ޝެލީގެ ގައިގައި ބާރުގަދަ ދެއަތަކުން

އަތަކުން ވަށާލިހެން ހީވުމުން އަވަހަށް ދެލޯ ހުޅުވާލި ޝެލީގެ

ދެލޯ ބޮޑުވެގެންދިޔައީ އެމީހަކު ކަޅިވެސް ޖަހާނުލައި ޝެލީޔާ

ދިމާޔަށް ބަލަން ހުރުމުންނެވެ.ހިތުގައި އުފެދުނު ރުޅިވެރިކަމުގެ

ރާޅުބާނީޔާއެކު ޝެލީ އެމީހާޔަށް ރުޅިވެރިކަމުގެ ނަޒަރުން

ބަލާލިއެވެ.އެޔާއެކު އެމީހާގެ ހިނިގަނޑު ފަޅައިގެން ދިޔައެވެ

ޝެލީކޮޅަށް ތެދުކޮށްލުމަށްފަހުއެމީހާ ހިންދެމިލި ވަގުތު

އެއީ ކާކު ކަން ދަނެގަންނާކަށް ޝެލީޔަށް ސިކުންތެއްވެސް ނުނަގައެވެ.

ޔޫ..ހައު ޑެއާރ ޔޫ މިސްޓަރ ..ފޮލޯ ކުރަނީތަ

އެދުވަހު އެޅުވި ލެކްޗަރުން އަދި ނުފުދެނީތަ…ޔޫގެ ސިފަ ތިހާވަރަށް

ރީއްޗަކަސް ޝެލީއެއް ނުއުޅެމޭ ތިމީހަކާ ހެދިއެއް. އެނގިއްޖެތަ؟

ކޫލް ޑައުން ގާލް ތިހާވަރަށް ހޫނު ނުވެބަ އަނެއްކާ މިތާނގަ ވެސް

އޭ.ސީ އެއް ޖަހަން ޖެހިދާނެޔޭ ..ގާލް ބުނުމުގެ ކުރިން މަށަށް

ނޭނގޭ މަ އެހާ ރީތިކަންވެސް..އެން ވަންތިން މައި ނޭމް

އިޒް ޝަހުދާނ މި ކަމްޕްނީގެ ސީ.އީ.އޯ.އެއަށްފަހު އަތުގަ އޮތް

އޮތް ކަޅުކުލައިގެ ރޭބަން އައިނު އަޅާލުމަށްފަހު އެތެރެޔާ ދިމާޔަށް

ހިނގައިގަތެވެ.

 

އެތެރޭގަ ވާނުވާއެށް ނޭނގި ތިބި

މުވައްޒަފުން އެނބުރި އެމީހެއްގެ މަސައްކަތަށް ދިޔައީ ޝަހުދާން އެތެރެޔާ

ދިމާޔައް ވަތްތަން ފެނުމުންނެވެ.

 

ކުރެވުނު މޮޔަ ކަންތަކުގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޭނުންވާ

ކުންފުނިން ވަޒީފާ ބީވެދާނެ ކަމުގެ ބިރާއެކު ނިތުގައި ބޮނޑިއެއް އަޅާލުމަށްފަހު

ޝެލީވެސް ބިރުންހުރެ އެތެރެއަށްވަތެވެ.ބްލޫ ވޭވް ކުންފުނީގެ އެތެރެއަށް

ވަދެވުމާއެކުރިސެޕްޝަންގަ އިން އަންހެން ކުއްޖާ އުފާވެރި މޫނަކާ އެކީ

ޝެލީޔާ ބައްދަލުކުރިއެވެ.އަދި ޝެލީ އެތަނައް އައި ބޭނުން

އޮޅުންފިލުވުމަށްފަހުއެތާނގަ އިން ގޮނޑިއެއްގައި މަޑުކުރުމަށް ބުންޏެވެ.

މުޅި ތަނައް ވށައިގެން ނަޒަރު ހިންގާލި ޝެލީޔަށް އާކަމެއް

އާކަމެއް ފާހަނގަ ނުކުރެވުނީ އަމިއްލަ ބައްޕަގެ ކުންފުނި ވެސް

ހަމަ މި ވަށްތަރަކަށް ހުންނާތީ އެވެ.

 

ވިސްނުމެއްގައި އަން ޝެލީ ސިއްސައިގެން

ދިޔައީ މީހަކު ޝެލީގެ ނަމުން ގޮވާލުމުންނެވެ.އާއިޝަތު ޝެލީ ޝާމިން…….

އޮވްހ ސޮރީ .. ސިއްސައިގެންދޯ ދިޔައީ .ކުއްލިއަކަށް ގޮވާލީމަ.ނޯ އިޓްސް

އޯކޭ.އެނީވޭސް އައިމް ކައިލީ ޝަހުދާން ސާރގެ ސެކްރެޓަރީ…

އޯވހ.ހައި އައިމް ޝެލީ ..އިންޓރވިއުއަށް މިއައީ ފުރިހަމަ ހިނިތުންވުމާއެކު

ޝެލީ އެހެން ބުނެލި އެވެ.އެޔާއެކު ދެމީހުން ވެސް ހީލާފައި

ލިފްޓާ ދިމާޔައް ހިނގައިގަތެވެ.ލިފްޓައްއަރައި ބާރަވަނަ ފަންގިފިލާޔަށް

ދެވޭ ފިތަށް އޮބާލިއެވެ.ލިފްޓުގެ ދޮރު ހުޅުވުމާއެކު ކައިލީ ބޭރަްށް 
ނުކުމެ

އޭނަގެ ފަހަތުން އައުމަށް ޝެލީޔަށް އިޝާރާތް ކުރިެއވެ. އޭރު
 އެތާނގައި

5 ވަރަކަށް ކުދިން ތިއްބެވެ.ބައެއް ކުދިން ގައިގަ ހުރި
ކުލަޔަށް ވުރެ

ދޮންވެގެން ތިބި އިރު އަނެއްބައި މީހުން ތިބީ ގަޔަށް
 ފިޓް ހެދުންތަށް

ލައިގެންނެވެ.އެކުދިން ތިބި ގޮނޑި ބަރީގަ އިށީނުމަށް ޝެލީގާތު

ބުނެފައި ކައިލީ ޝަހުިދާންގެ އޮފީހަށް ވަނެވެ. އެހެން ހުރިހާ

ކުދިންގެއިންޓަވިއު ނިމިގެން ދިއުމުން ކައިލީ ޝަލީން އަށް

 

ގޮވާލިއެވެ.ބިރުންހުރި ނަމަވެސް އަތުގަ އޮތް ފައިލަށް

ބާރުކޮއްލުމަށްފަްަހު ޝެލީ އެތެރެއަށް ހިނގައިގަތެވެ.ޝަހުދާން

ކުރި ހުރިހާ ސުވާލްތަކަށް އެންމެ ފުރިހަމަޔަށް އެއްވެސް

ޖެހިލުމެއްނެތި ޝެލީ ޖަވާބު ދެމުން ދިޔައެވެ.އިންޓަވިއު

ނިމުމުން ވެސް އަދި ބައެއް ސުވާލްތަށް ކުރަން ހުރި ކަމަށް

ބުނެ ޝެލީ މަޑުކުރުވައި ކައިލީ ގާތު ކޮފީތައްޓެއް ގެނެސްދިނުމަށް

ޝަހުދާން  އެދުނެވެ.ދެމީހުން އޮފީހުގައި އެކަނިވުމުން ޝަހުދާން

ގޮނޑިން ތެދުވެޝެލީޔާ ދިމާޔަށް އަންނަން ފެށިއެވެ.

 

ޝެލީޔާދިމާޔަށް ޝަހުދާން އަންނަހެން ހީވުމުން

ޝެލި އަވަހަށް ގޮނޑިން ތެދުވިއެވެ.ނަމަވެސަ ޝަހުދަންގެ

ފިޔަވަޅެއް މަޑުޖެހުނު ހެނެއް ހީ ނުވުމުން ޝެލީ މަޑުމަޑުން

ފަހަތަށް ޖެހެމުން ދިޔައެވެ. ފަހަތުގަ ހުރި މޭޒެއްގަ ޖެހި

ވެއްޓެއްން އުޅުނުހެން ހީވުމުން ޝޭލީ ކުޑަކޮއް ހަޅޭލަވައިގަތއެވެ.

ބިންމަތީގައި ނުޖެހޭ ހެން ހީވުމުން ޝެލީ ދެލޫ ހުޅުވާލިއިރު

ޝަހުދާާން ލާނެތް ގޮތަކަށޤ ހީގެން ޝެލީޔާ ދިމާޔަށް

ބަލައިގެއން ހުއްޓެެވެ.ވިދުވަރެއްހާ ބާރުމިނުގައި ޝެލީ ތެދުވެ

ފަހަތަށް ޖެހުނެވެ. ނަމަވެސް ގޮސް ލަތްވީ ފަރުގައެވެ.

އަވަހަށް އެތަނުން ފިލަން އުޅުނު ޝެލީ އެތަނުން

ދިޔަ ނުދިއަުމަށްޝަހުދާންދެ ދެއަތް ފާރުގައި ވިއްދާލިއެވެ.

އަދި ވާހަކަ ދައްކަން ފެށިއެވެ.

 

ޝެލީ ތިހާވަރަށް ބިރު ނުގަނެބަ މަ ނުއުޅެމޭ ޝެލީ ކާލާކަށް

މަ ފެންނަނީ ބިރުވެރި އެއްޗެއްގެ ސިފައިގަތަ ؟ ފެންނަ އިރަށް

ބިރުން ތިއުޅެނީ.ޝަހުދާން އެހެން ބުނި ތަނާ ޝެލީ  ގޮއްމުށުން

ޝަހުދާން ގެ މޭގައި ބޮނޑިއެއް އޅާލިއެވެ.އެކަމަށް ހުށިޔާރު

ނުވެ ހުރި ޝަހުދާންއަށް ވީ ތަދުން ބިންމައްޗަް ވެއަޓުނެވެ.

 

އައްދޯއިި ..ޝެލީ ތިހާ ބާރުގަދަ ކަމަށް

މަށެއް ހިޔެއް ނުކުރަން.ޝޭލީޔަޚީ އެހެން އަންހެން ކުދިން ގޮތަށް

ތުއި ދައްކަމުން ދުވާ މީހެއް ނޫން .ތި ޗާމް ދައްކަންޏާ ގޮސް

އެމީހުނަށް ދައްކާ އައި ހޭވް ނޯ އިންޓެރެސްޓް އިން

ސަޗް ތިންންގްސް .އެން ޝެލީޔަކީ ވީކް އަންހެންކުއްޖެއް

ކަމަށް ހީކުރުމަކީ ފިރިހެނަކަށް ވެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ކުއްހީ.ތިކަހަލަ

ފިލްމީ ޑއަިލޯގްތަކުން ޝެލީ އިމްޕްރެސް އެއް ނުވާނެ.

އެހެންބުނެފަ ފައިލު ހިފައިގެން ޝެލީ ކެބިންއިން

ނުކުންނަން ހިނގައިގަތެވެ. އަދި އެއްޗެއް ހަދާންވިހެން ހީވެ

ޝެލީ އެނބުރި ޝަހުދާން އާ ދިމާޔަށް ބަލާލިއެވެ.

އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްލޭބޯއި.ބުނުމަށްފަހު ޝެލީ ދުވަމުން

ބޭރަށް ނުކުތެވެ. އޭރުވެސް  ޝަހުދާން އަށް އެއިންގޮތަށް

އިނދެވުނީއެވެ.ޝެލި ނުކުތް އިރަށް ކައިލީ އެތަނަށް ވަނެވެ.

ސީ.އީ.އޯ ޓައިލްސް މައްޗްށް ވެއްޓިފައި އޮތުމުން

ގެނައި ކޮފީ ތަށި މޭޒުމަތީގައި ބަހައްޓާފައި އަވަހަށް

ޝަހުދާން ކޮޅަށް ތެދުކުރިއެވެ.އަދި ވީ ކިހިނެތްތޯ އެހިއެވެ.

އެއީ ކައްސާލާފަ ވެއްޓުނީ…ހަގީގަތަކީ އަންހެން ކުއްޖަކު

ޝަހުދާން ބިމާ އެއްވަރު ކޮށްފަ ދިއުމުން އެވާހަކަ ބުނަން

ނުކެރުނީއެވެ.

 

ކައިލީ…. ސަރގެ ސެކްރެޓަރީއަށް

ޝަލީ ނޫނީ އެހެން މީހަކު ނުހޮވާތި.ޝީ ޝުޑް ބީ

މައި ސެކްރެޓަރީ …ސިކުނޑީގައި މޮޅޫ ޙިޔާލެއް ރާވަމުން

ލާނެތް ހިނިތުންވުމަކާ އެކީ ޝަހުދާން ބުނެލިއެވެ…………..

 

 

 

ނުނިމޭ…..

 

 

 

 

50

11 Comments

 1. Yanaa

  March 27, 2020 at 4:10 pm

  Varah reethi 💞💞💞💞💞maa sha Allah 💞 💞💞waiting waiting ❤❤❤❤

 2. 💗P-I-N-K__😍__M-O-N💗

  March 27, 2020 at 5:38 pm

  I really get the relation between the picture and the international playboy thingy . If I am thinking the right thing .and Starting genesfa in goih varah reethi ekam dialogues thah quotation mark gentherey ga liyunyma rangalhuvaany . Dialogues thah Vaki kuraakah nengy so good luck

 3. 💗P-I-N-K__😍__M-O-N💗

  March 27, 2020 at 7:07 pm

  Well of you are thinking what I am thinking than I get the relation between the picture and the international playboy thingy. And the starting is good but you should write the dialogue in quotation marks.

 4. 💗P-I-N-K__😍__M-O-N💗

  March 27, 2020 at 7:11 pm

  Well of you are thinking what I am thinking than I get the relation between the picture and the thing Shelly said . And the starting is good but you should write the dialogue in quotation marks. Good luck . I’m looking forward to read this story 😊😊

 5. Kix

  March 27, 2020 at 7:31 pm

  rythi but kiyan vrh undhagoo … baeh bas nuvx kiyey …
  Hope rangalhu kohlaane kamah ..
  😘😊

 6. eekko sau

  March 27, 2020 at 10:04 pm

  Thanks yanaa❤❤

 7. eekko sau

  March 27, 2020 at 10:08 pm

  Thanks kiz❤❤❤ .eekko vaahaka liyanee
  Laptop in ehenve thihen vanee..n eekko kommefaharaku paragraph kohfa
  Submit kuraairuves upvaairu onnanee
  Ehengothakah..BTW still trying to paragraphise ..anyways thanks for the comment❤❤❤

 8. eekko sau

  March 27, 2020 at 10:11 pm

  LYSM kiz n yanaa❤❤❤

 9. eekko sau

  March 28, 2020 at 3:16 pm

  Thanks for the comment pink mon ❤❤❤❤ N yeah u got it right about international playboy thing.😁❤❤dhen Anna faharakun this buni kanthah rangalhu kureveytho balaanan😊❤❤❤

 10. 💗P-I-N-K__😍__M-O-N💗

  March 28, 2020 at 5:18 pm

  So…..
  Army?😁😁

 11. eekko sau

  March 29, 2020 at 9:06 am

  Army n a blink❤❤❤jk is my bias❤

Comments are closed.