ޒައިޝާ – “ޔާޝް ދޮންބެ ކެތް ކޮށްލާ… އެންމެ ތިން ގަޑި އިރާ ބައި ގަޑީރޭ ބާކީ… މިހާރު ހަތަރު ގަޑި ބައި..”

ނައިޝާ – “ހަހަހަ ޔާޝް ދޮންބެ ހާސް ނުވޭ… (ކަރުދާސް މަލެއް ހަދަމުން) އޭ މިމާ ރީތިތަ؟”

ނަޔާ – “އާން ރީތި”

ރިއާޝް – “އޭ މަޑުކޮށްބަލަ.. ސްޓޫޑިއޯ ގަ ތަ މި ގޭގަ ތަ ހަފްލާ ބާއްވާނީ؟”

ނަޔާ – (ދެމީހުން އެއްފަހަރާ) “ސްޓޫޑިއޯގަ” އަހުޝަމް – “މިގޭގައި”

ރިއާޝް – “ސަންތި ފަސޭހައިން ގެނެވޭނީ މި ގެއަށް”

އަހުޝަމް – “އާންންން ނަޔާ މެން ގެއަށް އަންނާށޭ ބުނެފިއްޔާ އެ ކޮއެ އަންނާނެ ދުން ޖަހާފަ”

ނަޔާ – “ދެން އަޅެ… މައްސަލަ އެއް ނެތް.. ސާފު ކުރަން ޖެހޭނެ އެކަމު”

ރިޔާޝް – “އާން ސާފު ކުރާނެ ނޯކަރުން”

ރިހުލާ – “ކޮބާ ނޯކަރުންނަކީ”

ރިޔާޝް – “ތީ.. ތި އެންމެން.. ދޮންބެ ފިޔަވައި”

ނަޔާ – “ދޮންބެ ކުރަން ތި އުޅޭ ކަމެއް މަގޭ މަންމަ އަށް ބަސްޓު ވެއްޖެއްޔާ ބިރިޔާނީ ކާން ދޭން ޖެހޭނެ.. ޑީލް؟”

ރިއާޝް – “ކޮޔާ އަޅެ އެ ވަރަށް ކެވޭތަ؟ މިހާރު އަހޫ އަތުން ވެސް އޯޑަރު ޖަހައިފި… ޕިސް ޕިސް ޕިސް”

ރިޔާޝް – “އޯކޭ ނަޔާ ދި ޑީލް އިޒް އޮން”

ނަޔާ – “އޭ ފުއްޕާހަން ނުގަނެ އަދި މިއުޅެނީ.. އާދެބަލަ ދެތިން މީހަކު މަށާ އެކީ ފިހާރައަށް ދާން”

ލަމްހާ، ޒާނާ، ރިހުލާ – “މަ ދާނަން”

ރިއާޝް – “ގޮއްސަ އަންނައްޗޭ”

 

****************

(ނަޔާ، ލަމްހާ،ޒާނާ، ރިހުލާ ފިހާރައިގައި)

ނަޔާ – “އޭ ކޮބާތަ ފުއްޕާހަން ތައް… ކޮންތާކުތަ ހުންނަނީ”

ލަމްހާ – “ނޭންގެ ލަމް ވެސް ދުވަހަކު ނުވަންނަ ތަނެއް މީ”

ޒާނާ – “މިތަނުން މީހެއް ކައިރީ އަހާލަން ވީނު”

ރިހުލާ – “އެހެރި ކުއްޖާ ކައިރީ އަހާލަން ވީނު”

ނަޔާ – “ކާކު އަހާނީ ؟”

ރިހުލާ – “މަންޖެ ގޮސް އަހާ”

ނަޔާ – (ފަހަތަށް އެނބުރިގެން ހުރި އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ކައިރީ) “އެކްސްކިއުޒްމީ.. އަމްމް ބެލޫން ހުންނަ ތަން އެނގޭ… (އެ ކުއްޖާ ފަހަތް ބަލަައިލުމުން) ރީޝް؟؟؟؟؟؟….”

ރީޝާ – “އާންޓީ؟؟؟؟ ލަމް ؟ރިއްލު ؟ޒާނު؟ ހަތަރު ގޮލާ މިތާ ކީއް ކުރަނީ”

ރިހުލާ – “މިމިމިމި މަސް ދަޅެއް ގަންނަން އައިސްގެން”

ރީޝާ – “މަސް ދަޅެއް؟ މަސް ދަޅެއް ގަންނަން ބުކް ޝޮޕަކަށް؟”

ނަޔާ – (ހާސް ވެފައި ހުރެ) “އެ އެ އެބުނީ މަސްދަރު ޕާރިސަލް ކުރާ ފޮށި އުން ކަ ކަ ކަރުދާސް ގަންނަން އައިސް ގެން”

ލަމްހާ، ޒާނާ – “މަ މަ މަ މަސްދަޅު”

ނަޔާ – ” އާނ އާނ މަސްދަޅު.. މަންޖެ އޯ”

ރީޝާ – “މަސްދަޅު ޕާރުސަލް ކުރަން؟ ކާކަށް ދޭން؟”

ރިހުލާ – “މަ މަންމައްމައް މަންމަ އަށް”

ރީޝާ – “މަންމަ އަށޭ؟ އެ ކީއް ކުރަން މަންމަ އަށް ދޭން މަސްދަޅު ޕާރުސަލް ކުރަނީ؟”

ލަމްހާ – “އެ އެ އެއީ މަންމަ މެން ގެ ދުވަސް އަންނާތީ”

ރީޝާ – “މަންމަ މެންގެ ދުވަސް؟ ދެން މިއަހަރަކު މަންމަ މެންގެ ދުވަހެއް ނާންނާނެ… އަންނަ އަހަރު މަންމަ މެންގެ ދުވަސް އަންނަން ވާއިރަށް މަސްދަޅު ހަމަ ކުރަނީ ދޯ… ބައި ދަ ވޭ ރީޝް މި އުޅެނީ ގެއަށް ބައިވަރު މީހުން ތަކެއް އައިސް ގެން ކޭކު އަޅަން ކޭންޑްލްސް ގަންނަން ވެގެން.. މިއަދު ބިޒީ ކަމުން ސްޓޫޑިއޯ އަށް ވެސް ޖައްސާނުލެވި ގެން މިއުޅެނީ… ދަނީ އިނގޭ.. ވަރަށް ލަސްވޭ އެބަ… ”

ލަމްހާ – (އެންމެން ސަފަކަށް ރީޝާ ދިޔަ ދިމާލަށް ގުދުވެގެން ބަލަން ތިބެފައި)” ކޮން މަސްދަޅެކޭތަ ތިކިޔަނީ ”

ނަޔާ -” މަށެއް ނޫން ރިއްލު.. ”

ރިހުލާ -” އަދި މަންމަމެންގެ ދުވަހެކޭ ވެސް ކިޔައިފިއޭ.. ޕިސް ޕިސް ޕިސް ”

ޒާނާ -” ކޮން އިރަކަށް ތަ އަދި މަންމަ މެންގެ ދުވަސް އޮތީ؟؟ އަދި މިހިރަ އަންހެނާ މަސްދަރެއް ޕެކު ކުރާށޭ ވެސް ކިޔައިފިއޭ ”

ނަޔާ -” އަޅެ މަ އަނގަ އޮޅުނިއްޔޭ ”

ލަމްހާ -” ދެން ހެވޭ… އެ ހުރީ ބެލޫން.. ހިނގާ ދާން އަވަހަށް ”

 

***********

ނަޔާ – (ގެއަށް އައިސް ވަން އިރު މުޅި ގޭތެރޭގައި ކުނި ބުނި އުކާފަ ގޭތެރޭގެ ތަރުތީބު ގެއްލިފައި ވާ ތަން ފެނި)” ލާ……….. ޕިސް ޕިސް ޕިސް ޕިސް…. ކަލޭމެން ސާފުކުރީމަ ނޫނީ ދުލެއް ނުކުރާނަން ”

އަހުޝަމް -” އޭ މަންޖެ މެން އަވަހަށް ކުނި ކަހާ… އަހަރުމެން މި ނައްޓާލަނީ ކާ އެއްޗެހި ގަންނަން ”

ނަޔާ -” މަ ވީ އަދި ކުނި ކަހަން ވެސް؟ އޮހޯން ޒައި އާ ނައި ސިސް އާ ރިއްލު އާ ތިން މީހުން ކުނި ކަހާ… ލަމް އާ ޒާނު އާ އަފޫ އާ މޮއްޕު ލައި… މަ ދާނަން ކާ އެއްޗެހި ގަންނަން ”

ރިޔާޝް -” އޮހޯން ނަޔާ މަޑު ކުރޭ… ސައިކަލުގަ ޖާގައެއް ނެތް ”

ނަޔާ -” އެއީ؟ އާޝް ބްރޯ އާ އަހޫ ބްރޯ އާ.. ދެން ދޮންބެ ސައިކަލު ހުހަށް އިންނާނެއްނު ”

ރިއާޝް -” ދޮންބެ ސައިކަލޭ؟؟ މަންޖެ ދޮންބެ ސައިކަލަށް ؟؟؟؟…  އެ ސައިކަލު އެއީ ރީޝް އަށް ޓަކައި ހުސް ކުރެވިފައިވާ ސައިކަލެކޭ.. މަންޖެ އަކަށް ނޭރޭނެ… ”

ނަޔާ -” އަޅެ.. ދެން އާޝް ބްރޯ އަރާނީ ޔާޝް ދޮންބެ ސައިކަލަށް… އަހޫ ބްރޯ އާޝް ބްރޯ ސައިކަލު ދުއްވާފައި ނަޔާ އަހޫ ބްރޯ ފަހަތަށް އަރާނީ… ”

އަހުޝަމް -” މަގޭ ފަހަތަށް އަރާނެ ކަމެއް ނެތް…. ރީސާ ފިޔަވައި އެހެން މީހެއް އަރުވައިގެން ދުއްވާކަށް މަށަކަށް ނޭންގެ ”

ނަޔާ -” ދެން އާ… ”

ރިއާޝް – (ދެ އަތް މައްޗަށް އުފުއްލާ ލަމުން)” އޮހޯންންން މަ އަދި މިހުރީ ހުހަށް ”

ރިޔާޝް -” ސޮރީ ނާ ކޮއްކޯ… މިއަދު ދެން އިހަށް މަޑު ކޮށްލާ… މީހަކު ސެޓު ކޮށްދެންތަ ސައިކަލު ބޭނުމިއްޔާ ”

ނަޔާ -” ޗީޑި ދެން ޔާޝް ދޮންބެ ވެސް ދަށްކާ ވާހަކަ… ދެންދޭ ހަކުރު ބާލިދީ ގަނޑު ތައް ”

ރިއާޝް – (ފޮނިވެލާފައި ނަށާ ލަމުން)” ލައްލަ ލައްލަ ލާލާ… ”

 

އަހުޝަމް – (ބޭކަރީ އަކަށް ގޮސްފައި)” ކުޑަ ޗޮކްލެޓް ކޭކޭއް ލިބިދާނެތަ؟”

ރިއާޝް – (ސޭޓު ކަޕްކޭކުތަށް ދަށްކާލުމުން) “މަށަކަށް ހިއެއް ނުވޭ މި ތަންތާ ބައިތިއްބާފަ ތިބޭ ސޭޓުން ވެސް ހަމަ ހެނެއް… ކޭކޭ ބުނީމަ ކަޕްކޭކު.. ޕިސް ޕިސް”

ރިޔާޝް – (އަހުޝަމްގެ ބޮލުގައި ޖަހާލަމުން) “މީނަ މާ މޮޔަ އޭ… މާލޭގެ ބޮޑެތި ބޭކަރީ ތަކަށް ވަދެފައި އަދި ސޭޓުން ކައިރީ އޭ އަހަނީ ބޭނުންވާ އެއްޗެހި ހުރޭތޯވެސް… އަމިއްލަ އަށް ހޯދާށޭ ޖެހޭނީ…”

ރިއާޝް – “ހޫންންންން ސަންތިމަރިޔަނބު ކައިރީ އުޅެ އުޅެ ގަޅި ވެއްޖެ މީނަ ވެސް.. އަދިވެސް ރާއްޖެ ތެރޭގެ އުޅުންގަނޑު”

އަހުޝަމް – “އޭ ސަންތި ވެސް ހަދާ ގޮތް… އެހެންމަ ޔާޝް ދޮންބެ ފިޓެއް ނޫނޭ ސަންތިމަރިޔަނބަކަށް… މަށަށޭ އަސްލު ސަންތި ލިބެންވީ…(ލަވަޔަށް ނަށަމުން) ކާލޯ ނިކަމެތިވީ ރިޔާސާ

ޖިންސު ފޫ ގޮސްވީ ރިޔާސާ

ކަލޯ ރެޕު ކިޔަކަސް މަގޭ ރީޝްއެއް ނުލިބޭނޭ ހިލާ”

 

ރިޔާޝް – (ދެއަތް ޖަހާ ނަށަމުން) “ކާލޯ މެންބަރު ތަކުރު ހަބީބް

ބޮނޑިބަތް ކައްކާގޭ ހަބީބް

ކަލޯ ތިޔަހެން ހުއްޓާ ގޯސް މަށޭ ރީޝް އާ އިންނާނީ ”

 

އަހުޝަމް – (ސިޔާސީ ކޯޅުމެއް ހެން ނަށަމުން) “ރެޕު ތައް ކިޔަކަސް ރީޝް ހޯދަންޏާ ކާށޭ ދެން އަޅެ ޗީޒް

ތިޔަ ފާޑަށް ހުރެ ޖޭ ވަންޏާ އަޅެ ވާނީ ދެން ހަމަ ފްރީޒް

ޖިންސުން ފޫ ގޮސް ކެތްނުލަވަންޏާ ހުރެބަލަ އަޅެ ފަހެ ޖީންސް

ކިޓުކެޓު ކެޔަކަސް މަށެއް ނުދޭނަން މަގެ ޗާލުވި ނަލަ ރީޝް”

 

ރިޔާޝް – (އަހުޝަމްގެ ފައިވާނާއި ގަމީހުގެ ގޮއްފަތީގައި ހިފާ ލަމުން) “ދިގު ޓައީ އާ ބޫޓާ ހުއްޓާސް ނުލިބޭނޭ ދެން ރީޝް

ކީހަން ފިލަޔާ ކަބަޑާ ހުއްޓާ ހޯދަން ދާށޭ ކީސް

ލެސަނެއް ދޭނަން ކަލޮއާ އަހާށެ ލޯބިން މި ކިޔާ ޓީޗް

ސޮރީ ބުނަން ހަމަ ވަރަށް ދެރަ ވެފައި ރައީސަށް ދެން އަޅެ ޕްލީޒް”

 

އަހުޝަމް – (ރިޔާޝްގެ ޖިންސުން ވީދާފައިވާ ތަންތަނުގައި ހިފާ ލަމުން) “ކާލޯ ނިކަމެތިވީ ރިޔާސް

ޖިންސު ފޫ ގޮސްވީ ރިޔާސް

ކަލޯ ރެޕުތައް ކިޔަކަސް މަށެއް ނުދޭނަން މަގެ ޗާލުވި ނަލަ ރީޝް”

 

ރިޔާޝް – “ކާލޯ މެންބަރު ތަކުރު ހަބީބް

ބޮނޑިބަތް ކައްކާގޭ ހަބީބް

(އަހުޝަމް އާއި ދިމާލަށް އިނގިލި ދިއްކޮށްލާ ޓައީ ހެޔޮވަރު ކުރާ ހެން އޭނާގެ ކަރުގައި ހިފާ ލަމުން) ޓައީ ކަރުގައި ހެޔޮވަރު ކޮއްލީމަ މަށޭ ގެންދާނީ ނަލަ ރީޝް”

 

ރިއާޝް – (ރިޔާޝް އާއި އަހުޝަމްގެ ގައިގައި ހިފާ އެކަކު އަނެކަކާއި ދުރު ކޮށްލަމުން) “ހޮއޭ މަޑުން ތިބޭ… މަޖިލީހަކު ނޫނޭ ތި ތިބީކީ… ބޭކަރީ އެއްގައި… އެންމެން އެއޮއް ބަލަނީ”

ރިޔާޝް – (ވަރަށް ބައިވަރު މީހުން ބަލަން ތިބުމުން ބޯ ކަހާލުމަށްފަހު ކޭކޭއް ދަށްކާ ލަމުން) “އޭ މީތި ރަނގަޅެއްނު”

އަހުޝަމް – (ކޭކު ނަގައިގެން ފިހާރައިން ނުކުންނަން ދަމުން) “އާނ ހިނގާ ދާން އަވަހަށް”

ރިއާޝް – “އެ އޭ ލާރި.. ޕިސް ޕިސް ކަލޯ ހަމަ ތަ؟”

ރިޔާޝް – (ރިއާޝް ލާރި ދަށްކަން ދިއުމުން އަހުޝަމް ކައިރިއަށް ގޮސް) “ކަލޭ ރީޝް އޭ ކިޔައިގެން ކީކޭ ތަ ތިކީ؟؟؟”

އަހުޝަމް – “އެއީ މަ މަ… މަ އެހެން ކީ އެއްޗެއް ނޫނޭ އެއީކީ… މަ ދެން އެރި ފޯރީގަ ހަނދާންވީ އެއްކަލަ މުހަންމާ ގާޑިޔާ މަތިން ދޯ! ދެން ކަޑި އެއް ހަދާލީ.. ދެން ދޮންބެ ހަމަ އެގޮތް ކީމަ ހަދަހަދައިގެން ކިޔުނީ.. ސޮރީ”

ރިޔާޝް – “އެހެން ވަނީ ދޯ؟ ހޫމް މާފު ކޮށްފިން”

ރިއާޝް – “ކަލޯ ކަލޭ މެން ނަށް ނޭންގުނުތަ ފިހާރައެއްގައި ކަމެއް ވެސް ތި ތިބީކީ… އަނެއްކާ މި އަހުއްޓި ހުރެ ބަހައްޓާފައި އެއޮއް ޖައްސާލި ލަވަ އެއް… ހަހަހަހަ ބައްޕާ ދޭނަން ހޭ ވަލީ… އިންނަން މި އުޅޭ ރީސާ ޔާ… އޭރުން ގޯތީގައި ހޮސްޕިޓަލެއް ރާނާދޭނޭ ހަމަ ހުވާ.. ހަހަހަހަހަ އަދި ދޮންބެ ވެސް ހީވަނީ ހަމަ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރަކަށް ބަވާ ހެން ވިއްޔަ… ޕިސް ޕިސް ޕިސް… ރީޝް ކައިރީ އަދި ކިޔަން ވާނެ އިނގޭ ތި ލަވަ ”

އަހުޝަމް -” އަހަރުން މާ މޮޅެއްނު ލަވަ ހަދަން ދޯ ޔާޝް ދޮންބޭ… ”

ރިޔާޝް -” ދޯ… ”

 

********

ނަޔާ – (ރީޝާ މެން ގެއަށް އައިސް)” އާހްހްހްހ އޭ ރީސާ ކޮރޯނާ….. ރީޝާ ކޮރޯނާ……. މަންޖެ އެބަ އުޅެންތަ؟؟ ދޮރު ތަޅު ވެސް ނުލާ މީނަ ހުންނަނީ… ”

ރިހުލާ -” ކޮޔާ އޭ އެހެން ކިޔާފައި ނުގޮވާ… އެންގޭޖް ވީމަ ގޮވާނީ ”

ޒާނާ -” އޭ ޔާޝް ދޮންބެ އަސްލު އެހާ ބާރަށް އެ ތަޅުގައި ހިފީ މި ގޭ ތަޅުގައި ހިފާ ހިފާ އާދަވެގެން ކަންނޭންގެ ދޯ… މި ގޭ ތަޅުގައި ހަމަ ހިފާލާ އިރަށް މި ހުޅުވެނީނު… ”

ނަޔާ -” އާން މަށަށް ވެސް ހީ ވަނީ ތިހެން… މަޑުކޮށްބަލަ ކޮބާތަ ރީޝް… އެ ގޮލާ އަނެއްކާ އެބަ އުޅޭތަ ގޭގައި… ވަސިއްތަ އެއް ވެސް ނެއް…”

ރީޝާ – (ގޭތެރެއިން ބައެއްގެ އަޑު އިވުމުން ތަވައެއް ހިފައިގެން އައިސް އެ މީހުންގެ ބޮލުގައި ޖަހަމުން) “ކާކު މަގޭ ގެއަށް ހުއްދަ ނެތި ވަންނަނީ؟؟”

ނަޔާ، ރިހުލާ، ޒާނާ – “މަންމާތްތްތްތްތްތްތް”

ރީޝާ – (ބޮކި ދިއްލުމާއި އެކު ސޯފާ އަށް ގުޅައަކަށް ވެއްޓިފައި ތިބި ރިހުލާ މެން ފެނި ހާސް ވެފައި) “އޭ މަންޖެ މެން ތަ… ސޮރީ ސޮރީ.. ތަދުވޭތަ؟”

ނަޔާ – “ތަދުވޭހޭ އަދި އެބަ އަހައެއްނު…. ތަދެއް ނުވޭ… މީހަކު ހަމަ ގެއަށް ވަންނަ އިރަށް ރިޕަންޒަލު ހެން ތަވައެއް ހިފައިގެން އައިސް ބޮލުގަ އެބަޖަހައޭ… އެންމެ ފަހުން އިންނަން ވެސް ޖެހޭނީ އެމީހާ އާ”

ރިހުލާ – “ރީސަތޫ…. މަގޭ ބޮލުގަ މިހާރު ބޮނބި ވެސް ލައިފި ކަންނޭންގެ”

ޒާނާ – “ރީޝް ވެސް ދޯ… އައްދިއްޔޯއި”

ރީޝާ – “ބޮންބޭ؟؟؟؟؟ ކޮޔާ ގޮނބި.. ބޮލުގަ ގޮނބި ލާނީ… ޕިސް ޕިސް ޕިސް.. ހޫމް ދެން ކީއް ކުރަން ތަ މިގަޑީ ތިޔައީ؟؟؟ މަ އަށް ގަޑި ބައިގައި ދާނަމޭ…. ނަސީބެއްނު އެކަކު ވެސް ގޭގަ ނެތް ކަން… ދޮންބެ ހުރި ނަމަ މަށާ އެކީ ކަލޭ މެން ވެސް ވަޅުލީސް”

ނަޔާ – “ޕިސް އަޅޭ ސޮރީ… ވަރުގަދަ ދޮންބެ އެއް ދޯ…. މަޑު ކޮށް ބަލަ މަންޖޭ… ފެންވަރައިފިން ތާ؟”

ރީޝާ – “އާނ މަ އަސުރު ނަމާދަށް ފެންވެރިން”

ރިހުލާ – “ސަކަރާތް ސަކަރާތް… ދޭ އަވަހަށް ފެން ވަރަން…”

ރީޝާ – “އެޔޯ؟؟؟”

ނަޔާ – “އެ ކީއްވެ ކަން އެނގޭނެ ފަހުން… (ކޮތަޅެއް ދެމުން) އިހަށް ދޭ ބަލަ ފެންވަރައިގެން މި ހެދުމާ ޖަންގިޔަލާ ބޮކްސާ އާ ހަރުވާޅާ ލައިގެން އަންނަން”

ޒާނާ – “ބޮކްސާ ހެޔޮވަރިއްޔާ ޖަންގިޔަލާ ނުލާތި”

ނަޔާ – “ބުރާސްފަތި ވެސް ލާތި”

ރިހުލާ – “ހަހަހަހަހަހަހަހަހަ މަންޖޭ އަވަހަށް ދޭބަލަ ބުރާންތި އަރާފަ ނުހުރެ”

ރީޝާ – “ހޫންންންންން ދަށްކާ ޑާރޓީ ވާހަކަ”

ނަޔާ – (ރީޝާ ދިޔުމުން ހިނިގަނޑެއް ޖަހާލާ ރިހުލާ އަދި ޒާނާ އާއި އަތާ އަތް ޖަހާލަމުން) “ހޭއްއްއ އަވަރ މިޝަން އިޒް ގޮނަ ބީ ކޮމްޕްލީޓް.. ޔެސްސް”

ޒާނާ،ރިހުލާ – “ޔޭސްސްސް….”

ރީޝާ – (ފެންވަރާ ނިމިގެން އައިސް) “އޭ ދެން ކީއްކުރަންވީ؟”

ނަޔާ – “ދެން ހިނގާ ކޮޓަރި އަށް…”

ޒައިޝާ – (ރިހުލާ އައިސް ރީޝާ މެން ގޭ ދޮރު ހުޅުވުމުން) “ކޮބާ ކިހިނެއް ދަނީ ކަންތައްތައް”

ލަމްހާ – (ބޫޓު ބާލައި އެތެރެ އަށް ވަންނަމުން) “ކޮބާ ރީޝް”

ރިހުލާ – “ވަރަށް ބަރާބަރަށް ދަނީ.. ނަޔާ އެބަ އުޅޭ ދޯ ޕައްޓާ ހަރު ކުރަން”

ރީޝާ – “އޭ އަސްލު ކީއްތަ ކުރަން ތި އުޅެނީ؟؟؟”

ނަޔާ – (އަނގަޔަށް ޕިނެއް ލައިގެން ހުރެ) “ރީއްޗަށް އިނދެ ބަލަ… ދެން ތިހެން އަހައިފިއްޔާ އަމިއްލަ އަށް ޖެހޭނީ ދޯޕައްޓާ ހަރު ކުރަން”

ލަމްހާ – “ކޮބާ ރީޝް އުޅޭ ފުނާ އަޅަން”

ރީޝާ – (ލަމްހާ އާއި ދިމާލަށް އެނބުރެމުން) “އެ ކީއް ކުރަން ތަ؟؟. ރީޝް އަމިއް….”

ނަޔާ – (ހަޅޭއްލަވައި ގަންނަމުން)” އައްދިއްޔޯއި…. އޭރު ވެސް މަންޖެ ކައިރީ ބުނިން ދޯ ނުތެޅި ރީއްޗަށް އިންނާށޭ… ”

ރީޝާ – (ހާސްވެފައި ހުރެ)” އާންޓީ ކިހިނެއް ވީ؟ ”

ނަޔާ -” އަދި އެބަ އަހައެއްނު ކިހިނެއް ހޭ ވީ… ޕިނޭ އެހެރުނީ މަގޭ އަތާއްއްއް ”

ޒާނާ -” ރީޝް ތިއްތި ކޮށް އިނދޭ ”

ރިހުލާ – (ރީޝާގެ ތުންފަތުގައި ލިޕުސްޓިކު ހާކަމުން)” ހޫމްމް ތިހެން ބަސް އަހައިގެން އިނދެބަލަ ”

ނަޔާ – (ރީޝާގެ ދޯޕައްޓާ ހަރު ކުރުމަށް ފަހު ގަޑި ބަލައިލަމުން)” އޯހް ޝިޓް… އޭ މަ ދަނީ ތިމީހުން ރީޝް ގޮވައިގެން އާދޭ ”

ލަމްހާ -” ދީބަލަ މަސްކަރަ… ލަމް ލޮލުގަ ވެސް ހާކާލަން ޖެހޭނެއްނު ”

ޒައިޝާ -” ޒައި އަށް ވެސް ދީބަލަ ”

ޒާނާ -” އާނ ރީޝް ނިމުނީ… (ރީޝާ އެކަނި ބަހައްޓާފައި އެންމެންނާއި އެކު ނުކުންނަމުން) ރީޝް ޓެކްސީ އެއްގައި ނަޔާ މެން ގެއަށް އާދޭ އިނގޭ.. ”

ޒައިޝާ -” އަން މިއޮތީ 50 ރުފިޔާ… ”

ރީޝާ – (އޭނާ ބަހައްޓާފައި އެންމެން ގޮސް ނުކުތުމުން)” އޭހް އަޅެ… މަ ގޮވައިގެން ދޭ ބަލަ… ޕިސް ޕިސް ޕިސް ހާދަ ނުލަފާ ބައެކޭ މި ވެސް… ރަނގަޅަށް ވިއްޔާ އެ އުޅެނީ މިއަދު މަގޭ ބާރތް ޑޭ ކަމަށް ހީ ކޮށްގެން… ހަހަހަ ޑިސެންބަރު އެކާވީހޭ ބުނީމަ އެ އުޅެނީ އޮގަސްޓް އެކާވީހަށް ހަދައިގެން… ބޮޑު ލަނޑެއް ލިބޭނީ އެމީހުންނަށް… ”

ރިހުލާ -” އޭ މި އައީ ރީޝް ޓެކްސީ އަކަށް އަރުވާފައި…. ހުރިހާ ކަމެއް ރެޑީ ތަ؟ އަޅޭ އެކަމު ރައްނު ނެތީމަ ހާދަ ވައޭ… ރައްނު ބޭހަށް ލަންކާ އަށޯ ދިޔައީ ދޯ؟ ”

ލަމްހާ -” އަސްލު ވެސް ”

އަފްރާ -” ހުރިހާ ކަމެއް ޑަން.. ދޯ.. ރަނާ ނެތީމަ ހީ ވަނީ ފަޅު ގެއެއް ހެން ”

 

އަހުޝަމް – (ރިޔާޝް އަށް ބެލްޓު އަޅަން އުޅެ އުޅެ ބެލްޓު ނޭޅުވުމުން)” ޕިސް ޕިސް ޕިސް ދޮންބޭ… އުމުރުން ތިރީހަށް ދާ އިރު ވެސް ތި އުޅެނީ އަމިއްލަ އަށް ބެލްޓު ގަނޑެއް އަޅަން ނޭނގިގެން… ދީބަލަ މަގޭ އަތަށް ”

ނަޔާ – (އަހުޝަމް ދުރަށް ކޮށްޕާލާ ރިޔާޝްގެ ބެލްޓު އަޅުވަން ފަށަމުން)” އިލާހީ…… މީ އަދި މާ މޮޅު މީހެއް… މިއޮއް ފަދަ އާސާރީ ރޭގަ ވެސް ދޮންބެ ބެލްޓު މި އޮތީ ކަމަރެއް ހެން އެޅިފަ… ޒަމާނީ އެއްޗިއްސާ ކުޅެން ނޭންގެނީއޭ ދޯ ހަމަ ”

ރިޔާޝް -” ދޮންބެ މެން އަބަދު ޓްރެކްޝޫޓާ ސްކިނީ އާ ލާތީ ނޭންގޭނެއްނު… އަދި މިހިރަ ސޮރު އުޅެގަތް ގޮތުން ހީވަނީ ބެލްޓު އެޅުވުމުން ޑިޕްލޮމާ ވެސް ހަދާފަ ހުރި ހެން… ނަސީބެއް މަގޭ ކަރުގަ ޓައީ އެއް ނޭޅުވި ކަން… މަގޭ ވިސްނުން ނެތް ނަމަ މި ބޮކި ތަށް މަ ގަމީހެއް ލަށްވާފަ ދަށަށް ތޯއްޗެއް ޖަހުވާނީ ވެސް… ނަސީބެއް މަށަށް ފެށަން އެނގޭކަން ވެސް ”

ރިއާޝް -” މަށެއްނު ދޮންބެގެ ކޮސްޓިއުމް ރެޑީ ކުރީ… މިހިރަ ނަސީމަ ދައިތަ އަށް އެކަން ހަވާލު ކުރި ނަމަ ތާ ޓައި އަޅުވާނީ ވެސް…ދޮންބެ މަށަށް ސުކުރު ކޮށް ބަލަ ”

އަހުޝަމް -” މަށޯ؟ މަ ބުނި ގޮތަށް ދޮންބެ ފުނާ އެޅުވީ ”

ރިޔާޝް -” އޮހޯން ދޮންބެ ކިޔައިދިނީ ހެއާރ ސްޓައިލް ”

ނަޔާ -” ހޫނ ހޫނ ދެން ހެވޭ… އަވަހަށް އާދެބަލަ ސިޓިންރޫމަށް…. ޒައި އާ ނައި އާ ވެއްޖެ ބެލްކަނީގަ ފާރަޔަށް ބައިތިއްބާފަ… ރިއްލު އާ ޒާނު އާ ވެއްޖެ މި ކޮޓަރީ ބެލްކަނީގަ… ލަމް އާ އަފޫ އާ ތިބޭނެ ދޮރު ދަށުގަ… އަވަހަށް އާދެބަލަ… ”

އަހުޝަމް – (ޒައިޝާ އާއި ނައިޝާ ކައިރިއަށް ގޮސް ބެލްކަނީ ރެއިލިންގ ގައި އަތް އަޅުވާލަމުން)” ކޮ… (ރީޝާ ކާރަކުން ފޭބި ތަން ފެނި) އޭ އައިއްސި… ”

އަފްރާ، ޒާނާ، ރިހުލާ، ޒައިޝާ، ލަމްހާ – (އެކި ތަން ތަނަށް ވަދެ ފިލަމުން)” އައިއްސި އައިއްސި އައިއްސި… ”

ނަޔާ -” އަވަސް އަވަސް ފިލާ ފިލާ ”

އަހުޝަމް -(ފުއް ހުސް ކޮށްފައިވާ ގޯންޏެއް ތެރެއަށް ވަންނަމުން)” އާޝް ބްރޯ ފިލާނެ ތަނެއް ނެތީތަ؟ އާދޭ ހަނޑޫ ބަސްތާ އަށް ވަންނަން… ”

ރިޔާޝް -” އޭ ދެން މަށޯ؟؟”

ނަޔާ – (ސޯފާ ފުރަގަހުގައި އޮވެ) “ދޮންބެ ގޯޅި ތެރޭގައި ހުރެފަ ރީޝް ވަނީމަ ލަވަ ކިޔަމުން ކިޔަމުން އާދޭ”

ރީޝާ – (ނަޔާ މެން ގޭތެރެއަށް ވަންނަމުން މުޅި ގޭތެރެ އަނދިރި ކޮށް އޮތުމުން ބިރުން ހުރެ) “އައްސަލާމު އަލަ… (ބިންމަތީގައި ހިތެއްގެ ބައްޓަމަށް އަތުރާފައިވާ އުއް ބައްތި ތައް ފެނި) ވަޓް؟”

ރިޔާޝް – (ގިޓާ ކުޅެމުން ގޯޅި ތެރެއިން އަންނަމުން) ” ހިތް އުފާ ވާނެހޭ ދެން ކަލާޔާ ނުލާ……

ނޫޅެވޭނޭ މަށާށް ދެން ކަލާޔާ ނުލާ….

ބޭނުމީ ދާއިމީ ލޮތްބޭ ދިނުން ހަމަ ކަލާ…..

ބޭނުމީ ގާތުގައި ލޯބިން އުޅޭށޭ ކަލާ…

ބީވެގެން ލޯ މަތިން ދާން މަ ނޭދެން ކަލާ…

ހިތް އުފާ ވާނެހޭ ދެން ކަލާޔާ ނުލާ….

ލޯބިވާ އަށްޓަކައި ހިތް ހުޅުވާލަމޭ…

ލޯބިވާ ވަރު ކަލާއަށް އަންގާދެމޭ…..

ލޯބިން ކަލާ މި ހިތާ ކުޅެން އުމުރަށް މަދޭނަމޭ…..

ދާކަށް ވަޔާ އަހަރެންގެ ހިތް ދޫކޮށްނުލާނަމޭ….

މަންޒިލޭއް ދާން ނެތޭނޭ ކަލާޔާ ނުލާ…

މަންޒިލޭއް ދާން ނެތޭނޭ ކަލާޔާ ނުލާ…

ބޭނުމީ ދާއިމީ ލޮތްބޭ ދިނުން ހަމަ ކަލާ…..

ބޭނުމީ ގާތުގައި ލޯބިން އުޅޭށޭ ކަލާ…

ބީވެގެން ލޯ މަތިން ދާން މަ ނޭދެން ކަލާ…

ހިތް އުފާ ވާނެހޭ ދެން ކަލާޔާ ނުލާ….

ޙައްޤަކަށަކް ތީ މަގޭ ވުން ނިކަން ބޭނުމޭ…

ލޯބިވެރިއެއް ތި ނޫނީ މަށެއް ނޭދެމޭ…

ހިތް ހެޔޮ ކަމާ ލޮތްބާއި އުފާ ބޭނުން ވެފައި ވަމޭ…

ލޯތްބަށްޓަކައި އަހަރެން ހުވާ މަރުވެސް ވެދާނަމޭ….

ދިރިއުޅޭން އުނދަގު ވާނޭ ކަލާޔާ ނުލާ…

ދިރިއުޅޭން އުނދަގު ވާނޭ ކަލާޔާ ނުލާ…

ބޭނުމީ ދާއިމީ ލޮތްބޭ ދިނުން ހަމަ ކަލާ…..

ބޭނުމީ ގާތުގައި ލޯބިން އުޅޭށޭ ކަލާ…

ބީވެގެން ލޯ މަތިން ދާން މަ ނޭދެން ކަލާ…

ބީވެގެން ލޯ މަތިން ދާން މަ ނޭދެން ކަލާ…

ހިތް އުފާ ވާނެހޭ ދެން ކަލާޔާ ނުލާ…. ”

ރިޔާޝް – (ގިޓާ ސޯފާ މަތީގައި ބާއްވާ ލުމަށް ފަހު ސޯފާގެ ފުރަގަހުގައި އިން ނަޔާ ދިއްކޮށްލި ފިނިފެންމަލުގައި ހިފާ ރީޝާގެ ކުރިމައްޗަށް އައިސް އެއް ފައި މައްޗަށް އިށީންދެލަމުން)” ރީޝް… ޔޫ އާ ބްލަޑް ޓު މައި ވެއިންސް… ޔޫ އާރ ސްމައިލް ޓު މައި ފޭސް… ޔޫ އާރ ދި މިސިންގ ޕީސް އޮފް މައި ޕަޒްލް… ވިލް ޔޫ ކޮމްޕްލީޓް ދި ޕަޒްލް ބައި ބީންގ މައި ޙައްޤު؟ ހްމްމްމް ވިލް ޔޫ ބީ މައިން؟”

ނަޔާ – (ސޯފާގެ ފުރަގަހުގައި އޮވެ ސިއްރު ސިއްރުން ހެމުން) “ސޭ ޔެސް ސޭ ޔެސް… ރީޝް ޕްލީޒް ސޭ ޔެސް..”

 

.. 💓 .. 💓 .. 💓 .. 💓 .. 💓 .. 💓 .. 💓 .. 💓 ..

(ނުނިމޭ)

13

19 Comments

 1. luvza

  June 10, 2021 at 1:18 pm

  wowowowowow saabahey koyaa 👏👏👏👏👏👏👏
  mihama hee hee halaaku vanee eyoh kee lavaeh sahaali hama habeys
  reeshoo whens next waiting ingey 🤗🤗🤗🤗
  lol tc ss

 2. ŘęęśhÅ ÇøřõňÄ

  June 10, 2021 at 1:18 pm

  ahkem akhem… aadhe mi dhuvas kolhuge gothun karu kehilaafa noony vaahak nudhehkkun buhdhiverivaathee alhugandu vx karukehilaifeemu…. aadhe mihaaru thiya hurihaa beyfulhun vx thihbavaanee khadheeja reesha binthi dhaavoodhu ismaaeel ge javaabakah kehmadhu vefa kan alhugandu dhenahureemu… reesha corona bunaanee aan ekey thw noonee noonekey thw noonee adhi visnaalaanamey thw meege therein bunaane ehchakah inthizaaru kuraane kan alhugabdu dhenahureemu… mihaaru naseema dhaithr sofa fahathugai indhegen raavamun dhaanee reesha corona noonekey bunefi nama biriyaangnakah order jahan kan alhugandah ingey…. thakurufaanu ibnu ahsayyidhu e inyy fuh goangnah vadhe fushun thai thelhifa kan vx alhugandah ingey…. yaash dhonbe ge hithuge vindhu avas vamun dhaa varu alhugandakah dhannavaakah neynge…. aadhe shahkkeh vx nei… thiya hurihaa beyfulhunge hiy vx dhemylaa haiy meyluge baaru minugai thelhemun thi dhanee alhugandu aadhe reesha corona ge javaabakah takaa kan vx ingey…. naseema dhaithr ah takaa biriyaanee kaan dheyn alhugandu ge athun ehaa baivaru haradhu kuraakah alhugandu nethin… vee maa alhugandu ge javaabakeeeeee………….
  💓💕💓💕💓💕💓💕…………….💕💓💕💓💕💓💕

  • Nayaa

   June 10, 2021 at 1:26 pm

   “YESSSSSSSSS OFCRSSSSS… I WILL BE YOUR HAGGU YAASH….” ( this will be her answer.. but don’t tell reesh that i told u.. shhhhhh… )
   ey ekm manje yes bungnas magey birinyani onnan vaane ingey… mihaaru 2 biriyani ah v.. ahutti ge aa dhonbe ge.. hadhaan bahattaathi

  • ŘęęśhÅ ÇøřõňÄ

   June 10, 2021 at 1:30 pm

   aan manjey nayaaa.. nubunaanan e manje kairiyaku ingeyyy…. acheyyyyy hmmm dhen balamaaa dhww… mnaje on viyyaa viber ah vadhelabala…yaash dhonbe aa ahutti aa dhw biriyaanee dheynee.. not me

  • LamHaa

   June 10, 2021 at 2:32 pm

   Hahaha 🤣🤣🤣 e mas dhalhu vaahaka tha Reesh kee.. ril bookshop ah mas dhalhu gannan dhiyaee ey kiyaafa.. v majaa.. adhi vx Reesh ah yaash dhonbe propose kuri date handhaan nunethey dhw.. konmehen vx handhaan bahahttan jehey date eh.. ey waa waa.. salhi ingey.. yaash dhonbe lava kee.. Aish yes buney avahah.. hehe.. hehee bandah vx thadhu vehje Reesh thikuri kamakun..
   Lyyysssmm ♥️
   Stay safe 😘

  • LamHaa

   June 10, 2021 at 2:34 pm

   Ey repeat vee ey cmnt.. olhigen dhevana faharah cmnt post kurevunee.. Reesh ge javaabakee yes dhw

 3. Nayaa

  June 10, 2021 at 1:23 pm

  kobaa maey biriyani? adhivx nudhemennu… dheynamey kiyaafa.. huh… eyy vrh habbu ingey mi prt vx.. manje yes bunaanekamee shakkeh vahumeh vx oiy kameh noonennu dhw… lol.. cover vx vrh salhi… dhn alhe dhonbe men vx ma saiku fahathah aruvaidhin nama dhw… ekm mi dhonbe ganduvx ulheyne magey dheke maa lobi vaa meeheh kamah hedhigen kokko kokko kiyaafa… huh… vrh foohivey… kaleyney e fihaaratherey scene kiyaafa hama baaru baarah hevunin… hevunu gadeega burin fodi eh vx dhiya.. huvaa mi bunee.. manma ah dheyn vgn masdhalheh pack kuraa vhk buneeema manje gaboolu kureetheevx magey gaathah hini ai.. hahahaha… ok dhn dhanee.. ithuru ehcheh buneveynee magey biriyani mashah dhin dhuvahakun… bye bye…
  lwbi vey heskiyaafa.. but less than biriyani..
  miss vey biriyani mathin vx manje mathin miss vaa gothah..

 4. ŘęęśhÅ ÇøřõňÄ

  June 10, 2021 at 1:26 pm

  eyyyyyy luvza koyaaa..🤣🤣🤣👍👍👍🤫🤫koya hamajahssaalaaa… nuhee nuheeeee… evarah nuheeee🤐🤐🤐🤐 thivarah hengnaaa mioh fadha zamaanuga kihineh haalu goas vehjjehyyaa hasfathaalah gendhaanee….🏥❌
  bandah vx nuheythi manjeyyyy…. bandu falhaigen gossiyya mi zamaanaku fahaane thinoaheh nulibeyne

  aan aan hmm hmmm ekoe vx tc… sutey seyfu ingey dhoongnaaa
  v lwbi vey ingey…🤎🤎🤎🤎🤎🤎

 5. LamHaa

  June 10, 2021 at 2:31 pm

  Hahaha 🤣🤣🤣 e mas dhalhu vaahaka tha Reesh kee.. ril bookshop ah mas dhalhu gannan dhiyaee ey kiyaafa.. v majaa.. adhi vx Reesh ah yaash dhonbe propose kuri date handhaan nunethey dhw.. konmehen vx handhaan bahahttan jehey date eh.. ey waa waa.. salhi ingey.. yaash dhonbe lava kee.. Aish yes buney avahah.. hehe.. hehee bandah vx thadhu vehje Reesh thikuri kamakun..
  Lyyysssmm ♥️
  Stay safe 😘

 6. euphoria

  June 10, 2021 at 2:39 pm

  helllw my dear aisaaa…. hw’s yuh? hope u r doing great….vrh dhuvas vehje dhw daitha ge mi stry ah cmnnt eh kohnuleveythaa vs… maaf ngey ekm hama mi bodu tst therey feenan jehuniima vagutheh nuviii…. hiikurn dhaitha ah understand vaane kamah dhn nuviyas… koba dhaitha ge javaabakee??? anekkaa javaabu nudhiii e soru moonumathy ethi fahareh alhuvaalan tha thi visnanii???? well hama rangalhu gotheh evs ngey….
  nd maasha allah vvvvvvvvvvvvv furihama ngey mi script dhaitha genes dhey goih … hama kiyaalaa hithun kiyaalaa hihh vey… heyn beynumiyyaa vs mivaru kameh hama neh ngey…. maasha allah hama vrh talented ngey dhaitha…may allah protect ur talent frm evil eyes…… stay safe dhaithaaa…. lyssssssssssssmmmmmmmmmmmmm….mysssssssssssssssmmmmmmmmmmm

 7. luvza

  June 10, 2021 at 2:46 pm

  mirah ves moniterin ga ey dhoonyaa online koh doc ah ves dhehkenee
  fahaane thinoaheh nulibunas hasfathaaleh nethas doc santhi ulhey nun doc number 1️⃣ 🏆🏆🏆🏆
  heheehe aan thankuuu
  dhimaa vaany dhw fahun vs

 8. Ra Na

  June 10, 2021 at 4:17 pm

  Hahahahaha vrh vrh majaa hee hee badah thadhuvey eba

 9. ŘęęśhÅ ÇøřõňÄ

  June 10, 2021 at 4:47 pm

  kaleyney lampurii aan ekey w masdhalhuge vahak ey reesh keee🤣🤣🤣🤣 ma golaa hithun 11th part ga evaahak liyunee… ehnve maa velaafa masdhalhey kee🤤🤤🤤ehchekey hee nukurahchey…
  aan koyaaa 21 august 2020 21:21
  miaharu anniversary v salhi vaane ingey… 1 year anniversary faahaga kuran jeheynehnnu dhw lamooo🥰🥰🥰🤩🤩🤩🤣🤣🤣🤣date vx v salhi vaane 21 august 2021 21:21🧨🧨🎇🎊🎉🎈🎈🎉🎀🎀🎁🎗🎁🧨🎇❤❤❤❤❤❤
  aan yaash dhonbe lava keee yayyy…
  neynge koyaaa keeky bunan v???? aan ekey thr? noonekey thr??? noony bureega sahppeh alhuvaalan v thr????
  hmmm ys ys

  • LamHaa

   June 10, 2021 at 5:15 pm

   Ey.. lam vx this date mathin dhuvahakun vx handhaan nunetheyne.. v v salhi date ekey.. adhi time enme salhee.. buney Aanekey.. lam ah ingey Reesh bunaanee yes ey kan.. ey nooney yaash dhonbe ah ehn nuhadhaathi.. e soru Reesh dheke kihaa loabi vey..🤣😂🤣😂🤣😂🤣

 10. ŘęęśhÅ ÇøřõňÄ

  June 10, 2021 at 4:49 pm

  AAAWWWNNNN MAGEY LWBI MEDAM GANDU… MEDAM AH REPLY DHEYNEE MAADHAN V HAMA JEHILAIGEN… EGOE OK NU DHW..
  ANY PROBLEM?

  • euphoria

   June 10, 2021 at 8:28 pm

   AAAAAAWWWWWWWWWWWWNNNNNNNNNNN MAGEY LOABI AISAAFULHU….HMM HMM OK EY OK EY.. DHN MIJEHUNII KAMANAA GE BAS AHAN THAA DHW.. DHN WAIT KOHLAANII O MAADHAMA AH… NO PROBS DEAR AISAA

 11. ŘęęśhÅ ÇøřõňÄ

  June 10, 2021 at 4:50 pm

  thank u sooo much ranaa🥰
  ss dear
  tc

 12. 🌹Ril🌹

  June 10, 2021 at 5:57 pm

  Heiii reeshooo❤️❤️❤️
  Masha Allah mi show vxx vrh Sali ❤️❤️
  Keep it up dhoonyaa❤️❤️❤️
  Hahahhahaha this is soo funny❤️😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂🤣
  Preparation hama vrh fahakaa ingey CL 😂😂😂🤣🤣❤️❤️❤️❤️kudhinge Hama heehee halaaku ❤️❤️❤️
  Adhi masdalu baa enme majaly serously 🤣🤣🤣🤣😆😆😆bookshop gaa masdalu hehheheh😆😆❤️❤️
  Aleyy manjeyyyy haadha curious koh thi ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ninmaalee ma Hama vrh ❤️❤️kiyaahithuney iny dhnnnn keekuraany dhw waiting for the next ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
  Plss avaha nereychey ingeyyy❤️❤️
  Stay safe ❤️❤️and tvgc ❤️❤️

 13. Reen

  June 10, 2021 at 7:42 pm

  Hellw Reeshhh 🙋😊 How’s you?.. mibai vex Vrh vrh vrh vrh rythi.. 😊😘Masha allah ❤
  Hee hee bandah thadhivejje.. 😂 Help!! 😂 Masdhalhey 😂 masdhalheh gannan bookshop ah 😂 Ahah.. Pis pis.. mihira ba eh..😹 Bondi baiy kakkaagey habeeb eyy 😂 Oh hoeyy.. yaash haadha reehchey dw lava kiyaaley.. 👏👏 hairaan vefa mi hunnany.. Hehe..Can’t wait for the next part.. 😊😘
  Luv ya..
  Stay safe..

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!