ލޯއްބޭތީ ހިތްއެދޭ..

- by - 0- May 26, 2016

މިއުޒިކާއި އެއްވަރަށް ކިއާގެ ދެފާވެސް ހަލުވަމުންދެއެވެ.އޭނާގެ ހިތުގައި އުފެދެމުންދިޔަ ޝުޢޫރުތައް ޑައިރީގައި ލިޔަމުން އޭނާގެ ފެވަރިޓް ބޭންޑް ކަމަށްވާ “ވަން ޑައިރެކްޝަންގެ ހާފް އަ ހާރޓް ވިތައުޓް ޔޫ”ލަވަ ވެފައިވަނީ ކިއާ އަށް އެންމެ ކަމުދާ ލަވައަކަށެވެ.އެންމެފަހަށް ގޮސް ޑައިރީލައްޕާ ލުމަށްފަހު ލަވާގެ ރާގާއިއެއްވަރަށް ކިއާ ލަވަކިޔަން ފެއްޓިއެވެ.

“ސޯ ޔުއަރ ފެރެންޑްސް ބީން ޓެލިން މީ

ޔޫ ބިން ސްލީޕިން ވިތް މައި ސްވެޓަރ

އެންޑް ދެޓް ޔޫ ކާންޓް ސްޓޮޕް މިސިން މީ”

“ތިއްތާ.. ތިއްތާ..”ކިއާގެ ކޮއްކޮ ލިއާ އޭނާގެ ތިއްތައަށް ގޮވަމުންއައެވެ.”ލައްބަ..ކިހިނެއްތަވީ ލީ..”ކިއާ ލޯބިން ފުރިގެންވާ ނަޒަރަކުން އޭނާގެ ލޯބިވާ ކޮއްކޮ ލިއާއަށް ބަލައިލިއެވެ.ލިއާ އަކީ އުމުރުން އެގާރަ އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ.މިއަހަރު ލިއާ ކިޔަވަމުން ދަނީ ގްރޭޑް ހައެއް ގައެވެ. ކިއާ އަކީ އުމުރުން ސޯޅަ އަހަރުގެ ކުއްޖެކެވެ.މިހާރު ކިއާ ކިޔަވަމުން ދަނީ ގްރޭޑް އެގާރާގައެވެ.މިދިޔައަހަރު މުޅި ސްކޫލުން އަދި ރާއްޖެއިންވެސް އެންމެ މަތި ހޯދާފައިވްނީ ކިއާއެވެ.ކިއާ އެކޭ އެއްގޮތަށް އޭނާގެ ކޮއްކޮ ލިއާ އަކީވެސް ސްކޫލުން ރަން ވަނަ ހޯދަމުން އަންނަ ދަރިވަރެކެވެ.”މޯމް ބުނީ އަންނާށޯ ތިރިއަށް..”ލިއާ މައުސޫމުގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ.ކުޑައިރުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި އެދެކުދިންވެސް ތިބީ ސިޓިންރޫމުގައެވެ.

“ކިއާ..ލިއާ..ތިދެކުދިން ގެ ތިއްތިބެ އަދި ޑޭޑް އެބަ އާދޭ ..”ހަނީފާ ހުރިހާދަތްތައް ފެންވަރަށް ދިއްކޮއްލަމުން އެދެކުދިންނަށް އަންގައިލިއެވެ.ކިއާ އަދި ލިއާގެ ތިއްތިބެއަކީ ވެސް ހަމަ އެދެކުދިން ފަދައިން ކިޔެވުމަށް މޮޅު ކުއްޖެކެވެ. އޭލެވެލް ނިންމައިލުމަށްފަހު ސްކޯލާރ ޝިޕެއްގެދަށުން ޑޮކްޓްރީކަން ކިޔަވައިގެން ހަތް އަހަރުފަހުން އަނބުރާ މާލެ އަންނަީ މިއަދުއެވެ.”އަސްލުތަ.. ޔޭ.. ތިއްތިބޭ އިޒް ކަމިން .. ލީ އައި ކާންޓް ބިލީވް ދިސް.. ތިއްތިބެ މިހާރު ވަރަށް ޗޭންޖްވެފަ ދޯ އިންނާނީ…އެންޑް ޑޭޑް ވެސް .. އޯވްވް..”ކިއާ ފުންމަޖަހަމުން އުފާފާޅުކުރަމުންދިޔައެވެ.”ދޯ..ޑޭޑް ވަރަށް ހެޕީ ވާނެ ތިއްތަ އާއި ލީ މޮޅުވަނަތައް ހޯދާފައިނުމުން ދޯ..”ލިއާވެސް އުފަލުންބުނެލިއެވެ.”ލައްބަ..ޑޭޑްވެސް އުފާވާނެ އަދި ތިއްތިބެވެސް..ދޯ މޯމް..”ކިއާ އޭނާގެ ލޯބިވާމަންމަ އަށް ލޯބިން ފުރިގެންވާ ނަޒަރަކުން ބަލައިލަމުން ބުނެލިއެވެ.”ލައްބަ..މޯމް އަދި ޑޭޑް ވެސް ވަރަށް އުފާވޭ ތިންކުދިންވެސް ކިޔަވާ މޮޅުވާތީ..”ހަނީފާ އޭނާގެ ޕަރީންފަދަ ރީތި ދެކުދިންގެ މޫނުގައި އަތްހިންގާލަމުން ބުނެލިއެވެ.

“ލީ..މެންދުރުނަމާދު ކޮއްލައިގެން ދޯ އެއާރޕޯޓަށް ދެވޭނީ..ހިނގާއަވަހަށް ނަމާދު ކޮއްލައިގެން ތައްޔާރުވަމާ..”ކިއާ ބަންގިގޮވި އަޑަށް ބުނެލިއެވެ.ކިއާމެނަކީ ދީނަށް އެހާމެ ލޯބިވާ ކުދިންނެވެ.ކިޔެވުމެކޭ އެއްފަދައިން ނަމާދުވެސް ބަރާބަރަށް އަދާކުރެއެވެ.ނަމާދުކޮށް އަވަދިވެގެން ލިއާ ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ގޮސް އޭނާގެ އަލަމާރި ހުޅުވައިލިއެވެ.”ތިއްތާ..ހިނގާ އެއްކުލައެއްގެ ހެދުމެއްލަމާ މިއަދު..” ލިއާ އޭނަގެ ތިއްތައަށް ބަަލައިލުމުން ކިއާ ބޯޖެހިއެވެ.”އަމްމްމް.. ޕާރޕްލް އޯކޭ ދޯ؟..”ލިއާ އަނެއްކާވެސް ކިއާ އަށް ބަލައިލަމުން ސުވާލްކޮއްލިއެވެ.”ހްމް..ވަރަށް ރީތިވާނެ .. އެއީ ތިއްތިބެގެ ފޭވްރިޓް ކުލައޭ.. ސޯ ވީވިލް ވެއާރ ޕާރޕްލް..”ކިއާ ހިނިތުންވެލަމުން ބުނެލިއެވެ.

ކިއާމެން އެއާރޕޯޓަށް ދިޔައީ ފްލައިޓް ޖައްސަންވާއިރަށެވެ.މެންދުރުގެ ހޫނުވަގުތުކަމުން ކިއާމެން ތިބީ ފެންބޮއާގޮތްވެފައެވެ.”މޯމް..އެހެރަ ސްޓޯލް އިން އައިސް ކޯނެއް ގަނެދީބާ..ވަރަށް ހޫނޭ..”ލިއާ އޭނަގެ މަންމަގާތުގައިއެދުނެވެ.”ކިއާ..ދަރިފުޅާ ދޭބަލަ ގޮސް ތިން އައިސް ކޯންގަނެގެން އަންނަން.. ..”ހަނީފާ ކިއާގެ އަތަށް ރުފިޔާދިއްކޮއްލަމުން ބުނެލިއެވެ.ދެތިން މިނިންޓު ތެރޭގައި ކިއާ އައިސްކޯން ގަނެގެންއައެވެ.އައިސްކޯނު ބޯ ނިމުން ތަނާހެން ފްލައިޓް ޖެއްސިއެވެ.ވިހިވަރަކަށް މިނިންޓްތެރޭގައި މަޑު ހިނގުމެއްގައި ޒުވާން ފިރިހެން ކުއްޖަކާއި ތަންކޮޅެ އުމުރުން ހަގު ފިރިހެނެއް ނިކުމެގެން އައިސް ސީދާހުއްޓުނީ ލިއާމެންގެ ކުރިމަތީގައެވެ.

“ޑޭޑް..ތިއްތިބޭ..ވީ މިސްޑް ޔޫ ސޯމަޗް..”ކިއާ އިށީދެގެން އިންގޮނޑިން ފުންމާލުމަށް ފަހު އޭނާގެ ތިއްތިބެގެ ގައިގައި ބާރަށް ބައްދައިލިއެވެ.ލިއާވެސް ބަލާކަށްނުހުރެ އޭނަގެ ބައްޕަގެ ގާގައި އޮޅުލައިގަތެވެ.

(ނުނިމޭ)

0

You may also like...

35 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Very nice dear……
  Hope the other parts of the story will be interesting…. ❤❤❤❤

  ⚠Report!
 2. Guys… here is the first part.. hope u liked the starting.. i kindly request all the reader’s to leave a comment.. Please.. so that i would know if there is a mistake or anything which i have to improve.. 🙂 😀

  ⚠Report!
 3. Ummurun haqqu tha nunee dhoshytha innaanee. Heevany dheaharu nuvaa kuda kujjehge liyumeh hen. Btw its ok fr the frst time

  ⚠Report!
  1. E deychakii twitty abaduves olhuvaa deythu.. so mifaharuves olhunii… hehe… 😛 🙂 Sorry for that.. 😀

   ⚠Report!
 4. Kia ge Favorite band akee One direction wee yamun. .. mi wahaka kiyaalan thaa dho mi jehuny. ..?

  ⚠Report!
 5. I hope v nice story akah vaanekamah…feshun reethi…kn days thakehgga up kuraa story eh meee..waiting for the nxt part

  ⚠Report!
  1. Eheney neyge dhw.. busy vy nama thankolheh up kuraa goiy las vesdrrne but i will try to up it daily.. maybe.. 🙂

   ⚠Report!
 6. “Thithibe v chnge vefa dhw ihnanany”* mi rangalhu gotheh nun kahneynge. Huhnaany is the right way in my opinion

  ⚠Report!
 7. ThnQs all of u for ur swyyt feedback’s i will try my best to improve my style pf writing and the mistakes u found out and wrote.. Thankyou once again.. next part will be coming soon.. INSHA ALLAH.. 🙂 😀

  ⚠Report!
 8. Dhivehi bahugu gavaaidhu kuh varah gina kan faahaga vey..ehen kamun kiyaa iru varah undhagoo..ummeedhu kuran mikan rangalhu kollaane kamah..

  ⚠Report!
 9. Haadha kuh gina ey. Kia ge dhefaaaaaves, ice cone boooaaa nimun thanaahen, son ah vure umurun hagu veytha bappa??
  Dhen ehaa molhu kudhin english in vaahaka dhahkaairu thihen nudhakkaane. Varah broken vahtharu. Kuh gina kamun undhagoo kiyan ves.

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.