އޭޭނާ ގެ މައިންބަފައިން އެކޮޓަރިއަށް ވަތްކަން އެއީ އޭނާ ގެ ނަސީބެއެވެ.އެހެންނޫނީ އޭނާ މަރުވީހެވެ.ލާރާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް އޭނާ ގެ ހެޔެއްނެތެވެ.ޝަރާއާ މިފްސާހް ލާރާގެ އެކުވެރިންނަށް ވީހާވެސް އަވަހަކަށް މި ހަބަރު ފޯރު ކޮށްދެން މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.ޝަބީއަށް މި ހަބަރު އިވުމުން ލިބުނީ ޝޮކެކެވެ.ރީން ދިޔައީ އެއްލިގެންނެވެ.

2-3 ގަޑިއިރު ފަހުން ލާރާ ހޭއެރިއެވެ.ލާރާ އޭނާގެ ވަށައިގެން މީހުން ތިބުމުން ހައިރާން ވިއެވެ.އޭނާ އެހެންވީމާ މަރެއްނުވޭތާއެވެ.މަންމަ މެންނަށް މިކަން އެނގިދާނެތީ ބިރުގަތެވެ.ނަމަވެސް މޫނު މަތިން އެކަން ނުދައްކާވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ.އޭނާ ކިތަންމެ މުއްސަންޖަސް މިއަދު އޭނާ އެވަނީ ލިވާން ގެ ލޯތްބަށް ސަލާންޖަހަންޖެހިފައެވެ.

ޝަބީއަށް ކުރެވުނުހާވެސް ކަމަކީ އޭނާގެ ރަހްމަތްތެރިޔާއަށްޓަކައި ހެޔޮދުއާ ކުރުމެވެ.ރީންގެ ހާލަކީވެސް އެއީ އެވެ.އެއްދުވަހަކު ލިވާން ލާރާ ގެ ކައިރިއަށް ވަދެލިއެވެ.އައިސް ވަރަށް ލޯބިން ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ.ލާރާ އަށް ފުރަތަމަ ކޮޅުމީ ހުވަފެނެކޭވެސް ހިތަށް އެރިއެވެ.ނަމަވެސް ރައްޓެހިވާން އެދުމުން ހިތުގެ އަޑިން ގަބޫލްކުރިއެވެ.

މިއަދަކީ ލާރާ ހޮސްޕިޓަލުން ޑިސްޗާރޖް ކުރާ ދުވަހެވެ.ލިވާން ދިޔައީ ލާރާ އޭކުގައެވެ.މިތަން ލަވްނާއަށް ފެނި ލާރާދެކެ ރުޅި އާދެވުނެވެ.ކަމަކާ ނުލައެވެ.ލަވްނާއަށް ލިވާން ސިފަކުރެވުނީ އެއްމަލުން ގޮސް އަނެއްމަލުން ފޮނިބޯ ކުޅަނދުރެއްކަމުގައެވެ.ލަވްނާ އޭނާގެ ބެސްޓްފްރެންޑް ސޭމް ކައިރީ ބުންޏެވެ.”އެ ގޮލާ ބިޓުން ނަގާލެއްވެސް އަވަހިއްޔޭ!!”.ސޭމް ރަނގަޅު ހިޔާލެއް ބުންޏެވެ.”ހިނގާ ލާރާ ބިރުގަންނަވާލުމާ.އަހަރުމެން އޭނާ ބްލެކްމެއިލޮ ކުރާނީ!”.ލަވްނާ މި ހިޔާލާ މެދު ވަރަށް ހިތްހަމަޖެހުނެވެ.

ދުވަސް ދުވަސް ކޮޅުން ލާރާގެ ފޯނަށް ބިރުވެރި އިންޒާރުތަށް ހުންނަ މެސެޖު އަންނަން ފެށިއެވެ.ލަވްނާ ހީކުރީ މިކަމުން ލާރާ އާއި ލިވާންގެ ގުޅުމަށް ބުރޫއަރާނެ ކަމަށެވެ.ނަމަވެސް ކަންތަށް ވީ އިދިކޮޅަށެވެ.ލިވާން އާއި ލާރާ ގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިވީ އެވެ.އެއީ އެކަންތަށް ބެލުމަށް ދެމޠހުން އެކުގައި އުޅުނީމައެވެ.

މިއަދަކީ ލާރާމެންގެ އެންގޭޖްމެންޓަށް 5 މަސްފުރޭ ދުވަހެވެ.ދެ މީހުން ކައިވެނި ކުރަން ދެ ކޮޅު އާއިލާވެސް ގަބޫލެވެ.ނަމަވެސްލިވާންމެނަށް މި ކަމެއް ނޭނގޭނެއެވެ.އެއީ ދެ އާއިލާ ސިއްރުން ކުރާ ކަމަކަށް ވާތީއެވެ.ލިވާން މިއަދު ލާރާގެންދަން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ގެސްޓު ހައުސްއަކަށެވެ.ލިވާން ލާރާކައިރީ ވީހާވެސް ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުމެއް ލައިގެން އައުމަށް ބުންޏެވެ.ލާރާ އިންޓާރނެޓުން ސެކްސީ ޑްރެސް ސާރޗް ކޮށްލިއެވެ.އެތަނުން ހެދުމެއް ބަލައިގެން ފަހަންފެށިއެވެ.އޭނާއަކީ ވަރަށް މޮޅު ފެހުންތެރި އަކަށް ވުމުން އެ ހެދުން ފެހުމީ އޭނައަށް މާކަ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ނުވިއެވެ.

ގަދިން 9 ޖެހިއިރު ލާރާ އާ ލިވާންހުރީ ޓެކްސީ އެއްގައެވެ.ޓެކްސީން ފޭބިގަޑީ ލިވާންއަށް އޭނާގެ އެންމެ މެދަށް ހުރި ކޮއްކޮ ލިވާންއަށް ގޮވާލިއަޑުއިވުނެވެ.ލިވާން ބުންޏެވެ.”ނުއްކޮ!ކީއްތިކުރަނީ މިތާ؟ އެކަނިތަ؟”.ނުހާ ބުންޏެވެ.”ޕިސް ޕިސް ޕިސް ދޮންބޭ މަ ހަމަ ފެންނައިރަށް ސުވާލުބޮނޑި އަތުރާނެ!ހުމްމްމްމް މަ އެކަނި މިހާރު އެކަމް އިރުކޮޅަކުން މަގޭ ބީ އެފް އަންނާނެ!”ނުއްކޮ ބުންޏެވެ.

ލިވާން އާއި ލާރާ ގެސްޓް ހައުސް އިން އެމީހުން ރިސާރވް ކުރި ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ.ލިވާން ލާރާއަށް ބަލާލިއެވެ.އަދި ބުންޏެވެ.”ލާރާ މިރޭ ވަރަށް ރީތި”.ލާރާ ބުންޏެވެ.”ހުމްމްމްމް!ތެންކިއު ހަނީ”.ލިވާން ލާރާ އެނދުމައްޗަށް ވައްޓައިލިއެވެ.އަދި ލާރާ ގެ ތުންފަތުގައި ބޮސްދިނެވެ.

***2 ދުވަސް ފަސް***

“ލިވާންދެން ތެދުވެބަލަ! މިހާރު އެއޮތް ބާރާޖަހަނީ “.ލިވާން މަސައްކަތު ދާންޖެހޭދުވަހެއް ނޫންކަމުން އޭނާ އޮތީ އެނދުގައި ނިދާށެވެ.މިއަދަކީ ވަރަށް ހާއްސަ ދުވަހަކެވެ.އެއީ ލާރާގެ އާއިލާއިނާ ލިވާންގެ އާއިލާއިން ރަން ކިޔަން ހަމަޖައްސާފައި ވާދުވަހެވެ.އޭރުވެސް ލާރާ އާއި ލިވާން އަށް އެއްގޮތަކަށް ވެސް މި ވާން އުޅޭގޮތެއް ނޭނގެއެވެ.ލާރާ އާއި ލިވާން ކައިރީ ބުނިހާވެސް އެއްޗަކީ ވަރަށް ރީތިވެލައިގެން އަންނާށެވެ.

ނުނިމޭ(“؛

1

15 Comments

 1. lillygirl

  November 19, 2015 at 9:00 pm

  hey guys so sorry because its very short aslu short vee lilly ge mum hospitalga admit kohfa inyma mumma kairyvx innanjeheynenu dhw

  hope u like it

  regards
  lillygirl

 2. lillygirl

  November 19, 2015 at 9:02 pm

  dhn mistakes vx huredhaane soo tell me if theres

 3. Iba

  November 19, 2015 at 9:15 pm

  Maa avas aruvaalaifa liyefa hurikan faahaga kohlan v mistakes eba huri nugulhey bas beynun kurevifa but overall koh story v nice ???

  • lillygirl

   November 19, 2015 at 10:57 pm

   hmmm mum nidhaa theduvaa irah ninmam vegen

   thankxx…

 4. ryn

  November 19, 2015 at 9:23 pm

  woww ryn mi prt ga vx ehehhe..kurybprt ah vure mi prt imprve vefa hurikn faahaga vey… gd lck.. adhivx imprv khleveyne.. vrh salhi….

  • ryn

   November 19, 2015 at 9:24 pm

   kury prt*

  • lillygirl

   November 19, 2015 at 10:58 pm

   thankxx ryyn

   Practicing only makes it perfect

 5. Ira

  November 19, 2015 at 10:47 pm

  Nice story….. mistakes are there but u can improve 😉 hmm mi story ga ulhey luvna haadha nulafayai dho hehehe…….. 🙂 waiting for the next part
  Gd lck…… 😉

  • lillygirl

   November 19, 2015 at 11:15 pm

   thanks ira
   hmmm luvna dhen gos vaany

 6. Vahaka kiyaa kujjaa

  November 20, 2015 at 12:30 am

  Hageegatha bunanya ottareh neh vahaka eh mee. Story rangalha plan kohfa neh kan faahaga vanee. Dhevana part nimey thaaga vs kotaryga huri vaa gandeh fankaa ga essi vahaka. Eves “huri”. Ehcheh onnaani eh noon baa alhe? Kuru kuru sentense vs vara gina. N sifa kohdhinun vara vara neh. Mihen gox balanyaa baivaru mistakes. part 3 ga improve kohfa kan vs faahaga vey. Check kohlaa b4 uploading. Amilla ah kiyaaleema ingryne meethi adhi ehaa hama eh nujeheykan. Adhi chat ga ulhey enmen ge name liyakas kamaku nudhaane..

 7. ShaX lyn

  November 20, 2015 at 3:05 am

  good…. vaahaka dhaa goiy salhi…. u can do better…. eagerly waiting for next episode.. 🙂 good luck

 8. Luvna❤

  November 20, 2015 at 8:06 am

  Aaaiinnn lilly… Hehe.. Nice???? but hama sad vany luvly girl nubai bai boss akah hedhyma aslu samko dw goahy. ??I must say u have improved a lot. Keep up the good work girl.?????

 9. Faxoo

  November 20, 2015 at 10:41 am

  vV. reethi ingey Lilly… desperately waiting for the next part! 😉

 10. hahhahaha

  November 22, 2015 at 7:03 pm

  hahaha. ur so funny lillygirl. ryn dhiyaey ehligenney. ndhumahchah vahtailyey. hahahhaha.
  plx before u publish read it once. u can write better than this.. hope that u will try to improve. 🙂

 11. nis

  December 6, 2015 at 2:58 pm

  hadi vaahaka e .

Comments are closed.