މުޅި މާހައުލަށް ވެރިވެފައި ވަނީ ހަމަހިމޭން ކަމެވެ. މަގުގެ ދެފަރާތު ގައި ފުދޭވަރަކަށް ގަސް ހެދިފައިވާއިރު ޖެހިލާ ފިނި ވައިރޯޅީ ގެ ސަމާސާގައި ފަތްތަށް ބައިވެރިވެ ނަށަމުން ދިޔައެވެ.މަދު ހިނގުމެއްގައި ހިނގާފައި އައި އަންހެން ކުއްޖާގެ ފައިދަށުގައި ޗިސްޗިސް ވަމުން ދިޔަ ހިކި ފަތް ތަކުގެ އަޑު މުޅި ތަނުގައި ގުގުމާފައި ވިއެވެ.ގަސްތަކުގެ ފަތްތަކުން ފުރޭނިގެން ކަހަލަ ގޮތަކަށް އަންނަ އިރުގެ ރަންދޯދިތައް އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ މޫނަށް އަލި އެޅިފައިވާ އިރު ބަލައިލާ ކޮންމެ ޒުވާނެއްގެ ހިތް އޭގެ މަގާމުން ދޫވާނެކަން ގައިމެވެ.ނަމަވެސް އެ އަންހެން ކުއްޖާއަށް މިއިން ކަމެއް އިނގޭހެން ވެސް ހީނުވެއެވެ.ނޫނީ އެއަންހެން ކުއްޖާ ވަނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލީ ދުނިޔޭގެ ދެ ލޮލަށް ބަލާލި މީހަކަށް އެ މުށި ކުލައިގެ ބޮޑު ދެލޮލުގައިވާ ވޭނާއި ރިހުން ފެނުނީސްކަން ގައިމެވެ. ފިޔާތޮށި ކުލައިގެ ތުންފަތުގައި އަންނާރު އޮށްތަކެއްފަދަ ކުދި ދަތްތަކުން ދަތްއަޅާލީ އިޚްސާސްތައް ފޮރުވަން ކަންނޭނގެއެވެ. މަޑު ހިނގުމެއްގައި ގޮސް ރާޅުބީއްސާލާ ހިސާބުގައި މަޑުކޮށްލަމުން ހަށިފުރައި ނޭވާއެއްލިޔެވެ. ވައިރޯޅީގެ ސަމާސާގައި ބައިވެރިވަމުން އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ޝޯލް ވިހުރިލައިގެން ދިޔައީ ނަލަގޮތަކަށެވެ. އިރުކޮޅަކު ބީއްސާލާފައިދާ ރާޅުތަކަށް އަސަރެއްނެތި ބަލަން ހުރެފައި ދިގު އެސްފިޔަތައް މަރާލުމާއެކު އެ އަންހެންކުއްޖާގެ ބޮޑު ދެލޮލުގައި ބޮޑިވެފައިވާ ކަރުނަތައް އޭގެ މަޤާމު ދޫކޮށް ކޯތާފަތުގައި ތިރިއަށް ބޮސްދީފައި ތިރިއަށް ދެމިގަތެވެ. “ޕިސް ޕިސް މަލާ މާހީން މާއިޒް…އަހަރެން ހޯދާހޯދާ ބަލިވެއްޖެ…މާދަމާ ފުރާއިރު އުޅެނީ ތިގޮތައްތަ…އަހަރެންނަށް ފިލާގެން އައިސް ތިހުންނަނީ ބީޗްގަ…މީހަކު ހައިރާނެއްނުވާނެތަ…” މާހީން ސިއްސައިގެންދިޔައީ އޭނާގެ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ކިރަން އައިސް އެންނޭވާއިން ހުރިހާ ފަތިވަރެއް އަމުނައިލުމުންނެވެ. މާހީން ކިރަންއަށް ނޭނގޭ ގޮތަށް ކޯތާފަތުގައި ހުރި ކަރުނަތައް މާހީންގެ ހިމަ ހޯލި އިނގިލިތަކުން ފޮހެލިއެވެ. އަދި މާހީންގެ ފަލަތުގައި އުކުޅުގައި އަތްވިއްދެލައިގެން ހުރި ކިރަންއަށް ބަލައިލިއެވެ. ކިރަން މޫނަށް ޖައްސައިގެން ހުރި ވައްތަރުން މާހީންގެ ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެންދިޔައެވެ. މާހީން އިހްސާސްތައް ފޮރުވާލަން ހާދަ ކުޅަދާނައެވެ. ނޫނީ އަބަދު އެކަންކަން ކޮށްކޮށް އާދަވެފައި ހުރީއެވެ. “ހޫމް ކީއްވެޔޯ މިހާރު ތިހެނީ…” ކިރަން ރުޅިމޫނު ހަދާލަމުން ރާގެއްލައިފައި ބުނެލިއެވެ. އަދި އެހެން ބުނުމުން މާހީންގެ ހުނުންވީ އިތުރެވެ. ކިރަން ކުސްތަޅާގަތުމުން ވަރަށް ހާލުން މާހީންގެ ހިނިގަނޑު މައިތިރި ކުރިއެވެ. “އަހަރެންގެ ލޯބި ލޯބި ރަން…އަހަންނަށް ހެވޭނެއްނު ރަންގެ ތުންގަނޑު ތުންބިބީ އެއްގޮތަށް ހަދައިގެން ހުރީމަ…ހެހެހެ…އެންޑް ސޮރީ އިނގޭ ރަން…ބީޗަށް ހަމަ އައިސްލީ…ދެން ނޭނގެ މިއޮށް ރީތި ބީޗް ފެންނާނެ ދުވަހެއްވެސް…” މާހީން ވާހަކަދެއްކިގޮތުން ދެންމެ ރުއި ކުއްޖެއްކަންވެސް ނޭނގެއެވެ. އެހާވެސް މާހީން އިހްސާސްތައް ފޮރުވަން ކުޅަދާނައެވެ. “ވާސަރީވާ…އަހަރެން ކައިރީ ވަގުތު ހޭދަކުރުމަށްވުރެ ބީޗްގަ ވަގުތު ހޭދަކުރުން މާ މޮޅުދޯ… އެކަމް އަހަރެންމީ ބެސްޓްފުރެންޑޯ…ދެން ނޭނގެ މަހީން ފެންނައިރު ހުންނާނީ މާމައަކަށް ވެފާ ކަމެއްވެސް… އަދި ބުނެފިއެއްނު ސޮރީއޭ…” ކިރަން އަވަސްއަވަހާ ހުރިހާ ވާހަކައެއް ނިންމާލިއެވެ. “ދެން ރަން… ސޮރީއޭ ޕްލީސް ފޮގިވް މީ…” މާހީން ދެ ކަންފަތު ހިފާފާ ބުނެލިއެވެ. “ސޮރީ ގަބޫލުކުރެވޭނީ އަހަންނާއެކު މިއަދު އައިސްކްރީމް ބޯން ދިޔާމަ…” ކިރަން ލޯ ކުޑަކޮށްލާފަ ބުނެލިއެވެ. “އޯކޭ…” މާހީން އެހެން ބުނެލާފަ ކިރަން އަތުގަ ހިފައިގެން އެރަށު ހުންނަ އެންމެ ބޮޑު ފިހާރައާއި ދިމާއަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ. ކުޑަ ތަންކޮޅަކަށް ހިނގުނު އިރަށް ކޮންމެސް ފިރިހެން ކުއްޖަކު ކިރަންއޭ ކިޔާފަ ބާރަކަށް ގޮވާލި އަޑު އިވުނެވެ. މާހީންއާއި ކިރަން އަނެއްފަރާތަށް އެނބުރުނުއިރު ހުރީ ކިރަންއާއި އަޅައިގަނެގެން އުޅޭ ޔުއާލްއެވެ. ދޮން ހަންގަނޑާއި ގުޅޭގޮތަށް ބޯ ސްޓައިލް ކޮށްލައިގެން ހުންނައިރު ވަރަށް ‘ސްމާޓް’އެވެ. ސަކަ މިޒާޖެއްގެ ޔުއާލްއަކީ ކިރަންމެން ގްރޭޑް 9 ގައި އުޅުނީއްސުރެ ކިރަންއާއި އަޅައިގަނެފައި ހުންނަ ކުއްޖެކެވެ. ޔުއާލްއަކީ އެހާ ގޯސް ކުއްޖެއްވެސް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ކިރަން ޔުއާލްދެކެ އަންނަނީ އަމަށަކު ރުޅިއެއްނޫނެވެ. ޔުއާލްގެ ހަންގަނޑު ނޮޅާލާކަށްވެސް ކިރަން ފަހެއް ނުޖެހޭނެއެވެ. ފަހަތުގައި ޔުއާލް ހުރީމައި ކިރަން މާހީންގެ އަތުގައި ހިފަހައްޓައިފައި ދާން އުޅުނެވެ. ނަމަވެސް ކަމިޔާބުނުވީ ޔުއާލް ކިރަންގެ ސަލާމަތުން އޮތްއަތު ހިފެހެއްޓުމުންނެވެ. “އަނެއްކާ މިޖެހުނީ އަނެއް ކަންތަކާ… ޔުއާލް ކައިރީ ބުނެފީމެއްނު އަހަރެން ނޫޅެމޭ ޔުއާލްއަކާ…ޕްލީޒް…” ކިރަން ދެބުމަ ގޮށްޖަހާފައި ބުނެލިއެވެ. އެހެންބުނުމުން ޔުއާލް އަނެއްކާވެސް ވާހަކަދައްކަން ފެށްޓިއެވެ. “ނޫން ރިނީ، ތިހެން ނަހަދާ، ޕްލީޒް ރިނީ، އަބަދު ދުށުމަށް އަދެނީ ތިޔަ ދެލޯ، އަބަދު އެދެނީ ރިނީއާއި……އައުޗް ކިރަން ތަދުވެއްޖެއޭ…” ޔުއާލްގެ ވާހަކަ ނުނިމެނީސް ކިރަން ކޮށްލި ކަމަކުން މާހީންއާއި ޔުއާލް ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ.

**********

އަނެއްކާ ކިރަން ޔުއާލްއަށް ކީއްކުރީބާ؟

ކިޔުންތެރިންގެ ސަމާލުކަމަށް: ކިރަންއާއި ޔުއާލްގެ ބައި ތަފްސީލްކޮށް އޮންނާނީ ހަމައެކަނި މި ޕާޓްގައި. އެހެން ޕާޓްތަކުގައިވެސް މަދުމަދުން ކިރަންއާއި ޔުއާލްގެ ޕާޓްތައް އަންނާނެ. ހުރިހާ ކިޔުންތެރިންނަށް ވެސް ޝުކުރިއްޔާ.

129

28 Comments

 1. Daisy queen

  August 21, 2020 at 11:31 pm

  Heii dear readers .. miothy frst prt up vefa … hope u will all like this prt…………. ingey mi prt thankolheh kurukan vx but dhn anna prt dhigu kohla dheynan scl kamuga buxy kamun swrry gey everyone hope u will understand .. mi prt ga kuh hurejjenama comment baiga hihsaa kohlun edhen
  Luv u all

  • Ishy

   October 15, 2020 at 3:24 pm

   Sis Mon dhuvahakun part 2 up kodheyni

 2. 🥀Kukkyyy🥀

  August 22, 2020 at 3:47 am

  Yayyay finally got to read the first part n it’s amazing dear ❤️I loved it 😍but what had happened in maaheen’s life that she’s so sad, crying n lonely.. Dhn Kiran vx yuaal ah ehn hadhaakah nuvaanennu dhw 😂😂but this part really amazing 😍hope to get to read the next part as soon as possible.. Lysm n always stay safe ❤️😘

  • Daisy queen

   August 22, 2020 at 8:30 am

   Awwwwn kukky🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰😘😘😘❤️❤️❤️❤️ thanks inge vrh big koh✨✨✨✨✨🤗yhh what happened dhw🧐🧐🧐haha kiran hama yuaal dheke rulhi annany ey🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣thank u so much💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕yhh insha’Allah vrh avahah up kohla dheynan 🤗🤗🤗🤗
   Lyssssssssssssm❤️❤️❤️💕💕💖💖💖💖💖🥰🥰🥰🥰😘😘😘😘
   Stay safe

 3. A*|'..§^#

  August 22, 2020 at 7:48 am

  Masha Allah 😍😍😍😍😍Vvvvv reethi first part. N when next????? Next part dhigu kohlahchey ingey dhoonii 😘😘😘wow 12 years ge kuhjjakaa balaafa hama v reethi vaahaka genes dhey goe 😜😜😜keep it
  ♥️♥️♥️up darlll…. Stay home and stay safe ❤️❤️❤️lymmm

  • Daisy queen

   August 22, 2020 at 8:33 am

   Owwwwwwwwwwwwnnnnn💖💖💖💖💖💖🥰🥰🥰🥰🥰🥰💕💕💕💕❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘😘😍😍😍😍😍🤩🤩🤩🤩🤩thank u so so so so much 💕❤️😘❤️🥀 yhhh insha’Allah dhn inna prt dhigu kohla dheynan🙃🙃🙃🙃 thanks aish darl
   Stay home n stay safe
   Lyssssssssssssm ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💖🤗😊

 4. 🌺#BLOSSOM#🌺

  August 22, 2020 at 8:02 am

  wow my pretty gurl..😍 mi prt hama habeys.👌. vrh salhi gey.😘😘. hama fantastic..😘😘 loved it.❤️❤️❤️. waiting for the nxt prt..🥰🥰🥰. very Xcited for the nxt prt..🤩🤩🤩 stay home and stay safe and sound.💜💜💜. take care and luv you a lots❤️❤️❤️❤️

  • Daisy queen

   August 22, 2020 at 8:36 am

   Thnksss dhooooni gandaa😍😍😍❤️❤️💕💕💕💕🥰🥰🥰💖💖💖💖🥰🥰💖💖💖🥰😍🤩🤩🤩🤩🙃✨thanks darl………. insha’Allah vrh avahah up kohdheynan 😍😍😍😍😍😍😍😍
   Stay home n stay safe 💖🥰😍❤️💖
   Take care luv u more 😘💞😘💓😘❤️😙😘

 5. 🌹Ril🌹

  August 22, 2020 at 8:52 am

  ❤️Wow mi part ves vrh Sali❤️
  ❤️Masha Allah❤️
  ❤️Hama amazing ingey❤️
  Kiran aa yuaal ge thankoo haadha majaley heheheh heeeheee bindihje
  And maheen wow she is so gud at hiding her feelings so suprise
  ❤️Waiting for the next part ❤️
  ❤️Luv uuuuuuuu❤️
  ❤️Sta safe❤️

  • Daisy queen

   August 22, 2020 at 10:58 am

   Awwwwwwn 🥰💖🥰😍😍❤️😘❤️ 😘❤️😙 thanks ril darl❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖😍😍💕💕💕💕💕💕💕💕🥰🥰🥰🥰🥰🤗🤗🤗🥰🤗🥰🤗🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩🤩❤️❤️💖😘😘😊😍💕🤗🥰🤗🤗thnks Inge 😍hehehe😊😊😊dhw maaheen aadhavefa huryma kanneynge😊 insha’Allah vrh avahah up kohdheynan 🙃🙃🙃🙃
   Lysssssssssssssssssssssssssssssssssssssssm💕💕💕😍😍😍😍😍😍😍💖❤️🤩🤩❤️❤️💖🥀🥰🥰🥰🥰🤗🤗🤗🤗🤗
   Stay home n stay safe

 6. Xaxa🥀

  August 22, 2020 at 1:32 pm

  Hey cutie…😍😍😍😍 Varah salhi..😘😘😘😘. Hama hey hiyy vany🤓🤓🤓🤓🤓.. Varah missed 😝😝😝luuuv youuu varaaaaaaaah bodukoh ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️maasha Allah..🤣🤣🤣. Thi vareh neh..😂😂😂😂 Hehe😅😅✌️✌️hama kuriyah dhey Thihen 😁😁😁😁

  • Daisy queen

   August 22, 2020 at 1:39 pm

   Hey zaza lwbi kolhu❤️❤️❤️🥰🥰🥰😍😍😍💕💕💕💕😘😘😘😘😘😘😘😘😘💕💕💕💕💕💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💕💕💕💖💖🐠❤️🥰🥰🥰thank u zaza darling🙃🙃❤️❤️❤️🥰🥰🥰🤗🤗🤗i also missed u zaza darl💝💝💝💝❤️❤️❤️❤️🧡🧡🧡💛💛💚💚💙💙💜💜💜🖤🖤🖤luv u vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh vrh big koh🥰🥰🥰😍😍😍😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘🥰🥰🥰🥰❤️🧡💛💚💙💜🖤♥️💝💖💗💓💞💕💟❣️
   Hehe🙃🙃🙃🙃🙃🙃🙃 insha’Allah
   Luv ya

 7. R¥N

  August 22, 2020 at 7:21 pm

  Maasha Allah… Varah Salhi ingey dear… 💖💖💖waiting for the next part dear 😘😘😘be safe n mch Lve

  • Daisy queen

   August 22, 2020 at 10:09 pm

   Awwn thanks ryn darl💕💕💕💖💖💖💖💖💖💖💖 inshaallah vrh avahah genesdheynan😊😊😊
   Be safe darl
   Lymmmmmm💕💕💕💖💖❤❤❤💙💓💓💓💝💞💗💗❤❤💙💙💝💝💝💝💝💗💗💗💞💞💞💞💞💞💞💞💓💓💓😘😘😘😘

 8. Xaxa🥀

  August 22, 2020 at 9:59 pm

  🤤🤤🤤🤤Thy 12 yrs heneh hiyeh nuvey… 🤣🤣🤣🤣🤣🤣😂😂😂😂😂… Dhan kolheh bodu hen hyvany… 😍😍😍😍😍😍😘😘😘😘😙😙😚😚😚😃😃❤️❤️.. Lol… ❤️💘💝💙💞💚💟💛❣️💜… Hoon igeyey loabi vaakan nubunyas ❤️❤️❤️💋❤️❤️❤️💝💝💘💘💘💞💞💞💞…. Awwwwwwwn… Loabi gandu foohi vany…

  • Daisy queen

   August 22, 2020 at 10:11 pm

   Hehe but i am 12😀😀😀😀 hehehe😊😊😊😊luv ya 💓💓💓💞💞💞💗💗💗💝💝💝💙💙❤❤💕💕💖💖😘😘😘😘💖💕💓💙

 9. Taennie.. 💜💜💜

  August 23, 2020 at 6:24 am

  Heekuri vrh vure reethi hingeyyy.. Haadha curious koh sheyyyyy dhw thi ninmaaly… Avahah aneh bai up kohdhehcheyy.. BTW, ur younger than me… Im 14 and ur 12…😱😱😱😱.. But still.. Masha allah.. Vrh molhu.. Im just surprised with ur talent… Stay home n stay safe.. ❤️❤️❤️❤️

  • Daisy queen

   August 23, 2020 at 11:00 am

   Owwwn thnk u so much sweety💕💕💕💕💕hehe curious kih dhw ninmaalevuny😊😊😊😊inshaallah vrh avahah up kohla dheynan..😀😀😀😀😀thank u so much darl❤❤❤❤
   Stay home stay safe
   Lysm

 10. Abu❤

  August 23, 2020 at 9:42 am

  My quinn😘😘😘…abu hama hairaan vehje😅…hiy nuvey cutie thiy twelve years hen ves😖…maasha allah😊….BTW can we be friends or contact kureveyne gotheh nehtha hangouts fiyavaa👋…Yaal haadha like veyey dhw kiran dheke…okey..we totally understand luv…BTW kitnanme kuras waiting…because it’s worth the wait…
  Love you
  Stay safe my quinnn
  Abu

  • Daisy queen

   August 23, 2020 at 11:09 am

   Awwwwwwwwwwwwwwn sweeety thank u so so so much😍😍😚😚😚😘😘😙hehe but i am twelve😊😊😊😊❤ummm snap in vaahaka dhehkeyne nd viber in💕💕💕💕💕💕😀aslu vx yaal hunnany hama moya vefa……thanks fr understanding sweety💓💓💓💓thnks adhi vx ehburu💙💙💙💖💖💖💝💝💗💗💗💗💞💞😮💞💕💕💕💓💕💓💕💓💕💕💓💙💖💝💗💗❤😙😙😙😙
   Lysssssssssssssssssm
   Stay safe sweety

  • Abu❤

   August 23, 2020 at 2:48 pm

   Kiniheh love ge number hoadhaaniy

  • Daisy queen

   August 23, 2020 at 6:11 pm

   Umm… snap beynun kureytha sweety 😊nd u can give me ur num through gmail
   [email protected]
   Luv you

 11. Lee🖤🖤🖤

  August 23, 2020 at 2:25 pm

  V reethi 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤💯😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃😃 awwww you are 💙💙💙💙💙💙💙💙🖐️💙💙12 years me too 💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖and love you
  TC
  Stay safe darl

  • Daisy queen

   August 23, 2020 at 6:13 pm

   Awwwn thnks lwbi kolhuu❤❤❤😙😙😙hehe are u twelve😊
   Luv u💗💗💗💗💗💝💝💝💖💖💙💙❤❤💕💕💕💞💞💕💞💞💕💞💕💕

 12. Lee🖤🖤🖤

  August 23, 2020 at 6:15 pm

  Hey 🖤🖤🖤darl🖤🖤🖤 from Wich island are you🖤🖤🖤🖤

 13. ✨Naako✨

  August 24, 2020 at 10:33 pm

  Masha Allah🖤vrh reethi waiting for the next part❤️❤️🖤🖤

 14. 🖤Lee🖤

  August 25, 2020 at 4:27 pm

  Koba tha next part darl

  • Ishoo

   October 15, 2020 at 3:46 pm

   Sis next part up kurani kondhuvahakun

Comments are closed.