އިރު އޮ އްސޭ މަންޒަރު ބަލަން ހުދު ދޮންވެލިގަޑު މަތީގަ އި  އިށީނދެލަ އިގެން      އިން  އަންހެންކު އްޖާ އަށް,  އެވަގުތު  އެތަނަށް ގޮސް ތިބި މީހުންގެ ލޯތަ އް  އަމާޒު ވެފަ އި ހު އްޓެވެ.  އެކު އްޖާގެ ކަޅު  އަނދިރި      ރޭގަނޑެ އްފަދަ ރާޅުބާނި ފަން  އިސްތަށިގަނޑު, ޖެހޭ ކޮންމެ ވަ އިރޯޅި އަކަށް ވިހުރިލަ އި ވިހުރިލަ އި ހުރެ އެވެ. ލޮލުގެ ދިގު އެސްފިޔަތަ އް މަޑުމަޑުން ޖަހާލާ އިރު,  އެ     ކު އްޖާ އަށް ކަޅިހު އްޓިފަ އިތިބި މީހުންނަށް ޔަގީނުންވެސް ސިފަވާނީ ފިލްމީ         މަންޒަރެ އްހެންނެވެ.  އެކު އްޖާގެ ރީތި ކަމަށް ތަޢުރީފު ކުރާ މީހުންވެސް މަދެ އް ނޫނެވެ.    އެ ދޮންދޮން މޫނުގަ އި  އެއއ އްވެސް   މޭކަޕެ އް ކޮށްފަ އި ނުވާ އިރު  އެއ އްވެސް މޭކަޕަކަށް ބޭނުން ނުވާ ފަދަ އެވެ.  އެހާމެ ފުރިހަމަ އެވެ. ސާދަ ވިލޭރޭގެ ހަނދެ އް ފަދަ މޫނެކޭ ބުންޏަސް ދޮގަކަށް ނުވާނެ  އެވެ. ނަމަވެސް ވިސްނުމަކަށް ގެ އްލިފަ އިހުރި,   އެކު އްޖާގެ މޫނުމަތިން ފެންނަމުން ދިޔަ އީ މާޔޫސް ކަމެވެ. ކު އްލި އަކަށް ފަހަތުން މީހަކު އައ އިސް,  އެކު އްޖާ ކަންފަތުގަ އި ޖަހަ އިގެން ހުރި  އެއ އަރ ޕޮޑްސްތަ އް ނަ އްޓާލި އެވެ. “ޒަޔާ…ހާދަ ވަރަކަށް ހޯދަ އިފީމޭ..މަންމަ  އެބަ އުޅޭ ޒަޔާ ނުފެނިގެން… އަދި  އެއއ އްކޮށް ޕެކް ކޮށެ އް ވެސް ނުނިމެ އެއއ އްނު….މިތާ ކީ އްކުރަނީތަ” ޒަޔާގެ ދޮންބެ ޒާ އިޝް ނުތަނަވަސްވެފަ އިވާ ރާގަކަށް ބުނެލި އެވެ. “ދެން ދޮންބެ ވެސް ދޯ…ސި އްސަ އިގެނޭ ދިޔަ އއީ…ހަހަހަ ހިނގާ ދާން..” މޫނުމަތީގަ އިވާ މާޔޫސްކަން ފޮރުވުމަށް, ގަދަކަމުން ހިނިތުންވެލަމުން ޒަޔާ ޖަވާބު ދިނެވެ.  އާއއ އެކެވެ. މާދަމާ އަކީ ޒަޔާ އޭލެވެލް އަށް މާލެ ފުރާ ދުވަހެވެ. ލޯބިވާ     އާއ އިލާ އާ އި,  އަމި އްލަ  އުފަން ރަށް ދޫކޮށް ދާންޖެހޭތީ, ޒަޔާ  އަށް ކިހާ  އަސަރެ އް ކުރާނެ ހެ އްޔެވެ…ކިތަންމެ ދާން ބޭނުން ނުވިޔަސް  އިތުރު ގޮތެ އް ނެތީ އެވެ.

ހިތްވަރާ އިއއ އެކު ކިޔަވަ އިގެން  އާއ އިލާ ފަޚުރުވެރިކޮށްދޭނެ ފަދަ ރަނގަޅު ނަތީޖާ   އެއ އް ގެނަ އުމަކީ ޒަޔާގެ  އަޒުމެވެ. ޒަޔާ އަކީ  އޯލެވެލް އިންވެސް ފުރިހަމަ ނަތީޖާ އެއ އް ގެނެސްފަ އިވާ މޮޅު ކު އްޖެެކެވެ. ހުރިހާ   މާ އްދާ އަކުން  އޭސްޓަރ ހޯދަ އި, މުޅި ސްކޫލާ އި ރަށް ވެސް ފަޚުރުވެރި      ކުރުވި އެވެ.  އެގޮތުން ރަ އީސުލްޖުމްހޫރި އްޔާ ދެ އްވާ ސްކޮލަރޝިޕްވެސް ޒަޔާ  އަށް ވަނީ ލިބިފަ އެވެ. މިހުރިހާ ކާމިޔާބީ އެއއ އްގެ ފަހަތުގަ އި ވަނީ ޒަޔާގެ މަ އިންބަފަ އިން ފިޔަވަ އި ދެވަނަ ބަ އެ އް ނޫންކަން ޔަގީނެވެ.         އާއ އިލާގެ  އެންމެ ހަނގު ކު އްޖާ އަށް ވެފަ އި,  އެންމެންގެވެސް ލޯބި ފުރިހަމަކަމާ އެކީ ޒަޔާ އަށް ލިބެ އެވެ. ޒަޔާ  އަބަދުވެސް މިކަމާ އުފާ ކުރެ އެވެ.

ހޭލަމޭލަވެފަ އިވާ  އަތިރިން މީހުންތަ އް ހުސްވަމުން ދެ އެވެ. ޒާ އިޝް ސަ އިކަލަށް   އެރުމަށްފަހު, ޒަޔާ ގޮވަ އިގެން ގެ އާ ދިމާލަށް މިސްރާބު ޖެހި އެވެ. ހަނި ގޯޅިތަކެ އް ހުރަސްކުރުމަށްފަހު, ސަ އިކަލު މަޑުކޮށްލީ  އޯޝަން ރީޑް ގެ ގޯތިތެރެ އަށެވެ.  އެ އިރު ޒަޔާމެންގެ  އިންތިޒާރުގަ އި ޝާނިޔާ  އާ އި ޚާލިސް ހު އްޓެވެ. “ދަރިފުޅާ…ކޮންތާކަށްތަ ދިޔަ އީ..ދަރިފުޅު ގެ އްލިގެން މަންމަ ހާދަ ވަރަކަށް ހޯދަ އިފީމޭ…ޒިވްޔަން އަށް ވެސް މަންމަ ގުޅިން ވި އްޔަ…” ޝާނިޔާ  އެހެން ބުނެލި އިރު މޫނުމަތިން ހާސްވެފަ އިވާ ވަރު ފެންނަން ހު އްޓެވެ. ” އެ ތެދެކޭ ދަރިފުޅާ…ދެން ބަ އްޕަމެން ކަ އިރީ ނުބުނެ ތަންތަނަށް ނުދަ އްޗޭ… ” ޚާލިސްވެސް ޝާނިޔާ އާއ އި  އެއ އްބަ އިވެލަމުން ބުންޏެވެ. ” ލަ އްބަ ބަ އްޕާ…ދެން  އަތިރިމަ އްޗަކަށްވެސް ނުދެވޭނެ އެއ އްނު….ޒިވްޔަން ކަ އިރީ ހުރެފަ ގެ އަށް  އަންނަން  އުޅުނު މަގުމަތީގަ އި ހަމަ  އަތިރިމަ އްޗަށް ގޮސްލީ…..ދެން  އަޅުގަނޑު ނުބުނެ ތަންތަނަށް ނުދާނަން..” ލު އި ހިނިތުންވުމެ އް ހަދިޔާ ކޮށްލުމަށްފަހު, ޒަޔާ ބުންޏެވެެ.

ނަމާދު ކުރުމަށްފަހު, ޕެކް ކުރުމާ އިގެން ޒަޔާ  އާ އި ޝާނިޔާ  އުޅުނެވެ. ޒާ އިޝް އާ އި ޚާލިސް  އުޅުނީ ހަންފޮށިތަ އް ބަންދުކުރުމުގަ އެވެ. މާލޭގަ އި ޒަޔާ ހުންނަން ހަމަޖެހިފަ އިވަނީ ޒަޔާގެ ދޮންތަ ޒީވާ ކަ އިރީގަ އިކަމުން, ޒީވާ އަށް ހަދިޔާތަ އް ބަންދުކުރުމުގަ އި  އެ ދެބަފަ އިން  އުޅުނެވެ. ހުރިހާ  އެއ އްޗެ އް ޕެކްކޮށް ނިމުނު އިރު ޒަޔާ  ހުރީ ހަމަ ރަނގަޅަށްވެސް ވަރުބަލިވެފަ އެވެ. ވަރުބަލިވެފަ އިވާ ވަރުން, ކުޑަކޮށް ބޯ  ހަމަޖަ އްސާލުމަށް ޒަޔާ  އޭނާގެ ބޮޑު ކިންގްސަ އިޒް  އެދަށް ބޯވަ އެއއ އްހެން ދެމިގަތެވެ.

ޒަޔާގެ ކޮޓަރި ބަލާލަން ވަރަށް ހިތްގަ އިމެވެ.  ފާރުގަ އިލަ އިފަ އިވާ ހުދު ކުލަ އާ އި މަޑު ފިޔާތޮށި ކުލަ އިން ކޮޓަރި  އިތުރަށް ޒީނަތްތެރި ކޮށްދެ އެވެ. ހުރިހާ     ފަރުނީޗަރެ އްވެސް ހުރީ ހުދުކުލަ އިގަ އި ކަމުން ޝާހީ ގޮތްގަނޑެ އް ހު އްޓެވެ.     އާ އެކެވެ. ޒަޔާމެންގެ  އާ އިލާ އަކީ ތަނަވަސް   އާ އިލާ އެކެވެ. ތިން ބުރި އަށް ހަދާފަ އިވާ  އެ ގޭގަ އި ފަތާ ފެންގަނޑަކާ އި  އެކި      ވަ އްތަރުގެ މާމެލާމެލިން ޒީނަތްތެރިވެފަ އިވާ މާ ބަގީޗާ އެ އް ހުރެ އެވެ. މުޅި ގޭގަ އި ލާފަ އި ވަނީ ހުދުކުލަކަމުން, ހީވަނީ ގެސްޓްހަ އުސް   އެ އް ހެންނެވެ. ވާނީވެސް  އއެހެންތާ އެވެ.  ޒަޔާގެ ބަ އްޕަ ޚާލިސަކީ ރަށުގަ އި    ގެސްޓްހަ އުސްގެ ވިޔަފާރި ހިންގާ މީހަކަށް ވުމުންނެވެ. ޒަޔާ އަށް  އެހެން  އޮ އްވާ ފުން ނީދިގަނޑެ އްގެ ތެރެ އަށް ގެނބި އްޖެ އެވެ.

އަރަ އިގެން  އަ އި  އިރުގެ ދޯދިތަ އް ފަރުދާ ކަހާލެވިފަ އިވާ ކުޑަދޮރުން ފޭދިގެން އަ އިސް ޒަޔާގެ މޫނަށް  އަލި  އެޅިފަ އިވެ އެވެ. ޒަޔާ އަށް ހޭލެވުނީ ޝާނިޔާ ގޮވާ  އަޑަށެވެ.

(ނުނިމޭ)

111

38 Comments

 1. Kylie

  June 1, 2020 at 12:12 pm

  First part v reethi Ingey👏😍👏😍👏…… Bt typing massala eba huri.😊😊😊…. Ehn v ma kiyan v udhagoo.🙃🙃🙃… Ummeedhu kuran nxt part rangalhu kollaane kamah😉😉😉…… Btw waiting fr nxt part.🙂🙂🙂…. Stay safe

  • Jess

   June 1, 2020 at 12:18 pm

   yess typing mistakes thah huredhaane first faharu vyma..dhen faharkun ragalhu kollaanan…thanks for the support kylie😊😊 stay safe

  • Jess

   June 1, 2020 at 12:21 pm

   yess..first part veema typing mistakes huree…dhen faharakun ragalhu kollaanan….Thanks for the support kylie.😊😊😊 Stay safe😌

 2. Shamila

  June 1, 2020 at 12:13 pm

  Warah reethi😍 can’t wait part 2 ah!!💕

  • Jess

   June 1, 2020 at 12:23 pm

   Thanks sham😉😉😘

 3. Jess

  June 1, 2020 at 12:28 pm

  Soo here is the first part guyss..Hope you guys will like it…There are some typing mistakes since this is my first story..and I’ll make sure not to repeat the mistakes next time!!!!
  Enjoy!! Stay safe😉😁

 4. Afôõ

  June 1, 2020 at 2:01 pm

  Varah salhi furathama bai igey … Ekamu liyefa huri gothun varah udhagu kiyan … Btw varah salhi igey …. N baeh imlaa kuhvx ebahuri uhmeedhu kurann mi 2 kanthah ragalhu kohlaane kamah
  Stay safe
  Lysm

  • Jess

   June 1, 2020 at 2:40 pm

   yess dhn faharakun ragalhu kollaanan💗 stay safe

 5. Abbulha

  June 1, 2020 at 6:01 pm

  Ey varah salhi

 6. Safha fath

  June 1, 2020 at 6:01 pm

  Cant wait for the next part love you
  Xoxo

  • Jess

   June 1, 2020 at 8:03 pm

   thankss

 7. Saaiga

  June 1, 2020 at 6:02 pm

  Varah salhi ummidhukuran varah avahah part 2 up kuraanebkamah

  • Jess

   June 1, 2020 at 8:05 pm

   thanks saaiga

 8. Soadhiga

  June 1, 2020 at 6:03 pm

  Ey jess longtime no see

 9. Garmi

  June 1, 2020 at 6:03 pm

  Loved it broo. Varah salhi

 10. Gimreena

  June 1, 2020 at 6:04 pm

  Loved it broo. Varah salhi part 2 beynun

  • Jess

   June 1, 2020 at 8:43 pm

   thank you gimreena part 2 varah avahah up kohdheynan

 11. Zunaira

  June 1, 2020 at 6:11 pm

  Warah salhi loabivey💕

 12. Udhulha

  June 1, 2020 at 6:14 pm

  All the best♥️

 13. Kairaa

  June 1, 2020 at 6:45 pm

  Vrh vrh reethi….ekm liyefa huri gothun undhagoo vi kiyaalan…ekm vx varah reethi ingey😘😘…dhn faharakun rangalhu kohlahchey😊😊😊….stay safe…lysm☺️☺️

  • Jess

   June 1, 2020 at 8:07 pm

   yes thanks kairaa…Dhn faharakun ragalhu kollaanan…Stay safe❤

 14. Anonymous

  June 1, 2020 at 7:55 pm

  Vrh reethi mi waaahak xaako.
  Vrh interesting Hama . ❤️

 15. Ainy

  June 1, 2020 at 8:04 pm

  Xaako vrh reethi thi liyunu waahka . Vrh interesting Hama ❤️

 16. Lauha

  June 1, 2020 at 8:16 pm

  Kiyaalan thankolheh undhagoovi typing mistakes thah huteema. Vaahakaige furathama bai varah kamudhey. 🥰Ddhevana bayah eagearly waiting. ☺️

 17. Faxana

  June 1, 2020 at 8:33 pm

  Mi story v v v reethi.. good job👍👍👍 mi story ge part 2 ah inthizaaru mi kuranyy❤❤❤

  • Jess

   June 1, 2020 at 8:37 pm

   thank youu so much hhhh thithaa❤❤❤ Part 2 varah avahah up kohdheynan..ilysm 😃😃

 18. Jess

  June 1, 2020 at 8:35 pm

  thanks udhulha

 19. Anonymous

  June 1, 2020 at 8:48 pm

  Xaako. Mi story vrh interesting Hama !! ❤️ Can’t wait to read part 2 . Cheers 😘

 20. Fara

  June 1, 2020 at 9:44 pm

  Very intresting story….love it waiting for the next part. Keep going…stay safe.❤️👍

  • Jess

   June 1, 2020 at 9:45 pm

   thank you thutha❤❤❤❤ love you

 21. Voldemort

  June 1, 2020 at 10:49 pm

  this is a good story Jess. Keep up ❤️
  ރީތި

  • Jess

   June 1, 2020 at 10:56 pm

   thanks you so muchh voldemort❤

 22. Ahuu

  June 2, 2020 at 3:13 am

  Mi part vvvvvvvvvvvvvvvvv reethi 👏👏👏👏👏
  Nd waiting 4 nxt part ❤️❤️❤️❤️❤️
  But typing mahsala ebahuri ehenve Kiyan varah undhagoo 😌😌😌😌😌😌😌😌😌

  • Lamha

   June 2, 2020 at 5:31 am

   Shaaniya govaali ah heylevigen dhen vaany kihinehba?? Inthizaaruga mihiree… Kiyaa hithun. Vaahaka varah reethi adhi dhaago. typing mistake adhi basthakuge aslu manzil raganlhukureema vaahaka varah Nala vaane. Keep it up. May Allah bless you 😘😘😘🤲👍👌👏

  • Jess

   June 2, 2020 at 12:07 pm

   thanks ahuu…next part up kohdheynan varah avahah❤

 23. Umey

  June 2, 2020 at 1:24 pm

  Wow great job
  Loved the first part♥️

  • Jess

   June 2, 2020 at 4:41 pm

   awww thanks umey!!!❤

 24. N_U_X_U💓💓💓

  June 10, 2020 at 1:34 am

  Wow vrh Reethi ekm typ ge massala eba ulhey.. Ehn ve vrh undhagoo kiyan nxt part up kohlahchey vrh avahah Byeee 😻😻😻😻💓😇

Comments are closed.