އަހަރުމެންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ދަތުރުގައި ކަމެއްނެތި އެއްވެސް މީހަކު ނާންނާނެ،
އެއްވެސް މީހަކު ހަމައެހެން ބަައްދަލް ނުވާނޭ،
ބައެއް މީހުން ވަރަށް ގާތްކޮށް އުޅޭނޭ،
ބައެއް މީހުން ވަރަށް ދުރުކޮށް އުޅޭނޭ،
އެހެނަސް ބައެއް ކުޑަ ކުޑަ ގުޅުން އެގޮތަށް ބަދަހިވެގެން ދަތުރުގާދޭ،
އެކަމަކު އެ ތަފާތު ތަފާތު ވާހަކަތައް ކޮންމެވެސް ހިސާބަކުން ގުޅިދޭ،
ދެން އެ ވާހަކަތައް އޭގައި ދާގޮތަކަށް ދާން،
އެއަށް ވަގުތު ދޭން ވަރަށް މުހިންމު ވާނޭ،
އަހަރެން އެ މީހުންނަށް އަބަދުވެސް ގިނައިން ވަގުތު ދީހެދީމޭ،
އެމީހަކު އަހަރެންނަށް ފަހަރަކު ވަގުތު ދެވިފައި ހުރެދާނޭ،
ދެން އެކަހަލަ ވަރަށް ގިނަ ގުޅުން އަހަރެން ގެއްލުވާލީމޭ،
އެމީހަކަށް ބޭނުންވެފާ ވެސް ވަގުތައް ވަގުތު ދެވިފަ އެއް ނެތޭ…
އަބަދުވެސް އެމީހުންނަށް ތިމާ މީހާއަށް ވުރެން ބޮޑަށް އަހަމިއްޔަތުކަން ދެމެއްނޫންހޭ،
ގިނަ ފަހަރު ތިމާއަށް ހީވަނީއޭ އޭ ރަގަނޅު ގޮތޭ،
އެހެނަސް ކުރިމަތީގައިވާ އިންސާން އެއަށް ވަރުބަލިވެފާ ހުންނާނޭ،
ސަބަބަކީ އޭނަ އެ އަހައްމިއްޔަތުކަން މި ކަލާ އޭނަ އަށް ދެމުން އަންނަ، ހީވަނީ އެހެން މީހަކަށް ދޭހެންނޭ،
އޭނަގެ އާދަ އެހެން މީހެއްގެ ވުގުތޭ،
އެކަކަށް ވެސް މިހާ ވޭލިޔު ދޭނެ ކަމެއް ނެތޭ،
އޭނަ ހަދާން ނެތިދޭ ކަލާގެ އޭނަ އައްޓަކާވާ ވެލިއުއޭ،
ދެން މި ޗެޓު ދެން ސޯޝަލް މީޑިޔާގެ ޒަމާނުގާ،
އެއްވެސް މީހެއް އާދަ ނުކުރާށެ، އާދަ ފިލުވުމަށް ވަރަށް އުދަގޫ ކަމަކަށް ވާތީއޭ،
ކޮންމެ މީހަކަށްވެސް މިހާ ވަރަށް އަހަންމިޔަތުކަން ދޭށޭ، އޭނައަށް ވާވަރަށް،
މިތާގަ އަމިއްލަ އެދުންވެރިކަމޭ އޮންނަނީ ޔާރާ!
އެދުމެއް ނެތި ވީ އަހަންނޭ ހުދު ތިމާ އަށް ވެސް ވަގުތުދީ ނަހަދަމޭ،
ދެން މި ދަތުރުގައި މީހަކު ދޫކޮށް ދިޔަސް، ދެން އަޅާލާނުލާށޭ،
މީހަކު ދާން ބޭނުންވަންޏާ، ދެން ދާން ދޫކޮށްލާށޭ،
އެމީހަކު މަޑު ކުރަން ބޭނުން ވަންޏާ، އެ މީހަކު މަޑުކުރުވާކަށް ނުޖެހޭނޭ،
އެހެނަސް އެމީހަކު ދާން ބޭނުން ވަންޏާ، އެމީހަކު ކިތައްމެ ބޭނުން ވިޔަސް މަޑު ނުކުރުވޭނޭ..
ހަމަ ވަގުތުގެ ކުޅުންތަކޭ މީ، މިއާ ރަގަނޅު ހިސާބަކުން ކުޅޭށޭ،
އާޙިރުގައި ތިމާ އެކުގައި ތިމާ އޭ ހުންނާނީ،
އެހެން ކަމުން އެއްމެނަށް ވުރެން ބޮޑަށް ތިމާ އަށް ވަގުތު ދޭށޭ..

0

Leave a Reply

ކޮމެންޓެއް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެސްފިޔައަށް ލޮގިން ކުރައްވާ!