އައްސަލާމްއަލައިކުން.ދެން ކޮންމެ ހަފްތާއަކުވެސް މަދުވެގެން އަބަދުވެސް ލޯބިވާނަންގެ 3 ބައި ގެނެސްދޭނަން.އަދި މިހާރު ލިޔާވަރަށް ވުރެ ވާހަކަ ދިގު ކޮއްލާނަން.އަޅުގަނޑު ލިޔާ އެއްވެސް ވާހަކަ އެއްގައި ކުށެއެއް ހުރެއްޖެ ނަމަ އެކަން ފާހަގަ ކޮއްލަދިނުން އެދެން.މިވާހަކަ ލިޔާއިރުވެސް ކަމުނުދާ ތަންކޮޅެއް އިންދެއްޖިއްޔާ ފާހަގަ ކޮއްލެއްވުން އެދެން.

0

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!