ޔޫނުސްއަށްޓަކައި ތަޢުރީފުގެ ބަސްތައް އޮހެމުން ދިޔަ ވާހަކަ އެ ވެބިނާރއަށްޓަކައި މަސައްކަތް ކުރި ފައިޒާން ގެއަށް ދިޔަ މަގުމަތީގައި ބުންޏެވެ. ޔޫނުސް ކާރުގެ ކުރީ ސީޓުގައި އިނދެ ފަހަތް ބެލިއިރު ފައިޒާން އުނގުމަތީގައި ހުޅުވާފައި ހުރި ލެޕްޓޮޕުން އޭނަގެ ދެފަރާތުގައި ތިބި ދެ އެކުވެރިންނަށް ކޮމެންޓްތައް ދައްކާފައި ހެމުން ދިޔައެވެ. މި ވެބިނާރ މިހާ ކާމިޔާބުވީ ވެސް އަންހެން ކުދިން ޔޫނުސް ބަލަން ބޭނުންވާތީވެކަމަށް ފައިޒާން ބުންޏެވެ. ޔޫނުސް ކަޅިމައްޗަށް ހިންގާލަމުން ކުރިމައްޗަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ. އޭނަ އެ ކޮމެންޓްތައް ބަލާހިތެއް ނުވެއެވެ. އެއީ އޭނައަށް އާ ކަމެއް ނޫނެވެ. އޭނަދެކެ ޙަޤީޤަތުގައި ލޯބިވާ މީހުންނަކީ އެއީއެއްނޫންކަން އޭނައަށް މިހާރު ސާފުކޮށް އެނގެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ މީހުންގެ ޚިޔާލުތައް ދެނެގަތުން އޭނައަށް މާ މުހިއްމެއްނޫނެވެ. އޭނަ ބޭނުންވަނީ ނަޞްރާ އޭނަ ހުށަހެޅިގޮތާއިމެދު ދެކޭ ގޮތް ދެނެގަންނާށެވެ.

 

އޭނަގެ ގެ ކައިރިއަށް ކާރު މަޑުކުރުމާއެކު ޔޫނުސްގެ ހިތަށް އުފާވެރިކަމެއް ލިބުނެވެ. އޭނަ އަވަސްއަވަހަށް ކާރުން ފައިބައިގެން ގޮސް ގޭގެ ދޮރުމައްޗަށް އަރައި ދޮރު ހުޅުވާލިއެވެ. ސިޓިންގް ރޫމުގެ ސޯފާގައި އިން ނަޞްރާ ފެނުމާއެކު ޔޫނުސްގެ މޫނުމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ.

 

“ކޮބާ ކިހިނެއްތަ؟” ޔޫނުސް ގެއަށް ވަދެ ދޮރު ލައްޕާލަމުން އަހާލިއެވެ.

 

“އަހަރެން؟ އަހަރެން ރަނގަޅު އަލްޙަމްދުލި ﷲ.” ނަޞްރާ މާ ބޮޑުކަމެއް ނުވާކަމަށް ހެދިގެން ފޮތަކަށް ބަލަން އިނދެ ބުނެލިއެވެ.

 

“އެއްކަލަ އެކްޓްރެސް. ދެން ބުނެބަލަ، އިންޓަވިއު ކިހިނެއް؟” ޔޫނުސް ގޮސް އެތާ ވަކިން ހުރި ސްޕޮންޖް ސޯފާގެ އަތްގަނޑުމަތީގައި އިށީންނަމުން އަހާލިއެވެ.

 

“ކޮން އިންޓަވިއުއެއްތަ؟ ނުބަލަން އެއްވެސް އިންޓަވިއުއެއް.” ނަޞްރާ ޔޫނުސްއަށް ބެލުމެއްނެތި  ހިނިތުންނުވާން މަސައްކަތް ކުރަމުން ބުނެލިއެވެ. އެކަން ޔޫނުސްއަށް ފާހަގަ ކުރެވުމުން ޔޫނުސްއަށް ހިނިތުންވެލެވުނެވެ. ހިނދުކޮޅަކަށްފަހު އޭނަ އެ ހިނިތުންވުން ފޮރުވާލިއެވެ.

 

“ނަޞްރާ ނުބަލަންތަ އަޅެ؟ މިރޭ ވެބިނާރއެއް ބޭއްވީ. ވެބިނާރ ނިމުނުތަނާހެން އެތައް ކޮމެންޓެއް ލިބުނު. ގިނައީ ވެސް އަންހެން ކުދިންގެ ކޮމެންޓްތައް. އަހަރެން ހީކުރީ އަހަރެން މާ މުސްކުޅިވެއްޖެކަމަށް އަންހެން ކުދިންގެ ކޮމެންޓްތައް ލިބެން. އެކަމަކު…….މިރޭ އެނގިއްޖެ އަހަރެން އަދިވެސް ޒުވާންކަން.” ޔޫނުސް ހެވިފައި އިނދެ ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު ނަޞްރާ އޭނަ އަތުގައި އޮތް ފޮތް ތިރިކޮށްލަމުން ދެލޯ ހަނިކޮށްފައި ޔޫނުސްއަށް ބަލާލިއެވެ.

 

“ކީކޭތަ ކޮމެންޓްތަކުގަ އަންހެން ކުދިން ލިޔެފަ ހުރީ؟” ނަޞްރާ ނުރުހުމުގެ ރާގަކަށް އަހާލިއެވެ.

 

“ދެން އެނގެއެއްނޫންތަ ހުންނާނެ ވާހަކަތައް؟ އަހަރެންގެ ސްޓައިލް ވަރަށް ކަމުދާ ވާހަކައާ އަހަރެން ވާހަކަ ދައްކާގޮތް ރީތި ވާހަކައާ……” ޔޫނުސް ހަދަހަދައިގެން ކިޔައިދިނެވެ. އެއާއެކު ނަޞްރާ ރުޅިވެރިކަމާއެކީ ފޮތް ލައްޕައި މޭޒުމަތީގައި ބޭއްވިގޮތުން ޔޫނުސްއަށް ހެވެން އުޅުނެވެ. އޭނަ ތުންފިއްތާލިއިރު އޭނައަށް ހުރެވުނީ ހިނިތުންވުމެއްގައެވެ.

 

“އެއްވެސް ރީއްޗެއްނޫން.” ނަޞްރާ ރުޅިނުވާ ކަމަށްހެދި ޔޫނުސްއަށް ބަލައި ދެބުމަ އަރުވާލަމުން ބުންޏެވެ.

 

“ކުއްޖަކު ބުނި ތިމަންނަ އިންޓަވިއު ނުބަލަމޭ.” ޔޫނުސް ލާނެތް ރާގަކަށް ބުނެލިއެވެ.

 

“އެއީ އޮޅުމަކުން ފެނުނީ.” ނަޞްރާ އޭނައަށް މާ ބޮޑު އަސަރެއް ނުކުރާކަމަށް ހެދި ކޮޅަށް ތެދުވެލަމުން އެތަނުން ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ނަޞްރާ ލޯމައްޗަށް ގެއްލުމުން ޔޫނުސް ވެސް ލުއި ހީލުމަކާއެކީ ތެދުވުނެވެ.

 

“އޮޅުމަކުން ފެނުނީމަ އެއްކޮށް ބެލުނުދޯ؟” ޔޫނުސް ނަޞްރާގެ ފަހަތުން ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށް ދަމުން ދޯދިނެވެ.

 

“ހުނ! ކީއްކުރަން އަހަރެން އެއްކޮށް ބަލަންވީ؟ އެއަށްވުރެ މާ މުހިއްމު ކަންތައް އަހަރެން ކުރަން ހުރޭ.” ނަޞްރާ ފަހަތް ބެލުމެއްނެތި ކޮޓަރިއަށް ވަދެގެން ދިޔައެވެ. ޔޫނުސްއަށް އަނެއްކާވެސް ހެވުނެވެ. ނަޞްރާގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގައި ހުރި ރާގުން އޭނަ ހަދަނީ ދޮގުތަކެއްކަން ޔޫނުސްއަށް ޔަޤީންވިއެވެ. ޔޫނުސް ކޮޓަރިއަށް ވަތްއިރު ނަޞްރާ ފާޚާނާއަށްވަދެ ދޮރު ލައްޕާލި އަޑަށް އޭނަ ސިހުންވާ ގޮތްވިއެވެ. އޭނައަށް އެދިމާލަށް ބަލަން ހުރެ ހިނިތުންވުމަކާއެކީ ބޯހޫރުވާލެވުނީ ނަޞްރާ ރަނގަޅަށްވެސް ޙަސަދަވެރިވީކަން އެނގުންވުމުންނެވެ. އޭނަ ކޮޓަރިއަށް ވަދެގެން ގޮސް އެނދުގައި އިށީންނަން އުޅުނު ވަގުތު އެނދުމަތީގައި ހުޅުވިފައި އޮތް ޑައިރީއެއް ކަހަލަ ފޮތެއް އޭނައަށް ފެނުނެވެ. އެ ފޮތުގައި ދަނބު ކުލައިގެ ދެލިން ދިވެހި ބަހުން ލިޔެވިފައިވީއިރު ފޮތުގެ ކައިރީގައި ގަލަމެއްވެސް އޮތެވެ. ޔޫނުސް ހިސާބަކަށް ޙައިރާންވެހުރެ އެ ފޮތް ނަގައި އެނދުގައި އިށީންނަމުން އެ ހުޅުވިފައިހުރި ޞަފްޙާ ކިޔަން ފެށިއެވެ. އޭގައި ނަޞްރާ ކިޔައިދީފައިވަނީ މިރޭ ޔޫނުސް އިންޓަވިއުއަށްޓަކައި ދިޔަ ވާހަކައެވެ. އިންޓަވިއު ފެށުމުގެ ވެސް އެތައް އިރެއްކުރިން އޭނައަށް ލެޕްޓޮޕް ދޮށުގައި އިށީނދެވުނު ވާހަކައެވެ. އިންޓަވިއު ފެށުމުން އޭނައަށް އެސްފިޔަ ޖެހުމެއްނެތި ޔޫނުސްއަށް ބަލަން އިނދެވުނު ވާހަކައެވެ. އެއަށްފަހު ނަޞްރާ އޭނައަށް ތަޢުރީފުކޮށްފައި ހުރި ގޮތުން ޔޫނުސް ހިނިތުންވެލީ ވަގުތު އޭނަގެ މޫނުވެސް ރަތްވިއެވެ. އޭނަ ހުޅުވައިގެން ހުރި ދެ ޞަފްޙާ ކިޔައި ނިމުމުން ޔޫނުސް ފޮތުގައި މީގެ ކުރިން ލިޔެވިފައި ހުރި ވާހަކަތައް ވެސް ކިޔަން ބޭނުންވިއެވެ. އެ ވާހަކަތައް ކިޔަން ފެށުމުން ޔޫނުސްއަށް ހީވީ އޭނައާއި ނަޞްރާގެ ޒަވާޖީ ޙަޔާތުގައި މިހާތަނަށް ހިނގިހާ ކަންތައްތައް އޭނަގެ ލޯކުރިމަތިން ސިފަވަމުން ދިޔައީ ހެންނެވެ. ނަޞްރާ އޭނަގެ ހިތުގައި ޔޫނުސްއަށްޓަކައި އިޙްޞާޞްތައް އުފެދެމުން ދިޔަ ގޮތް ކިޔައިދީފައިވި ގޮތުން ޔޫނުސްއަށް ހިނިތުންވުމެއްގައި އިނދެވުނެވެ. އޭނަ ފޮތް ކިޔަން އިންދާ ފާޚާނާގެ ދޮރު ހުޅުވުނު އަޑަށް ޔޫނުސް ފަހަތް ބަލާލިއެވެ. އެވަގުތު ނަޞްރާ ފާޚާނާއިން ނިކުމެ އެތާ ހުރި ހަރުގަނޑުގައި އަޅުވާފައި އޮތް ތުވާލިން އޭނަގެ ތެތް މޫނު ފޮހެނީއެވެ. ޔޫނުސް ނަޞްރާއަށް ބަލަން އިނދެފައި އަނެއްކާވެސް އޭނަގެ އަތުގައި އޮތް ފޮތަށް ބަލާލިއެވެ. އެވަގުތު އޭނަ ހުޅުވައިގެން ހުރި ޞަފްޙާގައި ލިޔެވިފައިވި ވާހަކަތަކަކުން އޭނަގެ މޫނުމައްޗަށް ލާނެތް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ. އޭނަ އެ ހިނިތުންވުން ފިލުވާލަމުން ކަރުކެހިލިއެވެ. ދުރުގައި ހުރި ނަޞްރާ އެއަޑަށް ޔޫނުސްއަށް ބަލާލިއެވެ.

 

“ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވިޔަސް މިއަދު އަހަރެން އިނދެގެން މިހިރީ އަހަރެން ހުވަފެންތަކުން ދެކެމުން އައިފަދަ މީހަކާއެވެ. ޔޫނުސްގެ ކިބައިގައި އަހަންނަށް ކަމުދާ ހުރިހާ ސިފައެއްވާކަން މިއަދު އަހަންނަށް ޔަޤީން ކުރެވެއެވެ. ޔޫނުސް……” ޔޫނުސް ހެވިފައި އިނދެ ފޮތް ކިޔަމުން ދަނިކޮށް ނަޞްރާ އަވަސް ހިނގުމެއްގައި އައިސް ފޮތް ޖަހައިގަންނަން އުޅުނެވެ. އެއާއެކު ޔޫނުސް އެ ފޮތް ނަޞްރާގެ އަތާއި ދުރުކުރިއެވެ. ނަޞްރާ އަނެއްކާވެސް ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރުމުން ޔޫނުސް ހުނުމަކާއެކީ ކޮޅަށް ތެދުވެ ދެން ވެސް ފޮތް ކިޔަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ނަޞްރާއާއި ދުރަށް ދެވޭތޯ ބެލިއެވެ.

 

“ޔޫނުސް ޕްލީޒް……..” ނަޞްރާ ޅަ އަޑަކުން އެހެން ބުނެލި އަޑަށް ޔޫނުސް ފަހަތް ބަލާލިއެވެ. އެވަގުތު ނަޞްރާ މޫނުގައި ދެއަތް އަޅައިގެން ހުރިތަން ފެނިފައި ޔޫނުސްގެ ފުރިހަމަ ހިނިތުންވުން ފަނޑުވިއެވެ. އޭނަ ލަސްލަހުން ނަޞްރާއާއި ދިމާލަށް އެނބުރި އޭނަގެ އަތުގައި އޮތް ފޮތް ކައިރީގައި ހުރި ކިޔަވާ މޭޒުމަތީގައި ބޭއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު ލަސް ހިނގުމެއްގައި ނަޞްރާގެ ކުރިމައްޗަށް ގޮސް ހުއްޓި އޭނަގެ އުނަގަނޑުގައި ދެއަތުން ވަށާލިއެވެ. އެވަގުތު ނަޞްރާ އޭނަގެ ރަތްވެފައިވާ މޫނުން ދެއަތް ނަގައި އިސްއުފުލާލިއެވެ.

 

 

“ހުސް ދޮގު އެ ފޮތުގަ ހުރީ. ވެދާނެ ތިއީ ތަންކޮޅެއް ކުރިން ލިޔެފަ ހުރި އެއްޗެއް ކަމަށް. މިހާރު……” ނަޞްރާ ޔޫނުސްގެ ދެއަތް ނައްޓުވަން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދައްކަން ފެށި ވާހަކަ މެދުކެނޑުނެވެ.

 

“ތަންކޮޅެއް ކުރިންނެއްނޫން އަހަރެން ލައިވް ވެބިނާރއެއް ބޭއްވީ. އޭގެ ވާހަކަވެސް އެބަހުރި. ދެމީހުންގެ ގުޅުމަށް މާ ގިނަ ދުވަސްވީތީވެ ކަންނޭނގެ ތަޢުރީފުކުރަން އެލާޖިކްވެގެން ތިއުޅެނީ. އެކަމަކު އެއީ ގޯހެއްނޫނެއްނު ނަޞްތު؟” ޔޫނުސް ނަޞްރާއަށް ފުންކޮށް ބަލަންހުރެ ބުނެލިއެވެ. ޔޫނުސް އޭނައަށް ގޮވާލި ނަމަކުން ނަޞްރާއަށް ހިނިތުންވެލެވުނެވެ. އެއީ ވަރަށް މަދު ބަޔަކު މަދު ފަހަރަކު ނޫނީ ނަޞްރާއާއި މުޚާތަބު ކުރާ ނަމެއްނޫނެވެ. ޔޫނުސް އޭނައަށް އެ ނަމުން ގޮވާނީ ޢާއްމު ގޮތެއްގައި އޭނަދެކެ ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނުމަށެވެ. އުފާވެރިކަމުން ނަޞްރާގެ ހިތް ފުރެން އުޅެނިކޮށް މިރޭ ގެއަށް އައިސް ޔޫނުސް ދެއްކި ވާހަކައަކުން އޭނަ މޫނުމަތީގެ އުޖާލާކަން ގެއްލުނެވެ.

 

“އަހަރެންގެ ތަޢުރީފު އެހެންނޫނަސް މިހާރު އެހާ މުހިއްމެއްނޫނެއްނު؟” ނަޞްރާ ހިސާބަކަށް ދެރަވެފައިހުރެ ބުނެލިއެވެ. ޔޫނުސްވެސް ހިތާމަވެރިކަން ވެރިވެގެން ދިޔަ މޫނަކާއެކީ އިހުނަށްވުރެ ވެސް ބޮޑަށް ނަޞްރާ އޭނައާއި ގާތްކޮށްލިއެވެ.

 

“އަހަރެން ނުވެސް ބަލަން އެހެން މީހަކު ބުނި އެއްޗެއް. ކީއްވެކަން އެނގޭތަ؟ އަހަރެންގެ މާޒީގައި ކުރި ކަންތައް އެނގިހުރެ ވެސް އަހަންނަށް އިޙްތިރާމްކުރީ އެމީހުންނެއްނޫން. އަހަންނަށް ދީން އިތުރަށް އުނގަންނައިދޭން މަސައްކަތްކުރީ އެމީހުންނެއްނޫން. އަހަރެން ނުބައި ކަމެއްކުރީމަ އަހަރެން ރުޅި އަންނާނެކަން އެނގުނަސް އެއީ ނުބައިކަމެކޭ ބުނަމުން ދިޔައީ އެމީހުންނެއްނޫން. އަހަރެން އަހަރެންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިވެގެން އައި ދުވަހު އަހަންނަށް ހިތްވަރުދިނީ އެމީހުންނެއްނޫން. އަހަރެން މިހާ ހިސާބަށް އައީ އެމީހުންގެ ސަބަބުންނެއްނޫން.” ޔޫނުސް ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު ނަޞްރާ ފެންކަޅިވެގެން ދިޔަ ދެލޮލާއެކީ ހިނިތުންވެލިއެވެ. ޔޫނުސް ދެލޯ މަރާލަމުން ނަޞްރާގެ ނިތުގައި އޭނަގެ ނިތް ޖައްސާލިއެވެ.

 

**

 

ޔޫނުސްގެ ފުރަތަމަ ވެބިނާރއަށް ލިބުނު ތަރުޙީބުން ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ވެސް އަމިއްލައަށް އިސްނަގައިގެން އެމީހުން އެފަދަ ގޮތަކަށް އިންޓަވިއު ކުރުމަށް ރާއްޖެ ޕްރެސްއަށް އެދުނެވެ. ނަވާޒް ފިޔަވައެވެ. އޭނަ ހުރީ ޔޫނުސްއާއި ބައްދަލުކުރަން އެންމެ ފަހުން ދިޔަ ދުވަހު އޭނަ ޔޫނުސްއާއި ކުރި ވަޢުދުގެ މަތިން ހަނދާން ކޮށްގެނެވެ. ކޮންމެ ދުވަހަކު އެ ވަޢުދާއި ޚިލާފުވުމަށް އޭނަގެ ހިތް އެދެމުން ދިޔައެއްކަމަކު އޭނަ ހުރީ އޭނަ އަމިއްލައަށް ޔޫނުސް ކައިރިއަށް ނުދާން ނިންމައިގެންނެވެ. ނަވާޒަށް ބަޔާން ކުރަން ދަތި އުފަލެއް ލިބިގެން ދިޔައީ ރާއްޖެ ޕްރެސްއިން އޭނަ އިންޓަވިއުކުރަން ބޭނުންވާ ވާހަކަ އިވުމުންނެވެ. އޭނަ އެއަށް އާނބަސް ދިނީ ކަރުނުން ފުރިގެންވި ދެލޮލުންނެވެ. އެއަށްވުރެ ބޮޑަށް އުފާވީ އެ ވެބިނާރތަކާއި ބެހޭ ފޭސްބުކް ޕޯސްޓްގައި ހުރިހާ އިންޓަވިއުއެއްވެސް ކުރާނީ ޔޫނުސްކަމުގައި އޮތްތަން ފެނިފައެވެ. އޭނަ އެ އިންޓަވިއުއަށް ދިޔުމަށް ކެތްމަދުވިއެވެ.

 

ނަވާޒް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ސިޔާސީ ލީޑަރުން ވެސް ޔޫނުސްއަށް ރަށުގައި ހުރެގެން އިންޓަވިއު ކުރެވުނެވެ. އެހާ ހިސާބަށް އައިއިރު ޔޫނުސްގެ ވެބިނާރތައް ބަލަމުން އައި މީހުންގެ ޢަދަދު އެތައް ގުނައެއް އިތުރުވެ އެންމެން ވެސް އޭގެ ވާހަކަތައް ދައްކަން ފަށައިފިއެވެ. އެ އިންޓަވިއުތަކުގައި ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ފަރާތުން ދުވަހަކުވެސް އިވިފައި ނުވާ ވާހަކަތައް އިވުނީތީ އެހެން ނޫސްތަކާއި ޗެނަލްތަކުން ވެސް އެ އިންޓަވިއުތަކުގެ ވާހަކަ ޚަބަރުގައި ގެންނަން މަޖުބޫރުވިއެވެ. ޔޫނުސްއާއި ރާއްޖެ ޕްރެސްގެ ނަން ދުވަހަކުވެސް މަޝްހޫރުނުވާ ވަރަށް މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔުމުން ޝޯއަކަށް އައުމަށް ޔޫނުސްއަށް ދަޢުވަތު ލިބުނެވެ. ޔޫނުސް ހެވިފައިހުރެ އެ ޚަބަރު ނަޞްރާއާއި ޙިއްޞާކުރިއެވެ.

 

“އެހެންވީމަ ބައްޕަގެ އިންޓަވިއުއަށް ބައްޕަ މިކޮޅަށް ގެންނާކަށް ނުޖެހޭނެދޯ؟ ޝޯ އޮތީ އިންޓަވިއު އޮންނަ ތާރީޚުގެ 4 ދުވަސްފަހުން.” ކިޔަވާ މޭޒުދޮށުގައި އިން ނަޞްރާ އޭނަގެ ކައިރީގައި ކޮޅަށް ހުރި ޔޫނުސްގާތު ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ޔޫނުސްގެ މޫނުމަތީގެ އުޖާލާކަން ގެއްލި އޭނަގެ އިސްޖެހުނެވެ. ނަޞްރާ އެ މަންޒަރު ފެނިފައި ކޮޅަށް ތެދުވެލިއެވެ.

 

“ޔޫނުސް……މިފަހަރު ގޮއްސަ ބައްޕައަށް މަޢާފަށް އެދެންވާނެ އިނގޭ؟ މިއީ ރަނގަޅު ފުރުޞަތެއްނު؟” ނަޞްރާ ކުޑަ ކުއްޖަކާ ވާހަކަ ދައްކާ ފަދައަކުން ޔޫނުސްގެ މޫނު ފެނޭތޯ ބަލަމުން ބުނެލިއެވެ. ޔޫނުސް ޗޮއްކަނޑާލަމުން އިސްއުފުލާލިއެވެ.

 

“ނަޞްރާ. އަހަރެންގެ ޚިޔާލު އަނެއްކާވެސް ބަދަލުވެއްޖެ. އޭނައަކީ އަހަރެން ހީކުރި ވަރަށްވުރެ ވެސް ގޯސް މީހެއް. ކުރީ ދުވަހު………” ޔޫނުސްގެ ވާހަކަ މެދުކެނޑުނެވެ.

 

“ކިތަންމެ ގޯސްވިޔަސް އެއީ ޔޫނުސްގެ ބައްޕަ. ބައްޕައަށް ވީހާވެސް ރަނގަޅަށް ކަންތައް ކޮށްދިނުމަކީ ޔޫނުސްގެ ވާޖިބެއް. ޔޫނުސްއަށްވެސް އެނގެއެއްނޫންތަ އެކަން؟ ބައްޕަ ގޯހޭ ކިޔާފަ ބައްޕައާއި ދޭތެރޭ ދެރަކޮށް ކަންތައް ކުރީމަ ޔޫނުސް ގޯސް މީހަކަށްވާނީ. ޔޫނުސް އެފަދަ މީހަކަށްވާން ބޭނުންތަ؟” ނަޞްރާ އަހާލިއެވެ. ޔޫނުސް ނަޞްރާއަށް ބަލަން ހުރެފައި ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލިއެވެ. އެއަށްފަހު ބޯހޫރުވާލިއެވެ.

 

“އެހެންވިއްޔާ ބައްޕައަށް މަޢާފަށް އެދޭނަންދޯ؟” ނަޞްރާ ހިނިތުންވުމަކާއެކީ ދޯދިނެވެ. ޔޫނުސް ބޯޖަހާލުމުން ނަޞްރާ ޔޫނުސްގެ ކޯތާފަތަށް ބޮސްދިނެވެ.

 

ޔޫނުސް މާލެއަށް ފުރަން އޮތް ދުވަހު ނަޞްރާވެސް ޔޫނުސްއާއެކީ ޝަރީފްގެ ޖިޕްގައި އެއާރޕޯޓަށް ދިޔައެވެ. އެއާރޕޯޓަށް ގޮސް ޔޫނުސް ނަޞްރާގާތު އެދުނީ އޭނަ އަންނަންދެން ޝަރީފްގެ ގެއަށް ދިޔުމަށެވެ. ޝަރީފް ވެސް އެގޮތަށް ކަންތައް ކުރުމަށް އެދުނެވެ. ނަޞްރާ އެ ވާހަކައާއި އެއްބަސްވީ ވަކި ވަރަކަށެވެ. ދުވާލު ގަޑީގެ ގިނަ ވަގުތު އޭނަ ހޭދަކުރާނީ ބައްޕަގެ ގޭގައި ކަމަށް އޭނަ ބުންޏެވެ. އެހެނަސް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަސްވަންދެން ޔޫނުސްގެ ގެ ފަޅަށް ބަހައްޓާކަށް އޭނަ އެއްބަހެއް ނުވިއެވެ. ނަޞްރާ އެކަން ފާހަގަކުރުމުން ޝަރީފް އެ ވާހަކަ ޤަބޫލު ކުރިއެއްކަމަކު ޔޫނުސް ދެންވެސް ނަޞްރާގެ ޚިޔާލު ބަދަލު ކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ނަޞްރާ ދެންވެސް ގެއަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކާމެދު ވާހަކަ ދެއްކުމުން ޔޫނުސް އެންމެ ފަހުންޖެހުނީ ނަޞްރާއާއި އެއްބަސްވާށެވެ. އޭރުވެސް އޭނަގެ ހިތުގައި ނޭނގޭ ނުތަނަވަސްކަމެއްވިއެވެ. މިގޮތަށް އިޙްޞާޞް ކުރެވެނީ ނަޞްރާ އެކަނި ދޫކޮށްފައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އެހާ ދުރަށް ދާން އުޅޭތީވެ ކަމުގައި އޭނަގެ ހިތް ބުންޏެވެ. ޗެކް އިން ކުރުމަށްފަހު ޔޫނުސް އެއާރޕޯޓުން ނިކުމެގެން އައިސް ނަޞްރާގެ އަތުގައި ހިފައިގެން އެއާރޕޯޓުގެ ވަށައި އޮތް ޞަރަޙައްދުގައި ހިނގިއެވެ. ނަޞްރާ ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަތައް ޔޫނުސް އަހާ ހިތުން އަޑު އަހަމުން ދިޔައެވެ. އޭނަ އަނެއްކާވެސް އެއާރޕޯޓަށް ވަންނަންޖެހޭ ވަގުތުޖެހުމުން ޔޫނުސްގެ ހިތް ދެރަވިއެވެ. އޭނަ އޭނަގެ އެއްކޮނޑުގައި އޮތް ދަބަހުގައި ހިފަހައްޓައިގެން ހުރެ ނަޞްރާގެ އަތުން ދޫކޮށްލީ ހިތާއި ދެކޮޅަށް ލަސްލަހުންނެވެ. އެއާރޕޯޓަށްވަދެ އޭނައާއި ނަޞްރާގެ ދެމެދުން ބިއްލޫރި ދޮރު ލެއްޕިގެން ދިޔުމުން ވެސް ޔޫނުސްއަށް ފަހަތް ބަލާލެވުނެވެ. ނަޞްރާގެ މޫނު ނުފެނުނެއްކަމަކު އޭނަ ހުރީ ހިނިތުންވެގެންކަމަށް އޭނަގެ ލޯ ޢިޝާރާތް ކުރިއެވެ. އެހެންކަމުން ޔޫނުސް ވެސް ނަޞްރާއަށް ހިނިތުންވުމެއް ހަދިޔާ ކޮށްލަމުން އަނެއްކާވެސް ނަޞްރާއަށް ފަސްދީފައި ދާން ހިނގައިގަތެވެ.

 

ޔޫނުސް މާލެއަށް ގޮސް ނަވާޒްގެ ގެއަށް ދާން ހިތަށްއެރިއެވެ. އެހެނަސް އޭނައަށް ނަވާޒާއި ރީތިކޮށް ވާހަކަ ދެއްކޭނެހެން ހީނުވީތީ ޚިޔާލު ބަދަލުކޮށްލަމުން ހޮޓަލަކަށް ދިޔައެވެ. ކުއްޔަށް ހިފި ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އޭނަ މާދަމާގެ އިންޓަވިއުއަށްޓަކައި ތައްޔާރުކުރި ސުވާލުތައް ނަގައި ފަރިތަކުރަން ފެށިއެވެ. އޭނަ ނަވާޒާއި ހިނިތުންވުމަކާއެކީ ވާހަކަ ދައްކާ މަންޒަރު ސިފަކުރަން ވެސް ޔޫނުސްގެ ސިކުނޑި ނުކުޅެދެއެވެ. އޭނަ ނަވާޒާއި ހިނިތުންވާންވީ ކީއްވެހެއްޔެވެ؟ އޭނަގެ މުޅި ޒުވާން ޢުމުރު ބަރުބާދުވެގެން ދިޔައީ ނަވާޒާއި ހެދިއެވެ. އޭނައާއި އޭނަގެ މަންމަ ނިކަމެތިވެގެން ދިޔައީ ހަމަ އެ ނަވާޒާއި ހެދިއެވެ. އޭނައާއި އޭނަގެ މަންމަ އެ ޙާލަށް ދޫކޮށްފައި ނަވާޒް އުޅެމުން ދިޔައީ ޝާހީ ދިރިއުޅުމެކެވެ. ނަވާޒް އެހެން މީހަކާއި އިނދެގެން ހިތުން އުޅުނީ މާޒީގައިވީ ހުރިހާ ކަމެއް ހަނދާން ނައްތާލަން ހެއްޔެވެ؟ އޭނަގެ އަންހެނުންނާއި ދަރިފުޅު މަރުވެގެން ދިޔައީ ހަމަ ރަނގަޅަށެވެ. އޭނައަށް ޙައްޤުވަނީ އެގޮތެވެ.

 

ނަފްރަތުން ފުރިގެންވި ޚިޔާލުތަކުން ޔޫނުސްގެ ސިކުނޑި ފުރިގެން ދިޔައެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އޭނަގެ ހިތުގައި މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން އުފެދުނުފަދަ ޝުޢޫރެއް އުފެދުނެވެ. އޭނަގެ ބައްޕައަށްވުރެ އޭނަ މޮޅުކަން ބައްޕައަށް ދެއްކުމެވެ. މިއަދު އެހެންނޫނަސް އޭނަ ވަނީ މަޝްހޫރު، މޮޅު މީހަކަށްވެފައޭ ޔޫނުސްގެ ހިތް ބުންޏެވެ. ދެންވީ އެ ނަވާޒް ދަށަށް ޖައްސާލާށެވެ. އެ ޖުމްލަ ހިތަށް އެރުމާއެކު ޔޫނުސް އޭނަ ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ކްލިޕް ބޯޑުގައި ހައްޔަރު ކުރެވިފައިހުރި ގަނޑަށް ސުވާލުތައް އިތުރު ކުރަން ފެށިއެވެ. އަދި އެ ސުވާލުތަކުގެ ޖަވާބުގައި ނަވާޒް އަމިއްލަ ދިފާޢުގައި ބުނެލާނެ އެއްޗަކާމެދު ވެސް ވިސްނުމަށްފަހު އިތުރު ސުވާލުތައް ލިޔުނެވެ.

 

އޭގެ އަނެއްދުވަހުގެ ރޭ ނަވާޒް އޭނަގެ ކޮޓަރީގައި ހުރި ދިގު ލޯގަނޑު ކުރިމަތީގައި ހުރީ ފުރިހަމަ ހިނިތުންވުމެއްގައެވެ. ކަޅު ކުލައިގެ ކޯޓު ފަޓުލޫނުގައި އޭނަ ތައްޔާރުވެގެން ހުންނަތާ މިހާރު ބައިގަޑިއިރު ވެދާނެއެވެ. ޔޫނުސް ހަމަ ދެންމެ ދެންމެ އައިސް ދާނެއޭ ބުނެ އޭނަގެ ހިތް ތެޅެމުން ދިޔައެވެ. އެންމެ ފަހުން މީހަކު ކޮޓަރީގެ ދޮރު ހުޅުވައި އެމީހުން އައިއްސިއޭ ބުނެލި އަޑަށް ނަވާޒަށް އުފާވެގެން ދިޔަ ހިތަކާއެކީ އެދިމާލަށް ބަލާލެވުނެވެ. އޭނަ އަވަސް ހިނގުމެއްގައި ކޮޓަރިން ނިކުމެގެން ދިޔައެވެ.

 

ގޭގެ ބޮޑު ސިޓިންގް ރޫމަށް ނަވާޒް ދިޔައިރު ޔޫނުސްއާއެކީ އެހެނިހެން 5 މުވައްޒަފަކު ވެބިނާރއަށްޓަކައި ތައްޔާރު ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ކަޅު ކުލައިގެ ގަމީހަކާއި ނޫކުލައިގެ ޖިންސެއްގައި ހުރި ޔޫނުސް ފުރަގަހުން ފެނިފައި ވެސް އެއީ އޭނަގެ ދަރިފުޅުކަން ނަވާޒަށް އެނގުނެވެ. ޔޫނުސް ކޮންމެވެސް މީހެއްގާތު އެއްޗެކޭ ބުނެފައި ފަހަތް ބެލިއިރު އޭނައާއި ނަވާޒްގެ ހަތަރުކަޅި ހަމަވިއެވެ. ނަވާޒްގެ މޫނުމައްޗަށް ވަގުތުން ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ. އެހެނަސް އޭގެ ދެވަނަ ސިކުންތުގައި ޔޫނުސް ނުރުހުންތެރިކަމާއެކީ މޫނު އަނބުރާލި ގޮތުން ނަވާޒްގެ ހިނިތުންވުން ފޭދުނެވެ.

 

އިންޓަވިއު ފެށެން 30 ސިކުންތައްވެފައި ވަނިކޮށް ޔޫނުސްއާއި ނަވާޒް ސިޓިންގް ރޫމުގެ މެދުގައި ހުރި މޭޒުގެ ދެފަރާތުގައި ވަކިން ހުރި ދެ ސޯފާގައި އިށީނެވެ. ނަވާޒް ޔޫނުސްއަށް ބަލަން އިންއިރު ޔޫނުސް ދެއަތްދެއަތާއި ހާކަމުން ދެއަތް ޖޯޑުކޮށް ދުރުހޯދޭތޯ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔައެވެ. 30 ސިކުންތު ހަމަވުމާއެކު ޔޫނުސް ހިނިތުންވުމަކާއެކީ ކެމެރާއަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލަމުން އޭނަ ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ވެސް ވެބިނާރ ތަޢާރަފު ކުރާ ގޮތަށް ތަޢާރަފުކޮށްލިއެވެ. އެއަށްފަހު މިރޭ އޭނައާއިއެކީ ހުރީ ހުސެއިން ނަވާޒް ކަމަށް ބުނެ އޭނަ ނަވާޒަށް މަރުޙަބާ ކިޔުނެވެ. ނަވާޒް ގަދަކަމުން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ހިނިތުންވެލިއެވެ. ނަވާޒް ކުރިމަތީގައި އިންތަން ބަލަންވުމުން ވެސް ޔޫނުސްގެ މޫޑު ޚަރާބުވިއެވެ. އިންޓަވިއު ހުއްޓާފައި މިތަނުން ފިލަންވީއޭ ހިތަށްއެރިއެވެ. އެހެނަސް މިވަގުތު އެތައް ހާސް ބަޔަކު މި މަންޒަރު ބަލަން ތިބޭނެކަން ހަނދާންކޮށް ޔޫނުސް މަނިކުފާނު ކިހިނެއްތޯ ސުވާލުކޮށްލިއެވެ. ނަވާޒްވެސް އޭނަގެ ހިތަށް މާ ބޮޑު އަސަރެއް ނުކުރާކަމަށް ހެދެމުން ރަނގަޅޭ ބުނެލިއެވެ.

 

ޔޫނުސް މި އިންޓަވިއު ވެސް ފެށީ އެހެން އިންޓަވިއުތައް ފަށާ ސުވާލުތަކަކުންނެވެ. ޕާޓީގެ މަޤްޞަދުތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި، އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެނަމަ ޤައުމަށްޓަކައި ޙާޞިލްކޮށްދޭން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތަކަކީ ކޮބައިކަމާއި އަދި އިންތިޚާބުން ކާމިޔާބުވުމުގެ ކިހާ ބޮޑު ޔަޤީންކަމެއް އޮތްކަމާއި ބެހޭ ސުވާލުތަކެވެ. މި ހުރިހާ ސުވާލުތަކަކަށް ވެސް ނަވާޒް ދިނީ ހަމަ އެހެނިހެން ސިޔާސީ ލީޑަރުން ވެސް ދިންފަދަ ޖަވާބުތަކެވެ. އޭނަ އާދަޔާ ޚިލާފު ޖަވާބެއް ދިނީ ޔޫނުސް އޭނަގެ ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތަކުގެ ވާހަކަ އިވޭ ވާހަކަ ބުނެފައި މިއީ ކިހާ ވަރެއްގެ ޙަޤީޤަތެއްތޯ ސުވާލުކުރުމުންނެވެ. ނަވާޒް އިރުކޮޅެއް ވަންދެން އިނދެފައި ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“ބައިވަރު ދުވަސްވަންދެން ދޮގު ހެދިއްޖެ. އެކަމަކު މިއަދު ދޮގު ހަދާ ހިތެއްނުވޭ. އެ ހުރިހާ ޚަބަރުތަކަކީ ވެސް ތެދު ޚަބަރުތައް. އެކަމަކު………ދެން ބޭނުމެއްނުވޭ އެކަހަލަ އެއްވެސް ކަމެއްކުރާކަށް. ކިތަންމެ ގިނައިން ފައިސާ ލިބުނަސް ހިތް ނުފުރޭނެކަން ދަސްވެއްޖެ. ފައިސާއެއްނޫން ހުރިހާ ކަމަކީ.” ނަވާޒް ބުނެލި ވާހަކައިން މުޅި ތަނަށް ހިމޭންކަން ވެރިވިއެވެ. އެކި ކަންކޮޅުތަކުން އިންޓަވިއު ބަލަމުން ދިޔަ މީހުންވެސް ތިބީ އިވުނު އެއްޗެއް ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވެފައެވެ. އަމިއްލަ އެޕާޓްމެންޓްގެ ސޯފާގައި ލެޕްޓޮޕުން އިންޓަވިއު ބަލަން އިން އަމީނަށް ވެސް ބިރެއް ފެނިގެން އުޅޭ ފަދައަކުން ސީދާވެލެވުނެވެ.

 

ބުނާނެ އެއްޗެއް ނޭނގިފައި އޭނަގެ ކުރިމަތީގައި އިން ޔޫނުސްއަށް ބަލަން އިންދާ ނަވާޒަށް ނޭނގި އޭނައަށް ހިނިތުންވެލެވުނެވެ. އޭނަ ޙަޤީޤަތުގައި ވެސް މިރޭ ދޮގެއް ހަދާކަށް ބޭނުމެއްނުވީއެވެ. އޭނަގެ ދަރިފުޅު އެތައް އަހަރުތަކެއް ފަހުން އޭނައާއި ލޯބިން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދާއިރު އޭނަ ދޮގެއް ހަދާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ދޮގެއް ހެދިއްޔާ އަނެއްކާވެސް ޔޫނުސް އޭނައާއި ދުރަށް ގޮސްދާނެ ނޫންހެއްޔެވެ؟

 

ޔޫނުސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ގިނައިރުވާން ފެށުމުން ކެމެރާގެ ފަހަތުގައި ހުރި މީހަކު ވައިއަޑުން ޔޫނުސްއަށް ގޮވާލައިފިއެވެ. އެއާއެކު ހަމަހޭވެރިކަމެއް ލިބިގެން ދިޔަ ޔޫނުސްއަށް ވާހަކަ ދެއްކުނެވެ.

 

“އަމް……..އެހެންވީމަ މާނައަކީ މަނިކުފާނު އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުކޮށްފިނަމަ މަނިކުފާނާބެހޭ އެފަދަ ޚަބަރެއް ނުފެންނާނެއޭ ދެއްތޮ؟” ޔޫނުސްއަށް މާ ބޮޑު ވިސްނުމެއްނެތި ކޮށްލެވުނީ އެ ސުވާލެވެ. އެއާއެކު އޭނައަށް އެކަމާމެދު ހިތާމަކުރެވުނެވެ. ނޭނގުމެއްގެ ތެރެއިން ވެސް އޭނައަށް ޢިޝާރާތް ކުރެވުނީ ނަވާޒަކީ ރަނގަޅު މީހަކަށް ވެދާނެކަމަށެވެ. ނަވާޒް ތުންފިއްތާލަމުން ބޯޖަހާލިތަން ފެނިފައި ޔޫނުސްގެ ހިތުގައި ރުޅީގެ އަލިފާނެއް ރޯވިއެވެ. އަމިއްލަ ކުށާއި އެއްބަސްވީ ވެސް މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދައި އޭނައަކީ ގޯސް މީހަކަށް ނުވާނެކަން ދެއްކުމަށްޓަކައިތާއޭ ހިތަށްއެރިއެވެ. ޔޫނުސް ވަގުތުން ނަވާޒްގެ ރޭވުން ފޭލްކޮށްލަން ބޭނުންވިއެވެ.

 

“ދެން އޮތީ އަޅުގަނޑު އަމިއްލައަށް އަޑުއަހާފައިވާ ވާހަކައަކާ ގުޅޭ ސުވާލެއް. އަޅުގަނޑަށް އިވިފައިވާ ގޮތުގަ މަނިކުފާނު މާލެއަށް ވަޑައިގެންނެވުމުގެ ކުރިން ވެސް ކައިވެންޏެއް ބައްލަވާފަވަނީ. އެ ކައިވެނިން ކުއްޖަކު ވެސް ލިބިވަޑައިގެންނެވި. ދެން އެ ކައިވެނި ރޫޅުމުން މަނިކުފާނު އަނބިމީހާއާއި އެކުއްޖާއާއި ދޭތެރޭ ވަރަށް ދެރަކޮށް ކަންތައް ކުރެއްވި ވާހަކަ އަޅުގަނޑު އަޑުއެހިން. މިއީ ތެދެއްތޯ؟” ޔޫނުސް އޭނަގެ ރުޅިވެރިކަން މޫނުމަތިން ފާޅުނުކޮށްވެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރިއެވެ. ނަމަވެސް އޭނަ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ނުރުހިފައި ހުރިކަން ރަނގަޅަށް އަޑުއަހަން ހުރި މީހަކަށް އެނގޭނެއެވެ. އެންމެ ރަނގަޅަށް އެކަން އެނގުނީ ޔޫނުސްގެ ތޫނު ނަޒަރު އަމާޒުވެފައިވި ނަވާޒަށެވެ. ނަވާޒް އެ ސުވާލު ކުރިތާ އިރުކޮޅެއްފަހުން އިސްޖަހާލިއެވެ.

 

“އެއީ ތެދެއް.” ނަވާޒް އިސްއުފުލައި ޔޫނުސްއަށް ބަލާލަމުން ބުނެލީ ހަމައެކަނި އެހާވަރަށެވެ.

 

ނުނިމޭ

13

27 Comments

 1. jana

  November 5, 2015 at 8:13 pm

  Assalam’alaikum 🙂 dhen oiy baives dhigukoh sunday ga genesdheveytho balaanan. mihaaru vaahaka nimen kairivamun dhaathy jana varah rangalhah manzaruthah tharutheebu kuran eba jehey. mihaaruves nimeyne goiy rough koh engunas eythi tafseel kuran jana vaguthu beynun. mi dhe dhuvas thereyga jana masakkaiy kuraanan jana ah nukurevunu baeh fb post thah post kureveytho In Sha Allah. aslu varah dhera eba vey baeh post thah madhu miss koffa mihaa hisaabah aadhevunythy. komme gothevviyas post thah follow kuraane kamah ummeedhu kuran 🙂

 2. lully

  November 5, 2015 at 8:23 pm

  Just amazing… Masha allah ?

  • jana

   November 6, 2015 at 9:05 pm

   Alhamdhulillah! (All praise and thanks belongs to Allah) 🙂

 3. Shoo Rushdhee

  November 5, 2015 at 9:11 pm

  Why can’t read this

 4. Rish

  November 5, 2015 at 9:28 pm

  V v rythi

  • jana

   November 6, 2015 at 9:06 pm

   Alhamdhulillah! 🙂

 5. Shaufa

  November 5, 2015 at 9:36 pm

  Masha allah. varah nice. ekam Jana haadha avahakah nimaalany. mivaahaka nimunyma esfiya ah vanna hiyvx nuvaane. Isha allah you would complete this story successfully and need more stories of u……

  • jana

   November 6, 2015 at 9:08 pm

   adhi thankolheh lahun ingey nimeyny. komme gothevviyas mi mahuge medhaai hama vaairu nimmanan In Sha Allah. shaufa vaahaka kiyan feshy ihakah dhuvahu dho? jana mi vaahaka feshithaa mee 4 vana mas. hehe….i will upload more stories if i could come up with more beneficial plots In Sha Allah 🙂

 6. yaanube

  November 5, 2015 at 9:53 pm

  mi part ga afreen ge ba eh neiy…varah vai ehenve

  • jana

   November 6, 2015 at 9:09 pm

   dhen afreen ge bai emme bodah annaany emme fahu massala halluvaa hisaabun. inthizaaru kollavva 😛

 7. sana

  November 5, 2015 at 10:37 pm

  Varah varah nice mi part ves…. can’t wait fot sunday

  • jana

   November 6, 2015 at 9:10 pm

   Alhamdhulillah! 😀

 8. ummu

  November 6, 2015 at 1:39 pm

  Masha Allah… ♡♡♡♡ love this! ehaa awahah nimmaaanulaathi janaa.. warah kiyaahithun mikiyany.. May Allah bless you :*

  • jana

   November 6, 2015 at 9:11 pm

   adhi ehaa avahaheh noon ingey. gaaigandakah 5 bai onnaanehen heevany. May Allah bless us all. Ameen! 😀

 9. Maree

  November 6, 2015 at 1:55 pm

  Vaahaka v reethi. Masha Allah

  • jana

   November 6, 2015 at 9:11 pm

   Alhamdhulillah! 😀

 10. Ahmed

  November 6, 2015 at 6:52 pm

  I love you jana. Will you marry me

  • Sim

   November 6, 2015 at 8:05 pm

   Ahmed ah janaa liben Allah iraada kurahvaafaivaanama ekan egothah vaane. Konme kameigaves ilaahee hikumathei vaane Allah ge reyvuntherikan andaazaa kohlumakee ves aharemen nikamethi insaanunnah nukulhedifaa vaa kamei. Konme kameigaaves Allahge hazurathun hevei vaane kamah aharemen insaanunge visnun bahahtanvee. Ahmed ah Allah heyo rahimai lahvaa heyolafaa thagubaaveri hulugu heyo anbei libumuge heyo thaufeegu deivaandeyve. Adi Ahmed akee Allah ah heyo gothugaa thaquvaaverivaa alhei kamugaa lavaadeyve. Aameen

  • jana

   November 6, 2015 at 9:25 pm

   Ahmed: mihenve jana emme furathama ves marry nukuraa vaahaka bunan jehilunvy…….Ahmed kaireega jana bunelan beynunvany Ahmed akah jana adhi neynge ey. Ahmed ah thi fennany hama ekani jana ge basthah. Ahmed akah neyngey jana aslu dhiriulhumuga ulhey gotheh. kihineh nuves engey meehakah thihaa faseyhain thihen thi bunely? meehaku kamugosdhaane. ekamaku e ihsaas hahdhu fahanalhai dhiya dheegen nuvaane. Sim bunaahen hurihaa kammeh vany Allah ge iraadhafulhun. jana akah ves neyngey jana innaany kaakaa kameh. adhi nuves visnan ekamakaa. Ahmed ah mihaaru heevedhaane jana kahala rangalhu kujjaku nuhunnaane ey. ekamaku ey kuh hee eh. jana noonas Ahmed ah kamudhaa rangalhu kudhin ulheyne. adhi heekura varah vureves avahah jana mathin handhaan ves nahthaalevidhaane. miadhu jana mihiri position ge sababun kanneynge Ahmed ah jana kamudhiyaee. komme gothevviyas jana ves dua kurany Ahmed ah taqwaaveri ainbaku libun. Ameen!

 11. jana

  November 6, 2015 at 9:26 pm

  FB Post:

  There was once a girl who wanted to be a princess. And fairy tales taught her that, to be a princess, either her parents had to be the king and queen or she had to marry a prince charming.

  Growing up she realized that her parents weren’t the king and queen. So she figured that she would need to find her prince charming to live her lifelong dream.

  So she set out in search of the man of her dreams. And the journey didn’t turn out to be easy. She got her heart broken multiple times. She got stepped on by people she thought were the love of her life. She got her heart paralyzed to the point where she thought she wouldn’t be able to love again. She suffered all of this, not even knowing that she………is actually a princess.

  Sisters, if only we knew how Allah has honoured us, we wouldn’t need someone else in our lives to feel like we are worth something. Our worth doesn’t depend on the number of likes on our profile picture. It doesn’t depend on the number of boy liking and commenting on our statuses. Those movies and ads are lying when they give us the impression that our worth depends on the men’s attention that we get. That’s not true at all. Our worth………is embedded in our level of consciousness of Allah in whatever we do.

  Let’s think about this for a little bit. If we are conscious of Allah, will we dare do things that are shameless and indecent? Will we do things that will harm other people? Won’t we deal with people around us in the best way possible? Won’t we see value in people instead of judging them? Won’t we be responsible with whatever we are entrusted with?

  Now think. Aren’t all of that mentioned above, qualities of a noble princess? Wouldn’t a good princess be good herself, and also be kind and generous to the people around her? Wouldn’t she respect everyone around her, because she finds value in everyone? All of the characteristics that you could think of a good muslimah, are actually characterisitics of a princess.

  So the next time your heart calls out to you to find your “prince charming” or the “love of your life”, remind yourself that you are actually a princess. And not the type of a princess that lives in a fairy tale looking for a handsome guy to live happily ever after with. You are a princess with a much higher purpose. You know that you have very little time in this world and you want to leave an impact. You do not have the time to keep daydreaming about a guy because you have much greater things to accomplish. You are the princess who could change this world for the better. You are the legend that people will speak of even after you are gone.

  So be the princess you were always meant to be!

  (This is a reminder to myself first. Because we all tend to forget what we are worth and what the purpose of our lives should be. We should remind each other of that purpose In Sha Allah)

 12. jana

  November 6, 2015 at 9:27 pm

  FB Post:

  When I used to hear this hadith when I was little, I used to think to myself. WHY is someone teaching the Quran the best person?
  The question came in my head because when somebody said teaching the Quran, I immediately thought of Arabic alphabets and tajweed. I never knew that as muslims, we had to understand the Quran in addition to those things.
  And now I know for a fact that teaching someone the Quran is in fact the best thing anyone can do. Because explaining a single ayah with love, can change someone’s entire life!
  We don’t all have to be Quran teachers. We can choose whichever profession we want. But the Quran should be a big part of our lives no matter what. We should try to learn it as best as we can and teach it to at least people in our immediate circle. Our family and friends. This is a reminder to myself first.

 13. jana

  November 6, 2015 at 9:28 pm

  FB Post:

  Isn’t it just tragic, that when we were little we used to go to a Quran class to learn tajweed and then come back home to watch some drama on TV? Little did we know that we had just recited the most beautiful and the most meaningful Words there will ever be. Little did we know that the movies that we were so eager to watch even while reciting Quran, are nothing compared to the stories in the Quran. Little did we know when we were trying to forget our problems by watching those cartoons, that the Quran will actually guide us to stay strong through those problems. Little did we know that our hearts can never be fulfilled until we find a real purpose in life. And that purpose can only be found in the Quran……
  May Allah make us people who are not only trying to recite and memorize the Quran, but also people who try to understand those ayats as best as we can. Ameen!

 14. humey

  November 6, 2015 at 10:12 pm

  Jazaakallah khair

  • jana

   November 7, 2015 at 4:01 pm

   Wa iyyaaki! 😀

 15. Naash

  November 7, 2015 at 9:15 pm

  Vaahaka vara reethi…… ???♡♡♡♡

 16. shaany

  November 8, 2015 at 6:23 pm

  Kobaitha vaahaka

 17. nukko

  November 8, 2015 at 8:19 pm

  Kbaaa????? Waitin waitin Waitin

Comments are closed.