އޭނާ ތިރިވެގެން ގޮސް ތަޅުންގަނޑުގައި ބޯ ޖައްސާލިއެވެ. އޭނާ އަށް ފެނުނު މަންޒަރަކުން އަޑު ގެ ކޮޅަށް ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ.

ހޯލު ތެރޭގައި ތިބި ކުދިންނަށް ވެސް ޔޫހާ ގެ ބާރު ހަޅޭކުގެ އަޑު ފަނޑު ފަނޑު ކޮށް އިވިގެން ދިޔައެވެ. އެހެންކަމުން ފާހަނަ ބަރިއާ އެންމެ ކައިރިއަށް ހުރި އާރާ ދުވެފައި ގޮސް އަންހެން ކުދިންގެ ފާހަނަ އަށް ވަނެވެ. ފުރަތަމައިނުން ވެސް އާރާ އަށް ފެނުނީ ފުރަތަމަ ސްްޓޯލް ކައިރީ އިށީންދެލައިގެން ރޯން އިން ޔޫހާ އެވެ. އާރާ ހީކުރީ ޔޫހާ އަށް ކަމެއް ވީ ކަމަށެވެ. “ޔު.. ޔޫހާ…. ވަޓް ހެޕެންޑް ތު ޔޫ؟؟” އާރާ ޔހާ ކައިރީ މަޑު މަޑުން އަހާލިއެވެ. “ވަޓް؟؟ ސްޓިލް ޔު އަރ އާސްކިން ވަޓް ހެޕެންޑް ޓު މީ؟؟” ޔޫހާ ހުރީ ރުޅި އައިއްސަ އެވެ. އޭނާ ހީކުރީ އާރާ އަށް ވީ ގޮތް އެނގޭ ކަމަށެވެ. “ވަޓް އާ ޔޫ ޓޯކިން އެބައުޓް ޔޫހާ؟ އައި ޑޯންޓް ނޯ ވަޓް ހެޕަންޑް… ނޮން އޮފް އަސް ޑަޒް…. ސޯ ކެން ޔޫ ޕްލީޒް ޓެލް އަސް ވަޓް ހެޕަންޑް؟” އާރާ އޯގާތެރި ކަމާއި އެކީ އަހާލިއެވެ. އޭރު ހޯލު ތެރޭއިން ދެތިން އަންހެން ކުއްޖެއްވެސް އާރާ ގެ ފަަތުން އައިސް ފާހަނަ ބަރީގައި މަޑު ކޮށްލައިގެން ހުއްޓެވެ. “ސ… ސަ… ސަމް ވަން އިޒް އިން ދެއަރ…” ޔޫހާ ވަރަށް ބިރުން ހުރެ ބުނެލިއެވެ. “ސޯ…” އާރާ އަށް އަދިވެސް ކަން ވީގެން އޮޅުން ނުފިލާތީ ވެ ބުނެލިއެވެ. “އައި…. އައި… ޑް… ޑޯން ނޯ ވަޓް ޓު ޑޫ… ކެން ސަމް ވަން އޮފް ޔޫ ހެލްޕް ހަރ ޕްލީޒް….” ޔޫހާ ގެ އަޑު ވެސް ބިރުން ގޮސް ތުރު ތުރު އަޅާ ކަހަލައެވެ. “ދެއަރ… އ… އިޒް އެ…. އެ ގަރލް އިން… ދް… ދެ.. ދެޓް ސްޓ.. ސްޓޯލް….” ޔޫހާ އަދިވެސް އުޅެނީ ކަން ވީ ގޮތް ނު ކިޔައިދެވިގެންނެވެ. ޔޫހާ އަށް އެ ކަހަލަ މަންޒަރެއް ފެނުނީ އަލަށް ކަމަށް ވާތީ އޭނާ ހުރީ ބިރުން ގޮސް ހަލާކު ވާ ވަރު ވެފައެވެ. “ދެޓް ގަރލް… ސަމް ވަން ހޭޒް ރޭޕްޑް ހަރ…” ޔޫހާ ހަޅޭއްލަވައިގަތެވެ. ޔޫހާ ހަޅޭއްލަވައިގަތީ މަޑުން ނޫން ކަމުން މުޅި ފާހަނަ ތެރޭ އެ އަޑު ގުގުމައިގެން ދިޔައެވެ. “ރޭޕްޑް ހަރ… ރޭޕްޑް ހަރ… ރޭޕްޑް ހަރ…” ފާހަނަ ތެރޭ ގުގުމައިގެން ދިޔަ އަޑު ފަނޑު ގޮތަކަށް ބުނެލިއެވެ. އާރާ ގެ މޫނަށް ވެރިވީ އާދަޔާ ހިލާފު ކުލަވަރެކެވެ. ޔޫހާ ގެ އަޑަށް އެ ތަނަށް އައިސް ތިބި ކުދިންތަކަށް ވެސް ވީ ހަމަ އެ ވަރެވެ. “ވަޓް؟؟؟” އާރާ އާއި ދެން ތިބި ކުދިން ވެސް އެއްފަހަރާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަހާލިއެވެ. ޔޫހާ މަޑު މަޑުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. އެ ބުނީ ތެދެއް ކަން އަންގައިދިނުމަށެވެ. އާރާ އެ ސްޓޯލް ގެ ދޮރު ގެ ދަށުން ބޯ ޖައްސާ ބަލައިލިއެވެ. އާރާ އަކީ ވަރަށް ކެރޭ ކުއްޖެއް ކަމަކު ލެއަކީ އޭނާގެ ބަލި ފައެވެ. އެހެންކަމުން ރީޝާގެ ލެއިން ތަތް ތެޅިފައި އޮތް ހަށިގަނޑު ފެނި އާރާ ވަގުުން ހޭނެތުނީއެވެ.

ރީޝާ އަށް ހޭލެވުނު އިރު އޮވެވުނީ ކޮން ތަނެއްގައި ކަމެއް ނޭންގުނެވެ. އެހެންކަމުން އޭނާ ބޭނުންވީ ތެދުވެ ތަން ތަން ބަލާލާށެވެ. އެހެނަސް ރީޝާ ތެދުވަން އުޅުމުން ވެސް ތެދުވެވޭ ގޮތެއް ނުވިއެވެ. ހަށިގަނޑަށް ބަލާލެވުނީ އަދި ކިރިޔާ އެވެ.  ގައިގެ އެތަން މިތާ ބެންޑޭޖް އަޅާފައި ވާއިރު ގައިގާ ވަނީ މަޑު ރިހުމެއް އުފެދިފައެވެ. ކުއްލިއަކަށް އޭނާ އަށް ދިމާވި ކަންތަށް ހަނދާން ވީ ބިރުވެރި ހުވަފެނެއް ހެންނެވެ. އޭނާ އަހުސަން އަށް އިތުބާރު ކޮށް އޭނާ އާއި އެކު އެ ޑާންސް އަށް އާދެވުނު މޮޔަ މިހާރު ހިތަށް އަރައިފިއެވެ. އޭނާ އަށް ދެން ބަލައިލެވުނީ އޭނާގެ އަތަށެވެ. އަތަށް ވަނީ އައިވީ ގުޅާފައެވެ. މި އޮވެވުނީ ކޮން ތަނަކު ކަން ރީޝާ އަށް ނަގައި ގަނެވުނެވެ. އޭނާ އަށް މި އޮވެވުނީ ހޮސްޕިޓަލުގައެވެ. ނަމަވެސް އޭނާގެ މަންމަ އާއި ބައްޕަ ކޮބާ ބާވައެވެ؟ އެ މީހުންނަށް މި ހިތާމަ ވެރި ހަބަރު ނުލިބެނީބާއެވެ؟ މީ ރީޝާ ގެ ސިކުނޑީގައި މި ވަގުތު އުފެދެމުން ދިޔަ ސުވާލުތަކެވެ. އިރުކޮޅެއް ފަހުން ރީޝާ ބާއްވާފައި އޮތް ކޮޓަރި ތެރެއަށް ނަރުސް ކުއްޖަކު ވަނެވެ. އެ ކުއްޖާ ވަނީ އައިވީ ފުޅި ބަދަލު ކުރާށެވެ. އައިވީ ފުޅި ބަދަލު ކުރަން ވައިން ތަނާ ހޭ އަރާފައި އޮތް ރީޝާ ފެނުމުން އަވަސް އަވަހަށް އައިވީ ފުޅީ ބަދަލު ކޮށް ލުމަށް ފަހު ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކޮޓަރިން ބޭރަށް ދިޔައެވެ. ދެ ތިން މިނެޓް ފަހުން ހަމަ އެ ނަރުސް ކުއްޖާ އަނެއްކާވެސް އެ ކޮޓަރި އަށް ވަނެވެ. އޭރު އޭނާ ކައިރީ ޑޮކްޓަރު ނިހާދް ހުއްޓެވެ. ޑރ. ނިހާދު ރީޝާ ބެއްލެވުމަށް ފަހު ކޮޓަރިން ބޭރަށް ނުކުތެވެ. ބޭރުގައި ހުރި ގޮނޑި ބަރިތަކުައި އަޖްމަލް އާއި ހަސީނާ ގެ އިތުރުން ޔޫހާ މެން ވެސް ތިއްބެވެ. ޑރ. ހަމަ ނިކުތުމާ އެކު އެތާ ގޮނޑި ބަރީގައި ރޯން އިން ހަސީނާ ދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް ޑރ. ގެ ކައިރިއަށް ދިޔައެވެ. ހަސީނާ ގެ ކައިރީގައި މޫނު މަތި ފޮރު ވާލައިގެން އިން އަޖްމަލް ވެސް ހަސީނާ ފަހަތުން ޑރ. އާއި ދިމާލަށް ދިޔައެވެ. “ޑރ. ހައު އިޒް ޝީ ނާއު؟ އިޒް ޝީ އޯކޭ؟؟ ޕްލީޒް ޑރ. ޑޯންޓް ޓެލް މީ ޝީޒް ނޮޓް އޯކޭ…” ޑރ. އަށް އެވެއްސް އެއްޗެކޭ ބުުނެވުމުގެ ކުރިން އަޖްމަލް އަށް އެ ހިތުގައި ވީ އުދާސް ތައް ބަންޑުން ކޮށްލެވުނު ކަހަލައެވެ. “ޕްލީޒް ޑޯންޓް…. ދަ ޕޭޝަން އިޒް ކޮންޝަޒް ނާއު….” އަޖްމަލް ލޮލުން އައި ކަރުނަ ތިއްކެއް ފޮހެލި ތަން ފެނުމުން ޑރ. އަށް ބުނެވުނެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ސިކުންތުގައި އޭނާ ހިތަށް އެރީ އަޖުމަލް ގެ ކަންތަކާއި ނުބެހި އޭނާ އައި ބޭނުން ފުއްދާލުމަށެވެ. އެހެން ކަމުން ރީޝާ “ކޮންޝަޒް” ވާހަކަ ބުނެލީއެވެ. އަޖްމަލް އާއި ހަސީނާ މެން ދެމީހުން ވެގެން ރީޝާ ބާއްވާފައި އޮތް ކޮޓަރި އާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. އަޖްމަލް ހަސީނާ ގާތު ކެތް ތެރި ވުމަށް ބުނެ ހިތްވަރު ލައިދިނެވެ. އެހެނަސް އޭރު އަޖްމަލް ގެ އަޑު ވެސް ވަނީ ކުރެހިފައެވެ. އޭނާ އޭނާގެ އަންހެނުން ކުރި މަތީ ރޯކަށް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. އެއީ އަޖްމަލް އަމިއްލަ އަށް ހަސީނާ ކައިރީ ދެން ނުރުއިމަށް ބުނެފައި އަމިއްލަ މީހާ ރުއިމަ ވާނީ ކޯއްޗަކަށް ހެއްޔެވެ. ހަސީނާ ބޯ ޖަހާލުމަށް ފަހު ކޮޓަރީގެ ދޮރުގެ ތަޅުގައި ހިފާލިއެވެ. މަޑު މަޑުން އެތެރެއަށް ވަނީ އެ ދޮން މޫނުގައި ބޮސް ދެމުން ދިޔަ ކަރުނަތައް ފޮހެލަމުންނެވެ. އެނދު މަތީގައި އޮތް ރީޝާ އަށް ހަސީނާ ފެނި “މަންމާ” އޭ ކިޔާ ރޮއެ ގަނެވުނެވެ. ރީޝާ ރޯން ފެށުމުން ހަސީނާ ވެސް ހިފަހައްޓާއިގެން ހުރި ކަރުނަތައް އޭގެ މަޤާމް ދޫކޮށް ހޯސް ލާފައި ފާއިބާ ގަތީ އިހްތިޔާރަކާއި ނުލައެވެ. “ދަރިފުޅާ….” ހަސީނާ އަށް ވެސް ގޮވާލެވުނެވެ.

“ދަރިފުޅާ… މީ…. މި.. މީ ކިހިނެއް ހިނގި ކަމެއް؟ ކާކު ކުރި ކަމެއް މީ؟؟” އަޖްމަލް ގެ އަޑު ތުރު ތުރު ލާ ހާލު އަހާލިއެވެ. “ބަ… ބައްޕާ… މި… މީ… އަހުސަން ކުރި ކަމެއް…. ބައްޕާ… އޭނަ ބުނީ އަހަރެން ދެކެ… ވަ… ވަރަށް ލޯބި ވެ… ވެޔޯ…. އެކަމު އަހަރެން އޭނަ ދެކެ ލޯތްބެއް ނުވޭ… އޭނަ އެހާ ވަރަކުން އުޅޭތީވެ… އަ… އަހަރެން އޭނަ އާއި އެއްކޮށް އައީ ޑާންސް އަށް…. އަހަރެން… ފަހުން…. ދިޔައީ.. ފް… ފާހަނަ އަށް…. ދިޔައިމަ އަހުސަން އަހަރެންގެ ފަހަތުން އައިއްސަ… ގަދަަމުން… ސްޓޯލް އަކަށް… ވެއްދީ…. ބައް… ބައްޕާ…. އަހަރެން ސަލާމަތް ކޮށްދީބަލަ…. ޕް… ޕްލީޒް…” ރީޝާ ރޮމުން ރޮމުން ކަން ވީ ގޮތް ކިޔައިދިނެވެ. ރީޝާ އޭނާގެ ބައްޕަގެ ގާތު ސަލާމަތަށް އެދި އާދޭސް  ކުރުމުން އެންމެ ފަހުން އަޖްމަލް އަށް ވެސް ރޮވުނީއެވެ. “ކީކޭ؟؟؟ އަހުސަން އޭ؟؟” އަޖްމަލް އަހާލިއެވެ.

“ކީކޭ؟؟؟ އަހުސަން އޭ؟؟” ރައުހާ ކުރިމަތީ ހުރި  ހިމްޝާ ގާތު ހައިރާން ވެ ހުރެ އަހާލިއެވެ. ހިމްޝާ މަޑު މަޑުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ. “އެކަމަކު…. ތިހެން ވެގެން ނުވާނެ…. އަޅޭ… ހިމްޝާ އަށް ޔަގީންތަ އަހުސަން ކަން؟” ރައުހާ އަދިވެސް ޔަގީން ކުރުމުގެ ގޮތުން އަހާލިއެވެ. “އާނ… އެކި ކުދިން ކިޔަނީ އެކި ގޮތަށް… ބައެއް ކުދިން އެބަ ކިޔައި ދެމީހުން ވެސް ރުހިގެން ކުރި ކަމެކޭ… އެކަމަކު ދެ މީހުން ރުހިގެން ކުރި ކަމެއް ވެއްޖެއްޔާ ރީޝާ އެ ހާލަކު ނޯންނާނެ އެއްނު…. އަނެއް ބައި ކުދިން ކިޔަނީ ރީޝާ ގަސްތުގައި ހެދުން ވީދާލާފައި ކަމަށް ވެސް ވެދާނެޔޯ އަހުސަން ބައްދަން… މި ގޮތަށް ބުނާ ކުދިންނަކީ މިހާރު މި ސްކޫލްގައި މި އުޅޭ އަހުސަން އާއި ހެދި މޮޔަ ވާ ގްރޫޕް….  ދެން ތިބޭ ކުދިން ކިޔަނީ ހަމަ އަހުސަން ރީޝާ އާއި އެއްކޮށް ގަދަކަމުން ކުރި ކަމެކޯ…. މިހެން ބުނީ ރީޝާ ފާހަނަ ޓައިލްސް މަތީ އޮއްވަ ޔޫހާ ގެ ފަހަތުން ވައިން ކުދިންތައް…. މިހެން ވެގެން އަސްލު ވީ ގޮތެއް މަށަކަށް ވެސް ނޭންގެ… އެކަމަކު އެއް ކަމެއް އެބަ ޔަގީން ވޭ.. އެއީ އަހުސަން ކުރި ކަމެއްކަން….” ހިމްޝާ އަށް އެނގޭ ހުރިހާ ކަމެއް ރައުހާ އަށް ކިޔައިދިނެވެ. ހީވަނީ ހުނަރު ވެރި ރިޕޯޓަރެއް ހެންނެވެ. “އެހެން ވިއްޔާ ބުނެބަލަ… ކިހިނެއް ޔަގީން ވަނީ އެއީ އަހުސަން ކުރި ކަމެއް ކަން؟؟” ރައުހާ ގެ ހިތުގައި މި ވަގުތު އުފެދިފައި ވާ ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ. “އެއީ ވާހަކަ ފެތުރިފައި އޮތީ އެ ގޮތަށް… ދެން ދެންމެ އަހަރެން މި ބުނީ އެކި ކުދިން އެކި ގޮތަށޭ ކިޔަނީ… އެކަމަކު ހުރިހާ ކުދިން ވެސް ކިޔަނީ އަހުސަން ގެ ނަން ލައިގެން…. އެހެންވެ ޔަގީން ވަނީ… އަދި މީގެ އެއް ގަޑިއިރު ވަރު ކުރިން ރީޝާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެން ގޮއްސި… ހޮސްޕިޓަލަށް ދިޔަ އެ ޔޫހާ އާއި އާރާ އާއި ދެން ތިބި ކުދިން ވެސް… ދެން އެއީ އަހުސަން ކުރި ކަމެކޯ ރީޝާ ހޭ އެރިފަ ފަހުން ބުންޏޯ… އެހެން މިހާރު އަޑު ފެތުރިފަ އޮތީ….” ހިމްޝާ ރައުހާ ކުރި ސުވާލަށް ޖަވާބު ދެމުން އަހާލިއެވެ. “އެކަމަކު ވެސް…. ތިހެން ވެގެން ނުވާނެ… ތިހެން ވެގެން ނުވާނެ!! އަހުސަން ހާދަ ނުލަފައޭ… އަހަރެން ދިން ފައިސާ ގެ އަގު ދޭން އެނގުނީ އެހެންތަ؟ އަޅޭ އަޅޭ އަޅޭ…. ރީޝާ އަހަންނަކަށް ދުވަހަކު މާފެއް ނުކުރާނެ…. ދެން މަ ކުރާނީ ވެސް ކީއް… އަޅޭ… އަހަރެން މި ކުރީ ހާދަ ބޮޑު ކަމެކޭ… މިކަން ކުރުމުގެ ކުރިން ވިސްނާ ލެވުނު ނަމަ….

ނުނިމޭ (:-

 

11

56 Comments

 1. naaanu

  January 15, 2016 at 8:37 pm

  rau laari dhygendho ahusan reesh dance ah gendhiaeee…dhen ekamakuvaa dho..reesh fakyru ???ahusan fonuvaalaaa avahah jalah immy..plis..story hama reethi ekam kuryyyyy ??

  • Immy

   January 15, 2016 at 9:23 pm

   hehe…. thnxx naaanu…. yahh ok…. ????

 2. Shine

  January 15, 2016 at 8:41 pm

  Woww… v v v v v v v nice…Dhn vaany kihineiy baa dhww?!?!?!?! … nxt part avahah up kurachchey ingey…. Waiting…

  • Immy

   January 15, 2016 at 9:48 pm

   thnxx alt shine….. lts c on nxt prt dhww? yahh shine…???

 3. rau

  January 15, 2016 at 8:53 pm

  rauhaagandu haadha goahey.bst frnd ah ehn hadhaakah nuvaane ennu…..
  bt reesh rauhaa aa dheytheray haadha visnaey…dhn neynge maishan hithah araanee keekey kamehves reesha aa dheytherey……
  I juxt hpe maishan reesh ah trust kuraanekamah 🙁

  • Immy

   January 15, 2016 at 9:51 pm

   hehe…. yahhh dhww… bt fahun rauha ah visnuneyy… reesh vrhh vrhh bodhh visna eyyy…. yahhh….
   anywayyxxx…. thnxx rauu… ???

 4. shau

  January 15, 2016 at 10:12 pm

  Varah varah nice mi prt…bt haadha kurey immy…nxt prt up kuraany knn iraku….varah kiyaa hiyyveyba…

 5. Immy

  January 15, 2016 at 10:43 pm

  thnxx shauu… yahh thnkolhehh kuryy dhww…. m rlly rlly sry abt tht…. n m soo soo sry cx i THINK i cn upld nxt prt oon nxt fri…. or mayb if i try tmrw… i dnt knww…. hehe… mayb tmrw or mayb nxt fri… if i cnt upld tmrw ill definetely upld it on nxt fri…. thnxx again shau??

 6. Alim

  January 15, 2016 at 10:48 pm

  saaabahey hadi vaahaka liyaa immy…mee dhivehi vaahakaetha noony English vaahakaehtha? dhivehsahvure ginain English kanneyge meega hury…PiS PiS dhivehi bahah huthuru naaruvabala immy dhoony plz 😀

  • Immy

   January 16, 2016 at 2:06 pm

   plxx Alim…. stry hadiyya nukyun edhn….. stry ga dhivessah vure ginain english eh noannaane….. n one mre thng… yooha n aaraa akee beyru kudhin vyma mi stry ga ekudhin dhekki vaahaka english in liyefa innaanee….

 7. saf

  January 15, 2016 at 11:13 pm

  Abadhu vaahaka thakuga ryshaa tha ulheny dhen bodu foohseh ehen nameh liyebela vaahaka vvvvvv nice

  • Immy

   January 16, 2016 at 2:07 pm

   thnxx saf

 8. Niz

  January 15, 2016 at 11:31 pm

  Wow so nice..plx up load nxt part sooon

  • Immy

   January 16, 2016 at 2:08 pm

   thnxx niz… yahh wll try to upld it soon….??

 9. Shyhaa

  January 16, 2016 at 1:31 am

  Omg….varah salhi…than kolheh kury….nxt prt kn irakun???avas kohla dhehchey nxt prt…dhn nxt prt dhigu kohla dhinihyaa rangalhu….hehehe…bye….

  • Immy

   January 16, 2016 at 2:10 pm

   thnxxx alt shyhaa…. yaaa…. nxt prt…. i dnt knww… sryy… welll tday or nxt fridayy…. sryy shyhaa……??

 10. Shyhaa

  January 16, 2016 at 1:34 am

  Ooooopx…sry…ehme furathama stry keeperge name ga msg kure vuny e e kn mex meehaku iny lap in e name ga comment kohfa….sry….

  • Immy

   January 16, 2016 at 2:11 pm

   yahh its okayy….. ehn dhww…. i hqv removed tht cmnt frm stry kypr soo it doesnt mattr???

 11. Nookko

  January 16, 2016 at 11:28 am

  Varah reethi keep it up immmy :*

  • Immy

   January 16, 2016 at 2:11 pm

   thnxx nooko…

 12. Alim

  January 16, 2016 at 2:39 pm

  dhen immy vaahakaiga bunelinama eii beyruu kudhinney like yu always do beykaaru ehchehi liyaany huregn 😀

  • Immy

   January 16, 2016 at 4:49 pm

   immy dhu vahakvx bey kaaru ehcheh nuliyan…. mee immy kriah dhaan beynunvaa dhaarira….. so plxxxx… plxx plxxxxx mi gthh nuliyeba cmnts……… plxx…. plx… mi vx insaanekeyyy……… immy ge vx hitheh oveyeyy……. ??????

 13. Yooha

  January 16, 2016 at 2:40 pm

  Rest in peace dhivehi bass 😀

  • Immy

   January 16, 2016 at 4:50 pm

   wateverrr……….?

 14. Yuan

  January 16, 2016 at 2:42 pm

  immy vaahaka liyun huhtaalaba dharumavaane plz

  • Immy

   January 16, 2016 at 4:51 pm

   hadi huthuru kh cmnts liyun huttaalaba dharuma vaane plz

 15. Zayaan

  January 16, 2016 at 2:47 pm

  “alhe mee vaahakaeh hehyeve? mee hama dhivehi bass hehyeve? ey immy eve. vaahaka liyan dhaskuraasheve. maaiykalaakoa eve.mii immy ah visna dheyny alhe fahe kaaku hehyeve? immy ah neygeny hehyeve, dhivehi bahaky kihaa reethi baheh hehyeve.immy ah ekan neygeny hehyeve? immy ah heyo visnun dhehvaashi… Aameen”
  hahahaha immy ge vaahakaige dialogue kolheh dhw Alim 😀 😀

  • Immy

   January 16, 2016 at 4:47 pm

   zayaan!! dhivehi bahakee kihaa reethi bahekey kiyaafa hus hadihuthru kh ingeny liyaa ehcheh viyya liyn…. dhivehi bahakee ehaa reethi baheh viyya thn klheh reehchah vx thi liyaa ehchh liye vidhaane dhww…???

  • Immy

   January 16, 2016 at 5:00 pm

   zayaan ah neynegenyaa…. “aadhe mee vaahaka ekeve…. evaru vx neynegnee heyyeve… miah kiyanee vaahaka eve…. mee dhivehi baheve…. thee dhivehi farudheh heyyeve… dhivehi bas vx vaki kurn neyngeny heyyeve….. ey zayaan eve… reethi kh vaahaka dhakkan dhas kuraasheve… maayi kalaakoa eve… mii zayaan ah vis na dheynee alhe fahe kaaku heyyeve, dhivehi bahakee kihaa reethi baheh heyyve… e bahun hadi huthuru kh vaahaka dhakkanee keeh ve heyyeve.. zayaan ah ekn neyngeny heyyeve… zayaan ah heyo visnun dhevvaashu… ameen 😀 😀

 16. Alim

  January 16, 2016 at 2:49 pm

  Hahahaha very well said bro… thee hama immy ge vaahakathakuge kuru khulaasaa eh 😀 😀

  • Immy

   January 16, 2016 at 5:01 pm

   haha…. hw funny dhww Alim…. pis pis pis….. eii zayaan vaahaka dhakka vahtharuge uru khulaasa eh…. hw funny….. ???

 17. Marsha

  January 16, 2016 at 2:50 pm

  Aameen… 😀

  • Immy

   January 16, 2016 at 5:02 pm

   zayaan ah heyo vis nun dhe vvaashi Aameen… 😀

 18. immy

  January 16, 2016 at 2:55 pm

  Reesha, Rauha, Himsha, Yooha, Aaraa, Ahusan, Maishan etc… mee alhe fahe China ge population kiyaaidheyn ulhey dharieh Tha? liyaaleh huthuru kamun confuse kurevey varu madhuvgn Tha mihaa Gina meehun ithuru kohgn ithurah thi confuse kurany… Dhivehi stories rest in peace

  • Mai

   December 21, 2017 at 10:26 am

   E name thah kihaa reethi plus mi story nulaaaahiku reeethi………
   …….maa english bai gina vegen thihen kiyaaa iru i think mi thanun ehbai comment liyaaa kudhin ginain vaaahaka dhahkany english in hen…….nd immy ur story is really nice ….i love it dear

 19. Immy

  January 16, 2016 at 5:09 pm

  Reesha Rauha Himsha Yooha Aara Ahusan Maishan etc… mi ah vure ethah ethah haas gina vaane china ge ppltion…. china ge ppltion therey hunnanee emme 7 meehun tha??? pis pis pis…. grd 1 ge kujjakh vx ingeyne china ga dhiri ulheynee emme 7 meehun noon kn…. ehha cnfuse vefa n wrtr liyaalh huthuriyya keekurn kyny eh mi stry… meehaku buneethr kiyaasheyy… ehaa hadiyya nukiyaanee ennu…. immy nama nu vx ky mux…. n btw amilla nameh noannaathythr ehn meehun ge nam use kh gn thi cmnt kurnee?????

 20. Immy

  January 16, 2016 at 5:15 pm

  hurihaa rdrs ge samaalu kmh….. immy ge stries hadiyya nu kiyun edhn… mi hn bunevuny kithh faharu kmh vx neynge…. ngtive cmnt eh vias thnklhh reehchah vx liyeveyne…. hadi huthuru kh noonas liyan beynun vaa ehcheh liyevi dhaane… plx plxx plxx……………… plxx immy ge vaahaka hadiyya nukiyun edhn…. abadhu abadhu stries ah hadi huthuru kh cmnts liyuny ma hyvany ufalh libe ny hn…. vaahaka liye kiyumaky immy ge hby… so immy mi kn kuriya dhy……. plxx i bg u…..adhi vx eh faharu immy ge stries hadiyya nu kiyun edhn…. mi gthh rdrs amalu kurnya immy ekn yeh noon hurihaa wrtrs ge blh vx faseyha vaane…. soo plxxx vaahaka hadiyya nu kiyun edhn… hadi huthru kh cmnts liyumuge badhaluga vaahaka nukiyya vx thi rdrs ah savaabu libeyne……. so hwp u al will undrstnd…..

 21. bayyeh

  January 16, 2016 at 5:44 pm

  immy dhen thee writer eh tha? meehaku ehcheh bunelaairah fuhpaalaafa hadhan.. emeehun fuppaafa vaahaka dhehkee ey kiyaafa immy jeheytha emeehunnaai ehen vaahaka dhahakan? liyuntherinnakee professionals.. readers ah beynun ehcheh kiyeyne liyaa vahtharun.. ahuren varah kiyaa hiyy vaa story eh mii.. ekamu thiya hen vaahaka dhakaathi mihaaru foohi vejje dhen buney ahuren kairi ehen meehun ulhe goii balaashey.. ehen meehun ulhey vahtharakah noony ehen meehun ehen kanthah kury ey kiyaafa kuraaakah nujeheyne.. ehen noonas readers beynun gothakah comment kuraany writer ge kameh eii e in positive kanthah neren. your not a professional writer. seriously neynge accept kuraakah thimaage mistakes eh. ehen meehun ehen meehun abadhuves. please learn from other writers. have you seen ryn or eyesh or anyone else ge stories? Did they wrote these type of things? NO emeehunnah ves huri negative comments libifa. thee dhen hama bodu bayyeh mi site ah. dhen ahuren kairi bunaane konme hen thihen kiyaane kameh nethey first learn to talk like others. and Alim men hadi huthurukonneh nei ehcheh liyefa eh thihen kiyaakah. writer ge kamaky hama ekani stories liyumehnoon konmes ulhumeh liben jeheyne. negative comments accept kuran ingen jeheyne. please learn something.

 22. immy

  January 16, 2016 at 5:45 pm

  Amilla nama keevz hama Immi (Imthishaal) its not only ur name dear… n vaahaka liyun n kiyun eii hobby eh viyya dharifulhaa bimmaage vaahakathah kiyaalaa ehcheh dhaskohbala…n liyuntheri kamaky gifteh, kuda minvarakahvz ekan nethiyya no matter hw hard yu try yu won’t succeed. better find a new career 🙂
  by the way kithah vana meehaage nazarun mi vaahaka thiliyany? 10vana meehaagetha? 😀
  at least meehakah neygunass yu make it clear Thimaa mi liyany kithah vana meehaage nazarunkan so that it will be easy for yu also… 🙂

 23. Cupcake

  January 16, 2016 at 6:52 pm

  Please…. dhen inna bai avahah up kohdheeba??? ??

 24. Elie♥

  January 18, 2016 at 6:37 pm

  V reethi story… keep it up… ekam thankolheh kury… cnt wait to read the next part… avahah up kurahchey… 🙂

 25. heyo edhey farathe

  January 19, 2016 at 10:56 am

  readers kuraa konme comment aka rahdhu nudhinun edhen.. emeehun jessuma comment kureema ekan huhtaane kama jessuma reply dhinyma mage hithuga immy ah onna gadharu eba kuda vey.. immy ah majalaka viyas majaleh noon e coment thakeh.. ehvs liyun theriyeh ulhunu gotheh noon thi.. so aada kiyafa kuraa coment thah ignore kohla.. faadu kiyuma aada kiyumaa mee hama thafaathu dhekameh..

 26. Aalia

  January 21, 2016 at 9:29 pm

  alhey. Avahah genes dgeebaaa. Mi vaahaka varah reethi. Mihaaru inthizaaru ves varah dhigu vaahen heevany.

 27. Aalia

  January 27, 2016 at 6:18 am

  Vaahaka medhu kandaaleetha????
  Haadha lahey up vaaleh????
  :(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(

 28. Firoo

  January 29, 2016 at 2:01 pm

  Kobaa next part v nice mi vaahaka.

 29. Immy

  January 31, 2016 at 3:31 pm

  Heyy… guyxx m soo soo sryy.. immy ah wifi nulibeythee nuloyevi gn mi ulhenee…. wifi libunu haa avahakah immy stry liyaanan… an thnxx fr ur spprt

 30. nn

  June 13, 2016 at 8:15 am

  adhi ves wifi nulhibeneee

 31. ??shau??

  July 11, 2016 at 7:36 pm

  Mi stry konndhuvahakunn tha up kuraany…v foohi dhnn…mihaaru konmdhuvaheh…wifi nulibenyaa data nagaaba dhw

 32. Immy

  August 8, 2016 at 12:53 pm

  m so sry 🙁

 33. Immy

  August 8, 2016 at 12:56 pm

  adhi vs immy akh wifi eh nulibeyyy
  Immy vs vrh beynmey stry up kurn bt mayb its fr the bst… 🙁
  bt adhivs Immy bunaany wifi libunuhaa avahkh up kuranamy……….

 34. Aaliyaa ali

  August 30, 2016 at 12:23 pm

  avas kohbaa immy. love u

 35. Shafy

  September 17, 2016 at 5:00 pm

  Kobaa immy adhivx wifi nulibeytha? Mihaar kehmadhuvfa mihury….

 36. Pinky

  October 21, 2016 at 8:50 pm

  Thy varugadha wifi ehtha dho.???

 37. Kalhu handi

  December 12, 2016 at 12:38 am

  Immy aadhey migeah migeyga wifi ebain.

 38. nikyy

  January 24, 2017 at 8:05 pm

  Mi story nimuniyo..no wifi…hahaa

 39. isa binth

  May 27, 2017 at 10:26 am

  Emmennah ves bunelan beynun vany… mee varah reethi vaahaka eh.. BTW konme meehaky vs insaaneh.. hurihaa kameh rangalhakah nukureveyne.. nd ehen bayakah e meehehge hunari dhakka hunaru kuri aruvan masakkaiy kureveyne.. eiiky faadu kiyan jehey kameh noonennu.. dhen bunelan beynun vany… meega liyan ulheyny vs nt only geyga thibey meehun i mean ”busy noon meehun”. Busy meehun vs ulheyne.. so keththeri vumaky varah rangalhu sifa eh… plus… gud luck immy.

Comments are closed.