ލައިޝާ ބާރު ހިނގުމެއްގައި ބަދިގެ ބަޔަށްގޮސް ނާހިލްއަށް ސައިހަދައިދީފައި ޒޫނާ ގެ ގާތަށް ގޮސް އޭނާ ގެއަށް ދާން ޖެހިއްޖެ ކަމުގައި ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް ދެންވެސް ލައިޝާއަށް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ ނާކާމިޔާބީއާއެވެ. ޒޫނާ އެދުނީ ނާހިލްއާއެކީ ސައި ބޮއެގެން ދެކުދިން އެކުގައި ނާހިލްމެންގެ ކާރުގައި ދިއުމަށެވެ. ނާހިލްއަށް އެ އަޑު އިވުމާއެކު އޭނާގެ ހިތް އުފަލުން ނަށައިގަތެވެ. އެއީ ލައިޝާގެ ކައިރީގައި ވުމަށް އެދިއެދި ހުއްޓައި އޭނާގެ މަންމަ އެ ކޮށްދިން ކަމަކީ ހިތްވަރު އެލިފައިވާ ނާހިލްއަށް ލިބުނު ކުޑަ ނަމަވެސް ހިތްހަމަ ޖެހުމެކެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއް ހަދާފައި ނަމަވެސް ލައިޝާގެ ހިތުގައި ވާ އެއްޗެއް ހޯދަން ނާހިލްއަށް ހުރީ އިންތިހާއަށް ބޭނުންވެފައެވެ. ސައިބޯން ދެމީހުން ތިބިއިރު ތަނަށް ވެރިވެފައިވަނީ ހަމަހިމޭންކަމެވެ. ހާސްވެފައި އިން ލައިޝާއަށް އިނދެވުނީ ނާހިލް ބަހެއް ބުނެނުލާތޯ ދުޢާ ކޮށްލަކޮށްލައެވެ.  ނަމަވެސް ނާހިލްގެ މޮޅު ސިކުނޑީގައި އެވަގުތު ރާވަމުން ދިޔަ އެއްވެސް ކަމެއް ލައިޝާއަކަށް އެއްގޮތަކަށްވެސް ރެޔަކާނުލައެވެ.

މާލެ އާދެވުމުންވެސް މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ފަޒާލްގެ ދުލުން ބޭރުވި ލަފްޒުތަކުން ހިމޭންވެފައި ތިބި ލަޔާއަާއި ޝަހުމް މިޞްރާބުޖެހީ ހުޅުލޭ ފެރީތަކާއި މާދުރުނޫން ހިސާބެއްގައި ޕާރކްކޮށްފައިވާ ޝަހުމްގެ ސައިކަލާއި ދިމާލަށެވެ. އޭރުވެސް އެދެމެދަށް ވެރިވެފައިވަނީ ހިމޭންކަމެވެ. ދޭތެރެއަކުން ޝަހުމް ލަޔާއަށް ބަލައިލައެވެ. އެހެނަސް ލަޔާ ހުންނަނީ އެއިން ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް އިސްޖަހައިލައިގެންނެވެ. އެހެންކަމުން ޝަހުމްއަށްވެސް އިސްޖަހައިލެވެއެވެ. ލަޔާއަށްވެސް ވީ އެވަރެވެ.މީގެ އިރުކޮޅެއްކުރިން ޝަހުމްއަށް އައި އެ ބަދަލުން ލަޔާ މާޔޫސްވާންފެށިއެވެ. އަދި އޭނާގެ ޙަޔާތަށް އައިސްފައިވާ ބަހާރު މޫސުމަށް ނިމުންއައީ ކަމުގައި ހީކޮށް އެ މޮޅިވެރިކަމުގައި ހިނގަމުން ދިޔައިރު ހީވަނީ ދާނެ މިޞްރާބެއް ނެތިފައިވާ މީހެއް ހެންނެވެ. އިސްޖެހިފައި ލަޔާ ވީއިރު ކުރިމަތިން އައި ސައިކަލެއް އެ ކުއްޖާއަކަށް ނުފެނުނެވެ. ލަޔާގެ ނަޞީބުވެސް ހަމަ ރަނގަޅީއެވެ. ޝަހުމްއަށް އެމަންޒަރު ފެނުނު ތަނުން ލަޔާގެ އަތަށް ކުއްލިއެއް ޖެހިގޮތަށް ޝަހުމްއާއި ވީ ފަރާތަށް ލަޔާ ގެނައެވެ. ލިބުނު ސިހުމުގައި ލަޔާއަށް ޝަހުމްގެ އަތުގައި އޮޅުލައިގަނެވުނެވެ. އެހިސާބުގައި އޭރުތިބި ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަށް އެ މަންޒަރު ފެނި، އެތައް ބަޔަކަށް މޫނުގައި އަތްއެޅުނެވެ.

“ކޮއްކޯ..މިޒަމާނުގައި މަގުމަތީގައި އެހައި ބަލައިނުލައި އުޅޭކަށްނުވާނެ..ދެންމެ ތި ސަލާމަތްވީ ހަމަ މަރުގެ އެތި ފަހަރަކުން..” އަދިވެސް ބިރުން ދެއަތުން ޝަހުމްގެ ޓީޝާރޓުގައި ހިފަހައްޓާލައިގެންހުރި ލަޔާއަށް އެ ހިސާބުން އައި މީހަކު ބުނި އެއްޗެއްގެ އަޑު އިވުނެވެ. އަދި ޝަހުމްގެ ގައިން ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އެމީހާއަށް ހިނިތުންވުމެއް ދެމުން ކުރިއަށް ހިނގައިގަތެވެ.

“ލަޔާ..މިހުރީ އޭ ސައިކް.. ” ޝަހުމް ސައިކަށް ތަޅުދަނޑި ޖަހަމުން ލަޔާއަށް ގޮވާލީ އޭނާއަށް ސައިކަލު ނުފެނުނީ ކަމުގައި ހީކުރެވިގެންނެވެ. ނަމަވެސް ދެންވެސް ލަޔާ ކުރިއަށް ހިނގަން ފެށުމުން ޝަހުމް ސައިކަލުން ފޭބުމަށްފަހު ލަޔާއާއި ހަމަކުރިއެވެ. އަދި ލަޔާގެ އަތުގައި ހިފައި ސައިކަށް އަރަން އެދުނެވެ. ލަޔާ ބޯ ހޫރުވާލއެވެ. އަނެއްކާވެސް ލަޔާގެ މިޞްރާބު ހުރީ ކުރިއަށެވެ. ދެން ޝަހުމްއަށް ކަންތައް ކުރެވުނީ ކިހިނެއް ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ފެނުނުހާވެސް މަންޒަރަކީ ލަޔާގެ އަތުގެ އިގިލިތަކުގެ ތެރެއަށް ޝަހުމްގެ އިނގިލިތައް ގުޅުވާލިތަނެވެ. އަދި އޭނާގެ މުށް ބާރު ކޮށްލައި، ސައިކަލާއި ދިމާއަށް ދިޔައެވެ.

“ލަޔާ ސައިކަށް އަރާ..” ޝަހުމް ގެ ވާހަކަ ދެއްކުމުގެ ރާގު ހުރިގޮތުން ލަޔާ ޖެހިލުންވެ ހުރެވެސް ފަހަތަށް އަރައި އިށީނެވެ. އަދި އިރު އިރު ކޮޅުން ބަމްްޕަރުތައް މަތިން އަރާއިރަށް ލަޔާގޮސް ޝަހުމްގެ ގައިގައި ޖެހޭ އިރަށް މަޑުމަޑުން ފަހަތަށް ޖެހިލައެވެ.

ހިތަށް ލިބިފައިވި ހަމަޖެހުމުގައި ލައިޝާ، ނާހިލްގެ ކާރުގެ ކުރީ ސީޓުގައި ރަނގަޅަށް ހަށިގަނޑު ދޫކޮށްލައި ދެލޯ މަރާލައިގެން އިށީނެވެ. އޭނާއަށް އިނދެވުނީ ކުޑަކޮށް ހިނިތުންވެލައިގެންނެވެ. މިތަންފެނި ނާހިލްއަށް ކާރު ސްޓާޓް ކުރަންވެސް ނޫޅެ  އެއިން ގޮތަށް އިނދެވުނެވެ. ލައިޝާއަށް އަދިވެސް ކާރުގެ ދުވެލި އިޙްޞާޞް ނުވެގެން ލޯ ހުޅުުވައި ޑްރައިވަރ ސީޓަށް ނަޒަރެއް ދިނެވެ. ހުއްޓިފައި ނާހިލް އިންތަން ފެނިގެން ލައިޝާއަށް ގޮތްތަކެއް ވީ ނަމަވެސް ހަމަ އެ ސިކުންތުގައި އޭނާގެ އަމިއްލަ ނަފްސު ހަމަޔަކަށް އަޅުވަމުން ނާހިލްއަށް ގޮވާލިއެވެ.

” އާނ…..ހު….ހޫމް…..” ނާހިލް އަވަސް އަވަހަށް ކާރު ދުއްވާލިއެވެ. ނަމަވެސް އިރު އިރު ކޮޅުން އޭނާގެ ހިތުގެ ރާނީއަށް ބަލައިލެވެނީ އޭނަގެ އިޚްތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ. ލައިޝާ އަށް އެ ފިނި މާޙައުލުން އިޙްޞާޞްވީ އަރާމުކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން އިރުކޮޅެއްވެސް ނުނަގައި ލައިޝާގެ އެސްފިޔަތައް ބަރުވެ ފުން ނިންޖެއްގެ ތެރެއަށް ގެނބުނެވެ.

ލޯބިން ފުރިގެންވީ ގޮތަކަށް ނިދަލާފައިވާ ލައިޝާ ފެނި ނާހިލްގެ ހިތުގައި ރިއްސާލިއެވެ. އޭނާގެ ހިތާއި ސިކުނޑީގައި ހިނގަމުންދާ ކަންތައް ގަނޑުގެ ހިލަމެއްވެސް ނުވެ ލައިޝާ އެ އޮތީ އަރާމުގައެވެ. އެކަމަކު މިރޭ ލައިޝާއަށްވެސް ޖެހޭނީ އޭނާ ތަޙައްމަލް ކުރަމުންދާ ކަންތައް އިޙްޞާޞް ކުރާށެވެ.

ކާރުގެ ސްޕީޑް ބާރުވަމުން ދާހެން ހީވެގެން ލައިޝާގެ ލޯ ހުުވާލިއެވެ. އެވަގުތު ކުރިމަތިން އައި ޕިކަޕެއް ފެނި ލައިޝާއަށް ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ. އަދި ނާހިލްއާއި ދިމާއަށް ބަލައިލެވުނެވެ. ރުޅިއައިސް ރަތްވެފައި އިން ނާހިލް ފެނި ލައިޝާ ހައިރާންވެ، ބިރުގަތެވެ. ސީޓުގައި ބާރަށް ހިފަހައްޓައިގެން އިންއިރުވެސް އިރުއިރުކޮޅަކާ އަތް ނައްޓާލައިގެން ދެއެވެ. އެއާއިއެކު ލައިޝާއަށް މަންމާއޭ ކިޔައި ހަޅޭއްލަވައިގަނެވުނެވެ. އެވަރުންވެސް ނާހިލް ކުއްލިއަކަށް ކުރިމަތިން އައި ރޭސްކާރަކުން އެއްފަރާތް ވާން އުުޅުމުގައި ހުންގާނުން ނާހިލްގެ އަތް ދޫވިއެވެ. ލައިޝާއަށް ކުރިއަށްވުރެ ބާރަށް ރޯންފެށުނެވެ. އެއަޑު ނާހިލްގެ ކަންފަތުގައި ޖެހުމާއެކު އޭނާގެ ހިތަށް ހަމްދަރުދީ ވަނީ ކަމެއް ނޭނގެއެވެ. ލައިޝާއާއި ދިމާއަށް ބަލާލުމަށްފަހު، ހަދާލި ގޮތަކުން ނާހިލްމެން ތިބި ކާރު އެ ކާރުން ނެއްޓިއެވެ. އެރި ލޮޅުމުގައި ލައިޝާ އަރި އަޅައިލި ގޮތަށް ނާހިލްގެ ގައިގައި ޖެހުނެެވެ. ނާހިލްއަށް އެހިނދުން ކާރުގެ ދުވެލި މަޑުކުރެވުނީ ކިހިނެއްކަމެއް ނޭނގެއެވެ.

“ނާހިލް ލައި އަށް ތިހެން ނުހަދައި އެއްފަހަރުން ލައިގެ ދުވަސް ދުއްވާލަންވީ އެއްނު…މިގޮތަށް ލައި އަށް ބިރު ދައްކައިގެން ކޮން ހިތްހަމަ ޖެހުމެއް ނާހިލްއަށް ލިބެނީ؟…ބުނެބަލަ…ލައި ކީއްތަ ކުރަންވީ ނާހިލް ހިތްހަމަ ޖައްސަން…ކާރު ދުއްވަ ދުއްވާ ހުއްޓަ ދޮރުން ބޭރަށް ފުންމާލަންވީތަ؟…ނާހިލް ލައިގެން އިން ޓީޝާރޓުގައި ދެއަތުން ހިފައިގެން ހުރެ، ލައިޝާ ރޮމުން ދިޔައެވެ. މިކަމުން ނާހިލްއަށް އަސަރު ކުރިނަމަވެސް ނާހިލްއަށް ލިބުނީ އިތުރު ބޮލުރިހުމެކެވެ.

“ލައިޝާ ބުނެބަލަ…ވަޓްސް މައި ފޯލްޓް؟،،ވައި އާ ޔޫ ހާރޓިންމީ އޯލްވޭޒް؟…އަހަރެންނަށް ކުރެވުނު ކުށަށް ސަޒާ ދެނީ މިހެންތަ؟ ނާހިލް މިވާ ލޯބީގެ ބަދަލު ތިހެން ނުދީ.. ހެޔޮނުވާނެ.. ކުރަން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ސުވާލެއް..އަހަން ބޭނުމީ އެންމެ ޖަވާބެއް…ބުނެބަލަ ލައި ނާހިލް ދެކެ ލޯބި ވޭަތަ؟. ނުވޭތަ؟… ނުވަންޏާ ބުނެބަލަ ކުުރިމަތިން ދުރަށްދާށޭ..ދުވަހަކުވެސް ފެންނަ ހިސާބަށް ނާންނާށޭ…އަޑު އިވިއްޖެތަ؟…އައި ނީޑް އެން އާންސާރ…ނައު!..” ނާހިލް ލައިޝާގެ ދެކޮނޑުގައި ހިފައި ތަޅުވައިގަތެވެ. އޭރު އެދެލޮލުން ފައިބަމުން ދިޔަ ކަރުނައާއި އެ ފެނުނު ޖެހިލުން ކުޑަކަމުން ލައިޝާ ގެ ހަށިގަނޑު ރޫރޫ އަޅައިގަތެވެ.

“ބުނެބަލަ…ލައިޝާ ކައިރީ މިއަހަނީ.. ނޫނީ ފައިބާ.. މިދަނީ ލައިޝާގެ ކުރިމަތިން އަބަދުގެ އަބަދަށް ދާން…ދެން ދުވަހަކުވެސް ނާންނާނަން…” މިހެން ބުނެ ލައިޝާގެ އަތުގައި ހިފައި އޭނާ އިން ފަރާތުގެ ދޮރު ހުޅުވަން ނާހިލް އުޅުނެވެ.

“ނާހިލް ތިހެން ނުހަދަބަލަ…ޕްލީޒް ޑޯންޓް…އައި ކޭންޓް ސްޕެންޑް އަ ސެކަންޑް ވިތައުޓް ޔޫ…ޕްލީޒް ނާހިލް ލިސަންޓް މީ..އައި ލަވް ޔޫ ސޯ ބޭޑް ލީ…”ލައިޝާ އެބުނި އެއްޗެއް ނާހިލްއަށް އިވުނީ ހުވަފެނެއްގަ ހެންނެވެ.

“ކީކޭ ލައި؟…” ނާހިލް އަދިވެސް ބޭނުމީ ލައިޝާގެ އަޑުން އެ ލަފްޒުތައް ތަކުރާރުކޮށް އަޑުއަހާށެވެ.

“ހު..ހު….ހު…ނާހިލް…ލައި އިމްތިޙާން ނުކޮށްބާ…ލައި އަޞްލުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ލޯބިވޭ….ނާހިލްއާ ދުރުން އުޅެ އުޅެ ވަރުބަލިވެއްޖެ…” ގިސްލަމުން ދިޔަ ލައިޝާ ގެ ޖަވާބު އަޑުއަހާފައި ނާހިލްއަށް ވަގުތުން ލައިޝާގެނެސް އޭނާގެ އުނގުތެރެއަށް ލެވުނެވެ.

-ނުނިމޭ-

54

110 Comments

 1. ނަޒާ

  May 4, 2013 at 6:22 pm

  ވ ވ ރީތި

 2. xee

  May 4, 2013 at 7:10 pm

  ވާއު…..ހާދަ ރީއްޗޭދޯ……..ހަމަ ހެސް ކިޔާފަ ހަބޭސް އިނގެ….

 3. ނީމް

  May 4, 2013 at 7:55 pm

  ވ ވ ރީތި….. ކިޔާހިތުން އިންދާ ނިމުނު އިރުވެސް ނޭންގުނު….ހެހެހެ…. އަސްލުވެސް ވ ވ ނައިސް…..

 4. pinky

  May 4, 2013 at 9:04 pm

  އޯސަމް

 5. ޒީން

  May 4, 2013 at 9:56 pm

  ވ.ވ.ވ. ސަޅި ހަބޭސް އަނެއް ބަޔަށް އިންތިޒާރު ކުރަން………… ޕްލީޒް……..ޕްލީޒް

 6. އައިންތު

  May 4, 2013 at 10:24 pm

  ހާދަކުރޭ ވާހަކަ ވވވވވވވވވ ރީތި..

  • Gajendra

   February 4, 2014 at 4:27 pm

   I actually found this more eninitaterng than James Joyce.

  • base after

   September 25, 2014 at 2:10 am

   We could’ve done with that insight early on.

 7. ޝިފީ

  May 5, 2013 at 11:54 am

  ވާއު ވ ވ ނައިސް…

 8. ފައި

  May 5, 2013 at 6:28 pm

  މިހާގިނަދުވަސްކޮށްފަ ހާދަކުރުކޮށްނޭ ތިގެނެސްދިނީ ، ވާހަކަ ވަރަށް ރީތި ، ކުރިއަށް އޮތް ބަޔަށް އިންތިޒާރުކުރުންދޯ ދެންއޮތީ ……..

 9. އާތު

  May 5, 2013 at 10:13 pm

  އިރާދަކުރެއްވިއްޔަ ޖޫން ދިހައެއްގެ ފަހުން ވަރަށް ދިގުކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ގެނެސްދެވޭތޯ މަސައްކަތް ކުރާނަން..ހުރިހާ ކިޔުންތެރިން އިންތިޒާރު ކުރަން ޖެހޭތީ ދެރަވެސްވޭ..އެހެންވެ ޓްރައި ކުރާނަން މިހާރަށް ވުރެ ރަނގަޅު ކުރެވޭތޯ…

 10. އަނީސް

  May 11, 2013 at 1:05 pm

  އަޅޭ؟ ހާަ ލަހޭދޯ އަޕްކޮށްދޭލޭ.. ވ ރީތި ވަހަކައެއްމީ ފެށުނީނއްސުރެން މިވާހކަ އަޕްކުރެތޯ ވަރަށް ބެލޭ … އެކަމު ދެން ކޮން އިރަކު ތަ އަޕްކޮށްދޭނީ … ޕްލީސް އަވަސްކޮށްދީބަލަ މިހިރީ ހަމަ ކެއްމަދުވެފަ ކިޔާހިތުން ދެއން އަންނަޕާޓް…

 11. MaLu

  May 12, 2013 at 5:30 pm

  ވަރަށް ރީތި. އަނެއް ބައި އަވަހަށް އަޕް ކޮއްދެއްޗޭ!

 12. ނުންނު

  May 13, 2013 at 8:57 am

  ވ ސަޅި….އެކަމަކު މާ ކުރީ

 13. ަައާސސް

  May 13, 2013 at 12:31 pm

  ކޮން އިރަކުންތަ އާބައެއް އަޕް ވާނީ… އިންތިޒާރު ކޮށްކޮށް ވަރުބަލި ވެއްޖެ…. އަވަހަށް އަޕް ކޮށް ދީ ބަލަ…… ޕްލީޒް………

 14. އައިޝާ

  May 14, 2013 at 8:39 am

  ވާހަކަ ވަރަށް ރީތި…. އެކަމަކު ގެނެސްދޭލެއް ލަސްވީމަ ކިޔާހިތް ކެނޑިދާނެ،،،،

  • Farhan

   February 8, 2014 at 3:07 am

   If inifamrtoon were soccer, this would be a goooooal!

  • pay exorbitant

   September 22, 2014 at 8:23 am

   I can’t hear anything over the sound of how awesome this article is.

  • must meet

   September 28, 2014 at 6:31 pm

   Apparently this is what the esteemed Willis was talkin’ ’bout.

 15. ައަމީނާ

  May 14, 2013 at 10:19 pm

  މިވާހަކަ ލަސްވާތީ އަސްލު ވ ކަޑަ.

 16. ފިރޫ

  May 15, 2013 at 10:04 pm

  މީވަރަށްރީތި ވާހަކައެއް……މައްސަލައަކީ އަޕްވާލެއް ލަހީދޯ>>>>>>>>>

 17. ހެޔޮއެދޭ ފަރާތެއް

  May 19, 2013 at 5:18 pm

  އާތުއާއި އެކު މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތެއްގެ ޙައިޘިއްޔަތުން ބުނަމެވެ. ކިޔުންތެރިން ލައްވާ ތިވަރުގެ ބޮޑެތި އިންތިޒާރު ކުރުވާކަށް ނުވާނެއެވެ. އިންސާނުންނަށް ކެތްކުރެވޭނީ ވަކި ވަރަކަށެވެ. އެކުދިން މި ވާހަކަމަތިން ފޫހިވާކަން ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ. ވީމާ، ސްކޫލުގައި މަސައްކަަތްތައް ގިނަކަމުގައިވިޔަސް ހެދޭނެ ހަމައެހެން ގޮތެއް ނޯންނާނެތޯއެވެ!

 18. ސަމް

  May 22, 2013 at 4:45 pm

  ވަރަށް ރީތި ވާހަކައެއް އެކަމު ވވވވ ދިގު އިންތިޒާރު ކުރަން ޖެހޭ !!!!!!!!!!!!!!1ހާދަ ލަހޭ އަޕް ވާލެއް،…………. ތަންކޮޅެއް އަވަސް އަވަހަށް އަޕް ކޮށްބަ ޕްލީީީީީީީީީީޒް……………

 19. އައިޝާ

  May 25, 2013 at 9:34 pm

  ވާހަކަ ނިމުނީތަ؟ ކީއްވެ މިހާރު އިތުރު ބައެއް ނުގެންނަނީ…..

 20. xee

  June 1, 2013 at 7:15 pm

  މި ވާހަކައިގެ ކިޔުންތެރިންނަށް……އާތުގެ ލެޕްޓޮޕް ހަލާކުވެގެން އުޅޭތީ ވާހަކަ އަޕް ނުކުރެވެނީ…..އަދި މިދުވަސްކޮޅު އާތު އުޅެނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ބަލިވެ…..ޕްލަސް ރިޕޯޓް ފޮތް ދޭ ދުވަހަށް ތައްޔާރު ވުމުގައި އާތު ސްކޫލްގައި އުޅެނީ ވވވވވވވވވވވވވވ ބިޒީކޮށް…..ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށް އާތުގެ ފަރާތުން ވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވވ ބޮޑަށް މަޢާފަށް އެދެން…..

 21. ޒީކް

  June 9, 2013 at 12:08 pm

  މާދަމާ ވާހަކަ ކިޔާލަން ލިބޭނެ ކަމުގެ އިންތިޒާރުގަ…..

 22. ިެިިieysh

  June 10, 2013 at 12:25 pm

  މިއަދު މީ 10 ޖޫން ދެން މިއަދަށް ފަހު ވާހަކަ ރަގަޅަށް ކިޔާލަން ލިބޭނެބާ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 23. ހަސީ

  June 16, 2013 at 10:25 pm

  ވަރަށް ރީތި …އެކަމް ހާދަ ލަހޭ އަޕުވާލެއް

 24. އައިޝާ

  June 17, 2013 at 11:08 am

  އާތު އަޅެ އަވަސް ކޮށް މި ވާހަކައިގެ އަނެއްބައި އަޕް ކޮށްލަބަލަ……….. ޕްލީޒްޒްޒްޒް……….

 25. ހަސީ

  June 22, 2013 at 10:24 pm

  ވަރަށް ރީތި. ހާދަލަހޭ އަޕް ވާލެއް..އާތޫ.

 26. ރިނޮ

  June 24, 2013 at 11:02 pm

  ޢވވވ ރީިތި

 27. ނިން

  July 7, 2013 at 2:03 am

  ވާހަކަ ހަމަ ދެން ނުގެނެސްދެނީތަ؟

 28. Rishfa Mohamed

  July 14, 2013 at 12:24 pm

  ހާދަ ލަސްވެއްޖޭ ކުރިއަށް އޮތްބައި…………

 29. ހިދާ

  October 27, 2013 at 9:02 am

  ކޮބާ އަނެތް ބައި؟؟؟؟

 30. Ushaamin Ahmed

  October 31, 2013 at 1:54 pm

  koba aneh bai ??

 31. އައިރީ

  November 25, 2013 at 1:27 pm

  މިހާރު ވވވ ފޫހި ވެއްޖެ ތިވާހަކަ ކިޔަން މާ ބްޑަށް ވިއްޔާ ތިލަސް ވަނީ ތިދެން ތަން ކޮޅެއް ބޮޑު ވަރު

 32. zeenaa

  January 19, 2014 at 12:05 pm

  Haadha slow ey dhw.
  Koba tha next part.
  Dhen kn dhuvahakun up vaanee.
  Dhen mihishaabun mi story nimuneeee tha. Varah fake.
  Vaahaka nice viyas ehaa slow v ma varah fuuuuhi.

 33. zeenaa

  January 19, 2014 at 12:07 pm

  Koba tha next part.
  Dhen kn dhuvahakun up vaanee.
  Dhen mihishaabun mi story nimuneeee tha. Varah fake.
  Vaahaka nice viyas ehaa slow v ma varah fuuuuhi.

 34. Al.haa

  January 25, 2014 at 4:47 pm

  kober anebai
  nugenesdheni tha
  thivaru vanya stories nuliyaani
  writ it only if u can complt
  it

 35. neem

  January 28, 2014 at 3:08 pm

  Haadha slow ey dhw
  Koba tha next part.
  Dhen kn dhuvahakun up vaanee.
  anaikaa story nimuneeee tha. Varah fake.
  Vaahaka nice viyas ehaa slow v ma varah fuuuuhi v v v fuuuuuhi
  .

 36. mooni

  February 11, 2014 at 2:25 pm

  watin 4 da next part

 37. mooni

  February 11, 2014 at 2:25 pm

  waitin 4 da next part

 38. amaany

  February 11, 2014 at 3:18 pm

  ?? where is the next part

 39. SHIU

  February 17, 2014 at 5:13 pm

  ???next part up koh nudhenytha

 40. neem

  February 19, 2014 at 12:29 pm

  next part up nukuranye thr??

 41. shai

  March 13, 2014 at 9:43 pm

  kabaatha next part

 42. thui

  April 3, 2014 at 5:44 pm

  aathu please update sooooon

 43. [email protected]

  April 21, 2014 at 3:48 pm

  Haadha inthixaar Eba kurevey next part ah

 44. Dreamboy1969

  May 27, 2014 at 10:43 am

  ކޮންމެވެސް އެކަކު ނުވަތަ ސައިޓުގެ ފަރާތުން ވާހަކައަށް ހުއްޓުމެއް އައި ގޮތެއް އަންގާލަދީބަލަ! މި ގޮތަށް އެއްވެސް ކަމަކާނުލާ ހުއްޓާލާކަށް ނުވާނެ. އަދި އަމުދުން ޙަބަރެއް ވާންވާނެ ދޯ! ޚަބަރަކަށް އިންތިޒާރުކުރުން.

 45. shaph

  July 10, 2014 at 7:21 am

  where is the next part ????? plxxxxx habareh welaba

 46. aii

  August 8, 2014 at 8:50 pm

  Varah foohi vehje….hadha dhuvaheke dhoo

 47. އާތު

  August 12, 2014 at 10:32 am

  މަށަށްދެން މި ޥަހަކަ ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ގޮތެއް ނޭނގޭތީ ހުއްޓާލީ. ސޮރީ…! ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށްވެސް. މިހެންވެސް ބައެއް ފަހަރުވާނެ. ހުރިހާ އެންމެންވެސް އަންޑަސްޓޭންޑް ވާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން. ވާހަކައަށް މިއަދާ ހަމަޔަށް ދެއްވި ތަރުޙީބަށް ޝުކުރު ދަންނަވަން. ދެން ކޮމެންޓް ނުކުރައްވާތި!

  • admin

   August 12, 2014 at 12:36 pm

   އާތު ބުނީ އާތު ކުރި ކޮމެންޓެއް ނޫނޯ އެއީ….!!

 48. ma

  August 12, 2014 at 1:06 pm

  dhen aathu kairi ahaaba kn irakunhey vaahaka kuriah gendhany? ehkoh huttaaleehey?

 49. Eenaa

  September 19, 2014 at 7:09 pm

  Admin in balaa dheynvynu mi vaahaka ah vy goih…

 50. aii

  September 23, 2014 at 3:16 pm

  Kiyun therin amila ah vaahaka kuriyah gendhavan vi nun tho

 51. lily

  September 23, 2014 at 3:20 pm

  Vrah foohivehje…kiyun theringe therein beyfulhaku mivahaka kuriyah gen dhava comment ga..

 52. shau

  October 7, 2014 at 8:41 pm

  vara beynun vi vaahaka niman bt …… fuhi

 53. Eve

  October 21, 2014 at 6:51 pm

  Helw

 54. Zoo

  October 23, 2014 at 1:13 pm

  Aathu kanthah thikuree varah goas koh. Ehme faharaku comment thakah reply kohliyas ok dhw…ahareh vaa iru aathu ah huhnaany mihurihaa comments eh kiyaa levifa..vaahaka varah reethi..ekam mihaaru vaahaka kiyaa hith kedihje..

 55. aii

  November 3, 2014 at 11:19 am

  Admin befulhaku mi vahaka ah vi gotheh balava lahvafa habareh velaba…aneka athu ah bodu kameh vi tha…athuge habareh nuvathy varah dhera.. neyge admin myhunves koment kiya kamehves..more than a yr…miaharu dhen mivahaka ah inthizaru nukurashey namaves bunanvehje dho..

 56. shau

  January 13, 2015 at 11:15 am

  esfiyage vaahaka liyaa meehun v foohi …. konmeh vaahaka ehves medhukandaa lanee ehmeh reethi vaa hisaabun…… v v v v foohi vaahaka liyaa meehun dheke…

 57. anjal

  February 16, 2015 at 5:23 pm

  Alhe mivaahaka mihisaabah gengossa ninmaa nudhineema v v v v dhera vejje… vaahaka v reethi.. ekm mihaaru foohi vehje mi vee gothun

 58. Anonymous

  March 10, 2015 at 10:28 am

  Hello , please do update the story … Still waiting

 59. Someone

  April 5, 2015 at 9:26 am

  Aathu alhe plxx up kohdhybala mi vaahaka ehen hadhaakah nuvaannehnnu all r waiting so plxxx up kohdhybala..

 60. ޒޫޝަން

  April 9, 2015 at 9:25 pm

  ހާދަލަހޭ މިހާރު ވވވ ލަސްވެއްޖެ އަޅެ ތަންކޮޅެއް އަވަހަށް އަޕްކޮށްދީބަލަ، ވވވ. އިންތިޒާރުކުރެވޭ، ވަރަށްރީތި އުއްމީދުކުރަން އަވަހަށް އަނެއްބައި ވަރަށް ދިގުކޮށް ގެނެސްދޭނެކަމަށް.

 61. shisha

  April 17, 2015 at 10:05 pm

  Koba thr anneh bai……

 62. crying

  April 18, 2015 at 4:50 pm

  Dhera vehje 🙁

 63. xy

  May 6, 2015 at 9:27 am

  Pl xx upload next part, waiting waiting plxxx

 64. alma

  June 6, 2015 at 10:24 pm

  i nee next part soon i think im also too

 65. mizu

  August 15, 2015 at 9:52 pm

  Kobaatha mi vaahaka ge anehbai inthizaaru koh koh varubali vejje heyo ves nuvaaane kusheh neh bayakah mihaa nikamethi haalu jassan

 66. SOMEONE

  September 12, 2015 at 1:16 pm

  މިވާހަކައިގެ އަނެއްބައި ކިޔާހިތުން މިއުޅެނީ. ކޮންއިރކުން އަޕް ކުރާނީ

 67. zaa

  September 12, 2015 at 7:55 pm

  Alhe kobatha mi vahakaige aneh part…v kiyaahivvey plz upload kodhdhybala

 68. zai

  September 12, 2015 at 9:42 pm

  Kobaatha aneh bai?????athooooo plx aneh bai up kohdhiiba..still waitting

 69. Sahnyx

  September 26, 2015 at 6:08 pm

  Pls next part upload kohdhee. ..love u aathu

 70. asly

  November 8, 2015 at 10:16 pm

  Kobaa next part

 71. aisha

  December 1, 2015 at 12:07 am

  omg 2013 in feshigen upnukuraa story eh..mivaahaka kiyan feshununmoya hyve…dhen upnuvaane thoche..so sad…n no news frm the writer too.

 72. SARA

  January 2, 2016 at 1:18 am

  Alhe mi story ge dhen oiy bai kobaa

 73. NaAi

  February 28, 2016 at 11:47 am

  Eyy series kn dhn meyge anehbai up nukuraanan thr
  ….Aathuooo….

 74. sad

  March 9, 2016 at 3:03 pm

  im still waiting for this stry plx up kohbaaa ….mivaahaka vrh reethi …. avas avas avas avas plxxxxxxxx…. plx reply kohbaaa… vygothe bunebaaa….. 🙁 🙁 🙁 :'( 🙁 :'( 🙁

 75. Zeena

  March 10, 2016 at 12:12 am

  Ebunaahen Koba tha story ge anebai

 76. Anonymous

  April 26, 2016 at 2:24 pm

  Vaahaka nimmli namaves angaalan vaane dho.. Mi site kurin kiyan feshi shine vaahaka ves Hama migotha huttaalaafa iny..

 77. Anonymous

  May 19, 2016 at 8:18 pm

  Alhe next part plx v intresting

 78. Mikky

  May 28, 2016 at 10:22 am

  vaahaka complete nukurevey haalu vaahaka nuliyebala…. harukonnaany e kakunyehge varun

 79. me

  August 18, 2016 at 8:25 pm

  V salhi vaahaka dhen oiyba kobaa

 80. thee

  August 25, 2016 at 2:22 pm

  Mi vaahakiyuneethi ves fooho nunimay vaahaka

 81. yaany

  September 16, 2016 at 11:52 am

  next part up kohdheebala..plx plx

 82. zaa

  October 26, 2016 at 4:47 pm

  Kobaa Next part up kohdheebala

 83. Kalhu handi

  December 11, 2016 at 5:08 am

  Kobaahey mivaahakaage aneh baaa.. Kalhu handi gaathah mihaaru rulhi aissi ey

 84. Kiasha

  January 10, 2017 at 2:36 pm

  Kiaa mihaar mihury angry n sad vefa.aaaathuuuu.pls up up

 85. Broken angel

  June 20, 2017 at 1:52 pm

  It’s my 1 comment..I loved Ur lovely love story aathu..plx if u can plx up the next part as soon as possible.. waiting for the next part..the story hit’s..

 86. angle

  July 14, 2017 at 3:13 pm

  Vaahakaige anehbai koba????? story v reethi waiting for the next part..

 87. Amin

  July 26, 2017 at 7:03 am

  Koba aneh part please up kohdheeba

 88. Maahy

  September 27, 2017 at 3:29 pm

  Still waiting for the next part

 89. rash

  March 11, 2018 at 3:05 pm

  ALHE MIVAAHAKA DHEN NULIYANEETHA

 90. Naz

  April 1, 2018 at 1:44 am

  Athu please up kolaba next pa????

 91. Fary

  July 25, 2018 at 2:59 am

  Mi Vaahaka Dhen Upload Nuvany Tha Haadha Dhuvahekey Mihaaru…Kuriah Oiy Thaaga Mi Vaahaka Kiyan Libeyne Tha????

 92. kiun theriyaa

  August 2, 2018 at 3:39 am

  mi vaahakayah vee gotheh angaaladheebala avsge addmin namaves mioh varan kiuntherin koment kuraairu ves liun theriyaaves bahehves bunenulaa

 93. M

  October 12, 2018 at 1:44 pm

  Mivaahaka maruveetha

 94. Anonymous

  November 17, 2018 at 7:24 pm

  ??Mi vaahaka next part up kurumeh neiy tha alhefahe

 95. Vaahaka queen

  April 29, 2019 at 5:53 am

  Alhe mi vaahaka liye ninma dhyy bala aathu vrh Kiyaa hithun mihuryy adhives plzzz next part liye dhyy balaa

 96. Comenterrr

  April 29, 2019 at 9:19 am

  Aslu vaahaka ehkoh nuliyevenyaa liyan nufehtun rangalhyy.. mihaaru mi vaahakaige next part ah wait kuraa myyhun kihaaa gina Dhn ves vaahaka liye ninmeytho balaa bala aathu… Aslu vrh Reethi vaahaka ekamu next part up nuvaathy mahsala akyyy.. Last episode kamah balaafa namaves liye dhyy bala plzzz

 97. Baby

  June 27, 2019 at 10:52 am

  Aathu varah Kada ??
  Vaahaka avahah up koh dheeba????

 98. ??

  June 27, 2019 at 6:38 pm

  Eyy haadha salhi eyy mi vaahaka keevetha baakeebai up nuvegen mi ulhenee haadha gina dhuvahekey pleex up kohbbala feshi kameh vehjjeyai ninmman vaane dhw ehen noonee kiyaa meehun haadha disappoint vaane eyyy Aathu

 99. Faa Kko

  September 7, 2019 at 9:14 pm

  Masha Allah varah loabi vaahaka eh kobaa tha mi vaahakaa ge aneh bai please up koh dhybala aneh bai varah kiyaa hithun mi iny

 100. 🖤Dhona🖤

  October 21, 2019 at 9:51 pm

  Nimuneetha????? Haadha fakeey dhw!!! Mihaaru 6 aharumivee thivaahaka medhukandailaogen kuriyah gendhaane goathakaamedhuvisnaatha adhives hama kuriuahdhevey goathey nuvanee!!!!!

 101. friend

  December 5, 2019 at 4:27 pm

  Kobaa tha mi vaahakaige next part
  Mihaaru mioh 7 aharu vanee ehen part eh up nuvaathaa
  nuliyevenyaa Dhen readers nuthalhuvaa nuliyeveyne ey bynanveenu

 102. Nagma

  February 12, 2020 at 2:08 pm

  Mi vaahakaige dhn huri baitha Koba ??

 103. Jinni

  June 25, 2020 at 10:40 am

  When next part?

 104. .

  August 2, 2020 at 5:03 pm

  Alhe heyo nuvaane next part upload kohdhy Konmes Gothah hadhaafa heyo nuvaane I beg Yuh Mi story vrh Reeth Mihaaru 7 yr vejje Ehnvma plx upload kohdhy

Comments are closed.