އެއީ އަހަރެންގެ ފުރާވަރު ހަޔާތެވެ. ހަމަ ކޮންމެ ދުވަހެކޭ އެއްގޮތަށް އަހަރެންނަށް ހޭލެވުނީ އަހަރެންގެ މަންމަ ހެނދުނު ސުކޫލަށް ދާން އަހަރެންނަށް ގޮވާ އަޑަށެވެ. އަހަރެންގެ ހަޔާތް ބަދަލުވީ އާކިފް އެދުވަހު ސުކޫލަށް ދިޔަ އިރަށް އަހަރެންނަށް އޭނާގެ ސަލާން ފޮނުވާ ރައްޓެހިވާން އެހިއިރަށެވެ. އަހަރެން އުފާވިލެއް ބޮޑު ކަމުން ވަގުތުން އާނ އެކޭ ބުނީމެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެން އަހަރެން ކޮންމެ ދުވަހަކު މަންމަ އަށް ފިލާގެން އާކިފް އާ ބައްދަލު ކުރާން ދަމެވެ. އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގާ ވެސް އަހަރެމެން ދެމީހުންގެ ލޯބި އިންތިހާ އަށް ފާޅުކުރަމެވެ. އަހަރެން އެއްދުވަހު އަދި އޭނާ ދެކެ ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނީމެވެ. އޭގެ ދެތިން އަހަރެށް ފަހެވެ. އާކިފް އާ އަހަރެން ވަދާޢީ ސަލާމް ކީމެވެ. އޭގެ ފަހުން އަހަރެން ރައްޓެހިވީ އައިކް އާއެވެ. އައިކް އަކީ އަހަރެންގެ 4ލައިފާސްކަން ހިތުގައި ސައްކެއް ނެތެވެ އެހާވެސް އައިކް އަށްޓަކައި ވާލޯބި ތެދުވެރިވެފާ ވަފާތެރިވާނެއެވެ. ދުވަހަކުވެސް ވަކިވާކަށް މި ހިތެއް އެއްބަހެއް ނުވާނެއެވެ.ބޭނުންވަނީ ދެދުނިޔޭގައި ލެއްވުމެވެ. އާމީން. މި ވާހަކަ އަދި ނިމުނީ އެއްނޫނެވެ.

 

 

 

ދެވަނަ ބަޔަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލައްވާ…….

އައިކް ބުނެފިނަމަ އަހަރެން މިހިރީ އަހަރެންގެ އިއްފަތްތެރިކަން ދޭން ތައްޔާރަށެވެ. އަބަދުވެސް ލޯބިވާނަން……އުއްމަ 3>

31

2 Comments

  1. Lilie

    September 18, 2021 at 5:21 pm

    Wow haadha reehchey dhen oi bayah inthizaaru kuran 😍😍😍😍😁😁😁😁😁😁😁😉😉😉😉😛😛😛😛😛😛🤭🤭🤭🤫🤫🤫😻😻😻😻💌💌💌💟💟💟💋💋💋👌👌👌👌

  2. Aishath Faruha Abdulla

    September 18, 2021 at 8:17 pm

    Mee trailer eh dhw…. So meeni waiting ga…… Heeve reethi vaahaka akah vaanehen… ❤️

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!