ރާގު ކިޔާ ދެވުނީމާ ހާލް

އެކީ އުޅުނީމޭ ޔާރް
ވީމޭ ކުރިން އެކުގާ
ވާލޯބިން މަވީމެ އޭރު ކުޅެލަން
ހެނދުމާ މެންދުރު ދޯ
ދެން ހެނދުނާ މެންދުރުދޯ
ފެނުމުން ހާލުއަހާ އެކުވެރިކޮށް ވީމެ އަޚާ
ބޭނުންވީ ދޭން ތި ލޯބި އަޅާލުން ތާ
ހީލާފަސަލާން ކޮށް ހީލާފަ ސަލާންކޮށް

ހިއްސާކުރިން ކާނާމިތާ ކާނާމިތާ އެކީ ހެދުމާ
ލޯބިންމިތާވެސް ދުވުނީ ކުޅެމުން މަޖާ ކޮށް އުފަލާ

ަކުރިހާކަމާ ހިތްވަރޭދީ މިއެހީވީ
ހިތްވަރޭދީ ސާބަސް ދޭހިތުން ދިނިން

އެހެނަސް ތިމީހުން މާޒީ ވީ ބާބެކޭ ފިލަމުން ދަނީ
އެހެނަސް ތިމީހުން މާޒީ ވީ ބާބެކޭ ފިލަމުން ދަނީ
ނުރުހުންވެގެން ފަޑު ލޯތްބޭ ވީމާއޭމިއަދުބަލާ
ތިޔަމާޒިވި ވިސްނުމެއްވެސް
ތިޔަމާޒިވި ވިސްނުމެއްވެސް
ފިލި ހިތް ވިސްނާމާދަމާއެ

އެކީ އުޅުނީމޭ ޔާރް
ވީމޭ ކުރިން އެކުގާ
ވާލޯބިން މަވީމެ އޭރު ކުޅެލަން
ހެނދުމާ މެންދުރު ދޯ
ދެން ހެނދުނާ މެންދުރުދޯ
ފެނުމުން ހާލުއަހާ އެކުވެރިކޮށް ވީމެ އަޚާ
ބޭނުންވީ ދޭން ތި ލޯބި އަޅާލުން ތާ
ހީލާފަސަލާން ކޮށް ހީލާފަ ސަލާންކޮށް

16

5 Comments

 1. redlailacrose

  February 8, 2021 at 4:49 pm

  Heres a new song 🌹🌹🌹🌹 hope you like it 🌹🌹🌹🌹

 2. redlailacrose

  February 8, 2021 at 4:50 pm

  U can comment here the topics u want a song or a lhen.ill surely make for thise topics

 3. Ner wer shaa

  February 8, 2021 at 6:27 pm

  “Loabivaa ekuveriya” mi topic ai behey lhemeh hadhai dhevidhaanehtha

  • redlailacrose

   February 8, 2021 at 8:41 pm

   Yess

  • redlailacrose

   February 8, 2021 at 9:40 pm

   Ive submitted the poem

Comments are closed.