނެހާ ހިތްވަރެއް މަންޝާގެ ކިބަޔަކު ނެތެވެ. އެވާހަކަތައް ދައްކަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި މަންޝާއާ ހަސަންބެއާ ދެމެދުގައި އޮތްގުޅުން ހާމަކުރެވިދާނެތީ އެކަމާ މަންޝާ ފަސްޖެހުނެވެ. ސަބަބަކީ އެއީ އަދި މިވީހާ ތަނަށް އެކަކަށްވެސް އަންގަން ބޭނުން ނުވާ ވާހަކައެވެ.

“މިހާރު ބޭސްގަނޑު ނެގީތަ… ކީކޯ ދޮން ހައްވަބުނީ… މިހާރު ބުރަކަށީގެ ރިހުން ކިހިނެކޯ؟…” މުނީރާގެ ކޮނޑުގައި ކޮއްޓާލަމުން މަދީހާ ސުވާލުކޮށްލިއެވެ.

“ދޮންހައްވަ ބުނި ބުރަކަށީ ކަޅުވެފައި ހުރިތަންގަނޑުގެ ހަގީގަތް ބަލަން ފަންޑިތަ ހަދާމީހަކަށް ދައްކަން… ހައްވައަކަށް ހިޔެއް ނުވެޔޯ އެއީ އެކްސިޑެންޓެއް ހެން.. ބުނީ އެއީ ރޫހާނީ ކޮންމެވެސް ކަމެއް ހެނޯ ހީވަނީ… ދެން މަށަކަށް ނޭނގޭ…. އަދިވެސް ހަސަނު އުޅެނީއެތަނަށް ތަދުވާތީ..” މުނީރާ މިހެން ބުނެ އަތުކުރީގައި އޮތް ގަޑިއަށް ބަލާލިއެވެ.

“އެހެންތަ… ދެން މީހަކަށް ދައްކާލަންވީނުން.. ހައްވަމެން ދިވެހިބޭސްކުރުމުގަ އުމުރުން މިވީހާ ދުވަހެއް މިވީ.. ގައިމު އޭނައަށްވެސް ލައްކަ އެއްޗިސް އިނގޭނެދޯ… މީހަކަށް ދައްކާލަބަލަ… ތި ވެފަހުރިކަމެއްވެސް އެނގިދާނެއްނު…” މަދީހާ ހުރީ ވަރަށް ސީރިއަސް މޫޑެއްގައެވެ.

“މަ ތިޔަހެން ބުނެފީމޭ… ހަސަނު އެއްގޮތަކަށްވެސް އެކަމެއް ގަބޫލުކުރާ ގޮތެއް ނުވި… ދެން ގަދަކަމުން މީހަކުލައްވާ ކަމެއް ކުރެވޭނެތަ؟… އޭއި އެއޮއް ގަޑިޖެހެނީ ހިނގާ ދާން…” މަދީހާގެ އަތުގައި ހިފަމުން ބޭރަށް ދިޔުމަށް މުނީރާ ހިނގައިގަތެވެ.

އެމީހުން ގެއިން ނުކުމެގެން ދިޔައިރުވެސް މަންޝާ އެ ހުރި ފިޔަވަޅުމަތީ ހުރީއެވެ. އެމީހުން ދިޔަތާ އިރުކޮޅެއް ވީ ފަހުން މަންޝާ ފުން ނޭވާއެއް ދޫކޮށްލިއެވެ. އަދި މަންޝާގެ އަތަށް ބަލާލިއެވެ. އަތުގައި އޮތް ސަތޭކަ ރުފިޔާ ފެނުމުން އަސްލު ބޭރަށްނުކުތް މަގްސަދު ހަނދާންވިއެވެ. އެވަގުތު އެގެއާ ޖެހިގެން އޮތް ގޯޅިތެރެއަށް މަޖުދީ ހިނގާފައި ދާ މަންޒަރު ފެނުމުން އޭނާ ކައިރިއަށް ދާން މަންޝާގެ ފިޔަވަޅު އަވަސްކޮށްލިއެވެ. ގޯޅިތެރެއިން މަޖުދީ މަޑުކޮށްލީ އެ ގޯޅީގެ މެދެއްހާ ހިސާބުންނެވެ. ސަތޭކަ ރުފިޔާ ދިއްކޮށްލަމުން މަންޝާގެ ފޯނު ނަންބަރު ދިނުމަށްފަހު އެ ނަންބަރަށް ރީލޯޑެއް ކޮށްދިނުމަށް މަންޝާ އެދުމުން މަޖުދީ އާއެކޭ ބުނެ ކުރިޔަށް ހިނގައިގަތެވެ.

މަޖުދީ ގޮސް ލޮލުކޮޅަށް ގެއްލުމުން މަންޝާ ގެއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ވަގުތުގެ ގޮތުން މަގުމަތިން މީހަކު ފެންނާކަށް ނެތެވެ. މުޅި ހިސާބުގަނޑު ވަނީ ފަޅުވެފައެވެ. ރަށުގެ އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ވާނީ ދަނޑަށް ގޮހެވެ. ހަވީރު އޮތް ފައިނަލް މެޗު ބަލަން ރަށު އެންމެން އެއްވާނެކަން ޔަގީނެވެ.

ފަހަތުން މީހަކު ގޮވާލިއަޑަށް މަންޝާ ފަހަތަށް އެނބުރި ބަލާލިއެވެ. މަންޝާގެ ކަކުލު ހުޅުން ވާގި ދޫ ނުވީ ހަމަ ކިރިޔާއެވެ.

(ނުނިމޭ)

31

107 Comments

 1. Malaka

  July 17, 2016 at 11:37 pm

  Mi part hus hasanu vaahaka. Nikan mi hasanah gotheh hadhaaba. Ladu ge kanfulheh ves nei beygandeh. Amilla dhari yaa ves. Anheneh fenna irah ***** vefa.. Chi chi. Mulhi rashu emmen kurimathy bust kollaba alhe a hasanu gandu. Please.
  Mi story varah salhi.

  • Shax Lyn

   July 17, 2016 at 11:47 pm

   thanks a lot…. thi dhevvaa tharuheebah <3

 2. leeeeee

  July 17, 2016 at 11:43 pm

  nice.hassanbe e ulhenee alhe kon faadakah tha.

  • Shax Lyn

   July 17, 2016 at 11:51 pm

   thanks… 🙂 ya hassanah gotheh hadhan v dhw

 3. sweeeeeee

  July 17, 2016 at 11:46 pm

  hassanbe ulhey faade dharin naa ves.zibaan hassan be maithiri koh bala .

  • Shax Lyn

   July 17, 2016 at 11:54 pm

   yaaa dhw that character is so disgusting dho… thnkss 🙂

 4. Fasy

  July 17, 2016 at 11:54 pm

  Vvvvv salhi story waiting for next part..

  • Shax Lyn

   July 18, 2016 at 12:25 am

   thanks FAsy 🙂

 5. Sama

  July 17, 2016 at 11:56 pm

  Mulhi odyyfa hassan ge dhefai…
  Mulhi m part ga hassan ge dhefai

  • Shax Lyn

   July 18, 2016 at 12:13 am

   thanks… ya indeed… 🙂

  • gayyoom

   July 18, 2016 at 10:28 am

   hassanbe ge kon faeh
   ????

  • Anonymous

   July 18, 2016 at 1:45 pm

   medhu fai…. ?????

 6. Suzan

  July 18, 2016 at 12:19 am

  Mansha ah govaaly zibaan eve..manshage bandugaivaa dharifulhuge bappa eve…manshaage gain heebihi nagain dhiya eve..??

  • Shax Lyn

   July 18, 2016 at 12:23 am

   hehehe… I knw its u soozan… thanks for this comment 🙂 <3

 7. Naaz

  July 18, 2016 at 12:51 am

  Mioh hassaneh dho? Abadhu bolah araafa. ??

 8. bad boy ?

  July 18, 2016 at 12:57 am

  hahahahaha…. mikahala aalaathun ulheyne… kihineh ingeneee… varah makaruvaane.. ingeyne gothakee husaabah vureh ginain kahanyaa be aware…. nice story….

  • Bad girl

   July 18, 2016 at 1:14 pm

   Hasana muneeratha adhives haadha hot ey dw hama konmethaakuves jahsanvee dhen hassanu haadha gina kulhu e lee muneeraatha anga mathee pakaas ma hama ajainbun antharees vehje hehe
   Dhen kaaku baa e aee mansha kaariyah
   Hassanu hama anhenei fenairah heybailivefa kolhah jehifa munesra yah rangalhu thà dw

  • Bad girl

   July 18, 2016 at 1:41 pm

   God..aharenn bad girl jahaathy dhw kaley moya vegen mi ulheny dhn bad boy ahh reply dhennyaaa ehnn namehh ga reply dheyn v nu??kommehenn aharennge agu vahhtann ulheyne kamehh neh

  • bad boy ?

   July 18, 2016 at 1:49 pm

   furathama comment in heevi assu bad girl noon kan. thedheh keehkuran name copy kuraneee. bad girl will reply me ????????

  • Bad girl

   July 18, 2016 at 8:04 pm

   Oh my god thee dhen boduvaru i always cmmnt in bad girl ge namuga mi sitebga why are u hell bent upon changing it……????
   Nither first or second cmmnt was mine srry but i always reply in bad girl ge namuga
   Adhi mi story ehen part eh gaves bad girl liyunu cmmnt akah bad boy in reply kohfa ok

  • Bad girl

   July 18, 2016 at 8:08 pm

   First bad boy bad girl ge cmmnt akah reply kuree 25 vana part ga ryt bad boy ?

  • Bad girl??

   July 19, 2016 at 1:52 pm

   Whatever dhnn ekamm komme vss kahala face ehh vss laabala thi name beynun kurann?

  • Bad girl??

   July 19, 2016 at 1:54 pm

   Okay leave it..aharenn ge name ga dhnn innaanee mihenn komme stwry akahh comment kuriyas

  • Bad girl

   July 19, 2016 at 3:13 pm

   Furathama cmmnt ga ves neehnaane face eh laafa yei now ves neehnaane any problem to u bad girl no2

  • ?

   July 20, 2016 at 3:52 pm

   No way ahannahh keeh tha kaley komme ehhchehh liyass u go to hell

  • bad girl??

   July 20, 2016 at 3:53 pm

   Okay yey dhnn

 9. Farey

  July 18, 2016 at 1:24 am

  Shazz vvv habeys igey… hasanbe dhw meehakee. ..hehheheheh

 10. mary

  July 18, 2016 at 1:40 am

  manshage findikamaaaeve…. ehenves vaane… but zibaan madun nuhure hassanuge ethi anburaalabala…. ???? shaaz dhen eynayah hey aruvaalaaa… maa balaa boduvanee… mihaaru madheehaaves pispis.. story v nice

 11. ken?

  July 18, 2016 at 1:48 am

  i think afnaan also had kind had sex relationship with her father….dn hama heevanee ehen…eynage ehunnaa gotheige sababun?

 12. ellie

  July 18, 2016 at 3:49 am

  This is one of the best stories on here. Awesome work. Looking forward to more scenes of ziban and man

 13. Ziban

  July 18, 2016 at 3:50 am

  This is the best n interesting story ever in esfiya.. V reethi

 14. Same

  July 18, 2016 at 9:25 am

  wow. itx awsomeee.

 15. fath

  July 18, 2016 at 10:25 am

  i think hassanbe ah varugadha landeh dheynee eynage dhari hen… eyna eheree mansha gayah araakan engigen nattaafa… afnan ragalhah theyo dhamaidheyn e ulhenee….

 16. Anonymous

  July 18, 2016 at 10:27 am

  eynage ehaassa gunavan afnaan burikollabal.
  rangalaha theyo laafaaa bundun burikollaafa mirus jahaaa
  hahahaha????

 17. Rose

  July 18, 2016 at 10:47 am

  Asluves thi Hassan maithiri kuran eba hehey. Mansha aa zibaan 2 nasluge dhemeehun kihineh ulheveyni? Ekamuves reethi varah

 18. Siha

  July 18, 2016 at 11:03 am

  V reethi mi episode ves ekm hasanu ge bai maa ginaee.. hasanau ge kanthan kommeves gothakun dhn mihaaru falhaa aruvaalan v fennahaa meehakaa behey hithun moyavefa..

 19. Milly

  July 18, 2016 at 11:09 am

  Need more scenes of Mann and Xibaan
  Waitng impatiently for the next episode 🙂

 20. Aleena

  July 18, 2016 at 11:56 am

  18+ viyas kiyan ladhu ganna kahala scenes thah hureema, i dnt like shax lyn. N thats nt gud aslu, religous gothun vs.. hasanaa muneeraa ge scene ehaa detail nukoh vs genesdheveyne. Story ga hasanu ge character enmena vs eba ingey.. there s no need ehaa vs detail kurumuge.. Anywax hiyaalakee thafaathu ehcheh..

  • zubin

   July 18, 2016 at 1:17 pm

   ladhu ganna baivaru kanthah hunnaane internet ga ves tv ga ves, dhen emeehaku ladhu gannayna nukiyaanee. no offense. register koggen nerefa huri foi fothuga ves mi ah vure maa bodah ves hurey. hama ekani sharuthaky 18+ ah vun. dheenee gothun ves massala eh noon.

  • mary

   July 18, 2016 at 1:42 pm

   aaan kiyaalakee thafaathu ehcheh. well mikahala kithamme vaahakaeh ki in hama miah vureh mathin kankan liyefa huri. so massalaeh heneh hiyeh nuvey. assu shaz ge description maa molhee… hehehe i need more scenes from ziban n mansha. kurin dhuvahuge flower magic was superb.

 21. Min

  July 18, 2016 at 12:05 pm

  Zeyba moonu andhaafa hurikan enguny kihnei
  Min akah neyngun kon part ehga kameh Ethan a e ky

  • bad boy ?

   July 18, 2016 at 1:53 pm

   ei zeyba n azeem. poolah erey episodeenoonee eyge kuree bai.. check kollan jeheynee. thyna kiyanee baibai vattaalaigen dhw

 22. mishk

  July 18, 2016 at 2:52 pm

  ulhey hasanbe beyzaarukohlamaa..
  boalha dhandah gendhaanyvx…final match ga…emmen therey…
  ma hunnaanan aiyjahan fisaari…

 23. abd

  July 18, 2016 at 2:57 pm

  Story v reethi

 24. shiff ❤

  July 18, 2016 at 3:07 pm

  hassanbe ah theyo dhamaadheyn enmme rangalhu vaaany ziban… fahkkaaa vaaahaka e ingey meee… hama kiyaaalaaa hithun nuhurevey.. lynn story books neren fashany kon irakunn ❤❤

 25. Zara

  July 18, 2016 at 8:17 pm

  Xibaan’s character is just Asesome..

  Luv u Xibaan 🙂

  • zaaraa

   July 20, 2016 at 6:23 pm

   xibaan ix alredy occupied
   😛

 26. Aleena

  July 18, 2016 at 8:40 pm

  Zubin ah bunelan beynun, internet ga ulheni hus muslimun neh noon. So muslimunnah fit ehchehi eh noon hus hunnaaneeki. Story othee dhivehin, dhivehinnakee 100% muslimunney kiyaigen ulheni dhw.. i knw mi ah vuren vs kanthah bodu stories hunna kan.. n yes mary thats the whole point.. shax lyn molhu noonee ki nooney.. i read all her stories n it was all awesome.. imlaa gothun vs descriptive gothun vs. i said my opinion it doesnt have to be everyone’s..

 27. Man

  July 18, 2016 at 11:49 pm

  Adhi thiyah vure thafseel kh genanvynu hurihaa kameh ehfaharun nimeyvarah.aah aah nulahvaa

 28. AAA

  July 19, 2016 at 12:17 am

  This is one of v disgusting story on esfiya.. too dirty to read

  • Sama

   July 19, 2016 at 12:42 am

   Awareness is not dirty dude

  • AAA

   July 19, 2016 at 1:41 am

   U call this awareness.. writing how they make sex.. “aah aah”. Well dude i call this sex story

 29. bad boy ?

  July 19, 2016 at 8:53 am

  sex story eh viyyaa every episode will be filled with aaah aaah….. hehehe

 30. lol

  July 19, 2016 at 8:57 am

  mi hassanuge huri nubaikan. eyna munyraa aa gaiyvevei kamakah nuvei but kolhei nethyma munyra. but ekan nimunyma munyraa dhasho sai hadhan. munyra fakyraa dheytherei visnaalaa ehchei noon myky

 31. Zara

  July 19, 2016 at 11:27 am

  Disgusting thoughtz and Comments :/

 32. cham

  July 19, 2016 at 11:49 am

  Mi salhi story eh

 33. sofie

  July 19, 2016 at 4:28 pm

  Porn story akaa faady.. 18+ jahaafa huttas mee thanfukeh bodu varu… Mi site akee hurihaa umuregge kudhinnah vx access veveygothah huri site eh… 18+ jahaafa huttas kiyaa kudhin kiyaane… Ehnveema ekahala scene thah ehaa thafseel nukoh nimmaalun kanneynge rangalhy… ‘ah ah’ ey othyma asluvex varah undhagoovi…

  • AAA

   July 19, 2016 at 5:56 pm

   aslu shax lyn ge vaahaka thah varah kiyaahiyvey.. ekam mansha vaahakaiga v gina than than ebahuri kiyan nukerey kahala.. and bad boy ah bunelan beynun vanny konme episode aku aah aah ekey nethas konme episde ehgaves hasanu aiy hakaane ehn nuny hiruvaane.. ehaa detail nukuriyas liyevidhaane dhw.. shaz molhu vaahaka liyan but v degraded vaahaka ekey buneveyny..

  • ☺☺☺

   July 19, 2016 at 8:37 pm

   Aslu vx ma vx mi site ga huri shaazlyn ge hurihaa vaahaka eh vx kiyaifin v rythi v molhu ibaaraai kuru maa n hurihaa kameh vx ekam mi story ga dhn maa bodah detail kohfa hunnany hasanu ge bai noonas mansha n xibaan ge bai vx mI kahala comment eh kohlaa irah bunaane “dhn nu kyma v noonhey ” mi eh noon dhw gothaky aslu vx plx shaazlyn ehaa detail nukuraane kamah hykuran u r a good writer n I luv urr storyx bt kamunudhaa kameh faahaga v ma bunan jeheyne huspositive comments kuryma neyngeyne rangalhu kuran jehey kanthakeh ..mi comment ge sababun hiyynhamanujehey nama ma’aafah edhen

  • ???

   July 19, 2016 at 10:37 pm

   kudakujjaku mivaahaka kiyanyaa ei parents ge kameh… mi site ah vannahen umuraa nugulhey kithemme ehcheh kiyeyne… heevaanee 100% muslimun ulhey raaje meehun kiyanee dhiv bahun huna ehchis ekani hen.. dhivessakah ve hure migothah. mifadha nubai neehun ge amalu gosdhaane emme mathy hisaabu genes dheytheee shaxlyn ah thanks… mi thaa ulhey baeh kudhinnah hajam nuvanreeee.. porn ekani mi vaahakain fenunee emeehunnah.. hahaha what a joke

  • bella

   July 19, 2016 at 10:39 pm

   dnt think thihaaa negative kohh.. its a story for adults.. dhivehi lava e balaaliyas fennaane maa hadi manxaru thah.. isthihaare kulhunas evaru vany.. meekee porn story e noon.. ibraithake ves eba libey.. maainbafainah.. and hama xuha ves eyee alhukan kuraa kuhjje ..keevebaa ehen nubunee

  • ???

   July 19, 2016 at 10:45 pm

   yaa kurin episode thakegga i even saw alhukamuge vaahaka dhakkaafa oiy bai… etha eh mi meehunnakah nufeney… aslu detail koh liyefakaa eh neiy. i dirwct koh bunefa eineee… dhen boduvaru mee.. writer akaa jahssaalaigen thiulheneee

  • ???

   July 19, 2016 at 10:46 pm

   indirectkoh liyefa huree. dhen hiy kaafaru meehaa ah bodah sifa vaane. ehneveema wtiter mi kadavanee lol

 34. Miishi

  July 19, 2016 at 7:20 pm

  Vrh molhu cmmnts… most of the ppl care vs nukurey society ga mihen vanya hama story eh ga vaathi dhn mihaa kada vaahaka eh nei…nd if u think its bad kykuran vaahaka kiyani… aslu mi vaahaka vrh rythi…

 35. Manje

  July 19, 2016 at 9:25 pm

  mi vaahaka hama habeys .. koahchekey kiyaakah AA sofie And ???… thee thihaaa dheen veri baeh nama mi story nukeema veenu.. dheen veri kamah hedheny .. keema ennu enguny Aa Aa Inkan .. Shax ge sifa kurun hama habeys.. maa bodah thi meehun J vany.. mi fen vara story nuliyeveynethee!!!.. Sahaadheh mikuey thanfukeh boduvaru.. Thiyaa meesolhu vaahaka nukiyabala..huh??

 36. Manje

  July 19, 2016 at 9:29 pm

  Porn Porn kiyaagen vaahaka dhahkaairu
  . porn aky koahcheh kah ingeny porn ehchehi balaatheenu .. thi ulheni maa bodah ve ganegen .. real life ga xxx kuraairu aaah aah nullava tha thibeyfulhun thiulhuvany.. Eyn.. ?

 37. Twinkle

  July 19, 2016 at 9:38 pm

  Vaahaka kamu nudanyaa nukiyaanee..

  Faadu faadu ehchehi kiyaanee kee ehnun..

  Hisaabah vure Ingifa hunnanee
  Eh ee vaa gothakee…

 38. hihihi

  July 19, 2016 at 10:40 pm

  mivaahakaige comment kiyaalun maa majaaaaaa….. boa goas… vaahaka habeys…

 39. Mannsha

  July 20, 2016 at 9:36 am

  zibaaann.. save me baby :'(

 40. irufaan

  July 20, 2016 at 9:50 am

  aslu vaagothaky mikahala kithanme hassan eh mi mujuthamauga ulhey kan ige hure balahahtaigen hunnaathy..v salhi vaahaka eh…

  • Bisgandu ??

   July 20, 2016 at 12:35 pm

   Dho..myhunah nuvisnenii ey… nd u r right… there r lots of hassanu mi mujthamauga…

 41. Dr. Suvey

  July 20, 2016 at 10:08 am

  i thnk commenters shud also respect each other.

  furathama comment kuri Aleena n Sofie ge vaahaka ves rangalhu. vaahaka kiyaa meehaku dhen hiy hama nujehey kameh othiyya ves bunan vee comment ga. Adhi liyaa gothaa dheytherey hiy hama jehey meehun ves hama support kuran vee,

  18+ jahaafa vaahaka eh liyany kommes kameh vegen. online ga ekani eh noon, Male’ ge fihaara thakuga mihaaru ves vikkan eba huri 18+ jahaafa huri vaahaka. Eyge descriptions thakaa bahuruva ves miah vure maa “hadi”, ekamu sarukaaruga faas kohggen thahgandu jahaafa nerefa ehery. ehenvyma bodathi meehunan liyaa vaahakaegga ekahala description hurun ei dheenee adhi gaanoonee gothun ves massala eh noon kan eba ingey? Aleena n Sofia bookshop akah gos balaaleema fennaane dhuniyeyge sex aa behey emme bodu foi Kamasutra ves dhivehi bahah tharujamaa koh, rasmee huhdha jahaigen vikkamun dhaathan. Jahaafa innany 18+R,

  Dhen mi dhe beyfulhun bunaa aneh vaahaka akee mi site akee kuda kudhinnah ves vadhevey gothah huri site ekey. Kiyaa kudhin kiyaaneye. 18 aharu nufurey kujjaku beleniveri aku kaireega nethi internet ah vanna kamugai vaanama dhen esfiya.com ga inna 18+ vaahaka aa dheythere eh noon kanneyge visnanvee dhehtho? gaanoonee gothun manaa adhi dheenee gothun emme haraam kan bodu hurihaa kameh fenna site thah eheree beynun meehaku vadhe balan 24 gadi iru hulhuvaafa. for free. 18 eh noon 10+ ves eyaku neendhey.

  ehenveema kuda kudhin belumuge zimma liyuntheriya ge boluga neylhuvun edhen. kuda kujjakah 18+ jahaafa inna vaahaka eh internet in kiyan furusathu libeynama e kujjaa ge beleniverin ei massala eh kamah nudhekeny, nuvatha mi fadha zamaanegga dharin belumuga fail vee.

  dhen bodu meehaku mi vaahaka kiyaafa ladhu gannanya bunan oi vaahaka akee 18+ nujahaa maa baivaru vaahaka ves eba huttey. ehenvyma 18+ vaahaka kiyan beynun vaa meehunah kiyan libey madhu vaahaka kolhu dhookollaafa thibeyfulhun 18- vaahaka kiyan dhuruvaashey. with respect.

  and shaz, a big thanxxxx for this awesom story!

  • narash

   July 20, 2016 at 12:33 pm

   wow Dr suvey. i salute you. 🙂

  • Manje

   July 20, 2016 at 4:55 pm

   I Love you Dr.. I Do..

 42. Manje

  July 20, 2016 at 10:24 am

  Ofcause Dr.. Ur Absolutely Right. .

  • Twinkle

   July 20, 2016 at 12:56 pm

   Thatx the point..

   Thanx Dr.. 🙂

 43. sofie

  July 20, 2016 at 3:27 pm

  Yea dr suvey is right… Im sorry… Kurin mikahala scene eh nudheken.. Ehnve overreact kurevuny… Now visnijje…. Thnkx dr suvey….. ?☺?

  • dr suveysh

   July 20, 2016 at 4:47 pm

   good girl sophie. now come to daddy.

 44. irufaan

  July 20, 2016 at 3:41 pm

  best explanation Dr.suvey….

 45. Aleena

  July 20, 2016 at 4:56 pm

  Dr suvey i neva said kuda kudhin kiyaa vahaka.. its uo to their parents. n esfiya ga noavey hus positive comments eyy liyan jeheyni.. porn nubeliyas married knme meehaka mihaa detail koh kiyaidhineema imagine kureveyne.. repeated koh ekahala scene tha ehaa bodah detail vamun annaathee bunee. Azeem n zeyba vs zibaan n manshaa vs.. emeehun aeeki knme hen victim aka vegeneh noon ehaa detail kureeki vs. porn vs amilla ah e belun aee massala eh noon kama dhekuneema adhi aee balan rangalhu ehchaka vs nuvaane.. meege kurin vs shax lyn vahaka liyey mithaa. bookshop ga vs ekahala foi fothaa stories knme hen ma beynun nuviyas hunnaane. Mithaa othee commentah hulhuvaalaafa. So its up to me to comment. N its up to shax lyn to take it into her writing.. n its totally up to me to continue reading it.. ehen kudhin mikamaa maa kanthah bodu vaan v keevve.

  • ...

   July 20, 2016 at 7:48 pm

   Yes…You r right

 46. Manje

  July 20, 2016 at 5:51 pm

  Hahaa Aleena .. ahannah hama kae ge comment kiyaafa habeyhah heveynee…hee hee halaak ???? kae koahchekey kiyaakah ..kae hama maa veganegen ulheny…??

 47. Pink

  July 20, 2016 at 7:43 pm

  Mee alhe varu gadhakame kiyaan nukerey vaaahaka nukiyaa bala.ekaku ves aharun kiyaifaanamey.nice story

 48. Aleena

  July 20, 2016 at 7:48 pm

  Hehe heelaa ehen v ma. Meege kurin vs shax ge story thaka comment kuran.. dhuvahaku vs negetive comment eh nukuran. There was no need aslu. Mee vs eyna ge writing goas kureeki noon. Negetive comment eh aeema kudhin kudhinnan hama hajam nuvanee hen heevanee..

 49. Twinkle

  July 20, 2016 at 7:50 pm

  Eba ingeyey hajam nuvegen ulhenee kaakah kann…

  Lol 🙂

 50. Manje

  July 20, 2016 at 8:12 pm

  hehehe .. Hajamixxx plx aleena …?

 51. AAA

  July 20, 2016 at 10:19 pm

  Dr suvey or watevr v rangalhu waahaka eh thi buny.. ekam dheenee gothun huhdha kamekey thi bunany dheen kihaavarakah engigen baavaey hithah arany.. bunantha waahaka eh.. mifadha jinsee waahaka thah liyumaky boduvegenvaa haraam kameh.. myhun nuliye ekey nubunan.. kithanme gina waahaka eh huttas haraam kameh halaalu kamakah nuhedheyne.. so mind ur words b4 toking

  • Anonymous

   July 20, 2016 at 11:18 pm

   Dhn thihnyr nukyma nimuny ehnu

  • Anonymous

   July 20, 2016 at 11:20 pm

   Dhn theena keehve haraam vaahaka eh thiky

 52. noo

  July 20, 2016 at 10:52 pm

  Ey mivaahakaaga ulhey jinni xibaan kaleymennah gotheh nahadhanis visnaa visnaaa visnaa……..

 53. ???

  July 20, 2016 at 11:02 pm

  mirey comment thah mi balaalee… buneveynee mi vaahaka ah comment kuraa kudhinnah hama saabahey…. hehehehe… majaa kameh meeee…. thin meehaku mi ulhenee . ikamah support nukurAa… so other r all positive comments…. mi neehun ekaku anekaku karuga hifaafaabe.. shaz mashah fennanee vaahaka liyun huttaalan.. maadhama shaz murdere akah vedhaane… hehehe any ways adhuves comments bai fahun balaalaanan…

 54. bad boy ?

  July 20, 2016 at 11:06 pm

  hahahaha.
  mi vaahaka dhen writer nulaifiyyaayo. mi vaahaka kiyaalan nulibidhaane AAA thihaa fuppanyaa
  shaz pls vaahaka thi liyaa gothah continue kuraathi dont make changes inge. let tgem think like that inge. ????

 55. Twinkle

  July 20, 2016 at 11:16 pm

  Fuhpaa bayaku fuhpan bahahtaa..

  Shax plx do continue the story as before
  Waitng for the next parr.. 🙂

 56. Anonymous

  July 20, 2016 at 11:22 pm

  Vaahaka v habeys…comments thah v fahkaa…varah majaa..hahaa

 57. Anonymous

  July 20, 2016 at 11:23 pm

  Thah vs*

 58. Anonymous

  July 20, 2016 at 11:25 pm

  Hama heveny comments thah kiyrfa

 59. Man

  July 21, 2016 at 12:10 am

  Mee too scroll kuranik mi fenunyy comments huri varu.. i was like, whaat so many?? Meehak like eh nuveyey buneema kohfa oi varu miothee.. curious to knw wats nxt.

  • naavy

   July 21, 2016 at 10:06 am

   Hi, I dont think its because someone said didnt like the story. and i think even they didn say that they didnt lyk it. just taht it was too detailed in some scenes.

   comments ginaee becoz people disagree on wats the appropriat amount of detail in a dhivehi story for adults. so its a debate. bt sum ppl r just being immature in comments as well. this is sumthin to b discussed more politely.

 60. 18+

  July 21, 2016 at 11:36 am

  Haha mi dhen kon kameh alhe…mi shaaz ge hobby dhw..shaaz nujehe mi vaahaka kudakudhin kiyaathw visnaakah..cox feshunynsure eba ingey 18+ ..so kudakudhin nuje dhw kiyaakah ..e ekudhinge kameh..18+ ge kudhin beynunvaa mikahala romantic syn vx himenyma dhw complete vaany vaahaka..so mi bodethi myhun kiyaavaahaka eh..kudakudhin nukihyyaa kanneynge rangalhuvaane..shaaz kyp up the gud wrk

 61. Hush

  July 21, 2016 at 2:33 pm

  Mi vaahaka Hama v khabeys mivaahaka ah 100 vana comment liyumuge sharaf libihannan

 62. lol

  July 21, 2016 at 4:10 pm

  dis agreemnt kuranee thin meehaku kamah faahagavaneee.
  hahahaha so most r positive comments.
  shaz u shud continue this story.
  miadhu mihar mi site belijjee dhiha burah.
  koba next part. avas kurey. vaahakaiga dhen vaane gotheh ingen beynun. n i want some zeyba scenes as well

 63. Twinkle

  July 21, 2016 at 7:56 pm

  Shaz..
  Kobaa story??
  Miadhu belunu vareh neynge
  Plx avahah up koh dheeba

 64. Pink

  July 21, 2016 at 9:47 pm

  Kobaa next part

 65. saa

  July 21, 2016 at 10:09 pm

  shaxx… koba next part???..miadhu haadha las vany????. varah belijje mi vaahaka up veythwww

 66. Maa

  July 21, 2016 at 10:10 pm

  Koba vaahaka ??

 67. Same

  July 21, 2016 at 10:24 pm

  when is next part???????

 68. bad girl??

  July 21, 2016 at 11:06 pm

  Mi stwry ahh comment kohhfa haadha gina akunn?so emmen vx kiyany ey dhw hama ehchehi kiyaafa vs.. shax alhaa nulaa emmen kuraa comment thakahh..kuriyahh dheydhaaaan v gothah..

Comments are closed.