“ވަޓް؟!” ލިބުނު ޝޮކާއިއެކީ ސިނާން އަހާލިއެވެ. މިޞްބާޙް ދެލޯ މަރާލިއެވެ. އަދި ހިމޭންކަމުގެ ވަގުތުކޮޅަކަށްފަހު ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“ސިނާން، އެހެން މީހަކަށް ދެރައެއްދީގެން އަހަރުމެންނަށް ކޯޗެއްތަ ލިބޭނީ؟” މިޞްބާޙް ކޮށްލީ ސުވާލެކެވެ.

 

“އައިމް ސޮރީ ވަޓް؟” ސިނާނަކަށް ސާފެއްނުވިއެވެ.

 

“ސިނާން…….ސިނާންގެ ވެސް އަންހެން ކޮއްކޮއެއް ހުރޭ. ސިނާން ދުވަހަކުވެސް އެދޭނަންތަ އެ ކޮއްކޮއަށް މީހަކު އެފަދަ އަނިޔާއެއްދޭން؟” މިޞްބާޙް އަހާލިއެވެ.

 

“ކޮންކަހަލަ ވާހަކަތަކެއްތަ ތި ދައްކަނީ މިޞްބާ؟ އަހަރެން ބޭނުމެއްނުވާނެއެއްނު ރާޔާއަކަށް ކަމެއްވާކަށް؟” ސިނާންގެ ނިތަށް ރޫގިނަވިއެވެ.

 

“ދެން ކީއްވެ އަފްރީން އެހާ ބޮޑު އަނދަވަޅަކަށް ވައްޓާލަން ތި އުޅެނީ؟ ދީނީ ނަޒަރަކުން ބަލާއިރު އެއީ ވެސް ސިނާންގެ ކޮއްކޮއެއް ނޫންތަ؟” މިޞްބާޙްގެ ވާހަކަ ނިމުނުތަނާހެން ސިނާން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“ވަޓް ރަބިޝް މިޞްބާ؟! މިޞްބާއަށް އެބަ އިނގޭތަ ތި ކިޔޭ އެއްޗެއް؟ އެ އަފްރީނަށް މި ދޭން އުޅެނީ އޭނައަށް ޙައްޤުވާ ބަދަލު. އޭނަ އެންމެން ކުރިމަތީގަ އަހަރެން ދޫކޮށްފަ ދިޔައީ. އެއްވެސް އަންހެން ކުއްޖަކު އޭގެ ކުރިން އަހަރެން ދޫކޮށްފަ ނުދޭ. ދޫކުރާ މީހަކީ އަބަދުވެސް އަހަރެން. އޭނަ އަހަރެން ދޫކުރީ އެހެން މީހަކާ ރައްޓެހިވާންކަން އަހަންނަށް ހަމަ ޔަޤީން. އޭނަ މިހާރުވެސް މަޖާކުރާނެ ކޮންމެވެސް އެއް ފިރިހެން ކުއްޖަކާއެކީ. އޭނަ……” ސިނާންގެ ވާހަކަ މެދުކެނޑުނެވެ.

 

“ސިނާން ޕްލީޒް! އެހެން މީހުންނާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ކުރިން އެއްފަހަރު ވިސްނާލަބަލަ. ސިނާނަކަށް ނޭނގޭ އަފްރީނަކީ ކޮންކަހަލަ ކުއްޖެއްކަން.” މިޞްބާޙަށް އެހެން ބުނެލެވުނީ ނުރުހުމުގެ ރާގަކަށެވެ. މިޞްބާޙްގެ ވާހަކަ އިވިފައި ސިނާންގެ ނިތުން ރޫފިލިއެވެ. އޭނަ ދެބުމަ އަރުވާލަމުން ސީޓަށް ލެނގިލީ އޭނައަށް ކަމެއް އެނގިއްޖެހެން ހީވާ ފަދައަކުންނެވެ.

 

“ވާވް! ހާދަ ވަރަކަށޭ އޭނަގެ ދިފާޢުގަ ތި ވާހަކަ ދައްކަނީ؟ އަނެއްކާ……ކުއްޖަކަށް ކުއްޖަކު ކަމުދާން ފެށީތަ؟” ސިނާން ރާގަކަށް އަހާލިއެވެ. މިޞްބާޙް އޭގެ ޖަވާބަކަށް ވަގުތުން އެއްޗެކޭ ބުނަން އުޅެފައިވެސް އޭނައަށް އަނގަ ލައްޕާލެވުނެވެ. އޭނަ ބުނަން އުޅުނީ އޭނަ އެހެން މީހުންނަށް ޤަދަރުކުރާ ފަދައިން އަފްރީނަށް ވެސް ޤަދަރު ކުރާ ކަމަށެވެ. އެހެނަސް އޭނަގެ ހިތުގައި އަފްރީނަށްޓަކައި ޚާއްޞަ ޖާގައެއްވާކަން ހަމަ އެވަގުތު އޭނަގެ ސިކުނޑި އޭނައަށް ހަނދާންކޮށްދިނެވެ. އޭނައަށް އަފްރީނާއިމެދު ވިސްނެނީ އެހެން އަންހެން ކުދިންނާއިމެދު ވިސްނާ ވަރަކަށް ނޫންކަން އޭނައަށް އެނގުންވިއެވެ.

 

“މްމްމް…..އިންޓްރެސްޓިންގް!” މިޞްބާޙްގެ ޖަވާބެއް ނުލިބި އިރުކޮޅެއްވުމުން ސިނާން ބުނެލިއެވެ. އޭނަ އެއްމިޔަކަނުން ހިނިތުންވެގެން އިނީ އޭނައަށް މިޞްބާޙްގެ ޖަވާބު އެނގޭ ފަދައަކުންނެވެ. މިޞްބާޙް ދެންވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އިސްޖަހާލިއެވެ.

 

“ބަޓް ސީރިއަސްލީ މިޞްބާ. އޭނަ ނޫން ކުއްޖަކު ނުފެނުނީތަ؟ މިޞްބާއާ ވަރަށް ނުގުޅޭ އޭނައާ.” ސިނާން ބުނެލިއެވެ. އޭނަގެ މަޑުމައިތިރި އަޑު މިޞްބާޙް ޙައިރާންކުރުވިއެވެ. މިޞްބާޙް ހީކުރީ ސިނާން އިތުރަށް ރުޅި އަންނާނެ ކަމަށެވެ. އޭނައަށް އިތުރު އެއްޗެކޭ ނުބުނެވެނީސް ސިނާން އަނެއްކާވެސް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“ބްރޯ ދެން ކީއްތަ ކުރާނީ؟ ބްރޯއަށް އަހަރުމެންގެ ޓާގެޓްދެކެ ލޯބިވާން ފަށައިފިއްޔާ ދެން އޭނައަށް އެއްވެސް ކަމެއް ކުރެވޭކަށް ނެތެއްނު؟ ބްރޯއަށްޓަކައި ދެން މި މިޝަން ކެންސަލް.” ސިނާން ލުއި ހިނިތުންވުމަކާއެކީ ބުންޏެވެ. ސިނާންގެ އެންމެ ފަހު ބަސްތައް އިވިފައި މިޞްބާޙްގެ އަނގަ ކުޑަކޮށް ހުޅުވުނެވެ. ކަންތައް ޙައްލުވެ ނިމިގެން މި ދިޔައީ އޭނަ ހީކުރި ވަރަށްވުރެ ވެސް ފަސޭހައިންނެވެ.

 

“ސީރިއަސް؟” މިޞްބާޙަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވިފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަހާލެވުނެވެ. ސިނާން ހޫންލައްވާލި އަޑު އިވިފައި މިޞްބާޙަށް ބަޔާންކުރަން ދަތި ހަމަޖެހުމެއް ލިބުނެވެ. އޭނައަށް ދެންވެސް ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވިއެވެ. އެހެނަސް ސިނާނަކީ އޭނަގެ ގާތް ކޮއްކޮއެއްކަން ހަނދާންވި ވަގުތު މިއީ ހަމަ ވެދާނެ ގޮތެކޭ ހިތް ބުންޏެވެ. ސިނާން ދުވަހަކުވެސް އޭނަ ހިތްދަތިވާ ގޮތަކަށް ކަންތައް ކޮށްފައެއްނުވެއެވެ. މިޞްބާޙްގެ މޫނުމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ފެތުރުނެވެ.

 

“އެނީވޭސް ބްރޯ. ދެން އަންނަ ހަފްތާގަ އަހަރުމެންނަށް މިޑް ޓާމް ބްރޭކް ފެށޭ. މިފަހަރު އަހަރެން އަންނާނަން ތިކޮޅަށް. ދެމީހުން އެކީގަ ކުރާނެ ކަންތައް ޕްލޭން ކުރަން އަހަރެން ފަށައިފިން މިހާރުވެސް. ބްރޯވެސް ޕްލޭން ކުރޭ. އެބަ އަންނަން ވަރަށް އަވަހަށް.” ސިނާން އެންމެ ފަހު ބަސްތައް ބުނެލިއިރު އޭނަގެ މޫނުމައްޗަށް ސީރިއަސްކަން ވެރިވިއެވެ.

 

“އިން ޝާ ﷲ. އަހަރެން ހުންނާނަން ރެޑީއަށް. އޭ މަންމަ އެބަގޮވާ އިނގޭ. ބާއި.” މިޞްބާޙް އަވަސްއަވަހަށް އެހެން ބުނެ ފޯނު ކަނޑާލަމުން ލައްބައޭ ކިޔައި ކޮޓަރިން ނިކުންނަން ދިޔައެވެ. ދުއްވަމުން ދިޔަ ކާރުތެރޭގައި އިން ސިނާން ފޯނު ކަންފަތުން ނެގިއިރު އޭނަ ހުރީ ބުމަގޮށްޖެހިފައެވެ. މިޞްބާޙަށް ކިހިނެއްވީބާއޭ އޭނަގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. މީގެ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން އޭނަ އަންނަން އޮތް ޗުއްޓީގައި އެކޮޅަށްދާން ނިންމައިގެން ހުރީ މިޞްބާޙް އެމީހުންގެ ރޭވުމުގެ އެންމެ ފަހު ފައްތަރާއި ގާތްވާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކޮށްގެންނެވެ. އެ ރޭވުން ކާމިޔާބުވުމުން އަފްރީން ރޯތަން ހަމަ ލޮލުން ދެކެން ބޭނުންވެގެންނެވެ. މުޅި ރަށުތެރޭގައި އަފްރީންގެ ނުލަފާކަމުގެ ވާހަކަ ދެކެވޭ އަޑު އެހުމަށްޓަކައެވެ. ނަމަވެސް ކަންތައްވެގެން މި ދިޔައީ އޭނަ ހިވެސް ނުކުރާފަދަ ގޮތަކަށެވެ. މިޞްބާޙް އޭނަގެ އަތުން ދޫކޮށްލިހެން ހީވުމުން ސިނާންގެ ހިތް ހިސާބަކަށް ދެރަވިއެވެ. އޭނަ ރޭވި ރޭވުން ކާމިޔާބު ކުރުމަށްޓަކައި ސިނާންގެ ނަޒަރު އެންމެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ލިބިގެންވަނީ މިޞްބާޙަށެވެ. އެހެނީ މިޞްބާޙަކީ އަންހެން ކުދިންގެ ގޮތްތައް މޮޅަށް ދަންނަ، އެމީހުން އޮޅުވާލުމަށްޓަކައި އެންމެ އޮމާންކޮށް ވާހަކަ ދައްކާ ފިރިހެން ކުދިންގެ ތެރެއިން އެކެކެވެ. ނަމަވެސް އެކަހަލަ މީހަކަށް ސިނާން ދަންނަ ހަމައެކަނި މީހަކީ މިޞްބާޙެއް ނޫނެވެ. މި “ވަޒީފާ”އަށްޓަކައި އޭނައަށް އެހެން މީހަކުވެސް ލިބިދާނެއެވެ. އޭނަ ބިރުގަންނަނީ މިޞްބާޙް އޭނަގެ ރޭވުމަށް ހުރަސް އަޅާފާނެހެން ހީވާތީވެއެވެ. އެކޮޅަށް ދިޔުން މިހާރު މުހިއްމުވަނީ މިހެންވެއެވެ. މިޞްބާޙާއި ވާހަކަ ދައްކައިގެން އޭނަގެ ވިސްނުން ބަދަލު ކުރެވޭތޯ ބެލުމަށެވެ. އެކަން ނުހަނު ފަސޭހައިން ކުރެވިދާނެ ގޮތްތައް ސިނާންގެ މޮޅު ސިކުނޑި އޭނައަށް ކިޔައިދޭން ފެށިއެވެ.

 

އެ ހަފްތާ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ޕްރެސްގައި ސިޔާސީ ގިނަ ޚަބަރުތަކެއް ލިޔެވިގެން ދިޔައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ކޯޓުގައި އޮތް ނަވާޒްގެ މައްސަލައެއްގެ ވާހަކައާއި، މޯލްޑިވިއަން ރީފޯމް ޕާޓީ (އެމް.އާރް.ޕީ) ގެ މަޝްހޫރު މެންބަރަކު އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވީ ވާހަކައާއި، އެމް.އާރް.ޕީ ގެ އެއްވުމެއްގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމެއްގެ ވާހަކަ ހިމެނެއެވެ. މި ހުރިހާ ޚަބަރުތައް ކިޔަމުން ދިޔަ އަމީނަށް ހުރެވެނީ ދަތްކުނޑި ވިކަވިކައެވެ. މީގެ ކުރިން ދުވަހަކުވެސް އެއްދުވަސްވަރެއްގައި އެމް.އާރް.ޕީ ގެ މިހާ ގިނަ “ނޭދެވޭ” ވާހަކަތަކެއް މީހުންނަކަށް އިވިފައެއް ނުވާނެއެވެ. އަމީންގެ ހިތަށް ކުޑަވެސް ހަމަޖެހުމެއް ލިބެނީ އެ ހުރިހާ ޚަބަރެއްގެ ދަށުގައި ވެސް އެމް.އާރް.ޕީއަށް މަރުދޭ މީހުންގެ ކޮމެންޓްތައް ފެނިފައެވެ. އެހެނަސް އެ ކުޑަ ހަމަޖެހުން ވެސް ނެތި ދިޔައީ ހުކުރު ދުވަހު ޔޫނުސް ލިޔެ ނެރުނު ރިޕޯޓަކުންނެވެ. “އެންމެ ޚިދުމަތްތެރި ޕާޓީ؟” ނަމަކަށް ކިޔާ އެ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޕާޓީއެއްގެ ފަރާތުން މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާ ރަނގަޅު ކަންތައްތަކުގެ ވާހަކަތައް ލިސްޓުކޮށްފައެވެ. އެކިއެކި ޕާޓީތަކުގެ ފަރާތުން މުޖުތަމަޢަށް ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ޚިދުމަތްތަކަށް އަލި އަޅުވާލެވިފައިވީއިރު އެންމެ މަދު ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދީފައިވަނީ އެމް.އާރް.ޕީ އިންނެވެ. ރިޕޯޓު ނިންމަމުން ޔޫނުސް އެކަން ފާހަގަކޮށްފައި ނުވިޔަސް ކޮމެންޓްތަކުގައި ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންހެން އެކަން ފާހަގަ ކުރިއެވެ. މިފަހަރު އެމް.އާރް.ޕީ ގެ ދިފާޢުގައި ނިކުންނަ ކިޔުންތެރިންނަށް ވެސް ބުނާނެ ވަކި އެއްޗެއް ނޭނގުނު ފަދައެވެ. ކިޔަވާ މޭޒުދޮށުގައި އިނދެ ކޮމެންޓްތައް ކިޔަމުން ދިޔަ އަމީން އައި ރުޅީގައި އޭނަގެ އަގު ބޮޑު ލެޕްޓޮޕް ނަގައި އަތުގެ ކޮޅަށް ހޫރާލިއެވެ. ލެޕްޓޮޕް ގޮސް ޓައިލްސް މަތީގައިޖެހި ވިސްވިސްވެގެން ދިޔައެވެ. އަމީން އެއަކަށް ފަރުވާލެއްނެތި ކޮޅަށް ތެދުވެ އޭނަގެ ފޯނު ނަގައި ނަންބަރުތަކަށް ފިތާލަމުން ފޯނު ކަންފަތުގައި ޖެއްސިއެވެ. އެކޮޅުން ރިންގުވާން ފެށުމުން އަމީން ކޮޓަރީގައި ދެކޮޅުން ދެކޮޅަށް ހިނގަން ފެށިއެވެ.

 

“ހެލޯ؟” އެކޮޅުން ޖަވާބު ދިނީ ލުއި ހިނިތުންވުމަކާއެކީ އޭނަގެ ކިޔަވާ މޭޒުދޮށުގައި ލެޕްޓޮޕަށް ނަޒަރު ހުއްޓައިގެން އިން ނަވާޒްއެވެ.

 

“އެބަ ފެނޭތަ އެ ޔޫނުސް ކުރާ ކަންތައް؟” އަމީން އޭނަގެ ފިޔަވަޅުތައް މަޑުޖައްސާލަމުން ހަރުއަޑުން އަހާލިއެވެ.

 

“އާނ އެބަ ފެނޭ. ވަރަށް ރީތި ރިޕޯޓެއްދޯ އެއީ؟ ވަރަށް މަޝްހޫރުވެސްވެއްޖެ އޭތި. 100 ޝެއާރސް.” ނަވާޒް ހެވިފައި އިނދެ ބުނެލިއެވެ.

 

“ރީތި ރިޕޯޓެކޭ؟ ނަވާޒްއަށް އެބަ އިނގޭތަ ތި ކިޔޭ އެއްޗެއް؟ އެބަ އިނގޭތަ އެ ރިޕޯޓު މަޝްހޫރުވީމަ ވާނެ ގޮތެއް؟ ނަވާ……..” އަމީންގެ ވާހަކަ މެދުކެނޑުނީ ނަވާޒް ޗޮއްކަނޑާލުމުންނެވެ.

 

“އަމީން މާ ބޮޑަށް ތި ހާސްވަނީ. އަދިވެސް އެންމެ ގިނަ މެންބަރުން ތިބީ އަހަރުމެން ޕާޓީގަ. އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރާނީ ހަމަ އަހަރުމެން.” ނަވާޒް އުއްމީދީ ގޮތަކަށް ބުންޏެވެ.

 

“ނަވާޒް ކޮން ދުނިޔެއެއްގަތަ ތި އުޅެނީ؟ އެ ޔޫނުސް ލިޔާ ރިޕޯޓުތަކަކުން އޭނަ ދަނީ އަހަރުމެންގެ މެންބަރުން އަތުލަމުން. އިންތިޚާބާއި ޖެހޭއިރު ޔޫނުސްގެ ޕާޓީއެއްވެސް އޮންނާނެހެން މަށަށް ހީވަނީ.” އަމީން އެހެން ބުނެލިތަނާހެން ނަވާޒް ހޭންފެށިއެވެ. އަމީންގެ ނިތަށް ރޫގިނަވިއެވެ.

 

“އެހެންނެއް ނުވާނެ އަމީން. ޔޫނުސްއަކީ ހަމައެކަނި މަޝްހޫރު ނޫސްވެރިއެއް. ހުރިހާ މަޝްހޫރު ނޫސްވެރިންނަކީ ޕާޓީތަކުގެ ވެރިންނެއް ނޫނެއްނު؟” ނަވާޒް އޭނަ އިން ގޮނޑިއަށް ލެނގިލަމުން ދެންވެސް ވާހަކަ ދެއްކީ ސަމާސާ ރާގަކަށެވެ. އޭގެ ސަބަބުން އަމީންގެ ރުޅި އިތުރަށް ގަދަވިއެވެ.

 

“ނަވާޒް! ކިހިނެއްވެގެންތަ ތިއުޅެނީ؟ މަށަށް ހީވަނީ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރުން އެހާ މުހިއްމެއްނޫންހެން ނަވާޒްއަކަށް. މިއީ ދޮގެއްތަ؟ ނަވާޒް ބޭނުމެއް ނުވިޔަސް އަހަރެން ބޭނުން ކާމިޔާބުވާން. ނަވާޒް ކަމެއް ނުކުރިއްޔާ އަހަރެން އެ ޔޫނުސްއަކު މަރައިގެން ވެސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭތޯ ބަލާނަން.” އަމީން ދެލޯ ބޮޑުކޮށްގެން ހުރެ އެހެން ބުނެލި ވަގުތު ނަވާޒް ކުއްލިއަކަށް ނޫނެކޭ ކިޔައި ހިންދެމިލިއެވެ. އެއަށްފަހު އެ ދެމީހުންގެ ދެމެދަށް ހިމޭންކަން ވެރިވިއެވެ. ދެލޯ ރަތްވެފައި ހުރި އަމީން ފުން ނޭވާތަކެއް ލަމުން ދިޔައިރު ނަވާޒް ހުއްޓުން އަރާފައި އިނެވެ. އިރުކޮޅެއްފަހުން އެ ހިމޭންކަން ނަގާލީ ދެލޯ މަރައި ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލި ނަވާޒްއެވެ.

 

“އަހަރެންގެ އެބައޮތް ރޭވުމެއް. އަމީން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާތި.” ނަވާޒް ބުންޏެވެ.

 

“ކޮން ރޭވުމެއް؟” އަމީން އެހިއެވެ.

 

“މިވަގުތަކު ކިޔައިދޭކަށް ނެތިން. ފަހުން ކިޔައިދޭނަން.” ނަވާޒް ބުނެލިއެވެ.

 

“ކޮންމެ ކަމެއްކުރިޔަސް އަވަހަށް ކުރާތި!” އަމީން އަމުރުކުރިއެވެ. ނަވާޒް ހޫންލައްވާލުމުން އަމީން ފޯނު ކަނޑާލިއެވެ. ނަވާޒް އޭނަގެ ފޯނު ކަންފަތުން ނަގައި އޭތި ކިޔަވާ މޭޒުމަތީގައި ބޭއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު ލެޕްޓޮޕުން އޭނަ ކިޔަކިޔާ ހުރި ރިޕޯޓު މައްޗަށް ސްކްރޯލް ކޮށްލިއެވެ. ރިޕޯޓުގެ ޞުރުޙީގެ މަތީގައި ހުރި ޕާސްޕޯޓް ސައިޒް ފޮޓޯއާއި އަރައި ހަމަވުމުން ނަވާޒް މަޑުކޮށްލިއެވެ. އެ ކުލަ ފޮޓޯގައި ހުރީ އެއްފަރާތަކަށް އެނބުރި ލުއި ހިނިތުންވުމަކާއެކީ ކުރިމައްޗަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރި ޔޫނުސްއެވެ. ޔޫނުސްގެ ހިނިތުންވުން ފެނިފައި ނަވާޒްގެ މޫނުމައްޗަށް ވެސް ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ. ޔޫނުސްގެ ލިޔުންތައް ކިޔާފައި ޔޫނުސް އަދިވެސް އޭނައަށް އިޙްތިރާމް ކުރާހެން ނަވާޒްއަށް ހީވެއެވެ. ޔޫނުސް އޭނައާއިމެދު ލިޔެފައި ހުންނަނީ އަދަބުވެރި ގޮތަކަށެވެ. ޔޫނުސް ބޭނުންވިނަމަ މިއަދު ޔޫނުސްއަށް ނަވާޒް މާޒީގައި ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ކަމެއް މުޅި ޤައުމަށް އަންގައި އޭނަ ފަޟީޙަތް ކޮށްލެވުނީހެވެ. ނަމަވެސް ޔޫނުސް އެހެން ނަހަދައެވެ. އެއީ ޔޫނުސް އޭނަދެކެ ލޯބިވާތީވެއޭ ނަވާޒްގެ ހިތް ބުނެއެވެ. ޔޫނުސްއާއި ބައްދަލުވާ ދުވަހަކުން ޔޫނުސް ހިނިތުންވުމަކާއެކީ އޭނަގެ ގައިގައި ބައްދާލާތަން މިހާރު ނަވާޒްއަށް ޚިޔާލު ކުރެވެއެވެ. ދާދި ދެންމެއަކު އޭނަ ރޭވި ރޭވުމަކީ އޭނަ އަމިއްލައަށް ޔޫނުސްއާއި ބައްދަލުކުރަންޖެހޭ ރޭވުމެކެވެ. އެކަމަށްޓަކައި ކެތްމަދުވުމުން ނަވާޒްއަށް ވަގުތުން ފޯނު ނަގައި ޓިކެޓް ނަގާ ތަނަކަށް ގުޅުނެވެ.

 

ބުރާސްފަތި ދުވަހެއްގެ މެންދުރު ވަގުތު ގެއަށް އައިސް ނަޞްރާ ހެދުން ވެސް ބަދަލު ނުކޮށް ސިޓިންގް ރޫމުގެ ސޯފާގައި އިން ޔޫނުސްގެ ކައިރީގައި އިށީނެވެ. ޔޫނުސް އިނީ މޭޒުމަތީގައި ހުރި ލެޕްޓޮޕުން ލިޔުމެއް ލިޔާށެވެ. ނަޞްރާ ޔޫނުސް ލިޔަމުން ދިޔައިރު އޭނަގެ ޢިބާރާތްތަކަށް ފާޑު ކިޔަމުން ސަމާސާ ކުރަމުން ދިޔައެވެ. ނަޞްރާގެ ސަމާސާތަކުން ވެސް ޔޫނުސްއަށް އޭނަގެ ޢިބާރާތްތައް އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރެވޭނެ ގޮތްތައް އެނގެއެވެ. ޔޫނުސް ލިޔާ ބައެއް ލިޔުންތަކުގެ ޞުރުޚީތަކަކީ ވެސް ނަޞްރާ އޭނައަށް ދޭ ޚިޔާލުތަކުގެ މައްޗަށް އޭނަ ދޭ ޞުރުޚީތަކެވެ. އެންމެ ފަހަކަށް ލިޔުނު ޕާޓީތަކާއިބެހޭ ރިޕޯޓަކީ ވެސް ނަޞްރާގެ ޚިޔާލުގެ މައްޗަށް ލިޔެވުނު ރިޕޯޓެކެވެ. ނަޞްރާ ބުނި ގޮތުގައި މާ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން އެންމެންގެ ނުބައި ވާހަކަތައް ދެކެވިއްޖެއެވެ. ދެން ދައްކަންވީ މީހުންގެ ރަނގަޅު ވާހަކަތަކެވެ. ޔޫނުސް އެ ރިޕޯޓް ލިޔުނީ ދެ ޚިޔާލެއްގެ މަތީގައި އިނދެއެވެ. މިއީ ރިޕޯޓަކަށްވާނެބާވައޭ ވެސް އޭނަގެ ހިތް ބުނަމުން ދިޔައެވެ. އެހެނަސް އޭނަ ހީކުރި ގޮތާއި ޚިލާފަށް އެ ރިޕޯޓް މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔައެވެ. އެދުވަހު ނިއުސް ފީޑުން ގިނައިން ފެންނަމުން ދިޔައީ އެ ރިޕޯޓް ޝެއާރކޮށްފައި ހުރިތަނެވެ.

 

ނަޞްރާ ޔޫނުސްގެ ކޮނޑުގައި ބޯ އަޅައިގެން އޮތްވާ މީހަކު ގޭގެ ދޮރުގައި ޓަކި ދިން އަޑަށް ދެމީހުންގެ ނަޒަރުވެސް އެދިމާލަށް ދަތުރު ކުރިއެވެ. ޔޫނުސް އަމިއްލަ ނަފްސާ ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކާކުހޭ ބުނެލަމުން ތެދުވެލީ ވަގުތު ނަޞްރާ އޭނަގެ މޫނު ނިވާކޮށްލިއެވެ. ޔޫނުސް އާދައިގެ ހިނގުމެއްގައި ގޮސް އެ ދޮރު ހުޅުވާލުމާއެކު އޭނަ ހުއްޓުން އެރިއެވެ. ދޮރުމަތީގައި ބްރީފްކޭހެއް ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި މީހަކު ފެނިފައި ސޯފާގައި އިން ނަޞްރާއަށް ވެސް ލަސްލަހުން ކޮޅަށް ތެދުވެވުނެވެ. ނަޞްރާގެ މޫނުމަތީގައިވި ޙައިރާންކަން ނުފެނުނެއްކަމަކު ޔޫނުސްގެ މޫނުމައްޗަށް ވެރިވި ޙައިރާންކަމާއި ރުޅިވެރިކަން އެކުލެވިގެންވި އަސަރު ސާފުކޮށް ފެންނަމުން ދިޔައެވެ.

 

ކުރިމަތީގައި ހުރި ޔޫނުސް ފެނިފައި ނަވާޒްގެ ލޮލަށް ކަރުނަތައް ޖަމާވިއެވެ. މި ހުރިހާ ދުވަހު އޭނަ ޖެހުނީ ކޮންމެވެސް އެއް ބަހަނާއެއް ދައްކައިގެން ޔޫނުސް ދެކިލުމަށްޓަކައި އޮފީހަށްދާށެވެ. މިއަދުވެސް އައީ އެހެން ކަމަކު ކަމަށްވިޔަސް މިއީ އޭނަ ޔޫނުސްގެ ގެއަށް އައި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އޭނައަށް މިއަދު ޔޫނުސް ގޭގެ ތެރޭގައި އުޅޭގޮތް ފެންނާނެއެވެ. ގޭގެ ތެރޭގައި ޔޫނުސް އޭނައާއިމެދު ކަންތައް ކުރާނެ ގޮތް ދެކިލުމަށްޓަކައި ނަވާޒް ކެތްމަދުވިއެވެ.

 

“އެތެރެއަށް ވަންނާށޭ ނުބުނާނަންތަ؟” ނަވާޒް ހެވިފައިހުރެ ލޯބިން ފުރިގެންވި އަޑަކުން ސުވާލުކުރިއެވެ. ޔޫނުސް އަވަހަށް ވަންނާށޭ ބުނާނެ އިރަކަށް ނަވާޒް އިންތިޒާރު ކުރިއެވެ. އޭނައަށް ނޭނގުނު ކަމަކީ އޭނަގެ ސިކުނޑިއަށް ވެރިވަމުން ދިޔައީ ހުރިހާ ފޮނި ހަނދާންތަކެއް ކަމަށްވިޔަސް ޔޫނުސްގެ ލޮލަށް ސިފަވަމުން ދިޔައީ ހުރިހާ ހިތި ހަނދާންތަކެއް ކަމެވެ. ނަވާޒް އޭނަގެ ކުރިމަތީގައި ހުއްޓާ ފާއިތުވާ ކޮންމެ ސިކުންތަކާއެކީ ޔޫނުސްގެ ރުޅިގަދަ ވަމުން ދިޔައެވެ. އޭނަގެ މަންމަ ގާތު މީހަކު އައިސް ނަވާޒް ކޮންމެވެސް އެހެން އަންހެނަކާ ރައްޓެހިވެއްޖެއޭ ބުނި އަޑު ކަންފަތަށް އިވުނުހެން ހީވި ވަގުތު ޔޫނުސްގެ މުއްކެވިގެން ދިޔައެވެ. ނަވާޒް އޭނަގެ މަންމައާއި ދިމާލަށް އެއްޗެހި ގޮވައި އެކި އަނިޔާތައް ދޭ މަންޒަރު ލޮލަށް ސިފަވިހެން ހީވުމުން ޔޫނުސްގެ ހިތް ބާރަށް ތެޅެން ފެށިއެވެ. ނަވާޒް އޭނަގެ އަތުގައި ހިފައިގެން ގޮސް ގެއިން ނެރެ އޭނަގެ މަންމަވެސް ގެއިން ނެރެލީ ހަނދާންވުމުން މުޅި މީހާ ތުރުތުރު އަޅަން ފެށިއެވެ. އޭނައާއި އޭނަގެ މަންމަ އުޅެންޖެހުނު ޙާލު ހަނދާންވެފައި އޭނަ ކާރުގައި ބުރަކި ޖައްސާލި އަޑު ކަންފަތަށް އިވުނުހެން ހީވި ވަގުތު ޔޫނުސް ހަޅޭއްލަވައިގަންނަން ބޭނުންވިއެވެ. ނަމަވެސް ހަމަ އެވަގުތު އޭނަގެ ފުރަގަހުން ނަޞްރާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“އަވަހަށް ވަދޭ.” ނަޞްރާ ކުރިއަށް ފިޔަވަޅެއް އަޅާލަމުން ނަވާޒްއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެ ބުނެލިއެވެ. އެއާއެކު ޔޫނުސް މައިތިރިވިއެވެ. އޭނަ ފުން ނޭވާތަކެއްލަމުން ފަސްއެނބުރި ނަޞްރާއަށް ބަލާލިއެވެ. ނަޞްރާ އެއްފަހަރު ޔޫނުސްއަށް އަނެއްފަހަރު ނަވާޒްއަށް ބަލާލިއެވެ.

 

“ޔޫނުސްގެ އަންހެނުން، ދޯ؟” ނަވާޒް ނަޞްރާއަށް ޢިޝާރާތް ކޮށްލަމުން ޔޫނުސްއަށް ދޯދިނެވެ. ޔޫނުސް މަޑުމަޑުން ބޯޖަހާލަމުން ނަވާޒް ވަނުމަށް ތަންދެއްކިއެވެ. ނަވާޒްއަށް އޭނައަކީ ކާކުކަން އެނގުނު ގޮތުން ނަޞްރާ ހިސާބަކަށް ޙައިރާންވިއެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ނަވާޒްއަށް ހީވި ހީވުމެކޭ ފަހުން ނަޞްރާގެ ހިތް ބުންޏެވެ. ނަޞްރާ ބަލަބަލާ ހުއްޓާ ނަވާޒް އޭނައާއި ހިނިތުންވެލަމުން ގޭތެރެއަށް ވަދެގެން އައިސް އެތާ ވަކި ހުރި ސޯފާގައި އިށީނދެ އަތުގައި އޮތް ބްރީފްކޭސް ބިންމަތީގައި ބެހެއްޓިއެވެ. އެވަގުތު ޔޫނުސް ދެންވެސް ނުރުހުންވެފައިވާ މޫނަކާއެކީ ދޮރު ލައްޕާލަމުން ސިޓިންގް ރޫމުގެ ސޯފާތަކާއި ދިމާލަށް އަންނަން ފެށިއެވެ. އެ އައި މަގުމަތީގައި އޭނައާއި ނަޞްރާގެ ލޯ ބައްދަލުވީ ވަގުތު ނަޞްރާ މަޑުމަޑުން ބޯހޫރުވާލީ ރުޅި ނާންނާށޭ ބުނާ ފަދައަކުންނެވެ. އެހެނަސް އެއިން ޔޫނުސްގެ މޫނުމަތީގައިވި ކުލަވަރަކަށް ބަދަލެއް ނުގެނައެވެ. އޭނަ ބުމަގޮށްޖެހިފައި ހުރެ ގޮސް އޭނަ ކުރީގައިވެސް އިށީނދެގެން އިން ސޯފާގައި އިށީނދެ އޭނަގެ ހުޅުވާލެވިފައިވާ ލެޕްޓޮޕް ސްކްރީނަށް ނަޒަރު ހުއްޓާލިއެވެ. އެއަށްފަހު ޓައިޕްކުރަން ފެށިއެވެ. ކޮޅަށްހުރި ނަޞްރާ އެއްފަހަރު ޔޫނުސްއަށް އަނެއްފަހަރު ނަވާޒްއަށް ބަލާލިއެވެ. ޔޫނުސްއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިން ނަވާޒްގެ މޫނުމައްޗަށް މާޔޫސްކަން ވެރިވަމުން ދިޔަތަން ނަޞްރާއަށް ފެނުނެވެ. އެކަން ޙައްލު ކުރުމަށްޓަކައި ނަޞްރާ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“އަމް……ސައި ހަދައިދެންތޯ؟” ނަޞްރާ ޖެހިލުންވުމަކާއެކީ އެމީހުންގެ މެދަށް ވެރިވެފައިވި ހިމޭންކަން ނަގާލިއެވެ. ޔޫނުސްއާއި ނަވާޒްގެ ނަޒަރުވެސް އޭނައަށް ހުއްޓިގެން ދިޔައެވެ.

 

“އުނހު…..މައްސަލައެއްނެތް. ކަނބުލޮ ތިތާ އިށީނދެބަލަ.” ނަވާޒް އޭނަގެ މޫނުމައްޗަށް ހިނިތުންވުމެއް ފަތުރަމުން ނަޞްރާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން އިނދެ ބުނެލިއެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށް ނުފެނުނެއްކަމަކު ނަވާޒް ކަނބުލޮއޭ ކިޔައި ގޮވާލުމުން ނަޞްރާގެ ތުންފަތްމަތިން ހިނިތުންވުމެއް ދުވެލިއެވެ. އޭނަގެ ހިތުގައި ނަވާޒްއަށްޓަކައި އިޙްތިރާމެއް އުފެދުނެވެ. ނަޞްރާ ނަވާޒްގެ ބަސްއަހައިގެން ޔޫނުސްގެ ކައިރީގައި އިށީނެވެ. އެވަގުތު ޔޫނުސް އަނެއްކާވެސް ލެޕްޓޮޕަށް ނަޒަރު ހުއްޓައި ޓައިޕްކުރަން ފެށިއެވެ. ނަޞްރާ ޔޫނުސްގާތު ސިއްރުސިއްރުން ވާހަކަ ދައްކާށޭ ބުނަން އުޅުނު ވަގުތު ނަވާޒް ފުން ނޭވައެއް ދޫކޮށްލިއެވެ.

 

“މި ވާހަކަ ފަހަރެއްގަ ޤަބޫލުކުރަން ދަތިވެދާނެ އެކަމަކު………އަހަރެން މިއީ ޔޫނުސްގެ ބައްޕަ. ޔޫނުސްގެ އަންހެނުންނަށް މިކަން އެނގެންޖެހޭނެހެން ހީވާތީ މި ބުނެލީ.” ނަވާޒް ބުންޏެވެ.

 

“އެނގޭ. ޔޫނުސް ކިޔައިދިން.” ނަޞްރާ ޖޯޝެއް އެކުލެވިފައިވި އަޑަކުން ބުނެލިއެވެ. ނަވާޒް އަނެއްކާވެސް ހިނިތުންވެލީތަން ފެނުނެވެ. ޔޫނުސްއަށްޓަކައި އޭނައަކީ މުހިއްމު މީހެއްކަން އިޙްޞާޞް ކުރެވުމުން ނަވާޒް އުފާވީއެވެ.

 

“ޔޫނުސް……ކިހިނެއްތަ ދަރިފުޅާ؟ ދަރިފުޅު މިހާރު ހާދަ މޮޅުވެއްޖެއޭ. މިހާރު އަބަދު އިވެނީ ރާއްޖެ ޕްރެސްގެ ވާހަކަ. އެޗް.އެން ނިއުސް ވެސް ވައްޓާލާނެ އަދި ރާއްޖެ ޕްރެސް.” ނަވާޒް ހެވިފައި އިނދެ ދައްކަމުން ދިޔަ ވާހަކަ ނިމުނުތަނާ ޔޫނުސް ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.

 

“ދެން ވީ ރާއްޖެ ޕްރެސް ވެސް އަންދާލަން ދޯ؟ އަހަރެން އޮޅުވާލަން ނުއުޅޭތި. ތިއައީ ކޮންމެވެސް ކަމަކު. ކީއްކުރަންތަ ތިއައީ؟” ޔޫނުސް ރުޅި މޫނަކާއެކީ ނަވާޒްއަށް ބަލާލި ވަގުތު ނަވާޒްއަކީ އޭނަގެ ބައްޕަކަން ހަނދާން ނެތިއްޖެއެވެ. ޔޫނުސްއަށް ބަލަން އިން ނަޞްރާ ނުރުހުންވިއެވެ. ޔޫނުސް ދެންމެ އެ ވާހަކަ ދެއްކީ އޭނަ ބީރައްޓެއްސަކާއިވެސް ވާހަކަ ދައްކާ ފަދައަކުން ނޫނެވެ. ޔޫނުސްއަށް އޭނަގެ ބައްޕައާއި އެގޮތަށް މުޚާތަބުކުރަން ކެރުނީ ކިހިނެއްބާވައޭ ނަޞްރާގެ ހިތަށްއެރިއެވެ. ނަޞްރާ ނަވާޒްއަށް ބަލާލި ވަގުތު ނަވާޒް ދެރަ ގޮތަކަށް އިސްޖަހާލިތަން ފެނިފައި އޭނަގެ ހިތް ހިތާމަ ކުރިއެވެ. ނަޞްރާ ބަލަން ހުއްޓާ ނަވާޒް އޭނަ ބިންމަތީގައި ބެހެއްޓި ބްރީފްކޭސް ނަގައި މޭޒުމަތީގައި ބޭއްވިއެވެ. އެއަށްފަހު އޭތި ހުޅުވާލިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހުރި ފަސް ސަތޭކައިގެ ނޫޓުގެ ބޮނޑި ފެނިފައި ނަޞްރާގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ. ޔޫނުސް އެއްވެސް އަސަރެއްނެތް ގޮތަކަށް ހީލިއެވެ.

 

“ނަޞްރާ ޙައިރާންވޭތަ؟ އަހަރެން ނުވޭ. މީނަ ކުއްލިއަކަށް ދަރިފުޅާއޭ ކިޔައި ވާހަކަ މި ދައްކަނީ އަހަރެންގެ ރިޕޯޓުތަކުގެ ސަބަބުން މީނައަށް ވޯޓު ގެއްލޭހެން ހީވާތީ.” ޔޫނުސް އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ނުރުހުންވެފައިހުރެ ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ. ޔޫނުސްގެ ބަސްތައް ތޫނު ތީރުތަކެއް ފަދައިން ގޮސް ނަވާޒްގެ ހިތަށް ހެރުނެވެ.

ނުނިމޭ

15

27 Comments

 1. sham

  October 3, 2015 at 9:42 pm

  Oh thank you Jana …..v reeethi

  • jana

   October 4, 2015 at 11:54 am

   Alhamdhulillah! (All praise and thanks belongs to Allah) 🙂

 2. Zaujath Zaidh

  October 3, 2015 at 9:47 pm

  Ma sha Allah v v rythii mi part ves ??
  Jaxaakillah khair

  • jana

   October 4, 2015 at 11:54 am

   Alhamdhulillah! Wa iyyaaki! 😀

 3. Kiyaraa

  October 3, 2015 at 10:19 pm

  Haadha kurey

  • jana

   October 4, 2015 at 11:55 am

   really sorry kiyaraa. jana genesdheyn beynunvi hisaabakah noon genesdhevifa othy. dhen oiy bai dhigu kolleveytho balaanan In Sha Allah. ebai monday ga In Sha Allah 🙂

 4. dark princess

  October 3, 2015 at 11:56 pm

  Maasha Allah!!! V rythi… ebunaahen mi part thankolheh kuruhen heevey… waiting 4 next part… dhn kn dhuvahakun up vaany… jana mi story liyany ilmu verin kairin mauloomath nagaigen tha… noony jana ge own mindun tha…

  • jana

   October 4, 2015 at 1:35 pm

   Alhamdhulillah! next part dhigu kolleveytho balaanan In Sha Allah. ebai mondayga In Sha Allah. jana mi story liyany ‘ilmuveringe faraathun jana ah libifaivaa mauloomaathu thakuge mahchah. evves nuba vaahaka eh fenunytha dark princess? evves inaccurate vaahaka eh othiyya buneladhehchey ingey. i seek forgiveness of Allah if i have written anything of that sort. Jazakillah Khairan 🙂

  • dark princess

   October 4, 2015 at 10:23 pm

   Nooney jana.. ekahala ehves vaahaka eh nei.. mi story feshunisssure ves dhyny kanthah thkah kiyun therin ahuluveri kurumah jana masahkaiy kuraathy, hama hithah ery ehen… jana phn number libidhaanetha..

 5. Azu

  October 4, 2015 at 12:48 am

  Masha allah v reethi mi part ves. Jazaakillah khairan Jana

  • jana

   October 4, 2015 at 1:36 pm

   Alhamdhulillah! Wa iyyaaki! 😀

 6. maash

  October 4, 2015 at 7:16 am

  Haadha kurey! Ekamves vaahaka hama perfect?

  • jana

   October 4, 2015 at 1:37 pm

   vaahaka perfect ehnuvaane. there will always be things i could do to improve. hehe… 🙂

 7. shiffffffff

  October 4, 2015 at 8:20 am

  thibi eh noon, huree, eyga huree.

  • jana

   October 4, 2015 at 1:37 pm

   hmm rangalhu koffin shif. Jazakillah Khairan 🙂

 8. Arcane_Belle

  October 4, 2015 at 1:10 pm

  Ma sha Allah. Vrh reethi… <3

  • jana

   October 4, 2015 at 1:39 pm

   Alhamdhulillah! Arcane_Belle ves vaahaka liyan fashaifin dho? jana kiyunymey malak ge vaahaka. Varah reethi 🙂 <3 Allah thibaage masakkathugai barakkaiy lavvaashi. Ameen 😀

 9. jana

  October 4, 2015 at 1:45 pm

  Assalam’alaikum. jana kiyuntherinnah anganjehey muhimmu dhe vaahaka eh eba oiy. eh vaahaka aky jana ah faharegga hurihaa commentakah reply nukurevidhaane ey. ey mihaaru jana ge user ga kuda massalaeh ulheythy. comment post kuran ulhey irah log out vany. massala hallu kuran masakkaiy thakeh eba kurevey.
  dhevana vaahaka akah bunan beynunvany jana ge mi vaahaka aky hama ekani khiyaaly vaahaka ekey. jana varah kureega ves bunefa onnaane evves kiyuntheriaku vaahakaiga hingaa kamakaa aharumenge mujuthamain fenna kamakaa alhaa nukiyumah. efadha commenteh fenuniyya jana eythi publish kurevifa othas delete kuraanan In Sha Allah. jana beynumeh nuvey mi vaahaka aky meehunge medhuga hama nujehun ufahdhaa ehchakah hadhaakah. veema evves kiyuntheriaku raajjeyge evves party akah ves evves siyaasy leaderakah ves mithaanga faadu nukiyumaky jana ge varah bodu edhumeh. adhi evves party egge vaahaka aai mi vaahakain fenna kamakaa alhaa nukiyumaky jana ge varah bodu edhumeh. efadha commenteh vaguthun trash kureveyne vaahaka adhives effaharu bunelan. Salaam.

 10. Anonymous

  October 4, 2015 at 3:15 pm

  Reethi.. ? Jana, Afreen burugaa alhaa goi kiyaaladhehchey igey. Ey mi zamaanuga anhen kudhinna anhenun burugaa alhaa goi kamaku nudhey. jamaluge gongadu hen gina kamanaafaanun burugaa alhany. gina faharah foruvan jehey thanthan nuforuvey.. burugaa naalhaa meehunnekey ehfadha.
  ehenve afreen burugaa alhany kihinehkan angaala dhinun edhen.. mi mujuthamauge anhen kudhinna anhenun nah ehcheh visnidhaane kanneyge eyrah.. ehenve edhen e kamah ves ali alhuvaalumah. ?
  mi vaahakaige zareeaain ethah meehunnakaa kudhinnah faidhaa thakeh libigen higahjje.. liyuntherin ves balanvee mikahala faidhaa kuraa vaahaka thah liyeveythoa koosani ehchehi nuliye..
  ???????????????

  • somebody

   October 4, 2015 at 8:03 pm

   Thats true. Somebody akee 16 yrs ge kuhjeh. Dhigu hedhun lanee. mi vaahaka kiyumuge kurin burugaa alhanee fahukolhah thankolheh kurukoh. eii bodu koh buruga elheema kudhin hadiey buneema. Ekam mi vaahakaiga oh gothah aharemen russuvan jehenee vaguthee rahmaytherin neh noon. Hehdhevi kalaange. kureega meehun bunee ma bunaa hurihaa kameh kohdhen. but now, i always remember. I was born ALONE. I live ALONE. I will be in my GRAVE ALONE.

  • dark princess

   October 4, 2015 at 10:31 pm

   Me too some body… aharen dhuvahakuves kudskoh shwl eh naalhan.. ehen kudhin kudakoh burugaa alhaafa kuru hedhun laafa huttaa fenunas ladhuganey…

  • jana

   October 6, 2015 at 10:35 am

   Alhamdhulillah! 😀 hmm anonymous jana mihaaru thi vaahaka ah ali alhuvaifin 33 vana baiga. haqeeqathuga aura nivaa kurumaky ves iman therikamaa gulhifaivaa kameh. jana kureega bunihen iman therikan ithuruvaa varakah ladhuvethikan ves ithuru vaane. ekamaku meege maana aky aharumen rangalhah hedhun naalhaa emmennaky hithuge imantherikan dhah meehun kamugai dhekumeh noon. kuree dhuvahuge fb postga ali alhuvaafa vaany e vaahaka ah.
   anonymous, ehen liyuntherinna jana aa alhaa kiyumuga jana aa dhimaalah ehchehi govias massala eh neh. jana ma’aaf koffaanan In Sha Allah. ekamaku ehen liyuntheringe hiyvaru dhera vaa kahala gothakah vaahaka nudhekkumah jana edhen. as i keep saying there is always a respectful way of saying things.
   Ma Sha Allah somebody and dark princess. Happy for you Alhamdhulillah! 😀

 11. somebody

  October 4, 2015 at 8:09 pm

  Jazaakallahu khairan jana. Mi vaahaka in asluves varah gina mauloomaathu libey. Mihaa iburaytheri reethi vaahaka eh adhi nukiyan. Maashaallah. varah reethi vaahaka eh. May Allah give success to you. ?

  • jana

   October 6, 2015 at 10:37 am

   Jazakallah Khairan! Alhamdhulillah! May Allah grant all of us success in this world and the next. Ameen!

 12. Arcane_Belle

  October 5, 2015 at 5:06 pm

  Yeah. I always wanted to write but was afraid that these type of stories won’t get that much support.. but now that I see urs, I got to know that there are ppl who likes religious stories. Jazaakillah Khairan. And keep up the good work 🙂

  • jana

   October 6, 2015 at 10:44 am

   Arcane_Belle, when we do something for deen, it should not depend on people’s support. thats just secondary. we must realize that our ultimate support is only Allah. if we depend only on people, then we would want to quit the moment we see a negative comment. But just because people hate something, doesnt mean its wrong. If we are to stand up for the right thing we would need to hold on firmly to Allah. Our goal should only be Allah’s pleasure, not people’s compliments. This is a reminder to myself first. When we say Alhamdhulillah we should really mean it. 🙂

 13. Arcane_Belle

  October 6, 2015 at 1:17 pm

  Yeah….. Jazaakillah khairan.

Comments are closed.