އަޅުގަނޑުގެ އައު ދެ ވާހަކައެއް ވަރަށް އަވަހަށް “ދެން” އަދި “ފެށުން” ގައި ޝާއިއުކުރެވޭނެއެވެ.. އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަތަކަށް ތިޔަކިޔުންތެރިން ދެއްވި ލޯތްބާއި ހިތްވަރަށް ހިތުގެ ފުންމިނުން ޝުކުރުވެރިވަމެވެ. އަޅުގަނޑުގެ އެހެން ވާހަކަތަކަށް ދެއްވި ސަޕޯޓް މިވާހަކަތަކަަށްވެސް ދެއްވާނެކަމަށް އުއްމީދުކުރަމެވެ. އަދި ކުރިއެކޭވެސް އެއްފަދައިން އަޅުގަނޑަށް ލިޔެވޭ ކުށްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށް އެހީވާނެކަމަށް ހީކުރަމެވެ. އަދިވެސަ އެއްފަހަރު ތިޔަ ލޮބުވެތި ކިޔުންތެރިންނަށް ހިތުގެ އަޑިން ޝުކުރުވެރިވަމެވެ.

މިސް ޔޫ އޯލް.. ހޮޕް ޓް ސީޔޫ ގާއިޒް.. ❤

ޕްލީޒް ލައިކް އެންޑް ފޮލޯ މައި ފޭސްބުކް ޕޭޖް ފޯ މޯ ސްޓޯރީ ރިލޭޓެޑް ޕޯސްޓްސް.. 💖

https://www.facebook.com/NaugeVaahaka/

55

5 Comments

  1. Shaya Shaya

    October 1, 2021 at 8:00 pm

    It’s naushan niyaaz????

  2. Ayeshath Amaana

    October 2, 2021 at 2:58 pm

    Mi site ga upload nukurantha ???

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!