ހޭވެރިކަމެއް ނެތްކުޅުމުގައި ދިޔަކަންދެމުން ރަތްދަކައަވީ

ހޭވެރިނުވޭ އައިކަން އެތައް މެބެލެނިވެރިން ކުޅުނީމު އޭ

އަވަހަށް ހިނގާ ދިޔުމަށް ގެޔަށް ރާޔާ ބުނީ ހިނިތުންވެފާ

އިވުމުން އެއަޑު ލަސްކޮށްނުލައި ދިޔުމަށް ގެޔަށް ދުވެ ގެންފިއޭ

އެކުގައި ދެމީހުން ގޮސްގެޔަށް ވަން އިރު ހުރީ މަންމާ އިނގޭ

ފިކުރެއްގެ ތެރެއަށް ގެއްލިފައި ހަރަކާތް ބަހާ ހުސްވެފަ މެއޭ

ރާޔާ ނުހާ ފެނުމާ އެކީ ބުންޏޭ އަވަސް ދޭފެންވަރަން

ކިޔަންވުމަށް ހުރެގެން އަނާ ބޯވެސް ޖަހައިލައިފީމުއޭ

މަންމަގެ މިބަސް އެހުމުން އަނާ ތައްޔާރުވީ ސަކާރާތް ނުގަނެ

ދެން ލަސްނުކޮށް ކެއުމަށްޓަކައި ރާޔާ ނުހާ ދިޔައީމުއޭ

ކައި ނިންމުމަށް ފަހު ދެންދިޔައި ފިނިކޮށްލުމަަށް މިއޮނދޯލިއަށް

ހައިބަތު މިބިޔަ ބަނބު ކެޔޮ ގަހުގެ ފިނިފިނި ހިޔާ ވި ފެތުރިފައޭ

ގިނަަގުނަވިހާ ކާޅުގެ އަޑޭ މާހައުލުގައި ގުގުމީ އިނގޭ

ގިނައިރުތަކެއް ދެންވެސް ނުވޭ ދުވަމުން އެއައި ދޮންދައްތައޭ

ގިނަގުނަ ވިހާ ވާހަކަ ތަކާ އަދަދެއް ނުވާ ސަކަރާތް ޖަހަން

ގިނައިރުތަކެއްވަންދެން ތިބިން އެތަކެއް މަޖާ މި ކުރުމުގަ އޭ

ދެން މުޅި ފަޒާ ގުގުމަން ފެށީ ބަންގީގެ ހުރުމަތް ތެރިއަޑުން

މެން އަހަރު ދިޔައީ ލަސްނުކޮށް ކުރުމަށް އަސުރު މި ނަމާދު އޭ

ގޮސް ގިފިލި އަށް ވަދެ ވުޟޫ ކޮށް ދުއްވައިގަތީ ދިޔުމަށްޓަކައި

ފަސްނުކޮށްދެން ކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތުގަ އިނގޭ މި ނަމާދުއޭ

 

**********

ނޯޓް

މިހާ ލަހުން ވާހަކަ އަޕް ކުރެވުނު ކަމަށްޓަކައި އެންމެހާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން ނިހާޔަތަށް މާފަށް އެދެމެވެ

 

8

3 Comments

 1. YEOJA

  March 10, 2021 at 2:05 pm

  Aley it’s okk ♥️♥️
  Btw vrh furihama mi part vxx♥️♥️
  Masha Allah ♥️♥️
  Waiting for the next part ♥️♥️

 2. Shaleen

  March 11, 2021 at 1:31 pm

  Mi part v v reethi ingey
  Sifakolladheefa hurigoy haasssakohvess🏅

 3. redlailacrose

  March 11, 2021 at 3:16 pm

  Thanks for commenting 🌹🌹 stay safe 🌹🌹

Comments are closed.