ސީޓު މައްޗަށް ދެފައި އަރުވައިން ބޮޑު ބޯތައްޓެއްގެ އައިސް ކްރީމް ބޯން

އިންއިރު އެ އަންހެން ކުއްޖާގެ ލޮލަަށް ވަނީ ކަރުނަތައް ފުނިޖެހިފައެވެ.

ކުރިމަތިން ފެންނަމުން ދިޔައީ” ޓައިޓޭނިކް ” ގެ މަންޒަރެކެެވެ.

އެނގުމެއްނެތި ސީޓު ކައިރިއަށް ޖެއްސިގަތް މީހާ ފެނި

އެކުއްޖާގެ މޫނުމަތިން ފެނިގެން ދިޔައީ ނުތަނަވަސް ކަމެވެ.

****************

ވަރަށް އަވަހަށް އަންނަނީ…. އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ….. 😊❤

65

2 Comments

 1. Queen Lysh

  June 7, 2020 at 1:12 pm

  Hi Angell. Will be waiting for the first part. I have a feeling mi story varah rythi vaane kamuge. Insha allah.
  #stay home, be safe 🙂

  • Angell

   June 8, 2020 at 12:06 pm

   Thank uu ☺ mihr first part up vehje .. Kiyaalaafa let me know how it was .. Stay home.. Stay safe ❤

Comments are closed.