އަޅުގަނޑުގެ މިވާހަަކަ ނުގެނެސްދެވި ލަސްވި ކަމަށްޓަކާ ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންގެ ފަރާތުން ނިހާޔަތަށް މަޢާފަށް އެދެމެވެ. މިއަހަރަކީ އަޅުގަނޑުގެ ކިޔެވުމުގެ އެންމެ މުހިންމު އަހަރުކަމުން އަޅުގަނޑުގެ ގިނަ ވަގުތުތައް ހޭދަކުރަނީ ކިޔެވުމަށެވެ. އަޅުގަނޑުގެ މިވާހަކަ ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް ކިޔާނެކަމަށް އުންމީދުކުރަމެވެ. އަޅުގަނޑަށް ވަގުތު ވީވަރަކުން މިވާހަކަ ލިޔަމުން ގެންދާނަމެވެ. އިންޝާ ﷲ…

1

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!