Author: [email protected]@@n

2

ވޭނީ ދިރިއުޅުން 4

3 ވަނަ ބައިގެ ކުޑަ ހުލާސާ އެއް ދުވަސް ވީ އެކުވެރި އަކާ އެކު ފޮތް ޗާޕް ކުރާ ކާރުހާނާއެއް ހިންގަން ފެށިތާ މާ ގިނަ ދުވަހެއް ނުވަނީސް   އެކުވެރިޔާ  ނިޔާ ވުމުން  ވިޔަފާރި އެކަނި މާ އެކަނި  ހިންގި އިރު   ދުނިޔެ ވީ ހުރިހާ ކަމަކަށް ލޯ ހުޅުވި  އޭނަގެ އެންމެ  އެކަނި ފިރިހެން ދަރި  އަދި ކާފަ ދަރިންނަށް އުޅެން ވީ ގޮތާއި ނޫޅެން ވީ ގޮތުގެ  ކިޔާދިން  އޭނަގެ ބަހަށް  ވީހާވެސް ބޯ ހަރުކަމެއް  ދައްކާ ރިޔާނާ އަކީ .. އަހުމަދު މަނިކެ ހާއްސަ  ސަމާލު ކަމެއް ދެނީވެސް  އެހެން ވެއެވެ . ************************************************* އަހުމަދު މަނިކެ ( ކާފަ ) : ދަރިފުޅު އަދިވެސް ބޮޑު ވާ ކަށެއްނޫޅޭ ތަ ؟ ރިޔާނާ : ނޫން އެއީ……. ރައި …. އަސްލު …. ސޮރީ އަހުމަދު މަނިކެ : ސައިބޯކަށް އަންނާ ކަށް ނުވޭތަ ؟ ރިޔާނާ : ދާން އުޅުނީ އަހުމަދު މަނިކެ : ތިހެން ކިޔާތާ  ބައިގަޑީ ރު ވީ...

13

އަހަރެން ނަޒަރުގައި ޕަޕްޖީ އަކީ ؟

ދުނިޔެ ބަދަލު ވެއްޖެއެވެ . މީހުންގެ ދިރިއުޅުން ވެސް އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ދަނީ ތަރައްޤީ ވަމުންނެވެ .  އަހަރުމެން ގެ ދިރިއުޅުމަށް ވެސް އަންނަނީ ބަދަލު ތަކެއް ވަމުންނެވެ . ނޭގި ނަމަ ވެސް އަހަރުމެންނަށް މިވަނީ އެހެން އެއްޗެއް ދަސް ކުރަން ޖެހިފައެވެ . އަހަރުމެން މަގު ފުރެއްދުމަށް އެކި ވަސީލަތް ތައް ބޭނުން ކުރަމުން ދެއެވެ . އޭގެ ތެރެއިން އަހަރުމެން މި ގެންގުޅޭ ފޯން އަކީ ވެސް އަހަރުމެންނަށް އެކި ކަންކަން ކުރަމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ . އޭގެ ތެރެއިން ގޭމް ކުޅުމާއި ، ސޯސަލް މީޑިޔާ ބަލާލުމާއި އެކަކު އަނެކަކަށް ގުޅުން ބަދަހި ކުރުންވެސް އޮވެއެވެ  . ނަމަވެސް އަހަރުމެން މި ކުޑަ މުޖުތަމައުގައި ފެނިގެން ދަނީ އެހެން ސިފައެކެވެ . އެއީ އަހަރުމެން ގެ ތެރެއަށް އެންމެ މަޝްހޫރު އެއް ގޭމް ކަމަށް ވާ ޕަޕްޖީ ގޭމްއެވެ . ޕަޕްޖީ އަކީ ހަގުރާމަތީ ގޭމް އެކެވެ . އަދި އެ ކުޅޭމީހާ މޮޅުވުމެއެވެ . އަހަރުމެން ގެ ތެރޭގައި މި ގޭމް ގެ ވަބައިގައި ޖެހިގެން އެތައް ޒުވާނުން ތަކެއް ވަނީ ނަމާދު ކުރުމާ ޤާފިލް ވެފައެވެ . ސަބަބަކަށް ވަނީ އަހަރުމެން ގެ ތެރޭގައި މިކަހަލަ ގޭމް އެއް ނުފެންނާތީއެވެ . މި މުޖުތަމައުން ގެޔަކަށް ވަދެއްޖެނަމަ އަހަރުމެންނަށް އަޑު އިވިގެންދަނީ މަރާ ، އެޔޮށް ދުވަނީ ، ޖަހާ ، ތަޅާ މިހެން ކިޔާ އަޑެއެވެ . އަހަރުމެންނަކީ މުސްލިމުންނެވެ . ނަމަވެސް އަހަރުމެން ގެ ތެރެއިން މިކަމަށް ވިސްނާނެ އެކަކު ވެސް ނެތެއެވެ . ފަރުޝު ފަސް ނަމާދު އަޅާފައި މި ވަބާގައި ޖެހިގެން އުޅެއެވެ . ކާން ހަދާން ނެއްތާގައި އަހަރުމެން ހަރަދު ކުރަން ޖެހޭ ބަޔަކު ތިބޭކަން ހަދާން ނެތެއެވެ . އަދި ފަރުޝު 5 ނަމާދު ކުރާކަވެސް ހަދާން ނެއް ނުވެއެވެ . މުނިފޫހި ފިލުވާލަން ޖެހޭނެއެވެ...

9

26 ޑިސެމްބަރ 2004

އަހަރުމެންނަކީ އެއްބައެއް އަދި އެއް ހަށިގަނޑެއް ވެރި ބައެއް ކަން ހާމަ ވެގެން ދިޔައީ ދާދި އިހަކަށް ދުވަހު އަހަރުމެންނަށް ކުރިމަތި ވި ސުނާމީ ކާރިސާއިންނެވެ . މިޔަދާ ހަމަޔަށް 14 އަހަރު ފުރިގެން ހިގައްޖެއެވެ . އެއް އަހަރުން އަނެއް އަހަރަށް ދަނީ މިކަންތައްތައް ފުހެވިގެންނެވެ . ސަބަބަކަށް ވަނީ މީހުން ގެ ދިރިއުޅުމާއި ވައްޓަފާޅިންގެ ސަބަބުންނެވެ . އަހަރުމެންނަކީ އެއް ހަށިގަނޑެއް ބައެއްކަން މުޅި ދުނިޔެ އިން ވެސް ގަބޫލް ކުރެއެވެ . ނަމަވެސް އަހަރުމެން އުޅެމުން އަންނަ ކަންތައްތަކީ އަހަރުމެން އެކަކު ވެސް ގަބޫލް ކުރަން ދަތި ވާ ކަމެކެވެ . އާދެ …. އަހަރުމެން ރާއްޖެއަށް މި އަންނަ ފަތުރުވެރިން ހިތް ހަމަ ޖެއްސުމަށް ކުރިސްމަސް ފާހަގަކުރަމުން ދާއިރު އަހަރުމެންނަށް ކުރިމަތި ވެގެން ދިޔަ ސުނާމީ ކާރިސާ އަކީ އަހަރުމެން މި މުޖުތަމައު ގަބުލޫން ކުރަން ވެއްޖެ ކަމެއެވެ . އަހަރުމެން ގެ ދީނާއި ވައްޓަފާޅި އެ ފުއްމިފުށައް ޖެހިގެން ދިޔައީ އަހަރުމެން ގެ އުޅޭ ގޮތުންނެވެ . ނަމަވެސް އަހަރުމެންނަކީ ސައްތައިން ސައްތަ މުސްލިމް ޤައުމެކެވެ . އެއް ހަށިގަނޑެއް ފަދަ ބައެކެވެ . އެއް ސަޖިދައެއް ޖަހާ ބައެކެވެ . 2004 ގެ ޑިސެމްބަރ 26 ވަނަ ދުވަހަކީ އަހަރުމެންނަށް އިމްތިހާނެއް ގެ ގޮތުގައި ދެއްކެވި ކަމެކެވެ . އަދި އަހަރުމެން ގެ ދިރިއުޅުން ރަގަޅު ކުރުމަށް މެދުވެރި ކުރެއްވި ކަމަކެވެ . ސަބަބަކަށް ވަނީ 25 ޑިސެމްބަރ އަކީ ކުރިސްޓިޔަން އިން އެމީހުންގެ އީދު ދުވަހެއް ކަމަށް ބަލާ ފާހަގަ ކުރާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަ ޖެހި އެމީހުން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ . އެ ދުވަހު އަހަރުމެން ގެ މުޖުތަމައުގައި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ އެ މީހުން ގެ އީދުގައި ބައިވެރި ވެ މަޖާ ކޮށް ފައެވެ . 26 ވަނަ ދުވަހު އަލި ވިލިގެން އައީ އެންމެންނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ދުވަހަކަށެވެ . ނަމަވެސް...

6

ވޭނީ ދިރިއުޅުން 3

2 ވަނަ އެޕްސޯޑް ގެ ހުލާސާ އެއް . ގަދަ ނިދިން ރިޔާނާ  އަށް ހޭލެވުނީ  އޭނަގެ މަންމަ ގޮވާ އަޑަށެވެ . ނުތެދުވިއެއް ކަމަކު އޭނާ އެހެން ބުނީ  އެތަނުން ޝާފިޔާ ފޮނުވާލުމުގެ ނިޔަތުގައެވެ .  ހަމަ ޖެހިލާ މޯޅިއަކަށް  ދެމިލާފައި  ބާލީހުގައި ބައްދާާފައި  އަނެއްކާވެސް  އޭނާ ލޯ މަރާލިއެވެ ….. ********************************************************************** ކޮއްކޮ ( ރިޔާޝާ ): ރިޔާނާ …. ރިޔާ ….. ތެދުވޭ  … ތެދުވާށޭ ….. ރިޔާނާ : ހޫމް …. ފެށީއޭ ދޯ ؟ ޕިސް ޕިސް … މަ ހުވާ  ނިކުމެ ވަރުގަދަ އެތިފަހަރެއް  ޖަހާނަން އިގޭ …. ކޮއްކޮ ( ރިޔާޝާ ) : ތެދުވޭ … ތެދުވޭ …....

6

ވޭނީ ދިރިއުޅުން 2

މިހާލުގައި އުމުރު ހުސްކުރާނެ އެތައް ބަޔަކު ފާހަގަ ކޮށްލެވޭނެއެވެ . އެ ގޮތުން މާލެގެ ހުޅަގު އައްސޭރީފަށުގައި ދިރިއުޅެމުން އެކަކަށް ރިޔާނާ ވާނެއެވެ . ****************************************** ބުޅި އިސްތަށި ގަނޑު ކޮޑާ ހަމަޔަތް އަރާ އިރު ކުލަ މަޑު ހަންގަނޑުން އޭނަ ފެނިގެން ދަނީ ރީތި ދަންވަރެއްގެ ރާނީ އެއް ގޮތުގައި ސިފާގައެވެ . އިސްކޮޅުން ކުރު ކަމުގައި ވިޔަސް އޭނާގެ ލޮލުގައި  ދަޅާގައި ފިރިހެނުން މޮޔަ ކޮށްލާ ފަދަ  ނަމަވެސް ރިޔާނާ އަށް އޭނަ ގެ ޒަވާޖީ  ހަޔާތަށް ވިސްނާނެ  ވަގުތެއް ނުވޭ މާލޭގެ ހަލަބޮލި ދިރިއުޅުމުގައި އޭނަގެ ހަޔާތަށް  މި ވޭތުވިދިޔަ ދުވަސްތަކާއި އަންނަ ބަދަލް ތަކާއި  ނޭންގިި ނަމަވެސް ހިގާ ގޮސްފައެވެ . މަންމަ ( ޝާފިޔާ ) : ރިޔާނާ ….. ރިޔާނާ ……… ދަރިފުޅާ ރިޔާނާ : ހޫމް … އޯއި …. ކީކޭ ؟ މަންމަ ( ޝާފިޔާ ) : ތެދުވެބަލަ  …. ސައިބޯ ގަޑި ޖެހެނީ އޭ ރިޔާނާ : ހޫމް …. މަންމަ ( ޝާފިޔާ ) : އިރުކޮޅަކުން ކާފަ ވެސް އަންނާނެ  … އެހާ އިރަށް ތެދު ނުވެއްޖިއްޔާ ކާފަ ރުޅި ދުރުވާނެ...

ވޭނީ ދިރި އުޚުން 1
1

ވޭނީ ދިރި އުޚުން 1

ރަށް ފުށުގެ ނަލަ ރީތި ބަގީޗާ ތަކާއި ނޫކަން ގަދަ މުދާއި . ދޮން ވެލިން ސަލާމަތް ވެފައި ވާ މާލެ އަކީ ރާއްޖޭ ގެ ބިންގާ ހުރިހާ ކަމެއްގެ ވެސް ފެށުމާ އި ނިމުން  އެކުލެވިގެން ވާ އާބާދީ ބޮޑު ނަމަ ވެސް ނިސްބަތުން ކުޑަ މިރަށު 4 އަވަށެއް ވާއިރު ސާފު ކަޑުން ވަކިވެފައި ވާ 2 އަވަށަކަށް  ބެހިގެން ވާ މާލެ އަކީ ދިވެހިން ގެ އަމާޒް . ދިވެހިންގެ ދިރިއުޅުމަށް ބަދަލު ތަކެއް އަންނަ މި ތަރައްޤީގެ ބާނީ އަކީ  ވިސްނާލަން  ހިއްގައިމު ކަމުގައި ވިޔަސް  ދިރިއުޅެން މާކަ ރަގަޅު ތަނެއް ނޫން … ފެހި ފަތް ކޯޅި ތަކުން ފޮރުވެފިއި ވާ އިމާރާތް ތަކުންނެވެ . ވައިރޯޅި އެއްގެ އުއްމީދުގައި ދަހިވެތި ވުމުގެ ބަދަލުގައި ލިބުގެން ދާނީ ހިރަފުހާއި ދިމުންނެވެ .  ހާލެއް ކުކުޅެއް ނުފެންނަތާގައި ރަސްކަން ކުރަމުން ގެންދަނީ ސައިކަލާއި ކާރެއެވެ . އިރުވައި މޫސުމުގައި ނަރަކައިގެ އަލިފާނެއް  ހިތައް އަރުވާލިޔަސް ފަދަ ހޫނެއް ކުރުވަނީ  އަދި ހުޅަނގުގެ ކަޑާއި މަގު ވަކި ނުވާއިރު މި ރަށަކީ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ހިދުމަތް ދޭ ރަށެއް ކެވެ . މިހާލުގައި އުމުރު ހުސްކުރާނެ އެތައް ބަޔަކު  ފާހަގަ ކޮށްލެވޭނެއެވެ .  އެ ގޮތުން މާލޭގެ  ހުޅަނގު އައްސޭރީ ފަށުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އެކަކަށް ރިޔާނާ ވާނެއެވެ …….. 2 ވަނަ ބަޔައް އިންތިޒާރު ކޮށްލަވާ …………….

ހަޔާތުގެ ކުލަ ތައް
6

ހަޔާތުގެ ކުލަ ތައް

ުދުނިޔެ އަކި އެކި ދުވަހު އެކި ކުލަތަށް ޖެހެމުން އަންނަ ތަނެކެވެ . އެކި ދުވަހު އެކި ކުލައެވެ . އެއްދުވަހު އުފާވެރި ކަމެއެވެ . އަނެއްބާ ދުވަހު ހިތްދަތި ކަމެވެ ....