ދަންވަރު

- by - 1- May 3, 2013

މިއީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ބޮޑު ރަށެއްގައި ހިނގާފައިވާ ހާދިސާއެކެވެ.
އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް 24 ގަޑިއިރު ހުޅުވާފައި ބެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުން އެންގުމުން ، އޭރު ތަނުގައި ތިބި ނަރުހުންގެ މަދުކަމުން ،ނަރުހުންނާއި ފެމެލީ ހެލްތް ވޯކަރުން ޑިއުޓީ އަދާކުރަންޖެހޭގޮތަށް މެނޭޖްމެންޓުން ހަމަޖެއްސިއެވެ.
ގާތްގަނޑަކަށް 11:30 ހާއިރު ގެއިން ނިކުމެގެން ބައިސްކަލުގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ދެވޭނީ 15 ވަރަކަށް މިނިޓުންނެވެ. މަގުގެ މެދަކާއި ހަމައަށް ދެވުނުތަނުން ގަހެއްގެ ގޮފިގަނޑެއް ދަމާފައި ގެނދާއިރު އިވޭ ވައްތަރެއްގެ އަޑެއް އިވެން ފެށިއެވެ.މަގުމަތިން އެއްވެސް މީހެއްގެ ހިލަމެއްނުވެއެވެ. މިއަޑު އަންނަނީ މަގުގެ ކަނާތްފަރާތުގައި ހުރި ފަޅުގެއަކުންނެވެ. އެއީ މިހާދިސާ ދިމާވި ފަރާތުގެ ބޮޑު ދައިތައެއްގެ ގެއެކެވެ. އޭނަ ބުނާގޮތުން އެގޭގެ މީހުންނަށްވެސް އެގެއިން ވަރަށްގިނަ ކަންތައް އޭގެކުރިންވެސް ދިމާވެފައިވެއެވެ.
އެގެއާއި އަރާހަމަވެފައި ބަލާލިއިރު މަގާވީފަރާތަށް ހުރި ކޮޓަރި އާއި މަގު ފާރާއި ދެމެދުހުރި އަނބުގަހެއް މަގާވީ ފަރާތައް ލެނބިގެން އަންނަނީއެވެ. ކޮންމެއަކަސް އެހާހިސާބުން ހަމަ ފަސްދެވުނުތަނާ އެގަސް ވެއްޓުނު އަޑު އިވުނެވެ. ކިތަންމެ ބިރުގަތްނަމަވެސް ފަހަތްނުބަލާ ހިތްވަރުކޮލާފައި ދިޔައީ ހޮސްޕިޓަލަށެވެ.
ޑިއުޓީ ނިންމާފައި އައިއިރު އެ ގަސް ހުރިތަނުގައި އެގަސް ހުއްޓެވެ.
ޖެހިގެން އައިރޭ ވެސް ކޮންމެވެސް ކަމެއް ދިމާވެގެން ޑިއުޓީއަށް ނިކުންނަން ޖެހިއްޖެއެވެ. ކުރީރޭ ދިމާވި ހާދިސާ އާއި ހެދި ބިރުންހުރެވެސް ޑިއުޓީ އަށް ދާން ތައްޔާރުވެގެން ސޫރަތް ފޮތެއް ދަބަހަށްލައިގެން ގޮސް އެގެ ފަސްދީފައި ،ބޮޑުމަގުގެ ކަންމަތީހުރި ގެއާއި އަރާ ހަމަވިތަނުން އެގެ ކައިރީ ހުންނަ ގެއެއްގެ ކުޑަ އަންހެން ކުއްޖަކު ފާރު ކައިރީ ހުއްޓާފެނިއްޖެއެވެ.
މިކުއްޖާއަކީ އޭނަގެ ތިމާގެ މީހެއްގެ ހުރި އެންމެ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ.އުމުރުން ވާނީ 5 ވަރަކަށް އަހަރެވެ. އެކުއްޖާ އަކީ ވަރަށް ދޮން ، އަބަދުވެސް ވަރަށް ރީތިކޮށްފައި ހުންނަ ކުއްޖެކެވެ. އެނަގެ މަންމަ އާއިއެކު ނޫނީ ދުވަހަކުވެސް އެކަނި ޖެހިގެންހުންނަ ގެއަށްވެސް ނުދާނެއެވެ.އެކުއްޖާ ފެނުނު ގެއަކީ އޭނަގެ ބައްޕަ ފަރާތު މާމަގެ އަށް ވުމުން އޭނަ ހީކުރީ އެގޭގަ ހުރެފައި އޭނަ ގެއަށް ދާން ނިކުމެ މަންމަ އަންނަންދެން ހުރީކަމަށެވެ.
އެގަޑީގަ އެކުއްޖާފެނުމުން ، ޑިއުޓީފެށެން ވަގުތުވެސް އޮތުމާއެކު އޭނަ ކައިރީ މަޑުކޮށްފައި ކަނބުލޮ މިތާ އެކަނި ތިހިރީ ކިހިނެތް ވެފައި ތޯ ، މަންމަ ކޮބައިތޯ އެހުމުން އަނގައިންވެސް ނުބުންޏެވެ.
އެހެންނޫނީ އެކުއްޖާއަކީ އެހެންމީހުންނަާއި ވާހަކަ ނުދެއްކިޔަސް މިހާދިސާ ދިމާވި ފަރާތާއި ވަރަށް ގާތްކޮށް އުޅޭ، އަދި ދިމާވާގޮތަކުން އަނގައިން ނުބުނެވި ދިއަޔަސް ރޮއެ ހަދާ ކުއްޖެކެވެ.
އޭނަ އެގެއަށް ވައްދަން ބަލިއިރު ހުރީ ދޮރުލައްޕާފައެވެ.
ގެއަށް އެކަނިދާން ނުކެރިފަ ދޯ އޭ ދައްތަ އާއެކު ގެއަށްދާން ހިނގާށޭ ބުނެ އައިކޮޅަށް ބައިސްކަލު އަނބުރާލިތަނާ އެކުއްޖާ ވަރަށް ބާރަށް ދުވެފައިގޮސް ޖެހިގެން އޮތް ގޯޅިއަށް ވަދެއްޖެ އެވެ. އެކުއްޖާގެ ގެ ހުންނަނީ އެގޯޅި ތެރޭގައެވެ.
ގޯޅި ކަންމައްޗަށް އަރާ ބަލާލިއިރު އޭނަ ފެންނާކަށްވެސް ނެތެވެ.
އެއްފަހަރުވެސް އެކުއްޖާ ނޫން ކަމަކަށް ހީނުކުރާތީ ، އެގެއަށް ގޮސް ޓަކި ޖަހާލުމުން ދޮރު ހުޅުވީ އޭނަގެ މަންމައެވެ. އޭނަކުރެން ކަނބުލޮ ކޮބައިތޯ އެހުމުން އެއޮތީއޭ ބުނެ އެގޭ އުނދޯލި ދައްކާލިއެވެ. އެކުއްޖާ އޮތީ ނިދިފައެވެ. އުނދޯލި ހެއްލަން އޭނަ ބައްޕަ އިނެވެ.
ކަންތައް ވީގޮތް ކިޔައި ދިނުމުން އެ ދެމަފިރިން ތިބީ ހައިރާންވެފައެވެ.މިދުވަސްކޮޅު ވަރަށްގިނަ މީހުންނަށް އެހާހިސާބުން ތަފާތު ކަންތައް ދިމާވާމަށާއި އެކަނި ނުދިއުމަށް ބުނެ އެ ގޭގައި ބައިސްކަލު ބަހައްޓާފައި ތިމަންނަ އާއިއެކު ސައިކަލުގައި ދިޔުމަށް އެކުއްޖާގެ ބައްޕަ ބުނުމުން ދިޔައީ އޭނަޔާ އެކުއެވެ.
އޭގެފަހުން ދަންވަރު ޑިއުޓީއަށް ދަނީ އާއިލާ މީހަކާއިއެކު ސައިކަލްގައެވެ.
މިހާރުވެސް ދޭތެރެއަކުން އެހިސާބުން ކުޑަކުއްޖެއް ފެންނަކަމަށް މީހުން ބުނެއެވެ.

1

You may also like...

17 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
  1. ނިމުނީތަ؟ ހާދަ ކުރޭ…… ތަންކޮޅެއް ދިގުކޮށް ބިރުވެރި ވާހަކަ ބޭނުމީ….

    ⚠Report!
  2. ސަޅި…. ބަޓް މާ ކުރު…… ތަންކޮޅެއް ދިގުކޮއށް ގެނެސްދީބަލަ…….

    ⚠Report!
  3. va………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. gothh nange …………………………………………

    ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.