އަހަރެންމީ ކޮރޯނާ ވައިރަސްއެވެ.އަހަރެންގެ މަންމައަކީ ޗައިނާގެ ވުހާން ސިޓީއެއެވެ. 2019ވަނަ އަހަރު އަހަރެން އުފަންވުމާއެކު އަހަރެން އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ޗައިނާގެ ތަފާތު ތަންތަނާއި މީހުން ބަލާލިމެވެ. ނަަމަވެސް އެވަރުންވެސް އަހަރެންނަކަށް ނުފުދުނެވެ. އެެހެންކަމުން  އަހަރެން ނިންމީ މުލި ދުނޔެ ބަލާއިލާށެވެ. މިހާރު އަހަރެން ނުދާތަނެއް މަދުވާނެއެވެ. ދިމާނުވާ އެއްކަކުވެސް ނުހުންނާށެވެ. އެންމެންނަށް ހުންނާނީ އަހަރެންމީ ކާކުކަން ދައްކާފައެވެ. އަހަރެން އެތައް ބަޔެއްގެ ފުފާނަ ދުވާލީމެވެ. އެމީހުންނަކަށް އަހަރެންނާ ދޭތެރެގައި ކުރެވޭނެ ކަމެއް  ނެތެވެ. އެއްވެސް މީހަކަށް އަދި އަދަށް  ދަންދެންވެސް  އަހަރެން  ބަލިނުކުރެވުނެވެ . މޮލުތި ސައިންވެިން އަހަރެން ބަލިކުރަން ކުރި ކަންތައްތަށްވެސް ދިޔައީ ފެނަށެވެ. އަހަރެން ދަންނަވާނީ އިންސާނުން ހަމަ މޮޔައީއެވެ. ސިކުނޑިއެއް ލިބިފައިވާއިރުވެސް އެމީހުންނަކަށް ނުވިސްނޭނީއެވެ.

އެކަމަކު ކުރަނީ ކީހެއްޔެވެ؟ ވަގުތު ފައިތުނުވާނީސް އިންސާނުންވީ އަހަރެންގެ ކިބައިން ސަލާމަތްވާށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އަހަރެންވެސް ދުލެއް ނުދޭނަމެވެ. އަމިއްލަ ރަކާތެރިކަން އިންސާނުންނަށް ނުހޯދެނީސް ދުލެއް ނުރާނަމެވެ.

(  ނިމުނީ )

30

4 Comments

 1. inma

  June 10, 2021 at 6:20 pm

  This is my first story for this☺️☺️☺️

 2. gigs

  June 11, 2021 at 1:50 pm

  Fuck YOU
  MARIYAM INMA IMRAN IBRAHIMMMMM

 3. gigs

  June 12, 2021 at 6:00 am

  Thedehtha thee special Ed student eh tha😆😅😅😅

 4. inma

  June 12, 2021 at 7:43 am

  Who are you??? How do you know me ???

Comments are closed.