މިހިތުގެ ލޯތްބޭ ތީ (ޓްރެއިލަރ)

- by - 0- April 8, 2020

ސިންގަލް އެނދެއްގައި ނިދާފައި އޮތް އަންހެން ކުއްޖާގެ މޫނުމަތީގައި ވަނީ މައުސޫމު ކަެވެ. އެލަރމގެއަޑަށް އެއަންހެން ކުއްޖާ ސިހިފައި ތެދުވިއެވެ. އެއަށްފަހު ކަންނެތް ހިނގުމެއްގައި ފާހާނައަށް ވަދެ މޫނު ދޮވެލައިގެން ވުޟޫ ކޮށްލައިގެން ނުކުތެވެ. ދެން ސައިޑް ކަބަޑު މަތީ އޮތް މުސައްލަ ނަގާ ނަމާދުކުރަން ފެއްޓިއެވެ. ނަމާދުކޮށްގެން ޤުރުއާނުން މިންވަރެއް ކިޔަވާލުމަށްފަހު އަނެއްކާވެސް އޮށޯތީ ހުކުރު ދުވަސްކަމުންނެވެ.
****
ކުއީން ސައިޒް އެނދުގައި ނިދާފައި އޮތް އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ހޭލެވުނީ ދޮރުގައި ޓަކިދޭ އަޑަށެވެ. ދޮރު ހުޅުވާލުމަށްފަހު ކުރިމަތީ ހުރި މީހާގެ މޫނަށް ފޫހި ގޮތަކަށް ބަލައިލިއެވެ. “މަންމާ! މިއީ ފްރައިޑޭއޭ. ކީއްވެތަ މިއޮތް ފަތިހާ ތި ގޮވީ؟” އޭނާ ނުރުހިފައި މިހެން ބުނެ އޭނާގެ މޫނު މަެްޗަށް ދޮރުޖެހިއެވެ. އެއަންހެންމީހާ ދެއަތަށް ބޯހަލުވާލުމަށް ފަހު ހިނގައިގަތެވެ.

(ނުނިމޭ)

މިއީ އަޅުގަނޑު ދެން ލިޔަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކުރުވާހަކައިގެ ޓްރެިލާ އެކެވެ. 8 އެޕްރީލްގައި އިންޝާ ﷲ ފުރަތަމަ ބައި. ހުރިހާ ބޭފުޅުންވެސް އިންތިޒާރުކޮށްލައްވާ!

0

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.