އިހުމާލު

- by - 70- September 26, 2020

އަހަންނަކީ މިހާތަނަށްވެސް އެންމެންގެ ލޯބި ލިބިގެން ބޮޑުވަމުން އައި ކުއްޖަކީމެވެ.އެންމެ މީހެއްގެ ލޯބި ފިޔަވައެވެ. އެ މީހެއްގެ ލޯތްބަށްޓަކައި މުޅި އުމުރު އިންތިޒާރު ކުރަމުން އައި ހަމަ އެކަނި ލޯތްބެވެ.އަހަރެންގެ މަންމަގެ ލޯތްބެވެ. 15 އަހަރު ވީ އިރު، ދުވަހަކުވެސް އެ ލޯބި އިހްސާސް ކޮށްލުމުގެ ނަސީބެއް ނުލިބެއެވެ.

އެންމެ ދުރު ހަނދާނަކަށްވެސް ހުންނަނީ މަންމަގެ ރުޅިވެރި ނަޒަރާއި އަވަގުރާނަ ގޮވުންތަކެވެ.ހިތް ރޮއްވާލާ ފަދަ ބަސްތަކެވެ.ލޯބިން ދަރިފުޅާއޭ ކިޔާފައި ގޮވާލި ދުވަހެއް ކީއްކުރަން ހެއްޔެވެ؟ރުހުމުގެ ލޮލަކުން އަހަންނާއި ދިމާލަށް ބަލައިލި ދުވަހެއްވެސް ހަނދާނުގައި ނުހުރެއެވެ. ގޭތެރޭގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއްވެސް ޝަކުވާ ކުރުމެއްނެތި ކޮށްދެނީ މަންމަގެ ލޯބި ލިބޭނެ ކަމުގެ ފޮނި އުންމީދުގައެވެ.

ބައްޕަ އަކީ،ރިސޯޓެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއްކަމުން، އަހަރުމެން ދެ މައިންނާއި އެކު ހޭދަކުރެވެނީ ވަރަށް މަދު ވަގުތުކޮޅެކެވެ.އެހެނެއްކަމަކު ބައްޕަ އަހަންނަށް ވަރަށް ރަނގަޅެވެ. އަހަންނަށް އަޑުލުމަކީ ބައްޕައާއި ބީރައްޓެހި އަމަލެކެވެ.ބައްޕަގެ ފަރާތުން ލިބޭ އަޅާލުން މަންމަގެ ފަރާތުންވެސް ލިބޭނަމައޭ އަހަރެންގެ ހިތަށް އަރައެވެ.

އާދައިގެ ގޮތަކަށް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވަ އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކޮށްލީ މެއާއި ބުރަކަށްޓަށް އަރަން ފެށި ތަދެކެވެ. ގިނަ އިރަށް އެ ރިހުން ދެމިގެން ދާއިރު ކެތްކުރުން ވަނީ ދަތި ކަމަކަށެވެ. ނަމަވެސް މަންމަ ގާތު އެ ވާހަކަ ބުނަން އަހަރެން ފަސްޖެހުނެވެ.އެހެނަސް އަހަރެންގެ ކިޔެވުމަށް މިކަމުން ބުރޫ އަރަން ފެށިއެވެ.އެހެންކަމުން ނެތް ހިތްވަރު ނެރެގެން މަންމަ އާއި މިކަން ހިއްސަ ކޮށްލަން އަހަރެން ނިންމީމެވެ.

ކަންތައް ވެގެން ދިޔައީ ލަފާ ކުރެވުނު ގޮތާއި ޚިލާފަށެވެ.މަންމަ އަހަރެން ގޮވައިގެން ހޮސްޕިޓަލަށް ދިއުމަށް އެއްބަސްވިއެވެ. އަހަންނަށް ކުރިމަތިވަމުން ދިޔަ ތަދުތައް ފޮރުވުމެއް ނެތި ޑޮކްޓަރަށް ކިޔައިދިނުމުން ޓެސްޓްތަކެއް ހެދުވިއެވެ. އަދި އިތުރު ތަފްސީލެއް ދެވޭނީ ރިޕޯޓްތައް ލިބުމުން ކަމުގައި ބުންޏެވެ.

ޓެސްޓް ރިޕޯޓްތައް ނަގަން މަންމަ ދިޔައީ އެކަންޏެވެ. މަންމަ ބުނީ ރިޕޯޓްތަކުން މައްސަލައެއް ނުފެނުން ކަމަށާއި، ދުވަސްކޮޅެއްތެރޭގައި ރަނގަޅުވާނެ ކަމުގައެވެ.ނަމަވެސް ގިނަ ދުވަސް ވަމުން ދިޔަ ވަރަކަށް ބަލި ބޮޑުވާކަން އަހަންނަށް ފާހަގަކުރެވުނެވެ .

ސަބަބެއް ނެތި ވަރުބަލި ވުމާއި އަބަދު ބޮލުގައި ރިހުން ވަނީ އާދަ އަކަށް ވެފައެވެ.ރިޕޯރޓް ތަކުން މައްސަލައެއް ނުފެނުނީތީ އަލުން ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުން ވާނީ ބޭކާރު ކަމަކަށް ކަމުގައި ބުނެ ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް މަންމަ އެކަން ހިންދާލަނީއެވެ.

ގޭގައި އަހަރެން އެކަނި ވެފައި ހުރި ވަގުތެކެވެ. ކުރާނެ މަސައްކަތެއް ނެތުމުން އަހަރެން ފޫހިވާން ފެށިއެވެ. އެހެންކަމުން މަންމަގެ ފޮތް ކަބަޑުން ވާހަކައެއް ހޯދަން ފެށީމެވެ.ފަހަރަކު ފޮތަކަށް ބަލަމުން ދަނިކޮށް އަހަރެންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ނޫކުލައިގެ ފައިލެކެވެ. އެ ފައިލްގައި އޮތް އެއްޗެއް ބަލައިލުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އުފެދުނީ ކީއްވެ ކަމެއް ޚުދު އަހަންނަށްވެސް ނޭނގެއެވެ.

ފައިލް ހުޅުވާލި އިރު އޭގައި ހުރީ އަހަރެންގެ ރިޕޯރޓްތަކެވެ. އޭގައިވާ ނަތީޖާފެނުމުން އަހަރެންގެ ފައިދަށުން ހީވީ ބިންގަނޑު ދެމިގަތްހެނެވެ.ރިޕޯރޓްތައް އަހަރެންގެ އަތުން ދޫވެގެން ވެއްޓުނީ ކުރިމަތީގައި ހުރި މަންމަ ފެނިފައެވެ.

މަންމަގެ މޫނުމަތިން ސާފުކޮށް ހިތްހަމަ ނުޖެހުން ފެންނަން ހުއްޓެވެ.ފައިލް ކަބަޑަށްލާ، ތަޅުލުމަށް ފަހު ހަލުވި ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ކޮޓަރި ދޮރު ތަޅުލިއެވެ. ޖެހިލުންވެފައި ހުރެ، އަހަންނަށް މިކަން ސިއްރު ކުރި ސަބަބު މަންމަ ގާތު އެހީމެވެ.

“ތިއީ ކަލޭ ބައްޕަ އަހަންނަށް ދިން ލަނޑެއް. އަހަރެން ބޭނުންވެގެން ހޯދި ދަރިއެއް ނޫން ތިއީ.އަހަރެންގެ މިނިވަންކަން ނަގާލާ، އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން ހަލާކު ކޮށްލި މީހަކީ ތީ. ކުރިންވެސް އަހަރެން ހުރީ ތި ކުއްޖާގެ އުނދަގުލުން ސަލާމަތް ވާނެ ގޮތެއް ނޭނގިފަ. ކުއްލިއަކަށް ނަސީބު އަތުގަ ހިފީމަ އަހަރެން ޖެހޭނެތާ ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ހިފަން. ކެންސަރު ޖެހިފަ ހުރީމަ އެންމެނަށް ސިއްރު ކޮށްފަ ކަލޭ މަރާލަން އަހަރެން ބޭނުންވީ.”

މަންމަގެ ދުލުން ބޭރުކުރަމުން ދިޔަ ކޮންމެ ލަފްޒެއް ކަންފަތު ހިނދުރީގައި ހަރުލީ ދުވަހަކުވެސް ނުފޮހެވޭނެ ފަދައިންނެވެ. އެތައް އިރެއް ވަންދެން ހިފަހައްޓައިގެން ހުރި ކަރުނަތައް، އަހަރެންގެ އިޒުނައާއި ނުލާ އޭގެ މަގާމު ދޫކޮށްފައި ދިއުމަށް ނެގީ ސިކުންތު ކޮޅެކެވެ. އަހަރެން އެންމެ ލޯބިވާ ފަރާތް އެދެމުން އެ ދަނީ އަހަރެންގެ ފަހު ނޭވާއަށެވެ.

އަހަރެން މި ދުނިޔެއަށް ނޭވާ ނުލަނީސް މަންމަގެ ހިތުގައި އަހަންނާއި މެދު ނަފްރަތު އުފެދުނީވެ. ބަނޑުބޮޑުކަން އެނގުނު ދުވަހު މަންމަ ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރަން ފެށިއެވެ. ރިޕޯރޓްތައް ފޮރުވަން ޖެހުނު އަނެއް ސަބަބަކީ މި ބަލީގެ ތުހުމަތުން މަންމަ ސަލާމަތްވުމެވެ.

އިތުރު ބަހެއް ނުބުނެ އަހަރެންގެ ކޮޓަރިއަށް މިސްރާބު ޖެހީ ހިތުގައި ހިނގަމުން ދިޔަ ހައިޖާނުގަނޑުގެ ބޮޑު ކަމުންނެވެ. މަންމަގެ ދުލުން އެ ބަސްތައް ނުހަނު ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ނެރެލިޔަސް އެ ވާހަކަތައް އަޑު އެހުން ވެގެން ދިޔައީ އަހަންނަށް ހާދަ ދަތި ކަމަކަށެވެ. މަންމަގެ ލޯބި ލިބުން އަހަރެންގެ ނަސީބުގައި ނެތީ ކަމުގައި ވިސްނި، އަހަރެންގެ ހިތުގައިވަ އުންމީދުގެ ހުޅުކޮޅު ކަނިވެއްޖެއެވެ.

އަހަރެން މި ދުނިޔެއިން އަލްވަދާއު ކިޔާނީ ފަހު ފަހަރަށް މަންމަގެ އެދުން ފުރިހަމަ ކޮށްދެމުންނެވެ.މަންމަގެ ލޯބި ލިބެން ނެތެއް ކަމަކު މަންމަ އުފަލުން ހުރިހާ ހިނދަކު އަހަރެންގެ ޝަކުވާއެއް ނެތެވެ. މިއަދު މަންމަ ދެއްކި ވާހަކަތަކުން ވެސް މި ހިތުގައި މަންމަ އަށް ޓަކައި އޮތް ލޯތްބަށް ކުޑަވެސް އުނި ކަމެއް ނައެވެ. މަންމަދެކެ އަހަރެން ފުރާނައަށްވުރެ ބޮޑަށް ލޯބިވެއެވެ.
***********
އާޝިޔާގެ ލޮލުން ވަނީ ކަރުނަ ހިލިފައެވެ. 15 އަހަރު ވަންދެން މިޝްޔާ އާއި ދޭތެރޭ ކަންތައް ކުރެވިފައި ވަނީ ކިހާ އިހާނެތިކޮށް ހެއްޔެވެ؟ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑުވެގެން ގޮސް އޭނާއަށް އަނިޔާ މި ދެވުނީ މައުސޫމް،ކުށެއް ނެތް ކުއްޖަކަށެވެ. އޭނާ އަކީ އަނިޔާވެރިއެކެވެ.

މިޝްޔާގެ ހިތުން ނިވިފައިވާ އުންމީދުގެ ހުޅުކޮޅު އަލުން ރޯ ކޮށްދިނުމަށް އާޝިޔާ އަޒުމު ކަނޑައެޅިއެވެ. 15 އަހަރު ވަންދެން މިޝްޔާއަށް އުނިވި ލޯބި އަނބުރާ ނުދެވުނެއްކަމަކު ކުރިއަށް އޮތްތާ އެ ލޯބި އޭނާ މިޝްޔާއަށް ދޭނެއެވެ. މައިވަންތަ ކަމުގެ ލޯބި މިޝްޔާއަށް އިހުސާސް ކޮށްދޭނެއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ގާނުނާއި އެއްގޮތަވާ ގޮތުގެ މަތިން ހަލުވި މިނުގައި ދުވަސްތައް ވޭތު ވަމުން ދިޔައެވެ. މިޝްޔާގެ ބަލި ހާލަތު ބޮޑުވެފައި ވިއެއް ކަމަކު އާޝިޔާ ޝިޔާމް އަށް ހުރިހާ ކަމެއް ސިއްރު ކުރީ މިޝްޔާގެ އެދުމުގެ މަތިންނެވެ.މިޝްޔާއަށް ދުނިޔޭގައި ހުރުމަށް ލިބިފައިވި 1 މަސް ދުވަސް ފާއިތު ވެގެން ދިޔައީ ލޯ މަރާލާފައި ހުޅުވާލާހާ ހިނދުކޮޅެއްގައެވެ. ތަގުދީރުގެ ރޭވުން ނިކަން ދެކިބަލާށެވެ. އެންމެ ފަހު ނޭވާ މިޝްޔާ ދޫކޮއްލީ އޭނާގެ މަންމަގެ ލޯބި ލިބުމަށް ފަހުގައެވެ.

ޝިޔާމް އަށް އާޝިޔާ ގުޅީ މިޝްޔާގެ ޖަނާޒާގައި ބައިވެރިވުމަށެވެ. މިޝްޔާގެ ކަށުކަމާކެމީގެ ކަންތަކަށް ފަހުގައި ޝިޔާމްގެ އެތައް ސުވާލެއް އާޝިޔާއާއި ކުރިމަތި ކުރުވިއެވެ. ޝިޔާމް އިތުރަށް އަނދިރީގައި ނުބެހެއްޓުމަށް ޓަކައި އާޝިޔާ މިޝްޔާގެ ޑައިރީ އޭނާ އާއި ހަވާލު ކުރިއެވެ.

ޑައިރީ ކިޔާ ނިމުން އިރު ޝިޔާމްގެ ލޮލުން ހުއްޓުމެއްނެތި ކަރުނަ އަންނަމުން ދިޔައެވެ. މިޝްޔާގެ އޮތީ ކޮންކަހަލަ ހިތެއް ހެއްޔެވެ؟ މިޝްޔާ އޭނާއަށް ބަލި ސިއްރު ކުރީ އާޝިޔާއަށް ދެރަ އެއް ލިބިދާނެ ކަމުގެ ބިރަށެވެ. ޝިޔާމްއަށް ކުރާނެ އަސަރު ވިސްނާލާފައެވެ.

މިއަދު މި ވަނީ އެ ސިއްރުގެ ފަރުދާ ކެހި ހަގީގަތް ހާމަވެފައެވެ. މިޝްޔާގެ މަރުގެ ސަބަބަކީ އާޝިޔާ ކަމުގައި ޝިޔާމް ތަކުރާރުކޮށް ބުނަމުން ދިޔައެވެ.ޝިޔާމް ބޭނުންނަމަ މިހާރުވެސް އާޝިޔާ ޖަލު ގޮޅީގައި ބަންދު ކޮށްލެވޭނެއެވެ.އެހެނަސް ހިތުގައި އުފެދެމުން ދިޔަ ތޫފާން އެއްފަރާތް ކޮށްފައި އޭނާ އާޝިޔާއަށް މަޢާފް ކުރިއެވެ. އާޝިޔާ އޭނާއަށް އިތުރަށް އޮޅުވާ ނުލީތީއެވެ.އެންމެ ފަހު ވަގުތު ވިޔަސް މިޝްޔާއަށް މައެއްގެ ލޯބި ދިނީތީއެވެ.އާޝިޔާ އަށް ވިސްނުނީމައެވެ.

ޝިޔާމް އާއި އާޝިޔާގެ މެދުގައިވި ކައިވެނީގެ މަތިވެރި ގުޅުން ކެނޑިގެން ދިޔައީއެވެ. އެ ދެ މީހުންގެ ލޯބީގެ ނިޝާން ވަނީ އެ މީހުނާއި މާ ދުރަށް ގޮއްސައެވެ. އާޝިޔާގެ އިހުމާލުންނެވެ.އެކުގައި އުޅުމުގެ އިތުރު ބޭނުމެއް ޝިޔާމް އަކަށް ނުފެނުނެވެ. އާޝިޔާވެސް ދެކޮޅަށް އެއްޗެކޭ ނުބުނީ މިއީ އޭނާއަށް ހައްގު ސަޒާ ކަމުގައި ޚުދު އޭނާއަށްވެސް ގަބޫލު ކުރެވޭތީއެވެ.

ކުރިން ނަފްރަތު ކުރި ނަމަވެސް މިހާރު މިޝްޔާ އަކީ އާޝިޔާގެ ހިތުން އެންމެ ހާއްސަ ޖާގަ ދެވިފައިވާ ފަރާތެވެ. މިޝްޔާ އަކީ އެ ދެ މީހުނަށް ލިބިފައިވި ޖަވާހިރެކެވެ. އެ ދެމީހުންގެ ކޮންމެ ދުޢާއެއްގައި ވަނީ މިޝްޔާއަށް ބާއްޖަވެރިކަމެވެ.މިޝްޔާ މި ކެހިވެރި ދުނިޔެ ދޫކުރި ނަމަވެސް އޭނާގެ ހަނދާންތައް ވަނީ ޝިޔާމް އާއި އާޝިޔާގެ ހިތުގެ އެންމެ ފުނުގައި ރައްކާކުރެވިފައެވެ. އެ ދެ ހިތުގައި ވަނީ މިޝްޔާ އަށް ޓަކައި ނިމުމެއް ނުވާ ލޯތްބެވެ.

– ނިމުނީ –

70

Nursh

I'm a 16 yrs old tenth grader who loves to read n write stories. Will happily accept all comments from my readers. Luv yu all readers❤

You may also like...

84 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Masha Allah. Nursh ge first vhk varahves reethi👍. Loved Mishya ge character. Alheyy😔. Eyna mamma ah kurinves visnun nama dhw.. Haadha ecchissekey e manje aa dhimaalah e govaalii! E kujjaa mamma dheke eoh vrh lowbi vaa iruves e hurii v goiyy. Plot was perfectly perfect👌. Kihineh theena alhe mihaa reethi words dhaskurii😯?? Beynun kohfa huri basthakaa jumlathah athuraafa huri goiyy varahves reethi, Masha allah👏. Nursh liyun first vhk tha mii? Vrh emotional vhk eh. Mi vhk kiyaafa hama rovun. I loved reading your story👍. Nursh ithuru story eh liyaanan tha? If so.. Kon iraku kiyaalan libeynii?
  Yaanu beynun Nursh ah mikahala eki eki kankamun kaamiyaabii liben. Liyuntherikamuge ron’gun kuriyah dhaan hama perfect kujjeh thii.
  Love ya♥️
  Stay safe.
  Work hard eyrun success libeyne.
  Insha Allah.♥️
  -Yaanu-

  1. Omg Yaanu thank yu soooo much mi lwbi lwbi cmnt ah😊. Yahhh dhw. Mishya mamma ah visnun iru maa las vii. Oh thank yu. Hehe ekahala bas thah eii Nursh vrh vhk kiyaa kujjeh veema hithah negifa hunna words. Thank yu n so happy liyuntherikamah vx comment ga eccheh bunelaafa iniima. Yes site egga publish kuri first story mii. Yah insha allah ithuru vhk kiyaalan libeyne. Well, seedhaa bunaakah neynge vaki dhuvahakah libeyne ey kiyaalaakah cux I’m a tenth grader n term exams r so close. Keep waiting.Awwwwn so swyt of yu dear. Thank yu vrh vrh bodukoh thi dhevvi support ah dear. I srsly luved this perfectly perfect cmnt. It encouraged me a lot. Lots of luv❤❤❤❤

 2. I WANNA THANK MY THITTHA N FRNDX VARAH LWBIN FOR HELPING ME ❤ .
  DEAR READERS:
  PLX FEEL FREE TO COMMENT N CONVEY UR THOUGHTS ABT THIS STORY. LUV YU ALL💛💛💛

 3. Alhey haadha sad story ekey.
  I am so impressed by your first story.
  Aslu varah comment nukuran story thakah but mi story reethi veema comment kohlaa hih vee.😊

  1. Yah. Oh thank yu. Story thakah vrh cmnt nukuraa kujjeh cmnt kolla dhiniima vrh vrh ufaa vejje. Thanx naixa. Lots of luv❤

  1. Insha Allah Nursh nugelleyne. Ekam stories up kureveyleh las vaane hen heevanii. Cux I’m a tenth grader. Bt insha allah ithuru vhk libeyne kiyaalan. Oh thanx a lot Janath. Lots of luv❤

  1. Oh thank yu Mohamed dhekey goiyy haama kolliima. Ithurah furihama vaane gotheh buneladheefa iniima vrh ufaa vejje. Oh Thanx dear. Lots of luv❤

 4. Shaiii
  Ur cmnt inii pending ga ingey. Bt i read that. In reply v dhera vefa , story v reethi viima dhn hama so so happy😊. Thanx vx hama v bodukoh radhu kollan mi cmnt ah. Lots of luv❤

  1. Sry ingey shaiii ebain dhw ahaalaafa new author eh heyyey vx. Yes I’m a new author. This is my very first story.

 5. Nursh ge fisrt story aa balaafa this was amazing… Ibaaraai kurumaa ehchis vx hama vrh habeys…ummeedhu kuran ithuru story thakain fennaane kamah😊…best of luck💛

  1. Thanx for this swyt cmnt Nial. Varah bodah shukuriyyaa thi dhevvi support ah. Ibaaraaiyy kurumah comment kollaafa iniima vx vrh ufaa vejje. Insha Allah ithuru stories kiyaalan libeyne. Keep waiting. Thanx dear. Lots of luv❤

 6. Hey Akuti
  Akuti ge cmnt inii pending ga. Felt so sorry dear cmnt kiyaalaafa. Yahhh. Keep faith Akuti. N thanks a lot for ur cmnt. Lots of luv ❤

  1. Oh Thank yu Haajaraaa. 10 ga ulhemun vx vhk liyelii kiyuntheringe comment eh alhugan’du beynun viima. Varah ufaa vejje vhk reethi viima Haajaraaa ah. Lots of luv❤

 7. thiyakahala kudin mihaaru ge mujuthamau ah muhin mee
  Thiyakahala kudhin ulhey thee hama alhugadu fahuru verivan. Comment thah kiyaaleema eingun thee grade dhihaeh gaa kiyavamun dhaa dharivareh kan umeedhu kuran kuriyah oithaa miah vurea reethi vaahaka thakeh genes dheene kamah. Gina gina in dhivehi vaahaka liye laa erun dhivehi maahdhaain ragalhu natheejaa eh hoodhumah faseyhavaanee.
  Umeedhu kuran ragalhu nathyjaa eh libey nea kamah

  1. Awwn vrh vrh ufaa vejje naashidhaa ge cmnt kiyaalaafa. Insha Allah adhi ithuru vhk kiyuntherinnaa hama ah genesdheveythw alhugan’du masaiyykaiyy kuraanan. Yes dhivehi maaddhaa ah ehii akah vaanethii alhugan’du aslu vhk mi site ah neren visnii vx. Thanx dear. That’s so swyt of yu😊. Insha allah rangalhu natheejaa eh libeythw alhugan’du vx masaiyykaiyy kuranii mi. Lots of luv❤

 8. Vrh reethi vhk eh😍😍😍masha allah ❤️❤️❤️
  Ummeedhu kurany adhi ithuru thafaathu vhk eh kiyailan libeyne kamah…😊
  Tc❤️❤️

 9. Nursh your story is great. Varah loabi and varah sad story eh. Waiting for your stories. Luv u. Take care. 💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💗💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💚💚💛💛💛💛💛💛💖💖💖💖💖💖💖💖💟💟💟💟💟💟💟

  1. Thanx Xoya mi colorful cmnt ah💙💛😊. Yes keep waiting insha Allah you’ll get to read my stories. Bt yah vrh bz koh kiyevumuga ulheythii ehaa avahah nulibidhaane kiyaalan. Ekam vx will try my best. Keep waiting dear😊. Take care. Lots of luv❤

 10. Hi Shaleen dear cmnt inii pending ga
  Thanxxxxxx a lot .author akah vevunii hama thittha ge help libuneema aslu🤗🥰. Nuunnama this won’t be possible kanne. Yes alhamdhulillah nursh vx vrh ufaa vejje cmnts libifa huri gothun. Hehe yah ekam vx yu helped me. I appreciate it hithuge fumminun❤. Yes bodah focus kuranii mi hama kiyevumah bt free time ga hobby eh gothuga story liyegen namaves kiyuntherinnah ithuru vhk eh foaru kolladheynan insha Allah. I’ll be connected with my fans n readers somehow regular koh story upload nukurevunas. Thank yuuuuu sooooo muccch thitthaaaaa. I’m proud thittha akii vx readers ge ‘luved author’ eh viima.Lots of luv❤❤❤.

 11. Hey Malak. Malak ge cmnt vx inii pending ga. Thank yu so much dear. Insha allah Nursh ge series eh vx kiyaalan libeyne kamah ummedhu kuramaa dhw. Kuru vahaka eh liyunii aslu series eh neren fashaafa ekkoh kiyuntherinnaa hama ah time ah foaru nukoh dhevidhaanethii. Nuunii readers disappoint vaane ehnu dhw Mal. Bt yah Mal vx disappoint eh nukollaanan ingey insha Allah😊. Mal e gothah request kollaafa iniima vrh ufaa vejje. Keep waiting dear. Lots of luv❤

 12. Hey Hucen. Cmnt inii pending ga ingey dear. Kaafu atoll kujjeh mii. thanx a lot. Ohh sorry dear I don’t use Insta. Thanks for ur cmnt. Lots of luv❤

 13. Hey Nursh ge mum. Cmnt inii pending ga dear. Awwn Vrh vrh ufaa vejje ehaa hiyyvaru dheefa cmnt kollaafa iniima😊. Thanx for ur support n that swut swyt cmnt😊❤❤❤. Insha allah adhivx ithuru vhk thakagaigen hama kuriah dheveythw masaiyykaiyy kuraanan.take care. Lots of luv❤

 14. Best short story ever😍😍😍😍😍😍😍 waiting for the next story😘😘😘😘😘 good luck for the next story❣️❣️❣️❣️❣️❣️lots of love😉😉😉😉😉 stay safé

  1. Oh wow thanx a lot Eenaal😀😁. Yah yah keep waiting dear. Oh thank yu Eenaal😊. Stay safe. Lots of luv❤

 15. Hey 💜💜KIMTAETAE-JEONKOOKIE
  Emme furathama vx ummeedhu kuran rangalhah nan liyevifa in kamah😅. Cmnt inii pendinga ingey. Oh Thanx a lot dear. Lots of luv❤

 16. Vrh reethi Masha Allah waiting for other stories of yours❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ stay safe and sound

 17. Hey fainaash
  Cmnt inii pending ga dear. Wow this cmnt surprised me a lot😉. thank yu vrh bodah. Vrh vrh ufaa vejje mihaa supportive cmnt eh libuniima. Awwn that’s so swyt of yu💛❤💙. Thanx a lot dear. Well, i couldn’t guess bt even i hope so😅. Adhivx effaharu vrh bodu shukureh. Thanx alot for this swyt swyt cmnt💕. Lots of luv❤

 18. Heyy nurshh..
  Masha allah vrh reethi vrh lowwbi vhl eh mii.
  Plotves, words ves thafaathu v ma vrh ves habeys.
  Nursh ah dhivehi maaddhaa in ran’galhu natheeja eh libeyne kamah ummeedhu kuran♥️♥️
  With love
  Fan of Nursh

  1. Hey dear thanx vrh bodah mi lwbi lwbi cmnt ah. Aww that’s so swyt of yu. Thanx a lot darlla. Lots of luv❤

 19. Nursh ge first vhk vrh reethi vejje. Am a biiiiig fan of yu now. Vrh emotions aa kulheli story eh. Mishya ge sad life nimun iru happy vefa inyma Me hama gaimuves vrh hiyy hama jehijje mihaaru.Like seriously..
  Hama rovvaali furathama👌👌👏👏♥️♥️. Comment thakah balailaafa faahaga kureveny thy vrh lowbi and sweet author eh kamah. Wanna ask a question! Ithuru vhk eh liyan plan kohfin tha nursh. Liyanyaa buneladhecche. Eyrun Me men hurihaa fans ah yageen kamaa ehkoh wait kohleveyny dhw. I am not saying nursh busy nuvaane ekey in’gey. I know grade 10 v ma vrh risky kamehkan vhk liyumaky ves. Time manage kuran un’dhagoo vaanekan ves Me ah in’gey. Gud luck for your writing skills👍. Wishing you all the best hurihaa gothakunves.
  Luuurrrv yu siss♥️

  1. Vrh vrh bodah thanx mi swyt n long cmnt ah. Luved it totally. Hehe verh ufaa vejje hiyyhama jeheykan faahaga kolliima. Oh alhe sry rovvaalevuniima. Ooh thank yu🥰. Yes insha Allah ithuru vhk eh libeyne adhi kiyaalan. Keep waiting ingey. Nursh ge plan akii dhn vx kuru vhk eh liyun bt it may take some time. Oh thanks a lot for understanding☺. Thanx thanx n thanx real me. Lots of luv❤

 20. Hey fainaash
  Anekkaa vx cmnt inii pending ga. Hehe luv to read ur cmnts. Thanx a lot for this lovely cmnt . Vrh ufaavey thihaa supportive readers thibeema🥰. Lots of luv❤

 21. Hey dear Ree
  Cmnt thah hurii pending ga ingey. Ekam Vrh vrh ufaa vejje 3 cmnts libuniima☺🤗. Yes insha allah. Insha allah ithuru vhk libeyne kiyaalan . Keep waiting . Yes yes thank yu 🥰. I’m trying my best.Thanks a lot mi lwbi lwbi cmnt thakah . Lots of luv❤

 22. Nursh ge hurihaa readers ah vrh lwbin shukuru adhaa kollan thi dhevvi support ah💕💖. I appreciate all ur cmnts. N alhugan’du ge vhk hafthaage magbooluga himenuniima💬 comment koddhin kudhinnah vrh bodah shukuriyyaa. Adhi alhugan’du ge vhk ah ❤ like dhevvi hurihaa kiyuntherinnah vx vrh bodah shukuriyyaa. Insha allah nursh ge ithuru vhk thakeh kiyuntherinnah foaru kolladheynan✍✍✍. Keep waiting. Stay safe. Lots of luv to all my readers❤❤❤

 23. Hey nan obeyy
  Cmnt inii pending ga. Thank yu so much dear💛. Yes insha allah ithuru vhk thakeh kiyaalan libeyne. Inthizaaru kollan jeheynii ekam hehe. Thanx dear. Lots of luv❤.

 24. Dear mee ekkala manje, ingijje dhw…… ,
  Manje ge cmnt inii pending ga. Ya vrh dhera gotheh dhw mivii mifaharu. Oh thank yu. Lots of luv❤.

 25. Hello dheloa dhummaari
  Cmnt inii pending ga. Thank yu sooo much for ur cmnt. Insha allah ithuru vhk kiyaalan libeyne. Keep waiting. Lots of luv❤

 26. In reply to cmnt of masgan’du.
  Cmnt inii pending ga ingey. Hehe ya I’m 16 yrs hama😊. Oh thank yu dear. Lots of luv❤

 27. Hi dear kulhi an’ga
  Ur cmnt vx pending ga. Fahun koffa huri baivaru kudhinge cmnt hurii hama pending ga. Omg hama ehaa dhera vi tha? Oh thank yuuu. So happy liyuntherikamah ecchekey bunelaafa iniima☺💕. Lots of luv❤.

 28. Hey gabulhi satani
  Cmnt inii pending ga ingey. Yes dear. Lol. Thikan vx veythw balamaa dhw kommex dhuvahakun. gabulhi satani vrh kaa hiyyvaa kujjeh kamah faahaga kurevenii ehnma thii. Ooh thihaa rovvan undhagoo kujjeh kiriyaa ey nurovunii buniima vrh ufaa vejje hama. Thanx gabulhi satani. Lots of luv ❤

 29. Hi ma golaa,
  Cmnt inii pending ga. I enjoyed ur cmnt a lot. Rovunii dhw. Next story ah hama thigothuga inthizaaru kollaa. Thanx a lot dear. Lots of luv❤

 30. Hey konn boatu
  Cmnt inii pending ga. Omg😂. Oh thank yu dear. Try kollaba alhe . Eyrah konna boatah vx vhk liyeveyne hama insha allah. Thanks for ur cmnt. Lots of luv❤

 31. Hi kanneyy fodaru
  Ur cmnt also pending ga. Hehe vhk kiyumakii vx talent ekey muraali kudhinge😉😅. Oh thanx a looooot. Yes insha allah. Hehe keep waiting for next . Lots of luv❤

 32. Hlw MNJ,
  Pending ga ingey ur cmnt. Oh thank yu. Vrh vrh ufaa vejje mihaa positive n nice cmnt eh libuniima😊. N also vhk ehaa kamudhiyaeema sooo happy😁. Thanx a loooot for this lovely cmnt dear. Lots of luv❤.

Leave a Reply

Your email address will not be published.