ޔައިޝް ޕަބްޖީ ކުޅެން އިންދާ ފޯނަށް ނޯޓިފިކޭޝަންއެއް އައެވެ.”ލަވްލީ ހޫދާއްކޮ” ރީސެންޓްލީ އެޑެޑް ހާ ސޮޓޯރީ”މިހެންނެވެ.ވަގުތުން ގޭމުން މަރުވާނެކަމަށްވެސް ވިސްނާލުމެއްނެތި ހުދާގެ ސްޓޯރީ ވިއުކޮށްލިއެވެ.އެވަގުތު ޔައިޝްގެ މުޅި ދުވަސް އެއްކޮށް ހަރާބު ވިކަހަލައެވެ.ހުދާ 3 ވަރަކަށް ސްޓޯރީސް ލިއެއްކަމަކު އެންމެ ފުރަތަމަ ވިއުވި ސްޓޯރިގައި އިނީ ހުދާ ސާމިހުގެ ކޮލުގައި ހިފައިގެންނެވެ.ސާމިހުވެސް އިނީ ހުދާގެ ކޮލުގައި ހިފައިގެންނެވެ. ހުދާ އިނީ އޭގައި ސާމިހު ޓެގްކޮށްފައި “ވެލްކަމް ބެކް ހޭންޑްސަމް ސޭމް” ޖަހާފައިއެވެ.އޭގެ ކައިރީ ރަތްކުލައިގެ ހިތެއްވެސް ޖަހާފައި އިނެވެ.ބަލާމީހަކަސް ހީވާނީ އެއީ ރައްޓެހިވެގެން އުޅެ ދެމިހުން ކަމަށެވެ.ޔައިޝްއަށް ވެސް ހީ ކުރެވުނީ ހަމައެހެންނެވެ.ޔައިޝް މިފޮޓޯއަށް ބަލައިން އިންދާ ހުދާ އަނެއްކާއެހެން ސްޓޯރީއެއްލިއެވެ.އެ ފޮޓޯގައި ސާމިހު ހުރީ ހުދާ ކޮޑުމައްޗަށް އަތްވައްޓައިގެންނެވެ.ހުދާހުރީ ފުޅާ ހިނިތުން ވުމަކާއެކު ލައިޓްނިން ލޭމްޕްއެއް ނަގައިގެންނެވެ.މިގައިވެސް ހުދާ އިނީ ސާމިހުއަށް ޓެގްކޮއްފައެވެ.އަދި ބެސްޓް އެވާ ޖަހާފައި ރަތް ހިތެއްޖަހާފައި އިނެވެ.މިފޮޓޯފެނުމުން ޔައިޝް ކުރިޔަށްވުރެންވެސް ބާރަށް ފޮނުގައި ހިފެހެއްޓިއެވެ.އޭގެ އިތުރަށް ކުޑަކޮށްވެސް ޔައިޝް ފޯނަށް ބާރުކޮށްލައި ފިއްޔާމުން ފޯނު ތަޅައިގެން ހިގައި ދިޔުމަކީ ގާތްކަމެވެ.

ބަލާބަ…މިއިން ދަ އައިކް ސްޓޯރީއަށް ލާފަ އިން އެއްޗެއް.އަހާވެސް ނުލާ.ހަމަ ހުވާ ތަޅާލަންވެފަހުރި މީހާ ގަނޑެއް.. ހުދާ އޭމީހުންގެ އެކުވެރި އައިކަލް ލާފައި އިން ސްޓޯރީ އަށް ބަލާލުމަށް ފަހު ބުންޏެވެ.އޭތި ފެނުމުން ހުދާ ކިތަންމެ ހިތް އަވަސް ވާގޮށް ވިނަމަވެސް މޫނުހަދާލަމުން އައިކަލްއާ ދިމާލަށް އެއްޗެހި ކިޔެވެ.ކޮންމެޔަކަސް ހުދާއޭނަގެ ހިތުގައި އޮތް އެއްޗެއް އެހާ އަވަހަށް އެންމެންގެ ކުރި މައްޗަށް ގެންނާކަށް ބޭނުމެއް ނުވެއެވެ.އެވާހަކަ އެނގޭނީ ހަމައެކަނި ހުދާގެ ދޮންތައާއި ދޮންތަބެ،އަދި އައިކަލްއަށެވެ.ސަނާ ކައިރީ ބުނަން އުޅެފައިވެސް ހުދާ ނުބުނީ ސަބަބަކާ ހުރެއެވެ.ކޮންމެ ގޮތެއްވިޔަސް އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ކައިރި ނުބެ ހުނަން ޖެހުމުން އެކަމާ ހުދާ ވަރަށް ދެރަވެސް ވެއެވެ.މިއަދުވެސް އެއްފަހަރު ބުނެވެން އުޅުނެވެ.ނަމަވެސް މިހުރިހާ ދުވަހަކުވެސް ހުރެވުނު ގޮތަށް އަދިވެސް ހުރެވޭނެކަމަށް ހުދާ ހިތް ހުދާއަށް ވިސްނައިދިނެވެ.އަދި ވަގުތުޖެހުމުން ސަނާ ކައިރީ ބުނަންވެސް ހުދާ ވަނީ ހިތުގެ އަޑިން ކަނޑައަޅާފައެވެ.އައިކަލް ސޮޓޯރިއަށް ލާފައި އިނީ ހުދާ އެންމެ ފަހުން ސްޓޯރީއަށް ލީ ފޮޓޯގައި “ކޮންގޮރާބެސްޓޫ” ޖަހައިފައެވެ.ހުދާ އެ އެސް.އެސް ނެގުމަށްފަހު “ތޭންކްސް” ޖަހާފައި ލިއެވެ.

ސޮޓޯރީ ބެލުމަށްފަހު ތަނެއް ދޮރެއް ނޭނގޭ ސަނާ ހީކުރި ލައިޓްނިން ލޭމްޕްއެއް ލިބުމުން ކޮނަގްރޭޓްސް ކިޔާފަ އިނަކަމަށެވެ.އައިކަލްއަށްވެސް ހުދާ އާއި ސަނާ އެކަހަލަ އެއްޗެއް ބެނުންވެގެން އުޅޭކަން ކުޑައިރުންސުރެން އެނގިފައިވާތީ އެލިބުމުން ކޮންގޮރޭޓްސް ކީ ކަމަށެވެ.ސަމިހުއަށް އެ ސޮޓޯރީ ފެނުމުން ހިނިތުންވެވުނެވެ.ސަނާއަށް އޭގެއިން ނުބައި މާނައެއްނެގުނަސް ސާމިހުއަށް ނެގުނީ އޭގެ އަސްލު މާނައެވެ.

މަރިޔަބުވެސް…ޔެސް…އެކަމް ޔަގީން ކޮއްލަން ސަނޫ ކައިރީ އަހާލާންވީ ކަންނޭގެ މަރިޔަބު ނުހުންނަ ގަނޑިޔަކު.ސާމިހު ހިތައް މިހެން އެރުމުން ކުރިޔަށް ވުރެންވެސް ހިނިތުންވުން ފުޅާވިއެވެ.މި މަންޒަރަސް ގެއްލިފައި ހުދާއިނެވެ.

އޯހް.ހީ އިޒްސޯ ހޭންޑްސަމް.މިހާރު ހީވަނީ ހަމަ ޖޭ.ބީ ހެން.ހިސް ސްމައިލް އެންޑް އައިސް.އޯން.ސޯކިއުޓް.ފޯނު މެޔާލާ ފިތަލަމުން ހުދާ ހިތާ ހިތުން ކިޔާލިއެވެ.އެވަގުތު ހުދާއަށް ތަންކޮޅެއް ބާރަށް އޯވން އޭ ކިޔުމުން ސަނާ ހުދާއާ ދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ.އޭރު ހުދާއިނީ ސާމިހުއަށް ގެއްލިފައެވެ.އެހެނަސް ސަނާ ހީ ކުރީ އެދިމާއިން އެހެން އެއްޗެއް ފެންނަނީ ކަމަށެވެ.

ހުދާއްކޮގަނޑު.ކޮންތަނެއްތިބަލަނީ.ސަނާ މިހެން އެހުމުން ސާމިހު ހުދާއާ ދިމާލަށް ބަލައިލިއެވެ.އެވަތު ސާމިހުއަށް ހުދާގެ ނަޒަރު އޭނާއަށް ހުއްޓިފަ ވާކަން ފާހަގަވުމުން ހުދާއާއި އޭނަ ހަތަރު ކަޅި ހަމަކޮށްލިއެވެ.އަދި އިރުކޮޅަކަށް ބަލަން އިނުމަށްފަހު ހުދާއާދިމާލަށް ހަނާ އަޅާލިއެވެ.

ކި…ހިނެއް…..ކިހިނެއްވި؟ހުދާ ވަގުތުން ނޫން ކަމަށް ހަދާފައި އަހާލިއެވެ.

ކަމެއްނުވޭ ކުޑާބެ އާދިމާލަށް ބަލައިން ގެއްލިފަ އިނީމަ.އަހާލީ….؟ސަނާ ބުނެލިއެވެ.ވަގުތު ހުދާގެ ކޯތާފަށް ރަތްވެގެން ދިޔައެވެ.ހީވަނީ ލޭ ކޮޅެއްހެންނެވެ.މިކަންވެސް ސާމިހުއަށް ފާހަގަވިއެވެ.އެހެނެއްކަމަކު ހުދާއާއި ޖެހިގެން އިން ސަނާއަކަށް މިކަމެއްފާހަގަ ނުވިއެވެ.އަދިވެސް ސަނާގެ ސިކުޑީ ތަރަށްޤީނުވަނީ ތޯއްޗެކެވެ.

ސޭ…ސޭ…މް ސޭމްއަށްގެއްލިފައޭ…. ހެހެ… ސޭމް އަކަށް ނޫނޭ އަހަރެން ބަލައިން އިނީ. އެދިމާއަށް ކަޅި ހުއްޓާކަސް.ކުރީގެ ހަދާންތައް އާލާވީއޭ ކުޑަކޮށް.ހުދާވާހަކަ ހަދާލިއެވެ.

އޯހް.އަސްލުވެސް ވަރަށް މިސް.ހުދާވާހަކަ ހެދިއެއްކަމަކު ސަނާއަށް އެކަންވެސް ގަބޫލު ކުރެވުނެވެ.މިކަމާ ހުދާ އަދި ސާމިހު ގާތަށް ހިނިއައެވެ.ހުދާ މޫނުމައްޗަށް ކުލަވަރެއް ނުގެނައެއްކަމަކު ހިތާހިތުން ދިޔައީ ހެމުންނެވެ.

ހެއި…ލިލް ބޮރޯ…އަދިވެސް ޕަބް ގަތަ.ނަމާދު ވަގުތުޖެހެނީއެއްނު.ހިޑިން ފައިބަމުން އައި ތާނިމް ބުނި އެއްޗެއް ޔައިޝްއަކަށް އަޑެއް ނީވެއެވެ.

އަދިވެސް އޭން އިނީ އެ ކުރިން އިންގޮތަށެވެ.މިހާރު އަދި ކުރިއަށްވުރެންވެސް ދެލޯރަތެވެ.އަދި ހުރީ ފާޑަކަށް ފެންކަޅިވެސް ވެފައެވެ.އެއީ އަބަދުވެސް ޔައިޝްއަށް ވާކަމެކެވެ.ތާނިމް ޔައިޝް ކައިރިޔަށް ދިޔަ އިރު ކަމަކުދާކަށްނެތެވެ.ޔައިޗް އިނީ ރުޅިއައިސް ރަތް ވެފައެވެ.ތާނިމް ވަގުތުން ޔައިޝްގެ ފޯނަށް ބަލައިލިއެވެ.ޔައިޝް ރުޅިއައިސް އެއިނީ ފޯނުގައި އިން އެއްޗެއްގެ ސަބަބުންކަން ގާތްގަނޑަކަށް ޔަޤީން ވާތީއެވެ.ފޯނު ބަލައިލުމާއެކު ތާނިމްގެ ދެލޯ އަތަށް ނައީ ކިރިޔާއެވެ.އޭނަ ދެރަވެސް ވިއެވެ.ހަމައެހެންމެ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހިންހަމަވެސް ނުޖުނެވެ.ކޮންމެއަކަސް އެންމެ ނުވާން އޭން ދުޢާ ކުރި ކަންތައް މި އޮތީ ވެފައެވެ.

(ނުނިމޭ)

61

38 Comments

 1. No one

  June 20, 2020 at 12:04 pm

  😁😁😁 Me first dhw…Wooooooooooooooooooowwwww😍🥰😍😘🥰🥰
  I luv it…. Varah varah reethi mi part ves…
  Varah interesting…….
  curiously Waiting for the nxt prt ❤️❤️
  Just love it…..

  • އާޔޫ

   June 20, 2020 at 12:42 pm

   hehe.yes no one ur first.and thanks for the support.waiting for a story of on one.bunelahchey story eh upkohfa…
   23 ga up kodhveytho balaanan.

 2. Emy😉

  June 20, 2020 at 12:36 pm

  Yess…vrh interesting..nd waiting for the next part…best of luck aakko.. lyssssssssssssssssm🥰🥰🥰😘😘😘😘💖💖💖💖

  • އާޔޫ

   June 20, 2020 at 2:33 pm

   thanku lyssssssssssssssm2.and when will u puplish a new atory.

  • Emy😉

   June 20, 2020 at 3:56 pm

   Soon.. insha allah💖💖

 3. Jaemin

  June 20, 2020 at 12:37 pm

  Vrh reeeeeethi..aaayooo..next part avahahup kohdhehcheyyyyy…cant waitttuuuuu..lysm😘🥰💯

  • އާޔޫ

   June 20, 2020 at 12:44 pm

   thanks jaemin luv…… 23 ga insha allah…. lyssssssssssssm2

 4. Anonymous

  June 20, 2020 at 12:38 pm

  Alhey this part is also nice. And varah curious thanakah thi ninmaaly… 😗😘😘😘
  But nice ingey… Aakko. 😝
  ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

 5. އާޔޫ

  June 20, 2020 at 12:44 pm

  thanks anonymous… curious koh nimaalyma ey intresting vaany

 6. Livy

  June 20, 2020 at 2:50 pm

  Varah Varah Varah reethi ❣️🥀❣️🥀✨
  Maa sha Allah 💞💯 curiously waiting waiting for the next part 💯✨🔥🥀✨
  ⚡💞⚡💞⚡Ly Aayoo 💞⚡💞⚡💞⚡💞⚡

  • އާޔޫ

   June 20, 2020 at 8:50 pm

   thanks livy.

 7. 🌺Ril🌺

  June 20, 2020 at 5:29 pm

  Mi part ves varah sali ingey ayoo I love it. When next❤❤❤

 8. އާޔޫ

  June 20, 2020 at 9:11 pm

  thanks ril

 9. އާޔޫ

  June 20, 2020 at 9:40 pm

  soon insha allah…23 ga up kodheveytho balaanan

 10. Wonder girl

  June 20, 2020 at 10:14 pm

  Aakko this is awesome… Lusssssm aayoo. Aaks. Aakko. Aaminath. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘

  • aayoo

   June 21, 2020 at 8:44 pm

   thanks.saabas hama hurihaa namakun eba govayey…mi wonder girlgandu…lussssssssssssssm2222

 11. Jb❤️

  June 20, 2020 at 11:01 pm

  Aakko putty varah varah varah loabi mi part ves… I thought saamihu hudhaayah confess kuraane kamah… But v.reethi mi part. Waiting for next part…. ❤️lysm❤️😊😊

  • aayoo

   June 21, 2020 at 8:46 pm

   thanks jb……….. ehaa avahah confess kuraakahaal eh nooney…

 12. Jb❤️

  June 20, 2020 at 11:04 pm

  Kurin ves vaahaka kyn but nukiyaa hurefa putty story eh publish kuraakan ingunyma mi kiyaaly… Heskiyaafa salhi…. Avah up kohdhehchey…. JB varah foohi vaane lasvanyaa.. Ok GOOD GIRL❤️

  • aayoo

   June 21, 2020 at 8:47 pm

   ok avah up kureveytho masahkai kuraanan….

 13. Anonymous

  June 21, 2020 at 6:04 pm

  Aayu 10 vana bai kobaa🙂

  • aayoo

   June 21, 2020 at 8:48 pm

   10 vanabai 23rd ga inshaa allah….

 14. Maii

  June 21, 2020 at 6:13 pm

  V v reethi mi bai vx😍😍😍… waiting for the next part… luv u 🤗

 15. No one

  June 21, 2020 at 7:02 pm

  Aayoo… Can u do me a favour….
  Ram ah bunedhee ba story eh up kiraane goi…
  Mi site ga story liyaa vaahaka kiyas I d k anything aslu..
  Hope I’m not disturbing you or anything..

  • aayoo

   June 21, 2020 at 8:52 pm

   its not like that i can tell u how to publish a story from esfiya site

 16. aayoo

  June 21, 2020 at 8:55 pm

  and ur not disturbing me….. in fact to help my readers is my 1st priority…… i will tell u how to upload story in this site.but if u dont mind easy vaane comment section ah vuren hangout in aayoo ah liyai dheyn.i ge email inaane infor ga.but if want ingey if dont use hangout or text kuran beynun noon vihyaa bunelaa.i will somehow mange and comment section ga kiyai dheynan.once again ur not disturbing me.i am really happt that u asked for a help..

  • No one

   June 22, 2020 at 9:20 am

   Thanqx aayoo….
   I appreciate that a lot.
   Thanqx again I’ll try that..

 17. aayoo

  June 22, 2020 at 10:08 am

  Welcome no one….

 18. aayoo

  June 22, 2020 at 10:11 am

  Sorry infor ga in email is an wrong one nubaikoh jehifa einy😓….It”[email protected]
  Once again sorry i will change that…☺☺☺

  • No one

   June 22, 2020 at 10:35 am

   No prob….
   I’ll send an invitation for you…….
   Ummm…. N I’m using my mom’s Gmail account…

 19. Anonymous

  June 22, 2020 at 11:03 am

  Aayoo next part kobaa

 20. aayoo

  June 22, 2020 at 1:39 pm

  Site ah fonuvaifin…😊.but adji up nuvany..inthizaaru kohlahvaa

 21. No one

  June 22, 2020 at 1:45 pm

  Morrow ga dhw nxt prt up vaanee……
  Can’t wait to read it….

 22. Anonymous

  June 22, 2020 at 6:32 pm

  Aayoo adhives Nufeney kobaa we are waiting for part 10

 23. Aika

  June 27, 2020 at 10:46 pm

  I love ur stories and u bestu💖😘keep it up.. Var reethi

  • Aayoo

   July 5, 2020 at 1:38 am

   Thankx

 24. Zaakko

  June 27, 2020 at 10:51 pm

  Very nice👌

 25. Aayoo

  July 5, 2020 at 1:39 am

  Thankx

Comments are closed.