މިހާރު އަޅުގަނޑު ސްކޫލް ކަންކަމުގައި ވަރަށް ބިޒީކޮށް އުޅޭތީވެ ކުރިން ބުނި ގޮތަށް ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އަބަދުވެސް ލޯބިވާނަން ވާހަކައިގެ 3 ބައި ނުގެނެވިސް ދާނެ.ނަމަވެސް އަޅުގަނޑު ބަލާނަން ކޮންމެ ހަފްތާއަކުވެސް މަދުވެގެން ވާހަކައިގެ 2 ބައި ކޮންމެ ހަފްތާއަކުވެސް ގެނެވޭތޯ.
ސުކުރިއްޔާ

20

1 Comment

  1. zahuu

    April 3, 2021 at 11:31 am

    Thats okay

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!