ޒަކްވާން އަކީ އަންހެން ކުދިންގެ ހިތްތައް ކަތިލާފަދަ ރީތިކަމެއް ލިބިފައިވާ ކުއްޖެކެވެ.ޒަކްވާން އަކީ އިސްކޮޅުން ދިގު އެހާމެ ދޮން ކުއްޖެކެވެ.ޒަކްވާންގެ ހުންނަނީ މަޑު ފެހި ކުލައިގެ އިސްތަށި ގަނޑެކެވެ.މަޑު ނޫކުލައިގެ ކަޅިއެކެވެ.އަދި ހިމަ ދިގު ބުމައެކެވެ.ޒަކްވާންގެ އާއިލާގައި ހުންނަނީ ޒަކްވާންގެ މަންމަ އެލީޝާ،ޒަކްވާންގެ ބައްޕަ އަލްފާމް އަދި ޒަކްވާންގެ 18 އަހަރުގެ ކޮއްކޮއެވެ.ޒަކްވާންގެ މަންމަ އަކީ ފްރާންސް ރައްޔިތެކެވެ.ނަމަވެސް ޒަކްވާންގެ ބައްޕަ އަކީ ޔޫކޭ ރައްޔިތެކެވެ.ޒަކްވާންގެ އާއިލާ އަކީ މުއްސަންދި އާއިލާއެކެވެ.އަދި އެހާމެ ދީލަތި އާއިލާ އެކެވެ.

**********

ސަޕްރާއިޒް.އިންޝާ ގެއައް ވަންގޮތަށް ސިޓިންގް ރޫމްގައި ތިބި އޭނާގެ މަންމަ އަދި ބައްޕަ ގައިގަ ބައްދާލިއެވެ.

އިން ނުވެސް ބުނެ އެއްނު ތިޔައީ…ދެން ނުދާނަން ދޯ މަންމަ މެން އެކަނި ކޮއްލާފަ އެއްތާކަށް ވެސް.ކައިރާ އިންޝާ އާއި ވާޙަކަ ދެއްކީ ފްރާންސް ބަހުންނެވެ.އިންޝާ އައް ފްރާންސް ބަސް ދަސްވިފަހުން އަބަދުވެސް ކައިރާ އިންޝާ އާއި ވަހަކަ ދައްކަނީ ފްރާންސް ބަހުންނެވެ.އިންޝާ ވެސް ކައިރާ އާއި ވާހަކަ ދައްކަނީ ފްރާންސް ބަހުންނެވެ.

ޔެސް މޯމް…ބަޓް އިން މިހުރީ މިގަޑިގަ ވަރަށް ޓަޔާޑް ވެފަ…ސޯ ރެސްޓެއް ކޮއްލަން ބޭނުންްވޭ…..އެން ކޮބަ އިންގެ ކޮޓަރި.އިންޝާ ފޮށި ހިފައިގެން މައްޗަށް ދަމުން ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.އިންޝާގެ ފަހަތުން މީކާއިލް ވެސް ދިޔައީ އިންޝާ އައް އޭނަގެ ކޮޓަރި ދައްކާށެވެ.

*********

އަފްލާމް އަހަރެން ބޭނުން ވާހަކަ އެއް ބުނަަން.ނިދަން އޮށޯވެފައި އެލީޝާ އަފްލާމް އައް ބުނެލިއެވެ.

އެލީ..އެހެންޔާ ވެސް އަހަރެން ކައިރީ ތިހެނެއް ވާހަކަ އެއް ނުދައްކަމެއްނު އަނެއްކާ ކިހިނެތްވީ…ބަލީތަ؟އަފްލާމް މާޔޫސްވެފައި ސުވާލު ކޮއްލިއެެވެ.

ނޫން…އެކަމު..އިންގެ އެއްނު ޒަކޫގެ ބާރުތަށް…..

4 ވަނަ ބަޔަށް އިންތިޒާާރު ކޮއްލައްވާ!

އަޅުގަނޑު ފުރަތަމަ ބައި ލިޔުނު އިރު ލިޔެވުނީ އާމިރާ.އެކަމު މިބައިގަ އެނަން ބަދަލު ކޮއްލާފަ އިންނާނީ!

0

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!