“މައިންޑް އިފް އައި ޖޮއިން” ވިވާން ބުނެލި އެވެ. “ވަޓް އެވަރ” ސާރާ ވިވާން އަށް ޖެއްސުމަށް ބުނެލި އެވެ. “ސާރާ ކީއްވެ އެހާ އެކަނި ވެރި ކޮށް ތިހުރީ. ފްރެންޑްސް އެއް ނުހުރޭތަ” ވިވާން އަހައިލި އެވެ. “އާން. އެމީހުން އަބަދުވެސް އަހަރެމެން ބިޓްރޭ ކުރާނީ” ސާރާ މިހެން ބުނުމުން ވިވާން ގެ އަނގަ ހުރީ ބިންމަތީގައި ޖެހީ ނުޖެހީ އެވެ. “އެހެމް ސާރާ ލެޓްސް ބީ ފްރެންޑްސް” ވިވާން އަހައިލި އެވެ.

“ވިވާން! އަހަރެން ދެންމެ ދެއްކި ވާހަކަ ތަކުގެ ތެރެއިން ކޮން ތަންކޮޅެއްތަ އަޑެއް ނީވޭތަ” ސާރާ މިހެން ބުނެފައި އެ ރީތި ދޮން ވެލި ގަނޑު މަތިން ތެދުވެ ހިނގާ ގަތީ ކޮލެޖާއި ދިމާއަށް ށެވެ. “ސާރާ މަޑުކޮށްބަލަ” ވިވާން ސާރާ ގެ އަތުގައި ހިފައި ފައި ބުނެލި އެވެ. “ކީއް ކުރަން” ސާރާ ބުނެލި އެވެ. “އަހަރެން ސީރިއަސް ކޮށް ވެސް ބޭނުން ސާރާ ގެ ފްރެންޑް އަކަށް ވާން އައިމް ސީރިއަސް” ވިވާން ބުނެލި އެވެ. “ފައިން ތިހާ ވަރަށް ރޮންޏާމު އެގްރީ ކޮށް ފާނަން” ސާރާ ބުނެލި އެވެ.

“މިތާނގައި އިށީނދެ ބަލަ” ވިވާން ސާރާ އިށީންނަން ޖާގަ ދައްކާ ލާފައި ބުނެލި އެވެ. “ވަޓް އަހަރެން ވިވާން އާ އެއްހާސް މީޓަރު ދުރުގައި ހުންނާނަނަ އަހަރެން ، އަހަރ ފްރެންޑްސް އަށް ވާން އެކްސެޕްޓް ކުރީ މެރޭޖްއަކަށް ށެއްނޫން ، އަހަންނަށް އެނގޭ ވިވާން ތި ކުރަނީ ތިއުޅޭ ކަން ތަށް އަހަންނާ އެކު ފްރެންޑްސް އަށް ވެފައި އަހަންނާ އެކު ފްލާރޓް ކުރަން ވިވާން ތި އުޅެނީ. ސޮރީ އައިމް ނޮޓް އިންޓްރެސްޓެޑް” ސާރާ ވިވާން އާ ދިމާއަށް ފަތިވަރު ގޮވަން ފެށި އެވެ. “ޕިސް އަހަރެން ހީކުރީ އަހަރެމެން ދެ މީހުން ފްރެންޑްސް އަށް ވީމަ އެކަކު އަނެކަކަށް އިންޓްރޮޑިޔުސް ކޮށް ދޭން” ވިވާން ބުނެލި އެވެ. “ހަހް މައި ބޭޑް” ސާރާ ރަކި ވި އެވެ. “އޯކޭ އަހަރެން ފަށާނީ ން އަހަންނަށް ކިޔަނީ އިބްރާހިމް ވިވާން ، އަހަރެންގެ އުމުރުން 19 އަހަރު ، އަހަރެންގެ ހޮބީ އަކީ ލަވަ ކިޔާ ފައި އެ ލަވަ ޔޫޓިއުބަށް އަށް ލޯޑު ކުރުން. ސާރާ ޔު އާރ ޓާރން” ވިވާން ބުނެލި އެވެ. “އަހަންނަށް ކިޔަނީ ޢާއިޝަތު ސާރާ ، އަހަރެންގެ އުމުރުން 19 އަހަރު ، އަހަރެންގެ ހޮބީ އަކީ މި ކަހަލަ ރީތި މަންޒަރު ތަށް ފޮޓޯ ނެގުމަށް ފަހު އެ ފޮޓޯ ކުރެހުން” ސާރާ މިހެން ބުނުމުން ވިވާން ގެ ހިނިގަނޑު ދިޔައީ ފަޅައިގެންނެވެ. “މީ އަހަރެން އަހަރެންގެ ލައިފް މީސްމީހުންނަށް ނުކިޔައި ދޭ ކަމަކީ” ސާރާ ބުނެލި އެވެ.

“ސޮރީ ސޮރީ އެއީ އަހަރެން ސަމާސާ އަކަށް ޖަހާލި ހިނިގަނޑެއް” ވިވާން ބުނެލި އެވެ. “އަހަރެން އަދި މި ކިޔައި ދީނީ އަހަރެންގެ ލައިފް ގެ އެއް ބައި ދެން އިން ބައި އަޑު އަހައިފިއްޔާމު ވިވާން ހުންނާނީ ފެން ކަޅި ވެފައި” މިހެން ބުނެ ސާރާ ވެލި ގަނޑު މަތިން ތެދުވެ ކޮލެޖާ ދިމާއަށް ހިނގައި ގައެވެ. ވިވާން ވެސް ތެދުވެ ސާރާ ގެ ފުލުން ގޮސް ސާރާ އާއި އެއް ވަރު ކުރި އެވެ. “ސާރާ ކީއްވެ ތަ އަހަރެން ފެން ކަޅި ވާންވީ” ވިވާން އަހައިލި އެވެ. “އަހަރެން ގެ އުމުރުން 7 އަހަރުތެރޭ ގައި އަހަރެންގެ މަންމަ ވަނީ ނިޔާ ވެފައި. އަހަރެންގެ ދިރިއުޅެމުން އައީ އަހަރެންގެ ބައްޕަ އާއި އެކު ގަ. ނަމަވެސް ހަފްތާ އެއް ފަހުން އަހަރެން ގެ ބައްޕަ އަހަންނަށް ދޮން މަންމަ އެއް ގެނަ. އަހަރެން ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ނަމަވެސް އަހަރެން ގެ ހިތް ހަމަ ޖެހުމަށް އަނދިރިކަން  އައީ އަހަރެންގެ ދޮން މަންމަ އަހަންނަށް ކުރި އަނިޔާ ތަކުގެ ސަބަބުން އަހަރެން އަހަރެންގެ ބައްޕަ ކައިރީ ގައި ބުނިން އެކަމަކު އަހަރެން ގެ ބައްޕަ އަހަރެން ގެއިން ނެރެލި. އަހަރެން ތ. ތިމަރަފުށިން ލ. ގަމަށް އަހަރެންގެ ބޮޑު ދައިތަ ހުރީ އަހަރެން ފެނުމުން ހައިރާން ވެފައި ، އަހަރެން އަހަރެންގެ ބޮޑު ދައިތަ ކައިރީގައި ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔައި ދިނުމުން އަހަރެން ގެ ބޮޑުދައިތަ އަހަރެން ގެ ބައްޕަ އާއި އެކު ހުރިހާ ގުޅުމެއް ކަނޑާލި”ސާރާ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ކިޔައި ދިނެވެ.

ވިވާން އާއި ސާރާ ގޮސް ކޮލެޖަށް ވަނެވެ.

ނުނިމޭ…

20

1 Comment

  1. mariyam rausher

    October 4, 2021 at 1:45 pm

    VR reethi waane hen heewey mi vrhka… Adhi thankolheh dhigu kollaifiya VR salhi waane❤️👏💯

Comments are closed.