މިދެލޯ ފުހެލަ ދޭށޭ ލޯބިން 21

- by - 109- August 2, 2020

ދޮރު ކައިރީގައި މިވާހަކަ ތައް އަޑު އަހަން ހުރި ހަޝްމާ އާއި ސަމީހާގެ މޫނު މަތި ބަނަ ވެއްޖެއެވެ.އެމީހުން ހީކުރިގޮތުން މިހާރު  ޝާއިފް ސާރާ ވަރި ކޮށްލާފައި އެއްލާލާނެތާ ކިތަންމެ އިރެކެވެ. ނޫނީ ސާރާ ޝާއިފް ދޫކޮށްލާފައި ގޮސް ދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އަނެއްކާވެސް މަކަރު ހިނިތުންވުމެއް ތުންފަތް މަތިން ދުވެލީ މަކަރުވެރި ހިޔާލެއް ސިކުނޑީގައި ރަސް ކަން ކުރަން ފެށުމުން ނެވެ.

“ލެޓް  ދަ ގޭމް ބިގިން” ދޮރުން ނުކުންނަމުން ހަޝްމާ ބުނެލިއެވެ.

ސާރާ އަށް ޝާއިރާމެން ތަފާތު ވެއްޖެކަން ފާހަގަ ވެއްޖެއެވެ. އެމީހުން ސިއްރުން ކަމެއް ރާވާކަން އިނގެއެވެ.ނޭގެނީ ކޮން ކަމެއް ކަމެވެ. ސާރާ ގެ ހިތް ބިރުގަންނަން ފެށީ އޭނަ އާއި ޝާއިފް ވަކިވާން ޖެހޭ ވަގުތު ކައިރި ވެއްޖެކަމަށް ހިތް ބުނުމުންނެވެ.

ހަފްތާއެއް ފަހެވެ. ޝާއިފް އޮފީސް ނިމިގެން އައިސް މަންމަ މެންގެ ބަޔަށް ވަނީ ގުޅާފައި އައިސް ދިނުމަށް ޝީޒާ ބުނުމުންނެވެ.ވަންއިރު ކުރިމަތީ އިން ސޯފާގައި ޝާއިރާ އާއި  ސަމީހާގެ އިތުރުން ހަޝްމާ އާއި ރަމީޒް އިނެވެ. ކަމެއް ގޯސް ވެއްޖެކަން ޝާއިފް ގެ ހިތުގެ ކަނަކުން އަންގަން ފަށައިފިއެވެ. ޝާއިފް އައުމާއި އެކު ހަޝްމާ އިށީންނަން ތަން ދެއްކިނަމަވެސް ޝާއިފް ހިޔާރުކުރީ ވަކިން އިން ގޮޑިއެކެވެ.

“ދަރިފުޅާ ޝާއިފް….” ރަމީޒް ހީވަނީ ވާހަކަ ފަށާނެ ގޮތެއް ނޭނގިފައި އިން ހެނެވެ.

” ބައްޕާ ކިހިނެއްވީތޯ؟” ޝާއިފް ކަންބޮޑުވުމާއިއެކު އަހާލިއެވެ. އޭނަގެ ހިތް ވަނީ ތަފާތު ހިޔާލުތަކުން ފުރިފައެވެ.

” ދަރިފުޅާ މަންމަ ގެ ފުރާނެ ނެތް މަސްގަނޑު ދެކެން ބޭނުން ނޫނިއްޔާ ސާރާ ވަރިކޮށްފަ ހަޝްމާ އާއި ކައިވެނި ކުރޭ.” ކުއްލިއަކަށް ޝާއިރާ އައިސް ޝާއިފްގެ ފައިބުޑަށް ވެއްޓެމުން ބުނެލިއެވެ. އެވަގުތު ޝާއިފް އަށް ހީޥީ އޭނާގެ ދުނިޔެ އެނބުރިގަތް ހެނެވެ. ދެކަންފަތް ބައްވި ކަހަލަ އިހުސާސެއް ކުރެވުނެވެ.

” މަންމާ. އެކީއްވެ؟ ސާރާ އަށް ދަރިން ނުލިބުން އެއީ ސާރާ ކުރިކަމެއް ނޫނެއްނު؟” ޝާއިފް ގެ އެތެރެހަށީގައި ރުޅި ކެކެމުން ދިޔަނަމަވެސް މަންމަ އާއި މުޚާތަބު ކުރީ މަޑު މައިތިރި ކަމާއި އެކުއެވެ.

“ދަރިފުޅާ ހަޝްމާ ވެސް ސަމީހާގެ ވެސް ދެލޮލުން ދެކެފަ އެބުނީ ސާރާ ކޮންމެ ދުވަހަކު ޑިއުޓީ ނިންމާފަ ފިރިހެނަކާ ބައްދަލު ކުރާ ވާހަކަ.މަން—-”

“މަންމަ ކޮން އިރަކުތަ މީހުން ދައްކާ ވާހަކަ ގަބޫލު ކުރަން ފެށީ.މަންމަ އަށް ތި ބުނެވުނީ އަހަރެންގެ އުފާ ވެއްޔާ މޮޑެލުމަށް. ދިރިއުޅުމުގެ މަގްސަދެއް ނެތް މުސާފިރަކަށް ވުމަށް. މަންމާ ސާޜާ ތިކަހަލަ ކަމެއް ކުރާނަމަ އަހަންނަށް ނޭނގިއެއް ނުކުރާނެ. އަހަންނަށް ޔަގީން ވަނީ އެކަން.އެހެން ނޫނަށް އަހަންނަށް ކޯއްޗެއް ނުދެވިގެން ތަ ސާރާ އެހެން ކަންތައް ކުރާނީ”

“ޝާއިފް ހަމަ ހުވާ އަހަރެންގެ ދެލޮލުންނޭ ފެނުނީ.ގަބޫލު ކޮށްބަލަ” ހަޝްމާ އަށް އޭނަގެ ކޮޅު ދަށްވާހެން ހީވުމާއިއެކު ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ. ” އަހަރެން ކަލޭ ދައްކާ ވާހަކަ ތަ ގަބޫލު ކުރަން ވީ؟  ތީ އަހަރެންނާ ސާރާ ވަކި ކޮށްލަން ދައްކާ ވާހަކަ އެކޭ ބުނެބަލަ.” ޝާއިފް އަށް އަމިއްލަ ނަފްސު މައިތިރިނުވާނެހެން ހީވުމާއި އެކު ދެލޯ މަރާލުމަށް ފަހު ފުން ނޭވާ އެއްލިއެވެ.

“މަންމާ އަހަރެން ވަރަށް ވިސްނާނަން.” މިހެން ބުނުމަށް ފަހު އިތުރަށް މަޑު ކުރުމެއްނެތި ޝާއިފް ހިނގައިގަތެވެ.

“މާދަމާ އެންމެ ލަސްވެގެން ޝާއިފް ޖެހޭނެ މަންމަ އަށް ޖަވާބު ދޭން.” ޝާއިފް ނުކުނަން ދަނިކޮށް ޝާއިރާ ގޮވާލި އަޑު އިވުނެވެ.

ފުން ނޭވާއެއް ލަމުން ދޮރު ހުޅުވާލުމަށް ފަހު ވަން ޝާއިފް އަށް ސާރާ އާދައިގެމަތިން މަރުހަބާ ކިޔެވެ. ކޮންމެ ފަހަރަކުވެސް ގެޔަށް އަންނައިރު ވެފަ ހުންނަ ވަރުބަލި ލޯބިވާ އަނބިމީހާ ފެނުމުން ފިލާ ދާނަމަވެސް މިފަހަރު އެކަން ކާމިޔާބެއް ނުވިއެވެ. އެއަށް ވުރެ ޝާއިފް ގެ ހަށިގަނޑު ތެރޭގައިވާ ހައިޖާނުގަނޑު މާބޮޑެވެ.

ގަދަކަމުން ހިނިތުންވެލުމަށް ފަހު ޝާއިފް ހިނގައިގަތީ ސޯފާ އާއި ދިމާލަށެވެ.ފަހަތުން ސާރާ ވެސް އައެވެ.” ޝާއިފް.ކޮފީ އެއް ހަދަން ވީތަ؟ ނޫނީ ކާނީތަ؟” ސާރާ މަޑުމައިތިރި ކަމާއި އެކު ސުވާލު ކޮށްލިއެވެ. ނަމަވެސް  ޝާއިފް އަށް އެސުވާލުންވެސް ބޮލަށް އުދަނގޫ ވިއެވެ.

” ސާރާ އަހަރެން ބޭނުމީ އެކަނިވެލަން.”

“ޝާއިފް ވާހަކަ ދެއްކީމަދޯ ހައްލު ވާނީވެސް. އަހަންނަށް ވެސް ހަމަ ހިޔާލެއް ދެވިދާނެ ދޯ؟! އަހަރެން—”

“އަހަރެން ބޭނުންވަނީ އެކަނި ވެލާށޭ ސާރާ! ކިހިނެއްވެގެންތަ ތިއުޅެނީ. އޭން؟ އަހަރެންގެ ބޮލަށް އުނދަގޫވެޔޭ އެބަ!” ކުއްލިއަކަށް ޝާއިފް ހަޅޭއްލަވައިގަތުމުން ސާރާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ.އެއާއި އެކު ކޮލަށް އެރި ތޫނު ތަދާއި އެކު ސާރާ އޭނާގެ ކޮލުގައި އަތް ލަމުން ތެދުވިއެވެ.ސާރާ ގެ ދެލޮލުގައި  ގިނަވެގަތް ކަރުނަތަށް ފޮރުވާލަމުން ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށް ހިނގައިގަތެވެ. ކޮޓަރި ދޮރު ލައްޕާލުމާއި އެކު ލޮލުގައި ގިނަވެގަތް ހޫނު ކަރުނަތައް އޭގެ މަގާމު ދޫކޮށް ސާރާ ގެ ކޯތާފަތް މަތީ އޮހޮރެން ފަށައިފިއެވެ. މީގެ ކުރިން ޝާއިފް އަކީ އެހާ ރުޅި ގަދަ މީހެއްވެސް ނޫނެވެ. ރުޅި އަޔަސް ވެސް ސާރާ އަކަށް ދުވަހަކުވެސް ބާރަކަށ އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުބުނެއެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއް ވިޔަސް ސާރާގެ ނާޒުކު ހިތުގައި ނުފިލާނޭ ލަކުނެއް ލައިފިއެވެ.

ޝާއިފް އަށް ކުރެވުނު ކަމާއި މެދުވެސް ވިސްނާލެވުނީ މާލަސް ވީފަހުންނެވެ. ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އޭނަގެ ސަބަބުން  ސާރާ ދެރަނުވާނެ ގޮތެއް ނެތެވެ. ސާރާގެ ކައިރިޔަށް މާފަށް އެދެން ދިއުމަށްޓަކައި ޝާއިފް ހިނގައިގަތެވެ.

އިރުއޮއްސި އަނދިރި ވިއިރު ޝާއިފް ކޮޓަރިއަށް އައިސް ވަން އިރު ސާރާ ބެލްކަނީގައި ހުއްޓެވެ. ފަހަތުން ބަލާލާ މީހަކަށް ވެސް ރޮނީ ކަން އިނގޭހާ ވެއެވެ. ހުޅިއެއް ޖަހާފައި ވީއިރު ކުދި ކުދި އިސްތަށިތައް ސާރާ ގެ ދޮން ކަދުރާއަށް އުދަނގޫ ކުރަމުން ދިޔައެވެ.

މިމަންޒަރު ފެނުމާއި އެކު ޝާއިފް އަމިއްލަ ނަފްސު ކުއްވެރި ކުރިއެވެ. ފުރާނައަށް ވުރެ ލޯބިވާ އަނބިމީހާގެ ލޮލުން ކަރުނައެއް ދުށުމަށް ނޭދޭ އިރު އޭނަގެ ސަބަބުން ސާރާ ގެ ލޮލުން ކަރުނަ އޮހެމުން ދާތަން ފެނުމުންނެވެ.

ސާރާ އަށް ފަހަތުގައި މީހަކު ހުރިހެން ހީވުމާއި ފަހަތަށް އެނބުރިލި ގަޑީ ސާރާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެނެވެ. ” ޕްލީޒް ނުޖަހަށްޗޭ. ސާރާ ބެލްކަނިން ގޮސް ދާނަމޭ.”މޫނު މަތީގައި ދެއަތް ހުރަސް ކޮށްލަމުން ސާރާ މިހެން ބުނުމާއި އެކު ޝާއިފް އަށް ހީވީ އޭނާގެ ހިތުގައި ހިފާ މީހަކު ފިތާލިހެނެވެ. އަދި ސާރާ ގޮސް ގޮސް ހުއްޓާ ކުއްލި ހަރަކާތަކާއި އެކު ސާރާ  ހިފުމަށް ފަހު ސާރާ ގެ ގައިގައި ބައްދާލިއެވެ. އަދި އެތައް ފަހަރަކު ސޮރީ އޭ ބުނެވުނު އިރު އެދެލޯވެސް ފެންކަޅިވެއްޖެއެވެ.

* ނުނިމޭ*

*އަޅުގަނޑު ލިޔަމުން އައި ބައި ގެއްލުމާއި ގުޅިގެން ވާހަކަ ލަސް ވިކަމަށް ޓަކައި އެންމެހައި ކިޔުންތެރިންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދެމެވެ. އަދި ބަރަކާތް ތެރި އަޟްހާ އީދުގެ ތަހުނިޔާ އެންމެހާ ކިޔުންތެރިން ނަށް އަރިސް ކުރަން. ސްޓޭ ހޯމް. ސްޓޭ ސޭފް. އީދު މުބާރަކް! *

109

vanteKTH

a girl who loves to read and write stories..please feel free to give comments...if it is negetive even i wont feel bad..

You may also like...

36 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Haadha kurey… Ekm vx vrh reethi…😍😘🤗 Kon irakun dhn oi prt up kohdheynii??? Plxxx thankolheh avahah upkohdheythi ingey… Lysm sisssooo…💖💗💝

  1. next prt dhigukohladheynan ingey dear… soon ingey…lahba i will try my best…lymmmm dhoonya

 2. hey sisooo…. eid mubarak to yuh too!!!!!💖❤ alhey shaaif nahadhaane eheneh inshallah.. 😭e hashma gandu fuhpaatheeves dhw..😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡😡 madu madun hurebala.. shaaif noon meehaku nulibuneetha e anhenaa ah…😡🤔. alhe saaraa haadha dhera vaaneey.. 💔shaaif gasthuga eh noon aslu jehee dhw e.. hama #killhashma.. and mi bai ves vvvvvvvvvvvvvvvvvvvv reethi.😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍. its okay vaane ingey sis..😊😃 and whn is next.??? fai vvv curious ehn ve👉👈

  1. alheyyyy thank u dear… i hope so too!!! hehe… dhw…. heevanee dhw gasthuga noon dhw.. mi ves e gang ge member ekey dhw fai…thank u vvvv bodah… soon dear… hehe.. okeyh

 3. Varah reethi mi part ves curiously waiting for the next part ☺️ take care ♥️♥️♥️ eid mubaarak ♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️

 4. Wow mi part ves vrh Sali 💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯
  Keep it up sis👏👏👍👍👍👍👏👍
  Mi hasmaa mibunee midhanee maamahcha dhogu vaahaka fathuraagen😠😠👹👹 pis pis🤦🤦🤦🤦 ruli aisi mihaaru and neyge shaaif ge parents ah ves vegen uleygothe …..😠😠😠😠😠😠😠😟😟😟😟😣😣😣
  Shaaif egen Hama saaraa gaagaa jehy🥺🥺🥺🥺🥺🥺. Aley saaraa deravaane dhw vrh bodah..😥😥😥😥😥😥 Ril ah Vs rovije😭😭😭😭
  Waiting for next❤️❤️❤️
  Luv uuu❤️❤️❤️
  Stay saf❤️e❤️😃😃
  Sis ah ves Eid Mubarak 🥳🌹🌻😃😃😃

  1. alheyyyy thank u so much ril darl.. hmm aslubes maa mahchah dhanee eyh dhw… hmm.. its really sad dhw.. alheyy runoi ril.. sis dhera vejje.. lymm… u too dear.. eid muarak and stay safe ingey

 5. wowwwww.. sisooo whn is next>??? v reethi.. waiting!!!! screw that hashma.. im into #KILLHASHMA gang

 6. wowww… haadha reethi eyh mi stry.. hehe what is this #KILLHASHMA.. anyways alhugaa ah eii koacheh kan neygunas if we are gonn akill hashma im in .. whn is next??

  1. thank u.. hehe.. eii readers hadhaigen ulhey gang eh hashma goas v ma.. well, welcome to the gang!.. soon ingey..

 7. ooooooo vvv curious shaaif ge decision aa medhu.. alheyyyy avahah up kohdhehchey dear ingey.. lysm.. be safe

 8. woahhhh.. v salhi mi prt ves.. alhe shaaifoooooo saaraa gaigakeehvetha e jehee.. and v rom eyh sissooooo.. alhuganduves rohvaalaafi .. heevanee alhugaa akee saaraa hen.. love the concept.. lysm..

 9. dear readers here is the 21 part.. ummeedhu kuranee mi vhk hurihaa kiyuntherinnah ves kamudhaane kamah… and next part i will try my best up kohladheyn ingey

 10. މާޝާﷲ ވަރަށް ރީތި މި ސްޓޯރީ. ވަރަށް ރީތި މިސްޓޯރީ. ވަރަށް ޔަންގް ލިޔުންތެރިއެއް ދޯ.ތިއީ؟؟؟

 11. maasha allah maasha allah vvv reethi.. srry dear naash ge name jahain comment naima mi name ga mi kuranii ngey.. vv bodah srry kurii part ah cmmnt nukurevuniima… vvvvvv reethi mi part.. maasha allah hama habeys mi stry… subbooo saara nafsaanee vefa dhw. alheyyy.. shaaif hadhaanii kihinehbaa dhn.. vvv curious.. eulhey hashma naga boa kolhu vathah jahan v nu haadha nattaeyyy… huvaa mibunii… vvvv miss ngey girll… geyga innaathi bas ahain… luv yuhh bodu bodu bodu koh… plz stay home nd stay safe girl.. tc

  1. alheyy thank u bab…hehe okeyh… e okey vaaneeeyyy.. srrry nubunaane.. after all we r besties eh nun… hehe hmm… neygey dhw.. hingaa balamaa alhey….. okey.. boakolhu vathah jahan v ma i kairee buney.. dhaanan ingey.. LOL…alheyyyyy misss hessa naash mathin ves i…lahba u too ingey darl.. tc

 12. This story is so amazing. I was never doubtful about your talent. You have always been unique and talented. So proud of you thitha ❤❤

Leave a Reply

Your email address will not be published.