އަޅުގަނޑުގެ ޓެސްޓުތައް ފެށޭ ތީވެ އަޅުގަނޑުގެ ވާހަކަ ދެން އުޕް ކުރަން ފަށާނީ ޓެސްޓުގެ ފަހުން. ޓެސްޓު ނިމުމުން އިންޝާ ﷲ އަޅުގަނޑު އެ ވާހަކައިގެ އަނެއް ބައި އަޕް ކުރާނަން.😃😉😊❤

0

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!