އެލީޝާއާއި ކައިރާ ފްރާންސް އިން ގެއެއް ގަނެ އައިޑީކާޓު ހައްދާ ވަޒީފާއަކަށް ދާން ފެއްޓިއެވެ.
**********
ކައިރާ އެހިޔާލު ތަކުގައި އޮއްވާ އާލިމް އައިސް ކޮޓަރިއައް ވެނެވެ.އަދި ކައިޜާ ކައިރީ އިށިންދެ ކީއްވީތޯ އެހިއެވެ.
މިއަދު އެލީ ގުޅި…ބުނީ އެލީމެން ވެސް މިއުޅެނީ ޔޫކޭއައް ދާށޭ…އެމީހުންނާ އެއްގެއެއްގައި އުޅެވޭނެ އެއްނު.ކައިރާ ބުނެލިއެވެ.އާލިމްވެސް ކައިރާގެ ވާހަކަ އާއި އެއްބައި ވުމުގެ ގޮތުން ބޯ ޖަހާލިއެވެ.
**********
2 ހަފްތާ ފަސް
އިންޝާ އަދި އޭނާގެ އާއިލާ ހުރިހާ އެންމެން ޔޫކޭ އައް އިތާ އަދި ގިނައިރެއް ނުވެއެވެ.އެމީހުން މަޑު ކޮށްގެން ތިބީ އެލީޝާމެން އަންނަން ދެންނެވެ.
**********
ޒަކްވާން އަވަސް ކޮށްބަލަ މިހާރު އެމީހުން އަންނާނެއޭ.އެލީޝާ ޒަކްވާން އައް ގޮވަމުން ދިޔައީ އަވަހަށް ކޮޓަރިން ނިކުތުމަށެވެ.
ލައްބަ މޯމް…ޖަސްޓް ވެއިޓް ފޯ އަ މިނެޓް.ޒަކްވާން ވެސް އެތެރެއިން ގޮވާލިއެވެ.އެހެން ބުނެފައި އެއްމިނެންޓު ނުވަނީސް ޒަކްވާން ކޮޓަރިން ނިކުތެވެ.ޒަކްވާން ނިކުތުމާއެކު އަލްޔާ ޒަކްވާން އައް މަލާމަތް ކުރަން ފެއްޓީ ޒަކްވާން މާލަހުން ތައްޔާރުވެގެން ނިކުތީމައެވެ.ނަމަވެސް ޒަކްވާން އަޅައިނުލާ ގޮސް ކާރަށް އެރިއެވެ.ޒަކްވާްން ގޮސް އޭނާގެ ކާރަށް އަރައި ނައްޓާލުމުން އެލީޝާ،އަފްލާމް އަދި އަލްޔާ އެރީ އަފްލާމްގެ ކާރަށެވެ.އެދެކާރުވެސް ނައްޓާލީއެއްފަހަޜާއެވެ.
**********
ޒަކްވާންމެން އެއާޕޯޓާއި ހަމައައް އައިއިރު ކައިރާމެން އެއާޕޯޓު ކައިރީ ތިއްބެވެ.ޒަކްވާން ކާރުން ފޭބި ގޮތަށް އެއާޕޯޓު ކައިރީ ހުރި ފިހާރައަށް ދަނީ ކަމަށް ބުނެ އެތަނުން ދިޔައެވެ.ޒަކްވާން ދިއުމުން އެލީޝާ އައިސް ކައިރާ ކައިރީ އިންޝާ ކޮބައިތޯ އެހިއެވެ.ކައިރާ ބުނީ އިންޝާވީ ކައިރީގައި ހުރި ފިހާރައައް ގޮސް ކަމަށެވެ.
**********
އިންޝާ މާސްމެލޯ ޕެކެޓަކާއި ކޯކް ދަޅެއް ބޮމުން ފިހާރައިން ނިކުންނަނިކޮށް ފިހާރަ ތެރެއައް ވަދެގެން އައި މީހެއްގައިގަ ޖެހިފައި އިންޝާ އަތުގައި އޮތް ދަޅު އެމީހާ ގަޔަށާއި އިންޝާގެ ގަޔަށް ވެރުނެވެ.އަދި އެމީހާގަޔަށް ވެސް އެއްބައި ވެރުނެވެ.އިންޝާ ކައިރިއައް އައި ރުޅިން އެމީހާއާއި ދިމާއައް އެއްޗިހި ކިޔާލަން އެމީހާއާއި ކުރިމައި ލިއެވެ.
**********
ޒަކްވާން އެއާޕޯޓު ކައިރީ ހުރި ފޯނަށް ބަލަން ހުރެގެން ފިހާރައައް ވަދެގެން އަންނަނިކޮށް ކޮންމެވެސް ކުއްޖެއްގައިގައި ޖެހި އެކުއްޖާ އަތުގައި އޮތް ދަޅު ދެމީހުންގެ ގަޔަށް ވެރުނެވެ.އަދި ޒަކްވާން އަތުގައި އޮތް ފޯނު ވެއްޓި ތަޅައިގެން ދިޔައެވެ.ޒަކްވާން ކައިރި އައި ރުޅީގައި އެކުއްޖާ އާއި ދިމާއައް އެއްޗިހި ކިޔާލަން ވެގެން ކުރިއައް ބަލާލިއެވެ.އޭރު ޒަކްވާންގެ ކުރިމަތީގައި ހުރި ކުއްޖާ ހުރީ ޒަކްވާން އާއި ދިމާއައް ރުޅިވެރި ގޮތަކަށް ބަލަހައްޓައިގެންނެވެ.
ޔޫ ކްރޭޒީ އިޑިއަޓް….އާ ޔޫ ބްލައިންޑް އޯ ވަޓް…ކަލޭ ހަމަތަ؟….ކޮންތާކަށް ބަލަން ހުރެގެން އައިސް މިތަނަށް ތިވަތީ؟އިންޝާ ޒަކްވާން އާއި ދިމާއައް ހަޅޭލަވައި ގަތެވެ.
ކަލޭތަ ހަޅޭލަވަން ޖެހެނީ….އެހެން ނޫނަސް ތިބުނީ އަހަރެން ބުނަން އުޅުނު އެއްޗޭ.ޒަކްވާން ވެސް ވަކި އިންޝާއަކަށް ދުލެއް ނުކުރިއެވެ.އިންޝާ ވެސް އަނެއްކާ ހަޅޭލަވަން އުޅެނިކޮށް ހުއްޓެވުނީ ފެނުނު މީހަކުންނެވެ.އިންޝާ ހުއްޓުމުން ޒަކްވާން އިންޝާ އާއި ދިމާއައް ބަލައިލިއެވެ.ޒަކްވާން އައް ވެސް ވީހަމަ އިންޝާއައް ވީވަރެވެ.ހުއްޓުން އެރި ގޮތަށް އަނގަ ހުޅުވުނެވެ.

6 ވަނަ ބަޔަށް އިންތިޒާރު ކޮށްލާ!

0

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!