އަޅުގަނޑު މިއަދުން ފެށިގެން “ހިތި ނިމުން”މިވާހަކަ ދެން ނުލިޔާނަމެވެ.އަދި މިއަދަށްފަހު އަޅުގަނޑު ދެން ލިޔާނީ ކުރުވާހަކަ އެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށްޓަކައި މި ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ..

 

10

1 Comment

  1. for

    June 21, 2021 at 2:05 pm

    Varah reethi vhk eh this nimmaalee😭😭

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!