މިއީ އަޅުގަނޑު މި ސައިޓައް އަޕް ކު ރާ ދެވަނަ ވާހަކަ އައްވުމުން ކުއް ހުރުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

މާދަމާ އަންނާނީ.އިނތިޒާރ ރު ކުރައްވާ.☺️

0

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!