‘އެނދުން ތެދުވެވުނު އިރު ޝިޒުނީ ވަނީ ދަލުން ފެންވެރިފައެވެ. މާނޭވާ ލެވެމުން ދިޔައިރު އޭނައަށް ދެންމެ ފެނުނު ހުވަފެނާއި ދޭތެރޭ ވިސްނާލެވުނެވެ. އެއީ ކިހިނެތްވީ ހުވަފެނެއް ހެއްޔެވެ؟’

މިއީ ވަރަށް ތަފާތު ވާހަކަ އެކެވެ. އޭލިޔަން ސިލްސިލާގެ އެންމެ ފުރަތަަ ވާހަކަ ގޮތަށް، މިވާހަކަ އެހާ ކުރެއް ނުވާނެއެވެ.

“ޝިޒް އަންނާނެ މާދަން ހެނދުނު… ފްލައިޓް އަވަސް ކޮށްލީމަ މިއަދު ހެނދުނަށް މިރަށު ފަސްގަނޑަށް ގާތް ކުރާނެ! ..” މައިނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައީ އެކުވެރި މަންޝާ އާއިއެވެ.

އެއި އެކުވެރިންނެވެ. ގުޅިލާމެހިފައިވާ މަލެއްގެ ތިން ފިޔައެވެ.

“އައުޗް! އާހް ..” މަންޝާ ތަދުވެގެން ފާރުގައި ބޯޖައްސާލިއެވެ.

“ދެންވެސް ހިނގާ! އިނާ އަށް އެނގެއެއްނު އިނާގެ ކުށެއް ނޫން ކަން! ..”

ހިޔާލުތަކުން ޝިޒުނީއަށް ބޭރުވެވުނީ ބޯކޮށް ވެހެމުން ދިޔަ ވާރޭ، އިހުނަށްވުރެން ބޯކޮށްލުމުންނެވެ. ދޭތެރެ ދޭރެއިން ވިދާ ގުގުރާލާތީ ސިހިގެން ދާވަގުތުތައް ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

( މިބައިތަކުގެ ފުރިހަމަ ތަފްސީލް އެނގުމަށްޓަކައި މިވާހަކަިއގެ ފުރަތަމަ ބަޔަށް އިންތިޒާރު ކަޮށްލައްވާ!)

 

 

0

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!