* ” މޯމް ޑޭޑް ކީއްވެތަ އިވީ ދެކެ އެހާ ރުޅި އަންނަނީ……………. އިވީ ވެމްޕަޔާއަކަށް ނުވީމަ ތަ ނޫނީ އިވީ ވެހެއުމައްފަހު މަންމަ މި ދުނިޔެ ދޫކޮށް ދިޔައީ މަތަ ” އެހެން ބުނި އިރު އީވާ ގެ ދެލޮލުން  ހޯސްލައިފައި ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔައެވެ . *

 

ލައިލާ އީވާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ފައިބަމުން ދިޔަ ތަން ފެނުމުން އީވާ ގެ ހާލާމެދު ވިސްނާލިއެވެ. އަދި އެއަށްފަހު އީވާގެ ބޮލުގައަތުނު ފިރުމާލަމުން ކާރު މަޑު ކޮށްލުމަށް ފަހު އީވާގާތު ބުނެލިއެވެ. “އިވީ ދެންނުރޮއެ އަދި ކޮމެވެސް ދުވަހަކުން އިވީގެ ބައްޕަ އަށް ވިސްނޭނެ ދެން އަވަހަށް ކާރުން ފާބާ މިހާރު މިއޮތީ ސްޓޭޑިއަމް އަށް އާދެވިފަ”ލައިލާ އެހެން ބުނުމުން އީވާ ކާރުން ފޭބި އެ އެއަށްފަހު ލައިލާ އަށް ހަނަ އަޅާފައި ސްޓޭޑިއަމް އަށް ވަންނަން ދުއްވާގަތް އެވެ. ވަކިހިސާބަކަށް ދެވުނު ތަނާ އީވާއަށް ކައިޒަން އަންހެންކުއްޖަކާ ވާހަކަދައްކަން ހުރިތަން ފެނިފަ އީވާ ހިތާއި ހިތުން ކައިޒަން އަށް ކުދިކިޔާލިއެ

 

” ސާބަސް ކައި އަށް ވެސް ތާކުން ރީތި އަންހެން ކުއްޖަކު ފެންނައިރަށް ހުނާނީ މޮޔުވެފަ ” އެހެން ކިޔަމުން ގޮސް އީވާ ކައިޒަން ގާތު ހުއްޓުނު ވަގުތު އެއަންހެން ކުއްޖާ އީވާއާ ދިމާއަށް ބަލަހައްޓައިގެން ހުރެފަ ތުން އަނބުރާ ލިއެވެ. ދެން ކައިޒަން ގެ މޫނުމައްޗަށް އަރައި ގެންދިޔައީ އެކުއްޖާގެ އަތުގެ ހޫނުހަމަލާއެކެވެ. އެވަގުތު ސްޓޭޑިއަމް ގާ ތިބި އެންމެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް ކައިޒަން އާ ދިމާލަށް ބަލާލިއެވެ އެއަންހެން ކުއްޖާ އީވާ އާ ދިމާއަށް ބަލަން ހުރެފައި ބުނެލިއެވެ. ” އަހަރެން އެބަ ހިތަށް އަރާ ކައި ތީނަގެ ހަށިގަނޑުން ކޮންތަނެއް ފެނިފަބާއޭ އަހަރެން ނާ ބްރޭކް އަޕް ވީ މާ ރީތި މީހެއްނަމަ ހެވެއްނު “އެހެން ބުނެފަ އެއަންހެން ކުއްޖާ އެތަނުން ދިޔުމަށް ހިންގާ ގަތެއެވެ. އެ އަންހެން ކުއްޖާ ދިޔުމުން އީވާ ކައިޒަން ގެ މޫނަށް ބަލާލިއެ އެވަގުތު ކައިޒަން ގެ މޫނު މަތީގާވަނީ އިންތިހާ ދަރަޖައަށް ފޫހިކަން ހަމައެކަނި ކައިޒަން ގެ މޫނަށް ބަލާލާފަ ވެސް އީވާއަށް އެގިގެން ދިޔައީ ކައިޒަން އެއަންހެން ކުއްޖާ ބުނީ ވާހަކަތަކައް އެއްވެސް ސަމާލުކަމެނޭކަމެ ކުޑަ މިނުން އެކުއްޖާ ބުނިބަސްތަކުން އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާ ކަމެކެވެ އެކަމާ އީވާ ހުރީ ހައިރާން ވެފައެވެ.

 

— ނުނިމޭ—

 

15

1 Comment

  1. Iyaadh

    September 9, 2021 at 10:10 am

    v reethi mi story… ebahuri simpl3 mistakes.. ebai rangalhu kohlyma vhk ithurah furihama vaane… dhen thankolheh dhigu kollumah i request kuran… tc.. 😀😀

Comments are closed.