އުމުރުން ނަވާރަ އަހަރުގައިވެސް އަލާޔާ އަކީ ހިތްގައިމު ރީތި ކުއްޖެކެވެ. ކަޅުކަންގަދަ ރާޅުބާނި އިސްތަށިގަނޑާއި އަޅިކުލައިގެ ދެލޮލުގެ ސަބަބުން އޭނާ ވެގެންދަނީ އެތައް ފިރިހެން ކުދިންނެއްގެ ހިތުގެ ރާނީއަށެވެ. ނަމަވެސް އަލާޔާއަށް ލޯބިވެވެނީ އެހެން ފިރިހެން ކުއްޖެއްދެކެއެވެ. އެކުއްޖާ ހޯދުމަށް އަލާޔާއަށް އެތައް މަސައްކަތެއް ކުރަން ޖެހެއެވެ. އެތައް ކަމަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހެއެވެ. އެލޯބި ހޯދަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އާއިލީ އެތައް ސިއްރުތައް ފާޅުވެގެންދެއެވެ. އޭނާއަށް އިނގިގެންދަނީ ކޮން ކަންތައްތަކެއް ހެއްޔެވެ؟ އެހުރިހާ ކަމަކާއި އަލާޔާއަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ ދިރިއުޅުން އާންމު ޙާލަތަކަށް ރުޖޫޢަވާނެހެއްޔެވެ؟ އޭނާގެ ހިތްއެދޭ ބައިވެރިޔާ ލިބިދާނެހެއްޔެވެ؟

މިހުރިހާ ސުވާލުތަކެއްގެ ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް މިވާހަކަ ވިދާޅުވެލައްވާ!

.

.

އައްސަލާމް ޢަލައިކުމް ހުރިހާ ކިޔުންތެރިން.. މިއީ އަޅުގަނޑު މިސައިޓުގައި ލިޔާ ފުރަތަމަ ސިލްސިލާ ވާހަކަ.. އަދި މިއީ އަޅުގަނޑުގެ އަމިއްލަ ޙިޔާލުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ލިޔާ ވާހަކައެކެވެ.. އެހެން ލިޔުންތެރިއެއްގެ ވާހަކައަކާއި އެއްގޮތްވުމަކީ އިއްތިފާޤެކެވެ.. ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ސަޕޯޓު ލިބޭނެކަމަށް އަޅުގަނޑު އުންމީދުކުރަމެވެ. ވަރަށް އަވަހަށް “ހަނދާންވޭ” ގެ ފުރަތަމަ ޕާޓާއި އެކު ތިހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނާއި ވެސް ބައްދަލުކޮށްލާނަން އިންޝާ ﷲ

.

.

=ހޯޕް ޔޫ އޯލް ލައިކްޑް ދި ކަވަރ ޕިކް=

❤️🥰

56