ރިއާޝް – “އައްސަލާމު އަލައިކުމް….. އާދެ މިރޭގެ ޝޯވ އަށްވެސް ތިޔަ އިޙުސާންތެރި އިޤުމާތްތެރި ފިޤުޙަތްތެރި ބޭކަލުންނާއި ބޭކެނބިންނަށް މަރުޙަބާ… މިރޭގެ ޝޯވ އާއި ގެން ވެސް މި ބައްދަލު ކޮށްލީ އަޅުގަނޑު ތުއްތު މަނިކުބޭ އަދި އައިމިނަބީ…”

 

ރަނާ – “އޭ ބަލަ ތުއްތު މަނިކާ… ކޮން އިޤުމާތްތެރި ފިޤުޙަތްތެރި ބޭކެނބިންނެއްތަ؟ބޭކަނބަލުންނޭ މޮޔަޔާ… އިޤުމާތްތެރި އެ ކޯއްޗެއްތަ؟ ފިޤުޙަތްތެރި އެއް ނޫން.. ފިޤުހު.. އެއީ އިސްލާމް ފޮތުގައި އިންނަ ޓޮޕިކެއް ނޫންތަ؟ ޕިސް ޕިސް ޕިސް ތި ބޯހަމަ ޖައްސާލަން ޕިލެއް ނަގާބިލަ…”

 

ރިއާޝް – “އެއްކަލަ ބިލަ…. ނަގާބިލަ، ހޯދަބިލަ، ނިދާބިލަ، އައިސްބިލަ…. މި ކޮން ބިލަ ބިލަ އެއްތަ؟ އައިސް ބަލަ، ނިދާބަލަ، ހޯދަބަލަ، ނަގާބަލަ…. އަދިވެސް މަ އުތަ ބޯހަމަނުޖެހެނީ؟ ކޮޔާ ސިކުނޑި އޮތީ އެކޮޅުކޮޅުން… މަވާ ހަމަޖެހޭތީއެއްނު ތަފާތު ބަސް ބަސް މި ދުނިޔެއަށް އީޖާދު ކުރަނީ… މަންޖެގެ ކަމަކީ ދެކޮޅު ނުބަލާ މަގު ހުރަސް ކުރުން… ބަލަ މަ ބޭކެނބިންނޭ ބުނީ މިތާ ބޭކެނބިން ވެސް އުޅޭނެ ތީއޭ… ހަމަ ކޮންމެ ފަހަރަކު ބޭކަނބަލުންނޭ ކީމަ އަބަދު އޮންނަނީ އެއްގޮތަކަށޭ… މަވެސް ތަފާތު ކޮށްލަން އެހެން ބުނީއޭ އައިމިނާ… ”

 

ރަނާ -” ހައިރާންވެ އަންތަރީހެއް ނުވާނެތަ؟ ބަލަ ބިލަ ކިޔުން އެއީ މައްސަލައެއް ނޫނޭ… މަގޭ ސިކުނޑި އެކޮޅުކޮޅުން އޮތިއްޔާ މަވެސް އޮންނާނީ އެކޮޅުކޮޅުން… ނޫންތަ؟ މަ އަބަދުވެސް މަގު ހުރަސްކުރަނީ ދެކޮޅު ބަލާފަ… ކިހިނެއް އިނގެނީ މިތާ ބޭކެނބިން އުޅޭ ކަމެއް؟؟ ތި ދެލޮލުގަ ކެމެރާ އެއްވެސް އިނދޭތަ؟”

 

ރީޝާ – “އެހެމް އެހެމް… ޢިއްޒަތްތެރި، ވިސްނުންތެރި، ޙިކުމަތްތެރި ހަސަންތަކުރުގެ އަނބި ގޮއްޔަ އައިމިނަބީ ހުސެންފުޅާ….. ބިލަ އަކީ ދިވެހިބަހުގައި ބޭނުން ކުރެވޭ ލަފުޒެއް ނޫން އިނގޭތޯ؟ ދިވެހި ބަހުން މިފަދަ ޙާލަތް ތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭނީ ބަލަ… މިސާލަކަށް ދަށްކަބަލަ، ހޯދަބަލަ، އާދެބަލަ… ސާފް؟ އެނީ ޕްރޮބްލަމް؟”

 

ރިއާޝް – “استغفر الله، ﷲ أكبر، سبحان الله… މިއޮއް ވަޑައިގަތީ ޝާއިރުއްޝަބާބު ނަންބަރު ދޭއް ޚަދީޖާ ރީޝާ ބިންތި ދާވޫދު އިސްމާޢީލް… ތިޔަ ވިދާޅުވީ ބުލީޗަށްވުރެ ވެސް ސާފުކޮށް އިނގޭތޯ؟ އާދެ ޔެސް ޕްރޮބްލަމް!”

 

ރަނާ – “އަސްސްސް! އަދީބު ވަޑައިގަތީ ތޯ؟”

 

ރީޝާ – “އަދީބޭ؟؟؟ އަދީބު ހުރީ ޖަލުގަ އެއްނޫންތަ؟ الحمد لله، ماشاء الله، أنشأ ﷲ، ތުއްތޭ ވިޗް ޕްރޮބްލަމް؟”

 

ރިއާޝް – “މަންޖެގެ އުޅަނދު ކޮޅުގެ ޑުރައިވަރު ފެނިވަޑައިނުގަންނާތީ”

 

ރީޝާ – “لاحول ولا قوة الا بالله… އެމަނިކުފާނަށް ވީ ގޮތަކީ ދުލުން ދެންނެވޭ ވަރަށްވުރެ ދަންނަވަން ދަތި ވާހަކަފުޅެއް! މިވާހަކަ ދަންނަވަން ވެއްޖެއްޔާ މީންދަފެންނަ ރިހުލާ ކަތީބުގެ މަރު ގާތްވުން އެކަށީގެންވޭ… މިވާހަކަ ހަމަ ދަންނަވަންވީތޯ ތުތްތޭ؟؟..”

 

ރިއާޝް-“އާން އާން ބުނޭ ބުނޭ.. ތިގޮލާ އަށް ވީގޮތެއް އެބަޖެހެއެއްނު ބަލަން… މަށަށް ހީވަނީ ރިއްލު އެކަންޏެއް ނޫން ހެން… ޒާނު އާ ނައި ވެސް ކަންނޭންގެ! ”

 

ރަނާ -” އޭ އަހުއްޓި އަށް ކިހިނެއްވީ އަނެއްކާ.. ؟”

 

ރީޝާ – “އެއީ ވަރަށް ދެރަ ކަމެއް އިނގޭތޯ ؟”

 

ރިއާޝް -(ކެތްތެރިކަން ކުޑަވެފައި) “ހޫން ދެންތި ހާސަރު ދިގު ނުކޮށް ބުނެބަލަ”

 

ރީޝާ – ” އުޑުމަތި ސާފު ހިތްގައިމު ރީތި ދުވަހެކެވެ. ތެލުލި ބަނބުކެޔޮ ދަޅެއް މެދަށް ދަންދެން ކެއުމަށްފަހު އޭނާ ގެއިން ނުކުތީ ފޮޑިތެޅޭޙާލު އެކުވެރިޔާ ބަލައި ދިޔުމަށެވެ. މަޖީދީމަގުގެ ކަނާތްފަރާތުގައި ހުރި އޭނާގެ އެކުވެރިޔާގެ ގެ ކައިރީ ސައިކަލު މަޑު ކޮށްލި ތަނާ އޭނާ ސީލަވައިގަތެވެ. އޭނާގެ އެކުވެރިޔާ އައިސް ފުރަތަމަ ވެސް އޭނާގެ ކޮނޑުގައި އެތިފަހަރެއް އަޅާލީ އެވެ. އެކުއްޖާ ބަލައި އައުން ލަސްވީމަ އެވެ. އެއާއިއެކު ފޮޑި ފައްޗެއް އޭނާއަށް ޖެހުނެވެ. އޭރު އޭނާ އިނީ ސީ ލެވޭ ނުލެވޭ ހާލުގައެވެ. އޭނާގެ އެކުވެރިޔާ ބަހައްޓާފައި ބާރު ސްޕީޑުގައި ގެއަށް ނައްޓާލީ ސޯޓަށް ސީލެވިދާނެތީއެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުން ހޯއްދަވަން ބޭނުންފުޅުވެގެން ތިޔަ އުޅޭ އަހުޝަމުގެ ވާހަކަ މިހިސާބުން މި ނިމުނީއެވެ. އޭނާ ލީ ހަރު ޕުއްޕު ކަމެއް ނުވަތަ ދިޔާ ޕުއްޕު ކަމެއް އަޅުގަނޑަކަށް ދަންނަވާކަށް ނޭނގެއެވެ. އޭނާ ސީލައި ނިމުނު ހާ އަވަހަކަށް މިތަނަށް އަންނާނެއެވެ… ”

 

ރިހުލާ – (ހެމުން ހެމުން)” ހަހަހަހާ ރީޝޫ…. ހަހަ އަސްލުވެސް ރިއްލުއާ ޒާނު މިތިބަ ދެމެނީ ހަމަ… އައްދިއްޔޯއި… ހަހަހަ… ހުވާތަ؟ ދެން ރީޝް ކިހިނެއް ތި އައީ؟؟…  ޓެކުސީ އެއްގަތަ؟… ”

 

ރަނާ -” ހަހަހަހަހަހަހަހަހހަހަހަހަހާ….. ސަންތީ މަންޖޭ ހަމަ ސީ ކޮށްތަ؟؟… އަހޫ ބުރޯ ސީލާން ދާންޖެހިގެންތަ ނާދެވުނީ… ދޯ ރިއްލު… ރަނާ ވެސް ހީހީ ބިނދޭ އެބަ… ތެދެއް ކޮޔާ ޓެކްސީ އެއްގަތަ ތި އައީ؟”

 

ރިއާޝް – “ﷲ لاإله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير….. ހަހަހަ… އަހުއްޓި ސީ ލަވައިގަނެގެންނޭ ނައީ…. އެހެންވެ ދޯ މިއަދު ކަމަނާފާނު ލަސްވީ… ކާރެއްގަތަ ތިޔައީ ތެދެއް؟”

 

ރީޝާ -” ޕިސް ކޮންތާކު؟؟؟ މަގޭ އަތުގައި ބައިރުފިޔާ ގަނޑެއްހައި ހިސާބުވެސް އޮތްނަމަތާ ކާރެއްގަ އާދެވޭނީ…. މާފަންނުން ހެންވޭރަށް މިއައީ މި ދެފައިގެ ބާރުގަ ހިނގާފައި ކަލޭނޭ… ހުވާ މިބުނީ…. ރިއްލު އާ ޒާނު އާ އައިމިނަތުގެ ޒަމާނެއްނޫނެއްނު ދާންވީ… މަގޭ ދެފައިގެ ޒަމާނެއްނު ދާންވީ”

 

އަހުޝަމް – “މަށަށް ރަނގަޅު މަންޖެގެ ދެފަޔާ އެކީ މަންޖެ ވެސް ދާނަމަ… އާން މި ގޮލާ އައި ގޮތަށް އައިސް މަގޭ ކޮނޑުމަތީ ސައްޕެއް ވިއްޔަ އަޅާލީ… އޭރު މަ އިނީ ހިފަހައްޓައިގެން ވިއްޔާ… ދެން ލެނޑީމަ ކިހިނެއްތަ ވާނީ…”

 

ރީޝާ – “މިއޮއް އައީނު…. ކޮބާ އައްސަލާމު އަލައިކުމް… މި ހާއްސަ ކަވަރޭޖްގައި އަޅުގަނޑު މި ބައްދަލު ކޮށްލީ ދުނިޔޭގެ ރިކޯޑު ފޮތުން ޖާގަ ހޯދާފައިވާ ތަކުރުފާނު އިބުނު އައްސައްޔިދާ… އައްސަލާމު އަލައިކުމް ތަކުރުފާނު… މިއަދުގެ ވަގުތެއްގައި ތިޔަ ބޭފުޅާ އެންމެ ގިނައިރު ވަންދެން ފާހާނަ ނުކޮށް ހިފެހެއްޓި ބޭފުޅުންގެ ލިސްޓުގެ އެކަކަށް އަރައިފި… އަޅުގަނޑު ކޮށްލަން ބޭނުންވާ ބައެއް ސުވާލުތަށް އެބަހުރި އިނގޭތޯ… ފުރަތަމަ ސުވާލަކީ ތިޔަ ބޭފުޅާގެ ސީ ބުރީގަ ކިތަށް ސެންޓިމީޓަރު ހުރިތޯ؟ދެވަނަ ސުވާލަކީ ތިބޭފުޅާ ލީ ދިޔާ ޕުއްޕު ތޯ؟ ތިންވަނަ ސުވާލަކީ ތިޔަ ބޭފުޅާ ފާހާނަތޯ ކުރީ ގިފިލިތޯ ކުރީ… ހަތަރުވަނަ ސުވާލަކީ ކިތަށް ގަޑިއިރު ނެގިތޯ؟މަޑު ކޮއްލައްވައްޗޭ އަދި ސުވާލު ކޮޅެއް ވިސްނާލައިފަ ކޮށްލާނަން.. ”

 

އަހުޝަމް -” އެއްކަލަ ސުވާލު ގޯނި ގަނޑޭމީ… މި ސަންތިމަރިޔަނބުގެ ގޯނީގަ ހުންނަނީ ދަތެއް ނޫން… ހުސް ސުވާލު… މިތަނަށް މީހަކު އަންނައިރަށް ބޮޑު ސުވާލު ގޯންޏެއް އޮއްސާލާނެ… މަށަކަށް ނޭންގެ ކިތަށް ސެންޓިމީޓަރު ކަމެއް… މަންޖެ ފޫޓު ފީތާ ހިފައިގެން ގޮސް ބެލިނަމަ އެއްނު… މަ ލީ މަޑު ޕުއްޕު… މަ ކުރީ ފާހާނަ އެއްނޫން އަދި ގިފިއްޔެއް ވެސް ނޫން… މަ ކުރީ ގަޟޯ ޙާޖާ… ހައެއްކަ މިނެޓު ވާނެ… އޮހޯން ސުވާލު ގިނަ ކުރާނެ ކަމެއް

ނެތް ”

 

ރިއާޝް -” ހަހަހަހަ ވަރަށް ތަފްސީލީ ޖަވާބު ތަކަކާއި އެކު އަޅުގަނޑު މިރޭގެ ޝޯވ ނިންމާމިލަނީ މާދަމާ ރިއްލުގެ ޕާރޓީ އަށް ތިބޭފުޅުންނަށް ދައުވަތު އަރުވަމުން… ސަންތި އާ އައިމިނަބީ އެ ކަނޑާލީ ޕާރޓީއަށް ހެދުންފަހަން… އަޅުހަނޑާ އަހުއްޓި ވެސް މި ނައްޓާލީ ޕާރޓީ ތައްޔާރު ކުރަން… ބާއީ ޓާޓާ… ”

އަހުޝަމް -” ޓާޓާ ބާއި ބާއި… އޭ ހުރިހާ ކުދިން މި ރިއްލު އާ އާރިފުގެ ވެޑިންނަށް އަންނަށްޗޭ ޕިންކު ކުލައިން ޖަރީ ވެގެން.. “

18

13 Comments

 1. Nonnie

  April 2, 2021 at 7:52 pm

  First a fall I really wanna say sorry to you guys 🙏🙏🙏Cux this part is tooooo short… Actually I want to make it longer,but something important has happened in this week, that’s why I can’t concentrate on this… I submitted this short comedy land show because I really don’t want my dear readers to wait sooo long… But Insha Allah next part will be submitted very soon… ❣️and that part is really special for my sweat Ril and Aarif 😉😜
  Hope you guys will like this part too
  Take a very good care of your self evryone😘
  Much love from Nonnie❣️

  • 🌹Ril🌹

   April 3, 2021 at 7:56 am

   Hahahahhaha ma heehee demeny miohgen 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
   Hahahahahaah huvaaa haadha majaley🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
   Vrh fahkaaa ingey Hama ❤️❤️❤️
   Masha Allah❤️❤️❤️
   Ril aa aarif ge wedding ah mihaaru migen ❤️inthizaaru kurany hehhehe❤️❤️❤️❤️😂😂😂
   Btw mihaaru ehkala thanakah cmnt eh 🥺❤️❤️❤️nukurevey dhw vrh vaa ehn ve Ethan vxx close🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺 aruvany dhn keekuraany dhw❤️❤️❤️
   Btw dhn in part ah waiting ❤️❤️❤️
   Much loves nonni lwbiii ❤️❤️❤️
   Stay safe an tvgc dhoonee ❤️❤️❤️

  • 🌹Ril🌹

   April 3, 2021 at 7:58 am

   Aleyy issoke eyyy nonni ❤️❤️❤️
   Nonni ah veevarakun submit kureemaa ragalu vaane ❤️❤️❤️
   And thanks mivarah namavxx submit ❤️❤️❤️kohdinee maaa❤️❤️❤️❤️❤️
   Hahahaha Ril aa aarif ge wedding ma ❤️❤️❤️inthizaaru mi kurany hahahahah❤️❤️❤️
   Love moreee nonni ❤️❤️❤️
   Stay safe ❤️❤️❤️

 2. Reeen

  April 2, 2021 at 7:57 pm

  haha! hee hee bandah thadhuvejje 😂😄 vrh talented 😊💖 maashaa allah! varah kiyaa hithun kiyaalevunu vaahaka eh! dhevana baige inthizaaruga! issoke ey kuru viayakas! medhunukendi genesdhemehnnu dhw!
  much loves from me too…….. 💖💜💗
  tc 😊

 3. Nonnie

  April 2, 2021 at 8:08 pm

  Helloww Reeen… Shukuriyaaa dear😘hehe… Lahbba inthizaaru kohllahvvaa… Awwnnnnn thanks once again ❣️❣️SS
  SH

 4. 🌹Ril🌹

  April 3, 2021 at 7:55 am

  Hahahahhaha ma heehee demeny miohgen 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
  Hahahahahaah huvaaa haadha majaley🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
  Vrh fahkaaa ingey Hama ❤️❤️❤️
  Masha Allah❤️❤️❤️
  Ril aa aarif ge wedding ah mihaaru migen ❤️inthizaaru kurany hehhehe❤️❤️❤️❤️😂😂😂
  Btw mihaaru ehkala thanakah cmnt eh 🥺❤️❤️❤️nukurevey dhw vrh vaa ehn ve Ethan vxx close🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺 aruvany dhn keekuraany dhw❤️❤️❤️
  Btw dhn in part ah waiting ❤️❤️❤️
  Much loves nonni lwbiii ❤️❤️❤️
  Stay safe an tvgc dhoonee ❤️❤️❤️

 5. Nonnie

  April 3, 2021 at 9:08 am

  RILOOOOOOOOOOOOOO 😂😂😂😂Hmmm Ril ah nuvegen ulhey kanthah kohdheneenu mi… Dhn vx nala hedhilaigen ran kiyan ready vabala… Kihaa varakah thr kiyany 😜
  Awwwwwwnnnnnn tyssssmmmmmmm❣️❣️❣️❣️😘😘😘❣️😘❣️😘❣️😘❣️
  Hmm dhw 😣😣😣 ethaa vx ulhenii manje thi gengulhey kahala aarifekey 🤣🤣🤣🤣
  Eyna ah kiyanii aarifu kumaarekoa🤣🤣🤣🤣🤣
  Lahbba Insha Allah will take a Gud care… Ok? Any problem?

  Lymmmm ❣️ ❣️ ❣️ ❣️ ❣️ ❣️
  Myssmmm😘😘😘😘😘😘😘

 6. Nayaa

  April 3, 2021 at 5:55 pm

  masha allah… vvvvv reethi ingey darl… keep it up… hahahaha e ahushamu soru hamajehigen indhe see loya vx nudheythi ingey… lmaoooooo… btw waiting for the nxt prt… lysssssssssssmmm nonni lwbikolhuuuuuuuuu
  myssssssssssssssssssssssssmmm
  SH
  SS
  TVGC

  • Nayaa

   April 3, 2021 at 6:00 pm

   btw ril sis ge wedding ah waiting ingeyyy… ma baiveri kuraathi konmehen vx nonniiiiii…. ma vx mi dhanii hedhun fahan dhaan… eyyy ril sis ran kiyaanii bodu maavaharakah thwcheh.. mashaa nonni ah vx ehbai alhahche ingey.. adu ehin mi aarifu lhiyanu vrh mussandhi vhk ;).. hahaha lmaooooo

  • 🌹Ril🌹

   April 4, 2021 at 8:39 am

   Aaan Koyaa may vxx mageyge wedding ge inthizaarugaaa🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
   Aaan anaathi enmen vxxxx wedding Ah ingey hehehe🤣🤣🤣🤣🤣
   Aaan enme bodu maavaharakah ran kiyany Aaan gere Eh nu baeh alaane kan dhw🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 demeehun ge aithaa faa ranaa rihin furaananmehnu dhw 🤣🤣🤣🤣
   Aaan musady musadikamakah tha koyaaa🤣🤣🤣🤣

 7. Nonnie

  April 3, 2021 at 8:06 pm

  Eyyyy chahpudiii 🙋🙋🙋🖖🖖🖖👋👋👋👋Kihineh thr manjey… Aaarrnnn yageenehnu… Aunty party ga nethihhyya nuvaanehnnu party akah.. 😉😉😉kiikey bunanii… Nayaa dhaitha molhey dhw miihun ge hiy Balan vx… Hama Nonnie hithuga othy party therein Nayaa gennan…. Aaarrnnn e soru hama jehi Gen indhe seeliyaka nudheynan… Adhi bunefi ehnnu ha minetey💩💩💩💩💩💩ha gadeeru thwcheh dhw🤣🤣😂
  Heheh Ril sis ge wedding v majaa vaane kanneynge ngey😂 vvv thafaathu vaane.. And it will be looong ISA 😁
  Vedhaane dhww… Aarn aharun dhemiihun nah bai alhaa thi konme gotheh hadhaafa vx Ril koe fulhaa😁😁😁plssss😂😂
  Dhww ma vx Adu ehin aarifu lhiyanu nikan muhssanjey Ivaanu bey buni Adu 😂😂
  Klw adhi foari gadha vaanii mi ulhey Ahushamu wedding ga 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
  Love you tooooooooooo Nayaa lwbi kolhooooo❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️
  Myssssssssssmmmmmmmmmmmm 😘😘😘😘😘
  Lahbba you 2 SS SH TC
  Byeeee👋👋👋👋
  Ummmmwwwaaaahhhhhh 💋💋💋💋💋

  • 🌹Ril🌹

   April 4, 2021 at 8:40 am

   Nonni gere Eh nu baa alaanameyyy

 8. Nonnie

  April 4, 2021 at 8:49 am

  Aan ngey manje bai alhaane kan dhaithaa

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!