“ކޮން އިރަކު ރަށަށް އައީ.. މަންމަ ކައިރި ނުވެސް ބުނެ ޔަނާލް ނުވެސް ބުނެ އައިކަމެއް ވެސް”…ފުރަތަމައިނުން ވެސް ލޫނާ ކޮއްލީ ޝަކުވާ އެވެ…” ހެހޭ.. އަސްލު ހަމަ މަންމަ މެން އަށް ސަޕްރައިސް އެއް ދޭން ދޯ ބޭނުން ވީ”…ލައިހާ އެންމެން އަށް ވެސް ދޯ އެއްލި އެވެ.. “ހްމްމް”. ޝައިރާ ވެސް ލައިހާ އާ ބައިވެރި ވެލި އެވެ..” ކޮބާ އައިމަން “.. އެތާނގައި  އައިމަން ފެންނަން ނެތުމުން ޔަނާލް ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ…” ކޮޓްރީގައި “.. ލައިހާ ޔަނާލް ގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނެވެ..” ދޭ ބަ ލައި އޭނަ ގޮވައިގެން އަންނަން “.. އަނެއް ކާވެސް ޔަނާލް ބުނެލި އެވެ…” ކޮން އައިމަން އެއް “.. ލައިހާ ދިޔަ ދިމާ އަށް ބަލަހަށްޓައިގެން ހުރެ ހަމްޒާ ބުނެލި އެވެ… އޭރު ލޫނާ ވެސް ހުރީ ވާނުވާ ގައެވެ..” އެއީ ޝައި ގެ ކަޒިން އެއް”..ޔަނާލް ހަމްޒާ ގެ ސުވާލަށް ޖަވާބު ދިނެވެ.. “އައިމަން މީ މަންމަ އާ ބައްޕަ.. މީ އައިމަން”.. ޔަނާލް އައިމަން އައު މާ އެކު ބުނެލި އެވެ.. ހީވަނީ އައިމަން ނައިސް ފައި ހުރި ހެންނެވެ..” އޯހް.. ކިހިނެއް ހާލު”..އައިމަން ވެސް ހީލާފައި ބުނެލިއެވެ.. “އަލްޙަމްދުﷲ.. ހަމަ ރަނގަޅު”..

އާދޭ ސައިބޯން އެމްމެން..ލައިހާ ހުރީ ކައިމޭޒު ދޮށު ގައި ތަށި ތަށް އަތުރާށެވެ.. ކެއުމުގެ ތެރޭގައި ދެކެވުނީ ހަމްޒާ އަދި ލޫނާ ބޭރުގައުމަކަށް ކުރި ދަތުރު ގެ ވާހަކަ ތަކެވެ.. ކައި ނިމްމައިގެން ޔަނާލް އަދި ހަމްޒާ ސޯފައިގައި  ޖައްސާލީ ވިޔަފައިރީ ގެ ވާހަކަ ދައްކާލުމަށެވެ.. “އައިމަން އެއީ ވަރަށް މޮޅަށް ކިޔަވައިގެން ހުރި މީހެއް ތައް”.. ވާހަކައިގެ ތެރެއިން ހަމްޒާ ބުނެލި އެވެ..ޖަވައިބު ގެ ގޮތުގައި ޔަނާލް ދެކޮނޑު އަރުވާލީ ނޭންގެއޭ ބުނުމަށެވެ..”އޯ”..ހަމްޒާ އެއްޗެކޭ ބުނަން އަނގަ ހުޅުވާލި ތަނާ ފޯނެއް އައެވެ..”އެބައަންނަން”..މިހެން ބުނެ ހަމްޒާ ހިނގައިގަތީ ބޭރަށެވެ..”ޔަނާލް ..ހިނގާބަ ފިހާރައަށް ދާން”..ޝައިރާ ހުރީ ފިހާރަ އަށް ދާން ރެޑީ ވެގެންނެވެ..”ހިނގާ”…ޔަނާލް ތެދުވެގެން ހިގައިގަތީ ސައިކަލު ނަގާށެވެ..”ލައި ވެސް ބޭނުން ދާން”..ފަހަތުން ލައިހާ ގެ އަނޑު އިވިގެން ޝައިރާ ބަލައިލި އެވެ..”ސޮރީ ލައި..މި ދަނީ ސައިކް ގަ ދާން..އިންނާނެ އަދި ސައިކަލެއް..އޭގަ ދަންޔާ އާދޭ”..ޝައިރާ އެހެން ބުނެ ހާވަން ފެށީ އޭނަ ގެ އަތްދަބަހެވެ..”އަން ކީ”..ޝައިރާ ދަބަހުން ނެގި ތަޅުދަނޑި ލައިހާ އާ ދިމާލަށް އެއްލިއެވެ..”ޝައި..އަހަންނަކަށް ނޭންގެ އޭ ސައިކު ދުއްވާކަށް”..ލައިހާ ބޮޑައި ހާކާލިއެވެ..”ޕިސް..އެގެން ވީރު ދޭ އައިމަން ގޮވައިގެން ސައިކަލުގަ”..ޝައިރާ އހެން ބުނެ ދިޔައީ ގެއިން ބޭރަށެވެ..ލައިހާ ފިހާރަ އަށް ދަންޔާ އައިމަން ނުލާ ދެޗެން ނެތުމުން އަބުރާފައި ގޮސް އައިމަން ކޮޓްރީގައި ޓަކި ދިނެވެ..އައިމަން ދޮރު ނުހުޅުވުމުން ނިދާފަ ކަމަށް ހީކޮށް އަވުރާލައިފައި ދާން އުޅެނިކޮށް މީހަކު ދޮރު ހިޅުވި އަނޑު އިވިގެން ފަހައި ބަލައިލި އިރު އައިމަން ހުރީ ދޮރު މަތީގައެވެ..”ކީއްވީ”..އައިމަން ލައިހާ އެއްޗެކޭ ނުބުނެ ހުރުމުން އެހި އެެވެ..”މި ލައިއާއެކު ފިހާރަ އަށް ދާން..ލައިއަކަށް ނޭންގެ ސައިކަލު ދުއްވާކަށް..އެހެންވެ..ޝައި ބުނީ އައިމަން އާ އެކީ އަންނާށެވެ..ދެވޭނެ ތަ”..ލައިހާ އައިމަން ކައިރި އޭނަ އާ އެކީ ދެވިދާނެ ތޯ ސުވާލު ކުރިއެވެ..”ހްމްމް..ހިނގާ ދާން”..އައިމަން ހިނގައި ގަތީ ލައިހާ ފަހަތުންނެވެ..

ފިހާރައިން ގެއަށް އައި އިރު އަދި ފަހެއް ނުޖަހައިތީ އެމްމެން ވެސް ބޭނުން ވީ ދުއްވާލަން ދާންށެވެ..އެވަގުތު ޔަނާލް މީޓިން އަކަށް ދާންޖެގުމުން އެމްމެން ނިމްމީ ގޭގައި މަނޑު ކުރައިށެވެ..

ނުނިމޭ..

39

3 Comments

 1. Eevss

  September 25, 2021 at 12:06 pm

  mi part lahun genes dhevuneetheeve vrh bodah sorry..dhn oii part insha allah soon

 2. Eevss

  September 25, 2021 at 1:53 pm

  in reply to rausherrr
  thank u sissy..😍😘😄😊

 3. Aminath Neeza

  September 25, 2021 at 9:25 pm

  Umm u shud’nt ship bts with any other kpop girl grups cox they’ve already said dat soo please i suggest u to stop shipping them ingey. Don’t get me wrong

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!