“މަންމާ.. އަޅުގަނޑު މަންމަ ގާތު ވާހަކައެއް ބުނަން ވެގެން….” ލާމިއު އެހެން ބުނުމާއި އެކު ޝިއުރާ އެއީ ކޮން ވާހަކައެއްހޭ އަހާލިއެވެ. “މަންމާ… އަޅުގަނޑާ ޒަޔާ އެކަކު އަނެކަކު ދެކެ ވަރަށް ލޯބިވޭ…. އަޅުގަނޑުމެންގެ ކައިވެންޏަށް މަންމަމެންގެ ހުއްދަ ބޭނުން….” ލާމިއު މިހެން ބުނުމުން ޝިއުރާ ކުއްލިއަކަށް ކޮޅަށް ތެދުވިއެވެ.
އެތަން ފެނިފައި ޒަޔާގެ ލޮލުން ކަރުނަ ހިލުނެވެ.
“ދަރިފުޅާ.. މަންމަ އެބަ އަންނަން..” ޝިއުރާ އެހެން ބުނުމަށްފަހު ކޮޓަރިއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ. ޝިއުރާ ކޮޓަރިއަށް ވަނުމާއިއެކު ޒަޔާއަށް މިޒްޔަލްގެ ގައިގައި ބައްދާލެވުނެވެ. އަދި ރޯންފެށުނެވެ.
“އިޓްސް އޯކޭ ޒާއްކޯ.. އައިމް ޝުއާރ މޯމް ވިލް ބީ އޯކޭ..” މިއްލީ އެހެން ބުނިއިރު އޭނާގެ ލޮލުންވެސް ކަރުނަ ހިލިފައިވެއެވެ.
“ޒަޔާ..” ލާމިއު އެއްޗެކޭ ބުނަން އުޅެފައި ޝިއުރާ އާއި އަލްހާން އަންނަ ތަން ފެނުމާއި އެކު ހުއްޓެވުނެވެ. އަދި އިޝާރާތުން ޒަޔާއަށް ދައްކާލުމާއި އެކު ޒަޔާ ރުއިން ހުއްޓާލައި ލޯ ފޮހެލިއެވެ.
“ލާމިއު.. ޒަޔާ.. މަންމަމެންނަށް ތި ދެކުދިންގެ ގުޅުމާއި މެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ނެތް..” ޝިއުރާ އެހެން ބުނުމާއި އެކު ލާމިއު ހައިރާންވެފައި ޝިއުރާގެ މޫނަށް ބަލައިލިއެވެ.
“ދެން މަންމަ ދެންމެ ކޮޓަރިއަށް ދިޔައީ ކީއްވެ؟” ލާމިއުއަށް އެހެން އަހާލެވުނެވެ.
“ދަރިފުޅުގެ ބައްޕަ ނުލާ އެ ވާހަކަ ނުދައްކާން ވެގެން.. ބައްޕަ ބަލާ ދިޔައީ..” ޝިއުރާ ހިނިތުންވެފައި އެހެން ބުނެލިއެވެ.
ޒަޔާއަށް ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލެވުނީ ދެނެވެ.
އެއަށްފަހު އެންމެން ސޯފާގައި އީށީނީ ކައިވެންޏާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކުރާށެވެ. “ސާމާ…ސާމާ އެންމެންނަށް ސައި ގެނެސްބަލަ” އެންމެން އިށީންދެ ހަމަޖެހުމާއި އެކު ޝިއުރާ، އެގޭގައި ގެންގުޅޭ މަސައްކަތު މީހާއަށް ގޮވާލިއެވެ. އިރުކޮޅަކުން ސާމާ ތަބަކަށް ލައިގެން ސައިތަށިތަކަކާއި ބިސްކޯދު ގެނެސް ލިވިންރޫމުގެ މޭޒު މަތީގައި އަތުރާލުމުން އެންމެން ސައިބޯން ފެށިއެވެ. ސައިބޮމުން ޒަޔާމެން ވާހަކައިގައި ތިބި އިރު، ޝިއުރާ އަދި އަލްހާންވެސް ދިޔައީ ހުއްޓާ ނުލާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ވަގުތު ފާއިތުވަމުން ގޮސް އިރުއޮއްސެން ގާތްވުމާއި އެކު ޒަޔާ އައި މިޒްޔަލް ގެއަށް ދިޔުމަށް ހިނގައިގަތެވެ.
**************************************
އެމީހުން ދިޔުމާއި އެކު މިއްލީ އައިސް ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ.
ފެންވަރައިގެން ނަމާދު ކުރަން ނިންމައިގެން އޭނާ ފެންވަރަން ވަނީ ހަނދާން ނެތިގެން ދޮރު ތަޅު ނުލައެވެ.
މިއްލީ އަށް ދޭން މިޒްޔަލް ގެނައި ކުޑަކުޑަ ހަދިޔަލެއް ހަނދާން ނެތިގެން ނުދެވި އޮތުމާއި އެކު އޭނާ ޒަޔާ ގެއަށް ލާފައި އައެވެ. އަދި ޝިއުރާމެންގެ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ފަހު މިއްލީގެ ކޮޓަރިއަށް ދާން ހިނގައިގަތެވެ.
“މިލީ.. އައި..” މިޒްޔަލް އައިސް މިއްލީގެ ކޮޓަރިއަށް ވަންއިރު ފެނުނު މަންޒަރަކުން އޭނާއަށް ހުރިތާގައި ހުއްޓެވުނެވެ.
މެއާ ހިސާބުން ތުވާލި އޮޅާލައިގެން މިއްލީ ހުރިއިރު އޭނާގެ ކަޅުކުލައިގެ އިސްތަށިގަނޑު ވަނީ ދޫކޮއްލެވިފައެވެ. ވަޔާ ވިހުރެމުން ދިޔަ އިސްތަށިގަނޑުން ފައިބަ ފައިބާ ހުރި ފެން ތިކިތައް އެއީ ޚުދު އޭނާ ނަމައޭ ހިތައް އެރިއެވެ.
މިއްލީ ހަޅޭއްލަވައި ގަތެވެ. އެއާ އެކު މިޒްޔަލް ބިރުން ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ދޮރު ތަޅުލުމަށް ފަހު އައިސް މިއްލީގެ އަނގަ މަތީގައި އަތް އެޅިއެވެ.
“މިލީ.. ޕްލީޒް.. މިއައީ އެއްޗެއް ދޭން ވެގެން…” މިޒްޔަލް އެހެން ބުނުމާއި އެކު މިއްލީ މިޒްޔަލްގެ ކިބައިން ސަލާމަތް ވެވޭތޯ އުޅުނު ވަގުތު ދެމީހުން އެކީ އެނދު މައްޗައް ވެއްޓުނެވެ. ވެއްޓުނުއިރު މިޒްޔަލް އަށް އޮވެވުނީ މިއްލީގެ ގައި މަތީގައެވެ.
“ސޮރީ..” މިޒްޔަލް މަޢާފަށް އެދިފައި ތެދުވާން އުޅުނު ވަގުތު މިއްލީގެ ފައިގައި އަޅައި ގެންފައި އަނެއްކާ ވެއްޓުނެވެ. ދެމީހުން އެކަކު އަނެކަކާ ދިމާލަށް ބަލަހައްޓައިގެން ތިއްބާ މީހަކު ކޮޓަރި ދޮރުގައި ޓަކި ޖަހާލިއެވެ.
“މިލީ.. ޔޫ އޯކޭ؟.. ކީއްވެ ހަޅޭއްލަވައި ގަތީ؟” އެ އިވުނީ ލާމިއުގެ އަޑެވެ.
“އައިމް ފައިން ބްރޯ.. މަކުނެއް..” މިއްލީ ދޮގު ހަދާލިއެވެ. ލާމިއު ވެސް އޯކޭއޭ ބުނެ ދިޔައެވެ.
“ޔާލް.. މިތާ ކީއްކުރަނީ..” މިއްލީ ތެދުވެފައި ސުވާލު ކޮއްލިއެވެ. އޭރު މިޒްޔަލް ހުރީ އަނެއް ފަރާތަށް އެނބުރެއެވެ.
“ޔާލް.. ލުކް އެޓް މީ..” މިއްލީ މިޒްޔަލް ގެ އަތުގައި ހިފާ އޭނާއާ ވީ ދިމާލަށް އަނބުރާލިއެވެ.
“އައިމް ސޮރީ މިލީ.. އެއްޗެއް ދޭން ވެގެން އައީ..” މިޒްޔަލް އަނެއްކާވެސް އެހެން ބުނެލިއެވެ.
“އިޓްސް އޯކޭ..” މިއްލީ އެހެން ބުނުމަށްފަހު އެއްޗެހި ހިފައިގެން ފާހަނައަށް ވަނެވެ. 5 ވަރަކަށް މިނެޓު ފަހުން މިއްލީ ނުކުތީ އެއްޗެހި ލައިގެންނެވެ.
އަތްދިގު ސްޕެއިން ޖާރޒީ އަކައި ކަޅު ސްކިނީއެއްގައި ހުރިއިރު ހާދަ ރީއްޗެވެ. އިސްތަށިގަނޑު ވޫލު ކޮޅަކުން އައްސާލާފައި ވާއިރު ބަލައިލަން ކިތަންމެ ހާވެސް ފުރިހަމައެވެ.
“ޔާލް..” މިޒްޔަލް މިއްލީގެ އަތަށް ކުޑަ ފޮއްޓެއް ދިނުމަށްފަހު ކޮޓަރިން ނިކުންނަން ދިޔަ ނަމަވެސް މިއްލީ ގޮވާލުމާއި އެކު ފަސް އެނބުރި ބަލައިލި އެވެ. މިއްލީ އަތުން އައުމަށް އިޝާރާތް ކުރުމާއި އެކު މިޒްޔަލް މަޑުމަޑުން ހިނގާލާފައި އައެވެ.
“ޔާލް..ތެންކްޔޫ..” މިއްލީ މިޒްޔަލްގެ ގައިގައި ކުޑަކޮށް ބައްދާލިއެވެ.
“މިލީ.. މިރޭ ގުޅާނަން އިނގޭ.. 10 ގަ.. އޯކޭ ދޯ.. ދަނީ އިނގޭ..” މިޒްޔަލް އެހެން ބުނުމަށްފަހު ގެއަށް ދިޔައެވެ.
***********************************
މިޒްޔަލް ގެއަށް އައިއިރު ޒަޔާ އާއި އޭނާގެ މަންމަ އަދި ބައްޕަ ވެސް ތިބީ ކަމަކާ އުފާ ވެފައެވެ. މިޒްޔަލް އަށް އެއީ ލާމިއުގެ ކަމެއް ކަން ވަގުތުން އެނގުނެވެ.
އޭނާ އެތާ މަޑު ކޮއްލާފައި އެ މީހުންނާއި އެކު ކުޑަ ވަގުތު ކޮޅެއް ހޭދަ ކޮއްލުމަށްފަހު ނަމާދު ކުރަން ކޮޓަރިއަށް ވަނެވެ. އަދި ނަމާދު ކޮއްލައިގެން އަރާމު ކުރަން އޮށޯވެލިއެވެ. އިސާހިތަކު، މިޒްޔަލްއަށް ނިދުނެވެ.
ގަޑިން ރޭގަނޑު 9 ޖެހީއެވެ. ޝިފާޒާ އައީ މިޒްޔަލް އަށް ކާން ގޮވާށެވެ. މިޒްޔަލް ނިދާފައި އޮތުމުން ޒަޔާގެ ކޮޓަރިއަށް ދިޔައިރު ޒަޔާ އުޅެނީ ފާހަނައިގައެވެ. އަދި ދެކުދިންނަށް ގޮވާ ކާން އަންނާށޭ ބުނެލިއެވެ. މިޒްޔަލް ވެސް ހޭލައިގެން ކައިގެން އައިއިރު ހުރީ 10 ޖަހަން 5 މިނެޓަށް ވެފައެވެ.
********************************
މިއްލީ އަށް ހޭލެވުނީ އޭނާގެ ފޯނު ރިންގުވި އަޑަށެވެ. ގުޅަނީ އޭނާގެ މަންމަ އެވެ.
ވަގުތުން މިއްލީ ފޯނު ނަގާ ހަލޯއޭ ބުނެލިއެވެ.
“މިލީ.. ނިދިޔަސް ތިވަރު ބޮޑު.. ދޮރުގަ ތަޅާ ތަޅާ ވެސް ނުހުޅުވީމަ މި ގުޅީ.. އަވަހަށް ކާން އާދޭ.. ލާމިއުވެސް އެބައިން މިލީ ނައިސްގެން ކާން ނުފަށަ..” ޝިއުރާ ހިތްހަމަ ނުޖެހިފައި ވާހަކަ ދެއްކިއެވެ.
“ސޮރީ މޯމް.. މިދަނީ..” މިއްލީ އަވަސް އަރުވާލާފައި ކޮޓަރިން ނުކުމެ ތިރިއަށް ދިޔައެވެ. އޭރު އެންމެން ތިބީ މިއްލީ ނައިސްގެން ކަންބޮޑުވެފައެވެ. މިއްލީ އަށް ކަމެއް ވީކަމަށް ހީކޮށް ލާމިއު އިނީ ދެރަ ވެފައެވެ.
މިއްލީ އައުމާއި އެކު އެންމެން ކާން ފެށިއެވެ. ލާމިއު ވެސް މިއްލީ އާއިއެކު ކާން ފެށިއެވެ.
ފުރަތަމަ ވެސް މިއްލީ އެންމެން ގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދުނެވެ. ދެން އެ ގޮތަށް ނަހަދާނެ ކަމަށް ވެސް ބުންޏެވެ.
ވާހަކައިގައި ތިބެ އެންމެން ކައި ނިމުނު އިރު ގަޑިން 10:15 ވަނީއެވެ.
ލާމިއު ކައިގެން އައިސް ކޮޓަރިއަށް ވަނީ ޓީވީ ބަލަން 30 ވަރަކަށް މިނެޓު ހޭދަކޮއްފައެވެ. ކޮޓަރިއަށް ވަދެ ފެންވަރައިގެން ލާމިއު ބޭނުންވީ ނިދާށެވެ. ޒަޔާ އާއިއެކު މިއަދު ހޭދަކުރެވުނު ވަގުތު ތައް ހަނދާން ވުމާއި އެކު އޭނާގެ ތުންފަތަށް ފުޅާ ހިނިތުންވުމެއް ވެރިވިއެވެ.
ޒަޔާގެ ހިޔާލުތަކާ ހުރެ ލާމިއު އަށް ނިދުނު އިރެއް ވެސް ނޭނގުނެވެ.
**********************************
މިއްލީ ކައިގެން އައިސް ކޮޓަރިއަށް ވަންއިރު ހުރީ ލޮޑުވެފައެވެ. އަވަހަށް ނިދަން ބޭނުންވެފައި ހުރި ނަމަވެސް ފޯނު ބަލައިލުމާއި އެކު އޯ ޝިޓް އޭ ބުނެވުނީ އިޚުތިޔާރުން ބޭރުގައެވެ. މިޒްޔަލްގެ 3 މިސް ކޯލާއި މެސެޖެއް އިނެވެ.
މިއްލީ މެސެޖު ހުޅުވާ ކިޔާލިއެވެ. އޭގައި ލިޔެފައި ވަނީ “މިލީ އެހާ އަވަހަށް ނިދާނެ ކަމެއް ގަބޫލެއް ނުކުރަން.. ބިޒީ ކަމަށް ވަންޏާ ފްރީ ވީމަ މެސެޖެއް ކޮއްލައްޗެ..” މިހެންނެވެ.
މިއްލީ ސޮރީއޭ ލިޔެ މެސެޖެއް ކޮއްލުމަށް ފަހު ފޯނު ހިފައިގެން ބެލްކަންޏަށް ނިކުމެލިއެވެ.
މިއްލީ މެސެޖު ކުރުމާއި އެކު މިޒްޔަލް ގުޅިއެވެ. މިއްލީ އަވަހަށް ފޯނު ނަގައި ސޮރީއޭ ބުނެލިއެވެ.
“އިޓްސް އޯކޭ މިލީ.. ކީއްކޮއްލަނީ..” މިޒްޔަލް އަހާލިއެވެ.
“މިއައީ ކައިގެން.. އަނެއްހެން ކަމެއް ނުކުރަން..” މިއްލީ އެހެން ބުނެލި އަޑު އަހާފައި މިޒްޔަލް ހީލިއެވެ.
“މިލީ..ވާހަކަ އެއް ބުނަންތަ؟” މިޒްޔަލް އެހެން އެހުމާއި އެކު މިއްލީ އެއީ ކޮން ވާހަކަ އެއް ތޯ އަހާލިއެވެ. “މިލީ ޓީޝާޓާއި ޖިންސް ލައިގެން ހުންނައިރު ވަރަށް ލޯބި..” މިޒްޔަލް އެހެން ބުނެލުމާއި އެކު މިއްލީގެ ކޯތާފަތް އެކީ ރަތް ވެގެން ދިޔައެވެ.
“ތެންކްޔޫ..” މިއްލީ ނުކެރި ހުރެ ނަމަވެސް އެހެން ބުނެލި އަޑު އަހާފައި މިޒްޔަލް އަނެއްކާވެސް ހީލިއެވެ.
“ސޯ ވީ އާރ ގޮއިން ޓު ބީ ފެމިލީ ރައިޓް..” މިއްލީ ވާހަކަ އޮޅުވާލަން ވެގެން އެހެން ބުނެލި އަޑަށް މިޒްޔަލް ހޫމް ލައްވާލިއެވެ.
“ޔާލް.. ތެންކްޔޫ ފޯރ ޔުއާ ގިފްޓް..” މިއްލީ އެހެން ބުނުމާއި އެކު މިޒްޔަލް ހަނދާންވީ މިއަދު މިއްލީ ހުރި ގޮތެވެ.
“މިލީ.. އެބައޮތް ވާހަކަ އެއް ބުނަން ވެފަ.. ކޭން ވީ މީޓް ޓުމޯރޯ އިވްނިންގް؟..” މިޒްޔަލް އަހާލިއެވެ.
“އޮފް ކޯޒް..” މިއްލީ އެއްބަސްވި އަޑު އަހާފައި މިޒްޔަލްއަށް ހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލެވުނެވެ. އަދި ރޭގަނޑުގެ ސަލާމް ކިޔުމަށްފަހު ނިދަން އޮށޯތެވެ.
*************************************
ހެނދުނުގެ ވަގުތެވެ. މިއްލީ އިނީ ގޭގެ ބަގީޗާގެ ބެންޗެއްގައި ކޮފީއެއް ބޯށެވެ.
އޭރު ގަޑިން ނުވައެއް ޖަހަނީއެވެ. އިރުކޮޅެއް ނުވެ ލާމިއުވެސް ކޮފީއެއް ހިފައިގެން އައިސް ބެންޗްގައި އިށީނެވެ.
ދެމީހުން ވެސް ވާހަކަ ދައްކަމުން ދިޔައީ ލާމިއުގެ ކައިވެނީގެ ވާހަކައެވެ. ކުއްލިއަކަށް ލާމިއު އެހި ސުވާލަކުން މިއްލީ ކޮށިއެރިއެވެ.

75

64 Comments

 1. Abu❤

  August 31, 2020 at 8:45 am

  Nash ma first dhw…
  Kiyaafa cmnt kohlaanan

  • Eekko_11

   August 31, 2020 at 9:15 am

   Yes you are first …. Ok dear …. Kiyaafa cmnt kohlachey … Waiting for your comment☺️❤️😍

  • Abu❤

   August 31, 2020 at 10:42 am

   Thanks darla😘😘😘….I appreciate…
   Aslu abu hiykuriy laamiu ge mom ehbas nuvaane kamah😂😂😂
   Milly ves dhen haadha careful eh nooney dhw😆😆😆😆
   Ekahala kamaku nuniy kon kahala kamaku tha yal aiy🙈
   hope kuran zayaa ashaai laamiu ah undhagulakaa nulaa weding beyveene kamah😊😊😊😊
   BTW cover pic kamudhiyakamah unmeedhu kuran😍😍😍
   Love ya nash
   you stay safe too
   Abu

 2. 🌺Flower 🌺

  August 31, 2020 at 8:51 am

  Wow mi part ves varah reethi
  Waiting for the next
  Ly ❤️❤️❤️
  Tc

  • Eekko_11

   August 31, 2020 at 9:16 am

   Thank you so much dear❤️❤️ … It means a lot☺️ to me …. Lyt dear and tc …. Stay safe☺️😍😍

 3. Anonymous

  August 31, 2020 at 9:24 am

  if you don’t mind can you tell me which island are you from… im just asking you anways mi part vv reethi

  • Eekko_11

   August 31, 2020 at 9:51 am

   Hehe it’s ok …😀 I’m from b.maalhos ….😉 Thank you so much …. It means a lot to me 😊😊

 4. Eekko_11

  August 31, 2020 at 9:40 am

  Salaam dear readers … Here is the 3rd part of the story … Hope you all will like this part too …. Mi vaahakaiga kuh huriyya ekameh faahaga koh dhinun edhen😀 …. Both positive and negative comments are welcomed🙂🙂😀 …. I want to thank my friend who helped me write this story …. (Abu❤️) thank you so much for helping me writing this story ….. Ly all my readers 😊😊… Everyone tc of yourself and others …. Maintain 3 feet distance …😉☺️ Wash your hands daily😍😍 ….. Stay safe ❤️❤️

  • Eekko_11

   August 31, 2020 at 10:56 am

   And thank you my dear Abu❤️ for the cover picture …. Lyssm dear

 5. R¥N

  August 31, 2020 at 10:35 am

  Maasha Allah 💚💚💚
  💚💚💚Stry hama best 💯💯💯💯💯
  💚💚💚Keep it up dear 💚💚💚
  Lysm 💚💚💚
  💚💚💚Tc
  Be safe 🏠🏠🏠

  • Abu❤

   August 31, 2020 at 10:43 am

   Ryn gandaa
   Howdy

  • Eekko_11

   August 31, 2020 at 10:45 am

   Thank you so much R¥N❤️❤️😍 … Lyssm and tc dear 😊😊☺️ stay safe 😉

 6. Abu❤

  August 31, 2020 at 10:41 am

  Thanks darla😘😘😘….I appreciate…
  Aslu abu hiykuriy laamiu ge mom ehbas nuvaane kamah😂😂😂
  Milly ves dhen haadha careful eh nooney dhw😆😆😆😆
  Ekahala kamaku nuniy kon kahala kamaku tha yal aiy🙈
  hope kuran zayaa ashaai laamiu ah undhagulakaa nulaa weding beyveene kamah😊😊😊😊
  BTW cover pic kamudhiyakamah unmeedhu kuran😍😍😍
  Love ya nash gandaaa
  You stay safe too
  Abu

  • Eekko_11

   August 31, 2020 at 10:47 am

   Hehe yh 😉… Laami and zayaa ge mom ebbas vejje dho … 😊😊Yes lwbi gandooo ❤️…. Thank you for the cover picture 🙂🙂😀… It’s awesome❤️❤️😍 …. 😀😉😉 Lysm dear

 7. R¥N

  August 31, 2020 at 10:44 am

  Keekeyy Abu gandaa…… Kihineh vy

  • Abu❤

   August 31, 2020 at 10:48 am

   Kiy nuvaniy…
   Hingaa avahah hedhun fahan zaaya and laamiu ge wedding ah

 8. Rose

  August 31, 2020 at 10:46 am

  Vvvv nice story igey
  Kon irakun next part up kohla dheveynee

  • Eekko_11

   August 31, 2020 at 10:49 am

   Thank you so much dear ….🙂🙂😉 Insha Allah vrh avahah up koh dheynan 🙂

 9. Eekko_11

  August 31, 2020 at 10:47 am

  Hehe yh 😉… Laamiu and zayaa ge mom ebbas vejje dho … 😊😊Yes lwbi gandooo ❤️…. Thank you for the cover picture 🙂🙂😀… It’s awesome❤️❤️😍 …. 😀😉😉 Lysm dear

 10. R¥N

  August 31, 2020 at 10:51 am

  Ahsu ves dho. Zaaya n laamiu ah hendhun fahaane Eekko_11. Ryn n Abu Hingaa avahah hedhun fahan…. 🤣

  • Abu❤

   August 31, 2020 at 10:54 am

   Eekko mihaaru fahaniy dhwww😍😍😍

 11. ❤️shyn❤️

  August 31, 2020 at 10:53 am

  V. Salhi mi part ves.. Gud job 💖💖

  • Eekko_11

   August 31, 2020 at 11:33 am

   Thank you shyn .❤️… It means a lot to me 😉😉 stay safe dear

 12. R¥N

  August 31, 2020 at 10:55 am

  Eekko fahai ninmaifi kaneyge

  • Abu❤

   August 31, 2020 at 11:01 am

   Hmm angaaves nulaaa…aharamen fahaaniy your future maitu pahvaa dhw

  • Eekko_11

   August 31, 2020 at 11:34 am

   Hehe … Adhi fahan dheefa dho v ….. Adhi wedding onnaane ireh neynge ennu😉

 13. R¥N

  August 31, 2020 at 11:02 am

  Hahah…. Bodu kameh 🤣🤣

 14. Anonymous

  August 31, 2020 at 12:04 pm

  Varah reethi.. Masha allah ❤️❤️🙂…..
  Waiting for the next part……

  • Eekko_11

   August 31, 2020 at 2:18 pm

   Thank you so much dear ❤️☺️ …. Insha Allah vrh avahah next part vx up koh dheynan 🙂 stay safe dear

 15. 🌺🌺Xaa Xaa 🌺🌺

  August 31, 2020 at 2:12 pm

  I think, Xaxa Ge frnd eh thi Rashu ga ulheyne… 🌺🌺🌺
  BTW story hama habbu 🌺🌺🌺
  Xaa ves hykury laamiu ge mom qabool nuvaane kamah but naseebakun vehje 🌺🌺🌺
  And Alhey kohchekey baa laamiu ebuny 🌺🌺🌺
  Love ya much eeko 🌺🌺🌺
  When next? 🌺🌺🌺

  • Eekko_11

   August 31, 2020 at 2:19 pm

   ❤️😉Ohh ehen tha??
   Thank you so much dear🙂
   Hehe yes laamiu be mom ebbas vejje dho😊😊
   Let’s see dhw what laamiu told … Lyt dear …. Stay safe …. Insha Allah vrh avahah next part up koh dheynan 🙂❤️☺️

 16. R¥N

  August 31, 2020 at 2:46 pm

  Abuu

  • Abu❤

   August 31, 2020 at 2:53 pm

   Hmmm…cmnt koh koh varubali vehje…ekumu nufeney dhw…
   Koyaa kaifin thr

 17. R¥N

  August 31, 2020 at 2:54 pm

  Ya nufeney…. Lahba kaifin…. Abu kaifin tha

  • Abu❤

   August 31, 2020 at 2:55 pm

   Hmmm.ma hama kaigen dhw hunnaniy
   Bro kobaa tha hedhun

 18. R¥N

  August 31, 2020 at 2:58 pm

  Hehe…… Hedhun dhonan laafa vy

  • Abu❤

   August 31, 2020 at 3:00 pm

   Molhu meeheh ingey…liyevey thr…

 19. R¥N

  August 31, 2020 at 3:01 pm

  Dho… Ya liyevey

  • Abu❤

   August 31, 2020 at 3:02 pm

   Filaavalhu hadhaalaa bas ahaigen..ma farah kanne dhaan jeheyniy liyan beynumihyaa…

 20. Abu❤

  August 31, 2020 at 3:03 pm

  Ya. Maitu. Haadha heyofulhey 4 gadi iru therey hedhun ninmaaliy vihyaa..
  Hama javaahireh

 21. R¥N

  August 31, 2020 at 3:04 pm

  Hehe ya, 🤣

 22. R¥N

  August 31, 2020 at 3:10 pm

  4 gadi iru theryga ninman jehey veeya… Ehn nooney wedding cancle vedhaane eyy 🤣🤣

 23. Abu❤

  August 31, 2020 at 4:02 pm

  Hmmm…koyaa haadha dheraveyey dhw wedding cancelled vedhaanethiy…anehkaa kaaku thr special guest akiy

 24. 🖤Lee🖤

  August 31, 2020 at 4:10 pm

  V reethi 😮❤️ waiting for the next part sis this story is so beautiful 😊

  • Eekko_11

   September 1, 2020 at 2:55 pm

   Awwn … 🙂🙂☺️Thank you so much dear .😀😉.. It means a lot to me …. ❤️❤️ Insha Allah varah avahah next part up koh dheynan … Stay safe dear ☺️☺️😁

 25. Noo_ra

  August 31, 2020 at 8:30 pm

  Varah Varah reethi mi part ves.. ❤️❤️❤️🙂
  Waiting for the next part….. 🙂🙂

  • Eekko_11

   September 1, 2020 at 2:55 pm

   Awwn … 🙂🙂☺️Thank you so much dear .😀😉.. It means a lot to me …. ❤️❤️ Insha Allah varah avahah next part up koh dheynan … Stay safe dear ☺️☺️😁

 26. 🥀❤️Queen_Aims❤️🥀

  September 1, 2020 at 10:41 am

  Very nice!
  The bathroom part happened with me 2😆
  Curious to know what will happen next. Waiting for the next part 😘

  • Eekko_11

   September 1, 2020 at 2:56 pm

   Thank you so much ❤️❤️…. It means a lot to ☺️😉me … Hehe really …. 😂 Insha Allah varah avahah next part up koh dheynan ingey dear … 😀😀I stay safe dear

 27. A*|'..§^#

  September 1, 2020 at 3:55 pm

  Hii Eekko🙋🙋🙋🙋this is my first comment for this story….😊😊😊new cover pic fenifa nukiyaa nuhurevuny hama 😂hehe…. Story vvvv nice😍😍😍😍😍Masha Allah…. Alhe Anehkka laamiu milly ah kon suvaaleh baa ekurii dhw😛😛vvv curious ingey😝😝😝😝when next
  😘😘😘😘Stay safe darl
  ❤️❤️❤️❤️Lymm

  • Eekko_11

   September 1, 2020 at 8:01 pm

   Hii Aish …. 😍Awwn thank you for commenting 😊😉😀… Hehe thank you so much dear 👍👍☺️☺️🙃😀😍…. It’s nice to hear that you liked the story😁😁😁🙂😀 … Hehe let’s see dhw what laamiu asked … Insha Allah vrh avahah next part up koh dheynan ingey darling😍😍😍 …. Lyssssm dear and tc …❤️❤️👍😉😀 Stay safe 😘😘

  • A*|'..§^#

   September 1, 2020 at 9:55 pm

   Your most welcome darling 😘😘😘😘hehe kuhjjaku maa bodah comedy land mathin Miss Vaa vaahaka Adu ivifa othyma hithah erii mi stry kiyaalaaniiey😂Eheheh

  • Eekko_11

   September 2, 2020 at 5:38 pm

   Yes……❤️😁❤️😍😁😍😁😍😊😉☺️😉😉☺️😊😍😁👍😁🙂😁😀😁😀😁🙂😁
   Comedy land mathin miss nuvaa kujjeh vrh noolheyne dhw ….. I loved it so much❤️😍❤️😍❤️😁❤️❤️😁❤️😁❤️😁😍😍😍🙂😀😀😀👍👍🙂😉😉☺️😉☺️😍😁😍😁😍🙃😉😊😉😊😁😊

 28. 🥀Kukkyyy🥀

  September 1, 2020 at 6:41 pm

  Hi baby girl?!!! This part is really very very amazing 😍I thought Laamiu ge mom marriage ah ok nuvaane kamah… But Naseebakun vejje dhw 😀dhn milly vx thankolheh careful veba dhw 😂😂anikkaa mizyal milly aa meet kuran E ulheny keeh kuran baa??? 😲❤️Anyways, reallyyyyy very curious for the next part ❤️love u big big big koh ❤️😚stay safe, stay healthy and take care ❤️❤️

  • Eekko_11

   September 1, 2020 at 8:04 pm

   Hii my lwbi lwbi girl😍😍😍 … Thank you so much 😉😀😀☺️ it means a lot to me 😍😀👍😀👍 … Yes laamiu ge mom ok vejje dhw … 🙃🙃😁😁 Hehe yeah Milly vrh careful noon dho and let’s see why Mizyal wants to meet her …. 😉😉❤️🙂 Luv you toooo dear … Vrh vrh bodu koh … ❤️❤️❤️😁❤️❤️ Stay safe too and take care lwbi gandooo ❤️❤️

 29. 🥀Kukkyyy🥀

  September 1, 2020 at 6:44 pm

  And yes I love the cover pic ❤️😍 Bcox my HARSH RAJPUT is there ❤️😍😘❤️😘

  • Eekko_11

   September 1, 2020 at 8:05 pm

   Hehe thank you❤️❤️❤️😍 … It’s nice to hear that you loved the cover pic ….👍👍👍☺️☺️ Yes HARSH RAJPUT is my favourite too😍😍😍😍😍😍❤️😍❤️😍❤️❤️😍😍

 30. 🌹Ril🌹

  September 1, 2020 at 7:33 pm

  Hii eekoo 👋👋👋👋
  Mi part vs vrh sali 💋❤❤❤💗💗
  Masha Allah 🥰🥰😍😍😍😍🥰🥰
  Vrh sali mee gaa uley 4 characters vs 😊😊😊🥰🥰😍😍😍
  And bathroom incident varh majaa and cute🤣🤣🤣😂😂
  Hehehe🤣🤣🤣😊😊
  And ya this is my first cmnt to this stry❤❤❤❤
  Hope to see the next part soon dear😀😀😀😀😀😀😀😀
  Luv u sooo much 🥰🥰🥰❤❤❤
  Stay safe and stay home darl😍😍😍

  • 🌹Ril🌹

   September 1, 2020 at 7:35 pm

   And 13 years ge kuhjakaa balaafaa vvvvvv sali ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
   Vrh molu ingey masha Allah
   🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰

  • Eekko_11

   September 1, 2020 at 8:08 pm

   Hii Ril sisooo …. 😀😀😀😀😊😊😊
   Thank you so much👍👍☺️👍😀
   Awwn thank you …. That 4 characters are aslu vx vrh cute …. ❤️😍😍☺️😍☺️ Hehe yeah Milly vrh careful noon dho 😂😂😂
   Yes Insha Allah vrh avahah next part up koh dheynan ….. ❤️❤️😍😍☺️ Stay safe dear …. Lyssssm my dear Ril sissss ….. ❤️😍❤️😍❤️❤️😍

 31. Abu❤

  September 2, 2020 at 8:30 am

  Yo…ma girl when’s next

  • Eekko_11

   September 2, 2020 at 5:39 pm

   Insha Allah vrh avahah next part genes dheynan😍❤️❤️😉☺️☺️

 32. Lam 💜

  September 3, 2020 at 12:51 pm

  ❤️❤️❤️V reethi Maasha allah
  Curiously waiting For nxt part dear

  • Eekko_11

   September 6, 2020 at 8:45 am

   Thank you so much lam❤️❤️❤️❤️❤️😁🙂🙂🙂😉😏☺️☺️😘😍😘😘😀😊😀😍😀😍😀 Next part ebain up vefa😘😀☺️😀😏😀😀😉😉😀😉😀 lysm dear

Comments are closed.