ބާބު 3 – ބާރުތަށް

ފަނޑުވެފައިވާ ދޫންޏަކީ ސާމަރާ ދޫންޏެކެވެ. އެ ރީތި ސާމަރާ ދޫނި އަހަރެން ކައިރިއަށް އައިސް ފަތްގަނޑު ފަތުރާލިއެވެ. ހީވަނީ ފަތްތަކުގައި އަތްލަން ދިންހެންނެވެ. އޭގެންފަތެއްގައި އަތްލަން އުޅުނީމެވެ. އޭގައި އަތް ބީއްސާލީމެވެ. އެ ފަތް އޮމާން ބާލީހެކޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް އިރުކޮޅެއް ތެރޭގައި އަހަރެންގެ ހަށިގަނޑު ތެރެއިން ކަޅު ޖިންނިއެއް ނިކުތެވެ. އެ ޖިންނީގެ ހާލުވަނީ ސުމަކަށް ގޮއްސައެވެ. އިރުކޮޅެއްތެރޭ އެ ޖިންނި ގެއްލުނެވެ. ސާމަރާދޫނި އަހަރެންގެ ގަޔާއި ދިމާލަށް އުދުހެން ފެށިއެވެ. މަޑު މަޑުން އައިސް އަހަރެންގެ ގައިތެރެއަށް ވަނެވެ. ގައިތެރެއަށް ހީވަނީ މަޑު ބާލީހެއް ވަތްހެންނެވެ. އެހާވެސް އަރާމެވެ. އިރުކޮޅެއްތެރޭ އަހަރެންނަށް ލޯމެރުނެވެ. މަޑުމަޑުން ލޯ ހުޅުވާލަން މަސައްކަތް ކުރީމެވެ. ކުރިމަތީގައި ހުރީ ޖަވާހިތް ގަނޑުވަރެވެ. ގަނޑުވަރުގެ މައި ދޮރު ހުޅުވޭތޯ ބެލީމެވެ. އެތެރޭން ވަނީ ތަޅުލާފައެވެ. ކުއްލިއަކަށް އަހަރެންގެ އަތް ނެގުނެވެ. އެއި އަހަރެންގެ އަމިއްލަ އިހުތިޔާރެއްގައެއް ނޫނެވެ. އަހަރެންގެ އަތުން ނޫކުލައިގެ އައްޔެއް ނިކުމެގެންގޮސް ދޮރުގެ އެތެރެއިން އަޅުވާފައިން ތަޅު ނެއްޓުނެވެ. އަހަރެންނަށްވީ އަޖައިބަކަށެވެ. އެއީ އަހަރެންގެ ސިކުނޑީގައިވެސް އޮތީ ‘ދޮރު އަމިއްލައަށް ހުޅުވޭނެ ނަމަތާއެވެ’.

އެތާ އެކި މަސައްކަތުގައި ތިބި އެހީތެރިންވެސް ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. ކޮސްވެފައި ހުރެ އަހަރެން އެތެރެއަށް ވަނީމެވެ. ލަދުން ގޮސް އަހަރެންގެ ކޮޓަރިއަށް ވަނީމެވެ. ކޮޓަރިއަށްވަދެ ފެންވަރާލައިގެން ގަނޑުވަރުގެ ތެރޭގައިވާ ބަގީޗާއަކަށް ދިޔައީމެވެ. އެތާގެ މީރު ވަސް އެ ހިސާބަށް ނުދަނީސް ދުވައި ފިއެވެ. އެ ތާގައިވާ މާ ތަކާއި އެކިއެކި ރީތި ގަސް ތަކުން ހިތް ފުރިގެން ދިޔަ ކަހަލައެވެ. މާތަށް ވަނީ އެކި ކުލަކުލައިން ދިއްލިފައެވެ. އެކި ބައްޓަމަށް ފަތްތައް ހުރި ގަސްތަކާއި ގުރާފެހި ކުލަ އަރާފަވާ ކާޕެޓު ގަނޑުން އެ ތަން އިތުރަށް ރީތި ވެގެންދެއެވެ. މަޑު ރާގެއްގައި އިވޭ ދޫނި ސޫފާ ސޫފީގެ އަޑުން މުޅި ގަނޑުވަރުތެރެ ވަނީ އެއްއަޑު ކޮއްލާފައެވެ. މީރުވަސްދުވާ މާގަސް ތަކެއް  ކައިރިއަށް ދިޔައީމެވެ. ކައިރިއަށް ދިޔަ ވަރަކުން އަނގަތެރޭގައި މަލުން ދުވާ މީރު ހުވަނދު ވަހުގެ ރަހަލާން ފެށިއެވެ. އެތާ ހުރި ބިޔަ، ފަތް މަދު ގަހެއްގެ ދަށުގައިބަހައްޓާފަވާ ބެންޗެއްގައި އިށީން ދެލީމެވެ. އިރު ކޮޅު ކޮޅާ ކުޑަ ފިނި ވައިރޯޅިއެއް ޖެހިލައެވެ.

އެތާގެ ރީތި ނަޒަރުތަކަށް ގެއްލިފަ އިންދާ ގަނޑުވަރު ކައިރިން މީހަކު ގޮވާލާއިފިއެވެ. ކާކުތޯ ބަލައިލަން އިސްނެގި ވަގުތު އެތަނުން އެއް އެހީތެރިޔާ އަހަރެން ކައިރިއަށް ދުވަމުން އެބާދެއެވެ. އެހީތެރިޔާ ހުއްޓިލާފަ ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާ އެއް ދޫކޮއްލިއެވެ. “ކުޔަރިތެހީއެ ޖެއްވެރުމަ”. (އެހީތެރިޔަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.) މިހެން ބުނުމާއެކު އަހަރެން ދުއްވައިގަތީ ބަޑިއަކުން ވަޒަނެއް ޖެހިހާ ބާރަށެވެ. އެމީހާގެ ގައި ވަނީ ހުދު ވެފައެވެ. ހީވާގޮތުން އެމީހާގެ ގައިން ވަނީ ލޭ ބޮއެފައެވެ. ލަސްނުކޮށް ކަފުންކޮށް ވަޅުލީއެވެ. މުޅި އެދުވަސް ވެގެން ދިޔައީ ހިތާމައިގެ ދުވަހަކަށެވެ.

އެރޭ އަހަރެން ނިދަން ވެގެން ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އެނދުގައި ހަށިގަނޑު ދަމާލިހެން ފާރުގެ ކަނުން ރިޒުއާނާ ފެނުނެވެ. ” ކޮބާ؟ އަހަރެންގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިން. ކޮލުގަޔާއި ގައިގަ ހުރި ލޭތަށް ދައްކާލަމުން ރިޒުއާނާ ބުންޏެވެ.    ނުނިމޭ. 😃މި ޕާޓް ލަސްވީ އަޅުގަނޑު ބިޒީވީމަ.

0

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!