އޭ ބުރޯއެވެ! ތިޔަ އަދި ސުމާޓު ވެވުނީ އެއްނޫނެވެ.

- by - 8- October 26, 2012

މިގޮތަށް މިސުރުހީ ލިއުނުއިރު މިއަށް ފުރައްސާރައާއި މަލާމާތް ރައްދުވާނެކަން އެއީ އަޅުގަނޑަށް މާކުރިންވެސް ކަށަވަރު ވެފައި އޮތްކަމެކެވެ. އެއީ ހަގީގަތާ ކުރިމަތި ލާން ނުކެރޭ ފިނޑިން އަޅުގަނޑުމެން ތެރޭގައި އުޅޭތީއެވެ. ހަގީގަތަކީ ބައެއް ފަހަރު ހިތި އެހެނަސް ކޮންމެ މީހަކުވެސް ކުރިމަތި ލާން ޖެހޭނެ އެއްޗެކެވެ. އެހެން ކަމުން މި ހަގީގަތަކީ ކޮބައިތޯ ބަލާލަމާ ހިނގާށެވެ.
އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ ޒުވާނުންނަށް ވިސްނިފައި އޮންނަ ގޮތުގައި މާބުރެއްހެން ލޯބޮޑު އައިނެއް އަޅާ، ބޮލުގެ އިސްތަށިގަނޑު ކަރަންޓުގައި ޖައްސާ އަދި ފަރަންޖީން ހެދުން އަޅާގޮތަށް ހެދުން އަޅައި ކާޓޫނު ހެދުނީމާ ދެން މި ސުމާޓު ވެވުނީއެވެ. ނަމަވެސް ދަންނަވަން ތޯއެވެ؟ ހަގީގީ ސުމާޓު މީހުންނަކީ އެމީހުންގެ އުޅުމާއި އަޚްލާޤުން އެމީހުންގެ ސުމާޓުކަން ދައްކާމީހުންނެވެ. އެއްވެ އުޅުން ތަކުންނާއި ވަކިވެ ދިއުން ތަކުންނެވެ. ކާމިޔާބީ ތަކުންނާއި ނާކާމިޔާބީ ތަކުންނެވެ. ރޮމުންނާއި ހެމުންވެސްމެއެވެ.
ޒަމާނީ ތަހުޒީބުގެ (ސިވިލައިޒުޑު) ނަމުގައި ހަދާފައިވާ “ފުޅިމަދު އުނގުރިން” ކުރާ ކަމަކީ ހަގީގީ ސުމާޓުގެ މާނަ އޮޅުވާލުމެވެ. ސުމާޓު ވުމާމެދު ނުބައި ތަސައްވަރެއް ޒުވާނުންގެ ހިތްތަކަށް ވެއްދުމެވެ. ހަގީގީ ސުމާޓު މީހުންނަކީ މަޑުމައިތިރި ކަމާއި، ލަދުވެތި ކަމުން ފޭރާން އަޅައި އިސްލާމް ދީނުގެ ހިޖާބުން ނިވާވެގެން އުޅޭމީހުންނެވެ. މިފަދަ މީހުންނަށް އެހެންމީހުންގެ ހިތްތަކާއި ދޫތަކުން ތައުރީފު ކުރާނެއެވެ. ފާޅުގައްޔާއި ސިއްރުންނެވެ. ނަމަވެސް މިހާރުގެ ޒުވާނުންނަށް ވިސްނިފައި އޮންނަނީ ހައްދުފަހަނައަޅައި، ފުއްޕާލައި، އަނެކާގެ އަބުރައް އަރައިގަނެ ނިކަމެތި ކޮށްލީމާ އެދެން ސުމާޓު ވެވުނީކަމަށެވެ. އެހެނަސް ހަގީގަތުގައި އެހެންމީހުންގެ ކުރިމަތީގައި މިފަދަ މީހުންގެ އަގު ވެއްޓި، އެހެންމީހުންގެ ބަދުބަސް ރައްދުވެއެވެ. މިފަދަ ސުމާޓު ކަމެއްގެ ފޮނިކަން ލިބޭނެގޮތް ތިބޭފުޅުން ދެން ނިކަން ތަސައްވަރު ކޮއްލަ ބަލާށެވެ!!!
މި މޭރުމުން އިންސާފު ކުރާއިރު އަޅުގަނޑުމެންގެ ލޮބުވެތި ޝެއިހް އަޒީބެގެ ވާހަކަ ކޮޅެއް ހަނދާން ކޮށްލާނަމެވެ. “ތިޔަ ކުދިންނަށް މަގު މަގު މަތިން ގޮތްގޮތަށް ހެދުން ލައިގެންނާއި، ސައިކަލު ތަކުގައި ބޫން ބޫން ޖަހާފަ ދާތަން އެފެންނަނީ މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދަން އުޅޭމީހުން…. ކާކު ބަލާނެ ކަމަށް؟ އެކަކުވެސް ނުބަލާނެ…. އެންމެނަށްވެސް އެނގޭނެ އެއީ އެމީހުންގެ މައިން ބަފައިންވެސް ސަމާލުކަން ނުދިނީމަ އެހެންމީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދަން އުޅޭ ބައެއްކަން….” މިބަސް ކޮޅުން މާ ސުމާޓުކަން ދައްކަންއުޅޭ މީހުންގެ ބޭނުމާއި ހަގީގީ ފެންވަރު ނުވަތަ ސައިޒު ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެނގެއެވެ. ހަގީގަތުގައި ސުމާޓު ވެވެނީ ނޫންކަމާއި ތިމާގެއަގު ވެއްޓެނީ ކަންވެސް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ސާފުވެއެވެ. ވުމާއެކު އެހެން އުޅޭ މީހުންނަށް ބުނެލަން އޮތީ އޭ ބުރޯއެވެ. ތިޔައަދި ސުމާޓު ވެވުނީ އެއް ނޫނެވެ!!!!
-ފާތިހު-

8

You may also like...

392 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. މީ ހާދަ އުފެއްދުންތެރި ލިޔުމެކޭ!!
  ހަމަ 100 އިން 100…
  ވަރަށް ރީތި…
  ފާތިހު އަށް މި ދާއިރާއިން ވަރަށް ކުރިއަށް ދެވިދާނެ!

  ⚠Report!
 2. “ތިޔަ ކުދިންނަށް މަގު މަގު މަތިން ގޮތްގޮތަށް ހެދުން ލައިގެންނާއި، ސައިކަލު ތަކުގައި ބޫން ބޫން ޖަހާފަ ދާތަން އެފެންނަނީ މީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދަން އުޅޭމީހުން…. ކާކު ބަލާނެ ކަމަށް؟ އެކަކުވެސް ނުބަލާނެ…. އެންމެނަށްވެސް އެނގޭނެ އެއީ އެމީހުންގެ މައިން ބަފައިންވެސް ސަމާލުކަން ނުދިނީމަ އެހެންމީހުންގެ ސަމާލުކަން ހޯދަން އުޅޭ ބައެއްކަން….” މިލިޔުން ކޮޅުން އެބަ ‘ބުރޯ’ އަކަށް ވެގެން އުޅެނީ މައިންބަފައިންގެ ސަމާލުކަން ނުލިބި އުޅޭ ކުދިން ހެން.

  ⚠Report!
 3. ައަސްލުވެސް ރަނގަޅު ވާހަކައެއް………….. ވަރަށް ހަބޭސް…….. ގުޑް ލަކް…..

  ⚠Report!
 4. އޭ ބުރޯ..އަދި އެއްމެ ވާހަކައެއް ލިޔުނަސް ބަބުޅާކައް ނުފަށާނެ…..އެކަމުވެސް މީތި ވަރައް ސަޅި..

  ⚠Report!
 5. ބުރާންޗާ މިވެސް ޖޯކެއްތަ؟؟ ދެން އެންމެން ހިނިގަޅާ

  ⚠Report!
 6. Laara mi Kahala vaahaka eh liyunyma ehen myhun hadi ey bunyma Laara dheraeh nuvaanetha?think

  ⚠Report!
 7. dhiya ee tha…sorry hedhunu vee gothakee thedhuvi thanaa hodu lavaa gai gothah dhen iru iru kolhun lavaa thee hospital ah dhiyaama beyvvee.. dhen 3 ehaa iru dho kuree… keekuranee princess

  ⚠Report!
 8. princess nidhany tha? egeytha.. dhuvaalu anhen kudhin nunidhaane.. anhen kudhin ulheynee badhi geaga noony kulhen.. hehehe… aharen hedhunu 6 jehi iru thedhuve enmennah sai hedhyma hen mashah heavanee miadhu evaru vee.. Aharen preg ey kiyaafa badhi geah nuvannan vy tha??

  ⚠Report!
 9. eyy nudhamey , sun online ge story thah kiyaaly , iyye vygothaky , haaru nukai huryma varubalikamun kohko nidhaafa ovaa kohko kairi oshoh veli thanun nidhuny

  ⚠Report!
 10. manmyyyyy , loabi manmy bunan kohko loabi vaanamey , roela roela , mithaa indheveny ehenveyey , manmi vakive dhaathyvey , manmi vakivedhaathy yey . vaa nuvaa neyngi manmi vy dhuru vefaa , hmm hmm aa aaa .higaa bas baaxy kulhen

  ⚠Report!
 11. noon.. aharen dhatha akakah roadha nuhifey ne… dhatha vihea thaa mivee 2 weeks.. aharen vex.. miadhu gadhayah hodu levuneema.. meeraa dhenme edhiye ee ge ah… annaane eynage lava liyefa inna book hifaa gen.. eba annan namaa dhah araafa.. OK sweety

  ⚠Report!
 12. manmy ah igea tha , mirashah hoonu araavarun , mi ulheny ice cubes hadhaigen , mihaaru ves myndhy moonu ga ice cubes haaka haakaa , mihaaru mulhi burugalaa hedhumaa fovejje ,

  ⚠Report!
 13. meera 2003 ga tvm lava mubaaraathuga kiyaafa inlava eh dhekunyn , vr majaa myraa hunna goy earu

  ⚠Report!
 14. ey higaa place change kuran.. mihaaru vex maa gina vejje hen hee vany.. ehen veema umu rah vex ekeegavaanemey 4 e’ee 1149 ga innaany.. adhi hyvindhaa nulaaa 15 kiyaafa mi annnany

  ⚠Report!
 15. SHAAN??? EHN MEEEHUN KAIRY KEEHVE NUBUNEE MITHANAH ANNNAN??? EMMEN AEEMA EHNOONTHA MAJAA VEX VAANEE???? PIS PIS SHAAN HAMA EHAA BUSY THA??? HINGAABALA ONLINE VAAN VAKI TIME EH HAMA JAHSSAN…. EYRUN EMMEN NAH EHFAHARAA ONLINE VEVYNEE… EYRUN COMMENT THAH HESKIYAAFA FAST KH DHAANEE…. 🙂 KIHINEH VAANEE EHN HEDHEEMA SHAAN BEYBEY 😛

  ⚠Report!
 16. almaash ge 8th part ga hunnaaane family nd some othr things are beheygothun suvaal kolheh ahaafa… dhen mi week ge satrday ga online innaanan v. ginairu vandhen.. mi week varah busy eyyyy.

  ⚠Report!
 17. Shabee repeat enuvey ….. Shabee ah miahaaru ey 19 v… 18 gaa school nimeynehnoontha? Ehn ve brk eh nagaaliyyey… DHEN abadhu kiyavan noolheveyne viyaaaa…. Ehn ve next yr insha Allah I’ll go for a job 🙂 ok THA???? I hope nw u got ur answers…

  ⚠Report!
 18. Friday ah hingaabala time eh kandaalhan…. M ok with anytime befre evening. 4.. Caux i have to go play football nd i would like it if chat kuraa time aky mrnin ah vejjeyyaaaaaaaaaaaa……. Shabee ehen kudhin ah vx invite kurahchey.

  ⚠Report!
 19. Hmmm hingaa Friday ah hadhan… But morning ey… Tht time I can’t use wifi… Mum will off it…. Shabee family ga DHEN ulheneee sheryn EYEE shabee ge kokko… K THA?? Oh molhu football kulhuntheriehndhw??? Heheee

  ⚠Report!
 20. Finally I found your guys.mihaaru gadi ireh veyjje hoadhaathaa.? hmm shaany kobatha?eynage haadha habareh nuvey.shaaaan,shabee enmen konthakutha thi ulhenn!!!!!!!

  ⚠Report!
 21. Balaabala mishko??? Thee konkahala meeehehtha??? Ehgadiiru van dhen hoadhaafa thi off v?? Theethi kadaey ..

  ⚠Report!
 22. SHAAN aa mishko ehggeyga THA ulhenee?? En mi bunee shabee mishko ah LIYEFA innaanee thee konkahala meehehhey ehgadiiru vandhen hoadhaafa thi off v ey… Eah reply khffa INEE SHAAN … Ehn ve Hama ahaalee… 🙂 n anonymous ves mithanah aeetha…. Wow grt…

  ⚠Report!
 23. So mishko aa SHAAN aa vrh close dhw!!! Anekkaaa…….. Heheee MAJAA ingey… Neynge dhw faharehgga Hama vedhaane dhw mishko ge bf AKEE SHAAN kamahvex… Anyways ok dhen mishko ah vex 20… Kadaey shabee DHEN baaakeee vaane thoache 🙁

  ⚠Report!
 24. Yeah shaan n I r friends.aamukon Mishko vaahaka kiyaafa commenteh varah nukuran ekam shaan chat kuran feshyma Mishko ves kuraa hiyyvy.shaan buni shabee menge vaahaka Mishko kaireega ehenve Mishko ves chat kuran feshyma!!!????

  ⚠Report!
 25. Ehn dhw!!! U knw SHAAN Elsa is back… EYNA ah ingeynebaa mithan… But i told in almaash 8 th prt mithaagaey then chat kuraanee

  ⚠Report!
 26. DHEN SHAAN Hama EHAA busy THA??? Shabee haadha foohiveyey eba… Yes I got an idea…. Bye guys gotta goooo… Grt idea eh libigen midhanee… SHAAN I have a question.. Job ehggatha ulhenee?? Mishko ahvexx Hama esuvaalu ingey.. Ok bye 🙂

  ⚠Report!
 27. No… College student eh meeeeee. Shabee vx yrs thah nagaa nulaa kiyavabala. Kon idea eh tha libuny????

  ⚠Report!
 28. Shabee kn dhaaira akun kuriah dhany??? I hope housewife akah vaan nunimma kamah.. Eyrun shabee ge mom varah dhera vaane. Geyga indhegen fufeyne ball akaa ehvarah.. Balaalan nukereyne eyrun.. Nd elsa, anonymous vx chat kurebala. Shabee kn typ eh ge ice.cream eh like vany?? Mishko like vaany chocolate… Hama ahaalany ingey… Shaan free v ma shabee eh nuhunnaane… Brak eh nagaigen o ulheny . Ekam online vany ky noon… Kameh nukuranyaa mi page hulhuvaigen indhebala. Yageen adhi vx nunidhaakan. Bf aa vaahaka dhahkan onnaaane 2 jahandhen. Dhen onnaany kasoaty balan.. Fathis namaadh bangiah nidhaane. Heylaany 12 jahaairu.. Ur lucky.. Mum nd dad vazeefaa ga tha ulheny. If so kon vazeefa thakeh ga???

  ⚠Report!
 29. Guess what? Mishko ah ingeyne. Yesterday reyga relation eh feshy…. Mirey break up v…. U knw y?? I ge sis aa eku cyc dhuvvan dhiyathan fenunyma gf hykury my ge bitu kamah… Ehen ve ovr a misundrstandin we broke up! Good for meee.????? Nw i can breathe,, ???shabee ,,misundrstandin akun relation eh nunimmaalahchey.. Eythi v.kada.

  ⚠Report!
 30. hey.. hows u evryone?? .. i’m back ? … but i cant chat tonyt .. I’m very tired and sleepy ..? ? v bodah boluga vess eba rihsaaa … dhen maadhan chat kureveyny .. hope u don’t mind … but I really missed u guyz .. luv u .. 🙂 ..❤️ ? ? ? ?

  ⚠Report!
 31. Hey shaan bodu dhogubadi.rattehi nuve kihineh break up veveyny.aharamen dhemyhun dheytherey evves kammeh neyy iruga thi dhoguhadhany.ehennunas mishko aky maa relationship aa ulhey meehen nuney.hurebala miadhu dhimaavyma shaan ah bodu laddeh dheynan!!!! 😀 😀 😀

  ⚠Report!
 32. Kobaatha shaan?? EYNA bunee vex Friday morning ga chat kuranvaaneyey… Pis pis bodu dhogubadi SHAAN… Hahah ehn dhw DHEN kiyaanee mishko?

  ⚠Report!
 33. Enmen konthaakutha thi ulheny.haadha boring ey dhen.i’m going .shaan u r in big problem igey:P 😛

  ⚠Report!
 34. Alhey shabee ah ebaoeh bodu container ehhhaa suvaalu aissa… Omg 😮 shaan I can’t answer oll of them sorry 🙁 idea akee reyga shabee ekani egadeega online v ehnve foohivegen hithah eree BF aa ehkoh ride akah dhaaniyyey… Ehnve nattaalee… 😉 dhen I hate goin for college.. Boring… Dhaaira u mean?? I want to b a cabin crew 🙂 insha Allah mi anna aharu apply kuraanan 😀 shaan shabee geyga inas thivarakah nufufeyneyey… Mihaaru vex Hama geyga dhw miinanee… Nufufeyneyey… Yageen ey shaan hunnaaanee poor bear ehhhen thoache.. Dhw mishko 😛 shabee lyk vanee chocolate ice cream… Shaan haadha molhey dhw guess kuran 😉 asluvexx onnanee BF aa tok kuraashey… Yaa dad ulheynee vazaafaaga… Nubunaanan kon vazaafaa ehkameh… Hahah aslu shabee akah neynge.. Constucting kanneynge… Mum ulheynee geyga hama 🙂 insha Allah shabee ge first love hifehettey tho balaanan..my sweetheart is v v v understanding… It’s the bst thing I found out from him… That’s y I love him 😉 heheee 😛

  ⚠Report!
  1. Wow u also like chocolate same pinch shabee aha ramen nulaa thi dhiyee cycalu dhuvvan .varah gosh?

   ⚠Report!
 35. Haadha gulley name ey dhw.. Shabee ekani mithaa nugulhey name akah INEE 🙁 balaabala… Mishal n mishko….shaan n shaany… Dhen shabee akanin 🙁

  ⚠Report!
 36. No girl name akaa vahtharee but komme kujjeh kairy vex ahalan girl ehthoa boy ehthoa!!! Shabee ge real name bunefiyya dhen mithaa name akah shabee jehumuge beynunehnethehnoontha mishal??? 😛

  ⚠Report!
 37. adhi one more question… Mishal akee reall name tha? Hama ahaalee ingey 😀 Hama dhiyaee dhw… Pis pis haadha foohsey… SHAAN dhoakaa shine.. Vrh foohivey … Mishko SHAAN kanfathuga hifaathi ingey… 😉

  ⚠Report!
 38. Mishko msg kuraavarun vx dho… Mishko aa eky relation akah dhiya ey kaakutha????? Shabee, ingeytha mishko msg kuraavaru phn nivvaalaigen mi ulhen jehenyvx….. Mishko ge bf vx hunnaany boa govaafa thoacheh?.. Pis pis… Kahaf sooratheh vx noon kanneynge shabee kiyavany. Story dho kiyany

  ⚠Report!
 39. Shabee mishal aky grl name ekey bunyma thibuny grl name akaa vahthareh nooney.. Hehe. Nidhaafa tha thiothy..bunantha shabee ge real name.. Sabeeha… Hahahahahah, saafiyathu… Shaadhiyaa. Name guess kohly ingey. Dhimaavejje tha?

  ⚠Report!
 40. No shabee kiyavan kahf surah komme Friday aku 🙂 thigothah maa dhekolhah vaahaka dhahkanyaa shabee vrh rulhi aa dhey…

  ⚠Report!
 41. SHAAN tiothy nidhaafa rangalhah kiyaabala.. Shabee jahaafa innaane no girl name akaa ey vahtharee… Pis pis.. I really hate u shaan

  ⚠Report!
 42. SHAAN anekka mishal aa alhaigatheetha?? Hmm hmmm haadha heeveyey…. But shabee ah vrh heevaa ehch bunantha? Uhunn nubunaanan…

  ⚠Report!
 43. Thedheh e ey..shabee annan v nu mithanah.. Ingeytha shaan like vany strawbery ice cream , just like a grl!!

  ⚠Report!
 44. Mihaaru lol, elsa, anonymous, and aishal vx haadha nufeney.. Shabee emyhunnah invite eh nukuran tha????

  ⚠Report!
 45. Elsa nd shabee nd shaany, mishal nd lol, shaan nd mishko. Emmen eh age eh dho?? Shabee ge replys eh nulibey thats y i vx borin vegen dhiya ee. But miadh mrnin ga balaali iru shabee vx e iny egadyga online ga….

  ⚠Report!
 46. And mishko….majalakahviyas liyaanee liyaa type ge ehchehi ingey…kommehen almaash 13th prt ga liyan jeheytha e pic ga einee shabee n shaan with their baby ey??? I have a bf…. N mishko aa shaan aa dhw rahteheevex… Dhen? M sure shaan vex hiyy hama nugeheynekan… N shabee ge bf vex keekey hithah araanee? Ehcheh liyaairu visnaalan vaane kanneynge ehn meehunge feelings thakah vex… Hama hithah erihaa ehcheh liyanyaa liyan v nun? Emmenah Ethan fennaanehnun Hama? Dhen? M angry bcx of tht… Shabee ge bf vex mi site ge hurihaa ehcheh balaa, kiyaa hadhaane… Eyna vex hithah araane dhw… Thank god tht he is so understanding…. So mishko I wnt to say something to u… Plx don’t do the action without thinking… Sikundi thi innanee kamaku dhw? Ehn meehunge feelings ahvex visnaafa kanthah dhen kuraane kamah ummeedhu kuran…

  ⚠Report!
 47. Mishko thihaa liyan beynunvanyaa keehvehtha ethaanga ( eyee mishko aa shaan aa emeehunge baby…kihaa cute tha?) ehn nugeheynekan… Shabee nan ethanhlee kommehen kykuran? Mishko name ethanhleenama…

  ⚠Report!
 48. oh,ho …. shabee haadha rulhiyeh thiya ee .. vedhaanenu e ee mishko majlakah buni ehcheh kamh vess … anyways .. leave it .. shabee … familyga kithah members tha thibeny?????

  ⚠Report!
 49. majalakah vex liyaanee liyaa kahala ehchihi dhw? shabee liyan tha ethaa eyee mishko aa shaan aa ey.. ok tha?

  ⚠Report!
 50. ey mishal tha thee?? oh ho i though u were mishko… huh naseebehnun name balaalevunu kan… pis pis ehnehnun vaanee ehvantharu name viyya…

  ⚠Report!
 51. u guyz are so stupid .. thi myhun facebook akah nuvannantha? … avahah vess fb account eh hulhuviyya rangalhu vaany .. mashkah hiyeh nuvey bodu vefa thibi bayaku facebookah vanan manmamen manaa kuraa ne heneh … athuga phone ovey .. dhen fb account eh hulhuvaigen chat kohbala… i’m giving u an advice as this is a public site .. dont take me wrong

  ⚠Report!
  1. Aaaan ekeyyy….. Nillu vx mi ennanyyy vaavuwaa thereyga… Kommehenn public site egga kon fadha kameh?? Bwhalaak!!! Dhenn hama dhekken vegennn…. Huh… hate these nasty Terribles…..

   ⚠Report!
 52. mishal????? dhiyaeeetha???? m so lonely broken angle… m so lonely listen to my heart… alhey haadha foohsey…

  ⚠Report!
 53. dear unknown….
  plx unknown ah undhaguleh veytha mithaa tok kureema? mee mi site ga liyunu 1st story… dhen mithanah kaaku vannanee? n i have a fb account… public site ehkkan handhaan bahattameyz.. aharun mithaa hadi ehchihi eba kiyantha?

  ⚠Report!
 54. Haahssa dhannavaalumeh!!! mishal… mishko… shaan… shaany… haassakoh… shabee admin kairy ehee ok hey chat khlliakas ingey… buneema admin bunee ok ey… adhi admin eba try kuramoa….. try kuramoa…. ok dhen bunan v dhw?? ok eba try kuramoa esfiya site ga chat roomeh hulhuvan!!! wooow it would b soooo grt.. finally we can chat in a chat room.. yahoooooo… ithuru mauloomaath beynunnama almaash 8th prt gaa… page 8 ga innaanaa.. emmen vex balaalahchey… 🙂

  ⚠Report!
 55. hmm bunebala dhen … yageen ehvess happy news eh ovegen neh noon dhw shabee ehn thibunyky .. hamal mishal thalhuvaalan vegen dhw ?? .. ehn ve ehnu nubunan thi ulhenyy …

  ⚠Report!
 56. shabee bunee shabee ehee admin kairyga ok hey chat kuriyas heyo heyyey… buneema admin bunee yes oa… n he is trying to….. he is trying to.. trying to… ok dhen bunan v dhw…. he is trying to put a chat room in this site… woow finally we can chat in the chat room… 🙂 isnt it happy??

  ⚠Report!
 57. ok dhen happy news beynumiyya dhey page 8 ga in almaash 8th part ah ingey…. eyrun ingeyne… ehgothakah liyaa commment eh nudhiya.. hama e comment …

  ⚠Report!
 58. what??? admin ge cmmnt tha??? admin mi site ga chat room eh hadhan ulhey vaahaka tha??? e y dhw gud news aky .???hehehe .. asluvess v happy news ekey e eee … 🙂 .. shabee mi ge ah an naashey buny serious kosheh nooney … anyways .. enjoy …. byeee

  ⚠Report!
 59. Shabee i’m really sorry if i have hurt you but i meant it as a joke.n shaan n i r just childhood friends.i have a bf 2 but its not shaan n i think shaan is also seein some1.once again i’m sorry!!!!!! 🙁 🙁 ;(

  ⚠Report!
 60. Mish, comment liyunu iru visnaalaafa liyununama rangalhuvx.. Bt anyways i accept ur apology.. Ma kujjakaa rattehi vegen ulhey kan ingey iru mikahala comments thah public kurumaky shaan ehaa hiyhama jehey kameh noon.. Shabee m sorry.

  ⚠Report!
 61. mishko shabee liyantha almaash ga thats mishko n shaan with their baby.. arn’t they cute? mishko hunnaanee hurihaa dhatheh dhakkaigen hevifatha? mishko ge bf aa emmen keekey hithah araanee ekan ingijjiyya? so rangalhah visnaafa thanthaa ehchihi liyaanee…. anekka public site eh mee….

  ⚠Report!
 62. dhn shabee mishko ah maaf kohbala .. ingeytha maafkurumaky islaam dheenugaa v rivethi sifaeh … so u shud forgive her shabee…

  ⚠Report!
 63. aan dhw … reyga shabee ehn bunumuge kurin mishal e commnt keen .. i was so haapy admin ehn bunyma .. hehehe 🙂 … shabee kyhtha thi kohlany???

  ⚠Report!
 64. moya vaavaru vefaey…. spelling mistake jehey varun vex boafalhaigen dhaahaa vey….BF vex miadhu busy kamun ride akah vex nudheveyne….. mishal nuhureytha BF eh?

  ⚠Report!
 65. mibunee private koh tok kollan hingaashey bahdhal kolan…. thi geah dhanhey? galolhey bunyakas neyngeynehnoontha? ok dhen geyge nan mithaa jahaairah dhen fennaanee ge vashaigen meehunthah thohjeheythan thoache dhw? heheh 😉

  ⚠Report!
 66. aan dhw .. myhunthah mithanah anna varun bolah nukulhadhaana vaane .. hehhehe ..shabee menge ina ny kon thaakutha ????? ekam hiyeh nuvey meet kurevidhaane henneh … e ee migey bodu myhaa ebain geyga .. hehehe mishal ge beybe abulhey geyga .. ehn ve

  ⚠Report!
 67. shabee ge inna thaneh nubunaan… amayyaaai emmenebaulheyy…. shabee dhaairah kaalaane thoache… 😮 oh my goodness

  ⚠Report!
 68. loabivaa kujjeh huriyya vaane avahh bunan… or else gellidjaane… yageeney mishal vrh flirt kuraanekan eyna aa… vrh smart tha? kihineh hunnanee?

  ⚠Report!
 69. best friend ge friend eh? so bestfriend kairy bunebala… anekka thibunaa crush ulhenee kujjakaa rahtehi vegentha? ooops sorry… mishal dheravedhaane… dhen noolhen ehn v ma..

  ⚠Report!
 70. heheh .. hmm v smart … dhigukoh v salhi isthashi kolheh ohnaane eynage .. no i dont flirt wid boys … v ginain dhimaa vaane eynayaa besty aa ehkoh than thanah dhaa iru .. eyna single ey … hurebala konmevess dhuvahakun eyna amihlayah mishal kairiyah na naane .. mi ulheny best friend aa vgen e mission jahsiage ney hehehehe

  ⚠Report!
 71. u mean he will come to u… oh gadhaey dhw… bst of luck.. 🙂 kaamiyaabu v ma bunelahchey… eyrun dhw congra kiyeynee… hehee dhen hyveytha eyna like vaahen? ok dhen mishal hunnanee kihineh? describe khdheebaa kuda gothakah??? plxx

  ⚠Report!
 72. hijab hedhun lany .. dhen shwl alhaafa .. ehaa hihkehvess nuvaane .. eka onnaane v dhigu isthashigenadeh … e ee dhn .. hmm bunaanamey .. eyna mihaaru amihlayah aisa mishal aa vaahaka vess dhankaa … dhn neyge dhw like vaa kameh .. ehn myheh ge hithuga onna ehcheh kihineh tha ingeny .. mi frihenunnaky v sirru veri baeky .. hehehe

  ⚠Report!
 73. oh haadha foni vefaey dhw thihiree…dhen best of luck… hehe eyna kairy bunahchey shabee bunyey mishal vrh like veyey eyna aa… hahah bunahchey 😉

  ⚠Report!
 74. mihaaru mithanun describe nukohdhenee mishko ekani… mishko vex kiyaidhee hunna goeh… mishko vex burugaa alhaafa dhw?

  ⚠Report!
 75. ehn bunyakas .. eyna kithanme vaahaka eh dhekiyass mishal akah adhivess nukerey eynayaa vaahaka dhakaakah … dhn kihineh adhi thihen bunaany..aslu miashal mi gadh velaafa ulhunakasss v findi myheh … hehehe

  ⚠Report!
 76. hahahaha bust viyyo… dhen eyna vaahaka dhakkaairuvex hunnaneetha ehvex ehchekey nubune? ehnoonas shabee ahingey mishal ah ehn bunan nukereynekan…. ingeytha shabee aa hure vrh close 2 best frndx dhuruvaan jehunee… vrh dheraves vey… but happy vex vey…

  ⚠Report!
 77. not u… eyee shabee ge amilla story eh… m not tokin abt ur bst frnd…jst nw i was telling i ge vaahaka eh… i aa hure 2 bst frndx dhuruvaan jehunee… mahssala jehunee.. 🙁

  ⚠Report!
 78. e “i” e ee olhigen jehi in ehcheh .. alsu ehy 2 best frnds dhuruvyma shabee happy vany kyvehey ??? .. shabee anehkaa kon kameh kuryy 2 bestys dhuruvaan???

  ⚠Report!
 79. ummm eyee vrh dhigu vaahaka eh… shabee gasthuga kuri kameh noon eyeekee… hama ihthifaagun… kiyaidheyn v tha?

  ⚠Report!
 80. ok aslu shabee life ga mihaathanah rahtehi v 2 kudhinnaa…. ethanun 1st one aslu vrh rangalhu but eyna shabee maa fihthaigen gengulhen beynun vanee… i mean shabee akah beyrakah nunikumeveyneyoa…. boy akaa tok eh nukureveyneyoa…. nooney kommes ehn kameh abadhuvex manaa kolla kolla… but still i love him… dhen shabee vex foohivaane dhw kithamme loabi viyas… so shabee eyna bunyas hama boys aa tok koh beyrah nukume ulhen feshy…. dhen eyna rulhi aisgen shabee ey kiyaigen eki meehun gaathu kee goas ehchihi… shabee mihaaru eyna aa ehkoh nukuraaka kamehvex nethey… shabee akee ihfaetheri kujjeh nooney kiyaafa… dhen shabee vex rulhi aee… eyna bunyas dhogeh vaanee dhogakahthaa dhw..shabee dhuvahakuvex ekahal goas kameh nukuran… nuvex kuraanan.. insha allah… dhen shabee eyna kairy bunee mihisaabun mi gulhun nimunee ey… dhen ithurakah ulheykah beynumehnooney… eyna aa break up vefa huttaa shabee vex vrh lyk vaa vrh loabi akhlaagu rangalhu kujjeh ehee… dhen i bunee yess ey… parents vex hama ok… but maa fahun ingunee mee shabee ex ge bst frnd kan… dhen ehn viyas sahbee beynumehnoon bf dhookollaakah…. but shabee ge ex aa mihaaruge bf aa rulhi vee… adhivex ex gulhaane.. sorry ey kiyaafa msg kuraane… dhemeehunvex vrh lyk vey.. ehn ve jehunee fight akah dhaan…. dhen e dhemeehn kee ehcheh kiyaafa aissa bunee shabee select kuraanee mithann kaaku hao? dhen shabee bunee ex akah dheneh shabee akah ithubaareh nukureveyneyey… so bf negee… dhen hama adhivex eyna… thank god that shabee ah eyna negunukan… ilove him a lot.. mibunee mihaaru ge bf… 🙂 adhivex e dhemeehun hama e rulheega…

  ⚠Report!
 81. bf kairy bunefin sorry bunan dhaashey… bunaairah bunaane eyna nujeheyoa sorry bunaakah… ex oa goahee… dhen ex adhivex msg kuraane ex ashoa furathama shabee fenunee… so eyna ashoa liben jeheynee… hahah majaa dhw… ex ulheyneevex vrh bad kh mihaaru… ehnve vrh foohi vey… dhen bf eyee hama ehvana….:D ok tha mishal? mihaaru mioh public kurevunee life ge story ehvexx… omg 😮

  ⚠Report!
 82. oh ehntha .. sad dhw … but u did a gud thng shabee .. ekahala myhunanh dhvana chance eh dheykah nuvaane .. they dont deserve secnd chance .. dhw shabee … well .. i’m really happy for u shabee … 🙂

  ⚠Report!
 83. key martu mishal… pis pis haadha avahah thiulhenee kaan?ok dhen shabee vex midhanee kaan… ehn nooney shabee vex foohi vaanee… bye shabee comment eh kurandhen madukurahchey… byeeee…

  ⚠Report!
 84. hehehe .. shabee kanneyge keymartaky .. mishla eh noon … mihaaruvess mishal ah vure shabee falavaane thoahche .. hehehe

  ⚠Report!
 85. mishal ah ingeytha shabee school ga ulhunuiru emme kuda vaanee shabee… hunna gothun…. but emme gahddaa vaanee shabee … vrh basnaahaa ulhunee… school days r the funniest days… adhivexx vrh miss vey emme partu koh ulhunu kudhin kolhu mathin…. hama grp hadaigen ulhunee… vrh majaa… baeh kudhin kiyaane shabee thee magoo dhandi ehhey vex… hehehe hiki v maa… 😉

  ⚠Report!
 86. mamma office ah nugendhaa dhuvaheh madhu vaane… but principle vex vrh frnd vaane… leading teacher aa emmen vexx…. student,parent n teacher meeting ga vex emmen bunaane vrh bas ahaey… e heyo shabee class gadeega claahuga nethas bunane hama best ey… ekam emme prob ekey ulhenee…. ingeytha kon prob ehkan? shabee schoolah make up kohgen dhaathee…leading teacher vex bunanee miss dhen shabee geah gos vagah nagaaniyyoa make up kolhu… hehehe shabee bunee hama naganviyyey… negeema hama negiyyey… heheh vrh majaa… i jst miss those days… eyee dhen midhiya aharu dhw… no midhiya aharuge kuree aharu thoache… handhaaneh neh mihaaraku… 🙂 heheh mishal miss ehnuveytha? shabee bas ahaigen kiye vee grade 7 aa hisaabah… dhen make up kohgen schoolah dhaan feshy… 8 in dhen bad v… mibunee gahdda vaan feshy… hehee.. but works thah hadhan baraabarah…. book vex vrh reethi vaane…. kithamme bad kh ulhunas teachers vex vrh loabi vaane… i dont knw y????? aamukoh dhw basnaahaa kudhin dheke teacgers foohi ve rulhi aa dheehnun… but shabee dheke naadhey rulhieh… emmenvex vrh loabi vaane…. 😀 hehe majaa dhw…

  ⚠Report!
 87. kobaa mishal ah vure shabee hikkehnun?? haha shabee 36 kg… shaan aa mishko kihaavarehbbaa???? e 2 meehun vrh fala vaane thoache dhw?? hahah 😛

  ⚠Report!
 88. Mihaaru shabee kiraalabala .. 40 hah araafa kaneyge hunnaany .. hehehe … .. v majaa dhuvas kolheh dhw e e e .. I miss those days too ..

  ⚠Report!
 89. n one more thing shabee … mi page ge cmmnts kihaa vareh thoa balaaabala .. i think maa gina vehjehen .. we shud change the location .. dhw

  ⚠Report!
 90. mishal bye but shabee akah dhen miadhaku online eh nuveveyne…. migadeega noony…. dhen vrh busy vaane..

  ⚠Report!
 91. suhbboooooo mihaaru maa gina vejje 278 comments…. mihaaru eoh 300 vanee… dhen change kuraanee kon story akahtha? kobaatha mishko aa shaan aa???

  ⚠Report!
 92. ok dhen chat kuraanee vaguthu faaithu nuvanees ge furathama baiga… hama mi page ga inn story eh eyee…. mihaaru uni kohffa inee mi site in… ok tha??? ok iyya angaalahchey…. 🙂

  ⚠Report!
 93. e story ga inee only 8 responses… ok dhen chat kuraanee ethaaga…. ok tha anekka? dhen shaan big boss ah ingeynee!!

  ⚠Report!
 94. Hey .. yeah ethan hama perfect .. dhn shaan bunaa ehcheh balafa dhw ingeyny …. Shaan kobaatha?? …

  ⚠Report!
 95. Hey! Whats up ?sorry guys.varah buxy koh miulheny.ehenve online vaakah vagutheh nulibey but now i’m free.

  ⚠Report!
 96. Ragalhu mishaal kihineh?mihaaru 4 jahaairu online vaanemey kiyaafa online eh nuve!thimeehunge Habareh Balaala balaala indhaa gadiireh mihaarumivany!!????????⏳⌛️⏳⌛️

  ⚠Report!
 97. oh … aslu egadyga ekaku vess nethyma dhiya ee … mishko kobaatha shaan …?? .. aslu v foohi dhuvaheh dhw miyy .. adhi ehaa vihsaara

  ⚠Report!
 98. foohi dhuvaheh…vihssaara v ma hama blanket dhashah vadhe onnan hiyy vanee… ingeytha mishal ah? shabee miulhenee kulhudhuffutah dhaan… september 5 or 6 ga dhan… kada dhw.. dhen mishal akaa meet ehvex nukureveyne 🙁 m totally bored….

  ⚠Report!
 99. ehentha shabee… hama aslukohtha??… ekam e kyhkuran kulhudhoofuhtah dhany??? .. ehkoh badhalu vanytha? .. dhn kon dhuvahakun annany male’ ah??? .. dhn mithankun vess shabee akaa dhimaleh nuvaanetha??? …heheheh … hithah araa dhw varh suvaalu gina ey ..

  ⚠Report!
 100. hmmmm ehkoshoa dad bunee…. too bad.. neynge male annaane dhuvahehvexx…. no mithanun dhimaa vaane dhw…. wifi n data hunnaanehnun…. naaraa hithakah… shabee vex mee thikahala meeheh viyyaaaa

  ⚠Report!
 101. ok dhen hurihaa kudhinnah vex bye…. i need to go….
  good night…
  sweet dreaamssss…
  😀 😀 😀
  sleep tight…
  🙂 🙂 🙂
  heheee bye bye
  😉 😉 😉

  ⚠Report!
 102. dhen hama ekakuvex adhivex nuheylaneetha? kobaatha shabee ge fav girl?? mishal whr r u?? adhivex blanket dhashugatha?? pis pis dhen thedhuvebala…. 😉 foohi kamaaaa…

  ⚠Report!
 103. ey mishko vex burugaa alhaafatha??? my goodness 😮 ok dhen shabeevex burugaa alhan v dhw…. m the odd one…. mishko dhigu hedhun laafa burugaa elhaafa eybunyas nunimeyne…. mishal n mishko kiyaidheyn v hunnna goeh…. kalhu/dhon….. fala/hiki…. dhigu/kuru isthashigandu;fan/bulhi…. hair color kohffa?…. dhen e gothah describe kohdheefi…. shaan mihaaru describe kohffi… shabee vex describe kohffin… mihaaru mishal n mishko describe nukohdhenee…. so online vefa describe kohdhen jeheyene…. 🙂 dhen alhey emmen kobaatha???

  ⚠Report!
 104. ey mishko vex burugaa alhaafatha??? my goodness 😮 ok dhen shabeevex burugaa alhan v dhw…. m the odd one…. mishko dhigu hedhun laafa burugaa elhaafa eybunyas nunimeyne…. mishal n mishko kiyaidheyn v hunnna goeh…. kalhu/dhon….. fala/hiki…. dhigu/kuru isthashigandu;fan/bulhi…. hair color kohffa?…. dhen e gothah describe kohdheefi…. shaan mihaaru describe kohffi… shabee vex describe kohffin… mihaaru mishal n mishko describe nukohdhenee…. so online vefa describe kohdhen jeheyene…. 🙂 dhen alhey emmen kobaatha??? mihaaru rulhi vex eba aadhey….

  ⚠Report!
 105. shaan vex molhethi trick kulheyey…. hendhunakaa baalees mathin boa hillaalaafa phone nagaafa esfiya site ah vadhellaafa mi story open kohhffa comment kuranee hello ey adhivexx emmen nuheylaneehey kiyaafa… but meena comment kohlla gothah anekka nidhanee… vrh hevvaa meeheh…. yageeney ehnkan e hadhanee…. alhey mishal shabee midhanee thigeah… galolhuga huri komme geakah vadhefa ahaanee mishal kiyaa kujjeh ulheyhey…. eyrun ingidhaanethaa…. hahaha eyee majaa ingea… dhen sooo bored… mioh moya vanee… hahdhavaa bodu kurevvi raskalaaako mishal, mishko adhi shaan online vaaney goeh medhuveri kurahvaashi!!!! aaaameeen!!! 🙂 hehehe alhe dhuaa bex kurevijje mihaaru… 🙂

  ⚠Report!
 106. Mishal hunaany dhigu hedhun laafa .. burugaa alhaafa ..kalheh nuvaane .. ekam ehaaaaaaaaaaaaaa dhonehvess nuvaane .. hiki vane … ehaa dhigehvess nuvaane .. ok tha????

  ⚠Report!
 107. lahbba foohivegen kuraane nukuraane kameh neyngigen…. aslu eyee eem adhivex up nukuraatheeve comment kh hedhee… dhen ken n nukko vex hama comment kuree… dhen ken bunee ehn… join vaan beynumoa… dhen ethanah hohssa kiyaalabala…

  ⚠Report!
 108. no ebain… rangalhah balaabala… dhyny liyefa in comment ge dhashah in. comment kiyaabala… mishaloooooooo

  ⚠Report!
 109. aan aan get vejje… shabee ashey dhw get nuvegen ulhunee… heheee sorry 😛 eyna aslu bunee nukko shabee n ken tok kuraathee ethanah join viyas heyo heyyey dhw…. ooopppss sorry guys… haassakoh mishal ah.. 😉

  ⚠Report!
 110. hmmm dad mom vex dad vexx…. but kuda iruhssure ulhunee male ga… even i was born in male…. dhen ekam mihaaru ulhenee change vaan…. shabee kulhudhufuttah dhiya yas shabee vrh happy bey… 😀

  ⚠Report!
 111. hmmm jana kairy ehin lava aduehumey beheygothun…. ekamm vexx shabee akah lava aa dhurakah nudhevunu 🙁 m trying my bst but i couldnt….. ingey kehve kan thihen thiehee….

  ⚠Report!
  1. oh …. ehnvyru kyhveyoe????? .. even i dont know why … ekam shabee ah ingunyma hama hairian ve antharys vehje… hehehe

   ⚠Report!
 112. ingeytha…mishal ge mom & dad ge rah vess on naany kulhudhuhfuhtaa v kairyga … shabee hen i was born in male’ too .. v kuda iru rashuga ulhefa male’ badhalu vy … mihaaru v gina dhuvas vehje rashah nudhaatha …ekam mifaharu december ga dhaanan rashah .. majaa kohlan .. 🙂

  ⚠Report!
 113. mishal shabee kairy lava aduahan hey ehee dhimyaa 8 ga in comment eh kiyaafa ehnoontha??? shabee liyefa innaane song ehgge thankolheh…. ehn ve dhw ehee?? i think so 🙂

  ⚠Report!
 114. hmm hama aslu .. rashu myhun v ginain dhaane kulhudhufuhtah … rashuga mihaaru vess gina vaany kulhudhufuhtah ufan kudhin …ehnu vaany rashu myhaku vihan vehjehyaa vess dhaany kulhudhufuhtah viyya .. hama bunan vytha shabee kairy????

  ⚠Report!
 115. no . u are so wrong . ehnve eh noon ehy .. ehama hithah ery ahaalaanamey .. thibuna commnt eh nuvess kiyan

  ⚠Report!
 116. kumundhoo…nolhivaram…nolhivaram faru….ummm aan hanimadhoo…. dhen dhihdhooo…. dhen kon rahthakehtha?? neynge dhen… ebaintha mishal ge rah??

  ⚠Report!
 117. hmm .. kihineyy vy???????????? .. pis .. noonekey .. dhgeh nooney ..ingey adu naahaane kan .. gina myhun ahaane hama e ee kon rasheh hey bilehfahsey buny ma ..

  ⚠Report!
 118. shabee miothy iru ereehsure kotaryga… nikunna hitheh nuvey… eba ulhey mom men kommes ehchihi thakeh hadhan sitting room ga.. dhen mom mennaa ehkoh eba ulhey boys thakeh vex kommes decorarion eh hadhan vegen… dhen beyrah nukunna irah faadakah balanee… i bf kairy buneema bunee room ga onnaashoa eyrun ok vaaneyoa… ehnve nunikumnaan miothy hama vai vefa…

  ⚠Report!
 119. pluviophile means: lover of rain;someone who finds joy and peace of mind during rainy days…..
  salhi name eh dhw??? 🙂

  ⚠Report!
 120. Thidhemyhun gadi kiyaagen tha chat kurany??? Shabee axluves hingaabla location change kuran.. Mishal bunithanah hingaa change kuran.. E ey kn page eh ga inna story eh tha????

  ⚠Report!
 121. Hey shabee n mishal haadha kada ey!i n shaan online vaa irah thimeehun offlinega. enmen eky dhimaavevey gadiyeh mihaaru nuves feney.very bad!!!!! 🙁 🙁

  ⚠Report!
 122. mishal anna vaa irah mishko aa shaan dhaane .. shaan aa mishko aa online veveyne gadi eh buneba .. eyrun e gothah enmen dhimaa vaany … konthaneh tha? .. mishal nubunal ehvess thaneh ge vaahaka eh .. shabee buny vaguthu faaithu nuvanis furathama byah chenge vaan hingaashey .. e than tha thi kiyany shaan???

  ⚠Report!
 123. mishal n shabee…. shaan n mishko…. mishal n shabee ah online vevenee gina faharah ehfaharaa…. but shaan n mishko frndx… dhemeehunnah hama online veveyne dhw ehkoh…. dhen online vefa 2 sec v ma dhiyaeema ekakaavex chat eh nukureveyne kanneynge dhw????

  ⚠Report!
 124. hey shabee,shaan , mishko .. dhn maadhmaa in feshigen chat kuraany VAGUTHU FAAITHU NUVANIS furathama biaga .. enemn ethanah dhechey … ok tha??????

  ⚠Report!
  1. 😪😫😩😓😖😤😆😲😵😟😦😧😕😐😯😣😝😛😃😄😊☺😉😙

   ⚠Report!
 125. Alhe mi meehunnah noave dw vakithanehvx ehchehi share kuranvx… Boa halaaku huvaa…. ??

  ⚠Report!
 126. Mithaanga comment kurumugebadhaluga chatloggeh gothuga beynukurikudhinnah bunelan othee Ey bey ey dhauthaaey thee adhi smart vevuneekeenuney …

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.