މާޒީގެ އެކި އެހަނދާން ތަކޭ އޭނާގެ ސިކުނޑި ވަށާލަނީ
ޔާޒޫމުކޮށް އެޚިޔާލުތަށް ހިތްވެސްއެކީ މިވަށާލިއޭ
ލޯބިންމަގޭ ހިތްވެސްފުރުނު އެދުވަސްތަކޭ މިހަނދާންވަނީ
ލޯބިންއުޅުނު ދޮންދައްތައާ މަންމާ އި ބައްޕަ އެކީ ވިއޭ
ފެށެނީ ދުވަސް މަންމަގެ އަޑުން ތެދުވޭ ފަތިސް މިނަމާދުއަށް
މެށެނީ ކަރުން މަންމަގެ މިހަން ރާޔާ ނުހާ މެ ނުތެދުވިއޭ
އެތަކެއް ހަޅޭއްލެވުމަށްފަހުން މަންމާ ނިކަން ވަން ބަދިގެއަށް
ގަދަހިތްވަރުން އޮންނަންނުކެރި ލޯވެސް އަނާ ހުޅުވައިލައޭ
ރާޔާގެ ގައިގައި ވެސްޖެހީ ބާލިހަކުން މަޑުމަޑުމިތާ
ރާޔާ ނިކަން ކަންނެތްކަމުން އެސްފިޔަތަކެއް ތަޅުވާލިއޭ
އަހަރެން އަވަސް ވެގަތީ ކުރިން ދިޔުމަށް ނިކަން ތައްޔާރުވާން
އަހަރެން އެނދުން ނުމެތެދުވަނީސް ރާޔާނިކަން ދުވެގޮސްފިއޭ
ތުންކޮޅުނިކަން ދިގުވެއްޖެޔޭ ލޯވެސް މި ތެމި ފޯވެއްޖެޔޭ
ރުންކުރު ކަމެއް މޫނަށްވެރިވެ އެއްވަނަ ނުލިބި ދެރަވެއްޖެއޭ
ދެންކުސްތަޅާ ލައިފައި ދިޔައިމޭ ދެވަނަލިބުނަސް ދެރަނުވާން
ދޮންދައްތައަށް ވުރެމާކުރިން ސައިބޯން މަށަށް ދެވިދާނެއޭ
އަހަރެންއަވަސް ކޮށްފެންވަރާ ދަތްހުދުކުރީ ދެން ލަސްނުވާން
އަހަރެން ކޮޓަރިއަށް ވަދެ އަވަސް މެ ފުނާއަޅާ ދެން ލައިފިއޭ
ދޮންދައްތަ އޭރު މެ ބޯއޮމާން ކޮށްކޮށް ހުރީ ފަރިބެލުމުގާ
މަންމާއިބައްޕަ އެކަނިތިބީ ރާޔާ ނުހާ އާދޭތޮ އޭ
************************
ނޯޓް
އަޅުގަނޑު މިއަދު މި ޕާރޓް މިލިޔެވުނީ އެސްފިޔަ އަށް ވާހަކަ ލިޔާ އޯރތަރ އެއް ކަމަށްވާ ޝަލީން ގެ ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ބަސްތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ.އަޅުގަނޑު މިއަދު މި ވާހަކަޅެން ލިޔަން ހިތުގައި ނެތް ނަމަވެސް ޝަލީންގެ ހިތްވަރުދިނުމުގެ ކޮމެންޓް ތަކުގެ ސަބަބުން ލިޔާ ހިތްޖެހި މި ވާހަކަ ލިޔެވުނީއެވެ.އަޅުގަނޑަށް ޝަލީން ތިވެދެއްވާ އެހީ ތެރިކަމަށް އަދި އަޅުގަނޑުގެ ޅެންތަކަށް ތި ކުރައްވާ ހިތްހެޔޮ ކޮމެންޓް ތަކަށް ހިތުގެ ފުންމިނުން ޝުކުރު އަދާކުރަމެވެ. ޝަލީންގެ ސަރޕޯރޓިވް ކޮމެންޓްތަށް ކިޔާލުމަށްފަހު އަޅުގަނޑަށް ލިބޭ އުފާތަށް ދުލަކުން ގަލަމަކުން ބަޔާން ނުކުރެވޭނެއެވެ.
މި ޅެން ކިޔާ އެންނެހާ ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން އަޅުގަނޑު އެދޭ އެދުމަކީ ޝަލީންގޮތަށް ހިތްހެޔޮ ކަމާއެކު އަޅުގަނޑުގެ ޅެމަށް ކޮމެންޓު ކޮށްދިނުމެވެ. އަޅުގަނޑަށް ކިޔުންތެރިންގެ ސަރޕޯރޓް ލިބޭ މިންވަރު އިތުރު ވާނަމަ އިރާދަ ކުރެއްވިއްޔާ މިޔަށްވުރެ އަވަހަށް ވެސް މިޅެން ޕޯސްޓް ކުރެވޭނެއެވެ.
މިޅެމަށް ކޮމެންޓް ކުރައްވަން އުނދަނގޫ ފަރާތްތައް މިޅެމަށް ލައިކެއް ދެއްވާށެވެ.
އަދި ޝަލީން މިސައިޓަށް ލިޔަމުންދާ އިމްތިހާން މި ވާހަކަ އަށް ތިއެންމެހާ ކިޔުންތެރިން ކޮމެންޓް ކުރައްވާ ލައިކް ދިނުމަކީ އަޅުގަނޑުގެ ވަރަށްބޮޑު އެދުމެކެވެ.

21

8 Comments

 1. Rain lover

  February 20, 2021 at 1:13 pm

  Varah Reethi masha allah. Nimuneetha? Anehbai ah inthixaaru kuran. ❤❤

 2. dhiraa wish

  February 20, 2021 at 5:49 pm

  I may not be able to comment in each ep but still i will be looking forward for you’re writing cx i like it very much… you’re songs are really gorgeous ❤❤❤❤ keep it up! don’t look back and fall apart.

 3. Maroon

  February 20, 2021 at 9:28 pm

  Hii redlailacrose.. varah interesting lhemeh..😍😍
  but kudakoh improvements beynun vey eba. Well-done for Ur work. Mi adhi redlailacrose ge furathama lhen mi kiyaalee. Will read more Insha Allah ❤️😊😊btw.., Hama ekani lhentha liyanee? Vaahaka nuliyantha??

 4. Shaleen

  February 21, 2021 at 1:26 pm

  Hi dearest 🌹
  Furathamaves bunelaanee v ufaavejjey Hama shaleen ge hihvaraaeku kuriyah dhaan determine kureema.
  Thee varah hihvarugadha kujjei ingey. Ma sha Allah
  V v v happy Hama 🤗
  Shaleen bunelaanee shaleenge redlailacrose ah:- shaleen edhenee shaleen ah vureves successful dhuvasthakei dhekkevun…
  Hama gaimuves shaleen V ufaavaane Hama thigothuga kuriyah dhaathan fennanyaa rested rose and other authors too
  Note ga ves shaleenge vaahaka buneladheefa ineema Hama v ufaavejje … I don’t knw how to thankewwww…
  Bt v barudhan huri shukurei dhannavaalan 😁

  Thank you so much 🥰🥰🥰 again

 5. Shaleen

  February 21, 2021 at 1:32 pm

  And dhen vaahaka dho
  Mi vaahaka mi part kiyaaleema Hama v hevijje 🤣🤣🤣
  Vana hoadhan shaleenves kudairu ulhunee ehn
  Ekam ginafaharah shaleen ahves libeny fanufulun

  Ekam aslu vaahakaige ottaru mibaiga v kamudhey ingey.
  Shaleen ah heevanee bodah dhen redlailacrose visnanvee lhen hadhaairu vazan thah Hama Kollan
  Eves v faseyhakamei
  Try kollahche adhi.
  Ekamves ottarubai kiyaaleema Hama v majaa vejje.
  Molhu kujjei thee
  Ma sha Allah
  Keep going

 6. Shaleen

  February 21, 2021 at 1:48 pm

  Redlailacrose thiliyaakahala vaahaka lhemei liyeveytho shaleenves masakkai kuramun midhanee.
  Ummeedh kuran shaleen ah vaguthuvee varakunves nimmaaleveynekamah.
  Dhen Hama bunelaanee redlailacrose ge eheetherikamaa ebbaarulun shaleenves Hama v beynunvey.
  Shaleen ge emme bodu edhumakee shaleen ah vaahaka liyumuga hedhey mistakes nooni rangalhu kollanvee kankan faahaga kolla dhinun.
  Aslu ei shaleen ahves kuriyah dheven Inna emme saafu magakee.
  So shaleen ge mistakes found koffa let me know.
  I will try very best dhen Hama… In sha Allah

 7. fregle

  February 21, 2021 at 3:05 pm

  Mi vaahakaige 3 vana part ves varah salhi .. 👍🌹🌹🌹.. hope the next part will also be beautiful .. go on redlailcrose ..❤❤

 8. Wonder

  February 22, 2021 at 12:11 pm

  This is really good dear. And veru unique. Masha Allah! V talented vegen migothah lhemakun vaahaka eh kuriyah gendheveyny.. don’t give up and keep writing . The more u write the more u’ll be better. I wish to see the whole story to the end.. unmeedhu kuran vaahaka nimendhen fennaane kamah.. keep it up.. wish u a bright future in this😊❤️❤️

Comments are closed.