ލޯބިވާ 2

- by - 59- December 17, 2019

ސަކަރާތްޖެހުން ނިމުމަކަށް އައީ އިދާން ގެއައް ދާންޖެހުމުންނެވެ.
ކޮންމެއަކަސް މާދަމާއަދި މަޖާކޮއްލަން ވާނޭ ކިޔާފަ އެންމެންވެސް
އެއްބަސްވިއެވެ.ސުކޫލް ބަންދުވުން އެއީ ހަމަ ނަސީބޭ ލާރާ ހިތައްއެރިއެވެ.ލާރާއަށް މިމަހު 18 އަހަރު ފުރޭނެއެވެ.ލަޔާންއަށް 22 އަހަރެވެ.ލާރާ އާއި ލަޔާންގެ މަންމަ އާސިހާވީ ލަންކާގައެވެ.ދެމީހުންގެ ދޮންތަ ކައިރީއެވެ.ދެމީހުންވެސް އާސިހާ އާއެެއްކޮށް ދާންބޭނުންވިއެވެ. އެކަމަކު ލަޔާންގެ ޑިއުޓީ އޮތް ގޮތުންކުއެއް ނުދެވޭއެވެ.އެހެންވެ ލާރާވެސް ލަޔާން ގާތު ބަހައްޓާފައި ދިޔައީއެވެ.
~~~~~~~~~~~~~
ދަންވަރު 1 ޖަހާފިއެވެ.އީމާ ކުޑަ ދޮރު މަޑުމަޑުން ހުޅުވާލިއެވެ.މިގަޑީ އެންމެންވެސް އޮންނާނީ ނިދާފަކަން އީމާއަށް އިންގެއެވެ.އީމާގެ ލޯބިވެރިޔާ މައިސަން ކޮޓަރިތެރެއަށް ދެމިގަތެވެ.މައިސަންއަކީ ޑްރަގު ޑީލާއެކެވެ.މިހާރު ކިތަންމެ ފަހަރަކު ޑްރަގް މައްސަލައިގައި ޖަލަވެސް ލާފިއެވެ.އީމާ އެކަންއެހާ ބޮޑު މައްސަލައަކަށް ނަހަދައެވެ.އީމާއަށް މައިސަން ކައިރިން ބޭނުންވާ އެއްޗެއް ލިބެއެވެ.މައިސަން ބޭނުންވަނީ ހަށިގަނޑުން އުފާ ހާސިލްކުރާށެވެ.އީމާ އެކަމާވެސް ރުހެވެ.އެއީ އީމާވެސް ބޭނުންވަގޮތެވެ.ފާފައަކަސް އެއީ މައްސަލައެއްނޫންވިއްޔާ އެއީ އީމާ އަބަދުވެސް ހިތައް އަރާގޮތެވެ.”ލޯބްސް”އޭކިޔާ މައިސަން ކައިރިވެލާ އީމާ ގައިގާ ބައްދައިލިއެވެ.އީމާ ހުރީ ކުރުކުރު ކިރިޔާ ފައިގެ ފަލަމަސްގަޑާ ހިސާބަ އަރާ ސޯޓް ބުރިއެއްލައިގެންނެވެ.މަތިން ކުރުކުރު ޓޮޕް ފާޑެއްގެ އެއްޗެއްލައިގެންނެވެ.އެވެސް ބަނޑު ފެންނަ ގޮތައްށެވެ.އީމާވެސް “މައިޓްސް”އޭކިޔާ ބައްދައިލިއެވެ.”ކަމެއް ކޮއްލާ ހިތްވަނީ” މައިސަން އީމާ ދުރުކޮއްލާފައި އީމާ ދިމާލަ ބަލާލާފަ ބުންޏެވެ.”އެއްކަލަ ގޮލާ އަބަދުވެސް ހިތްނުފުރިފަ އު ޅޭނީ ދުވާލަކު 2 އަންހެންކުދިން ކައިރިއަށް ދާއިރުވެސް”އީމާ ހުރެލާފަ ބުންޏެވެ.ބުނީ ދޮގެއްވެސް ނޫނެކެވެ.ދެމީހުން ރައްޓެހިވެގެން އު ޅޭއިރުވެސް މައިސަން ކިތަންމެ ކުދިންނެ ކައިރިން އުފާ ހޯދައެވެ.އެންމެ ފުރަތަމަ އެކަން އީމާއަށް އިނގުމުން އީމާ އެއްޗެހި ގޮވިއެވެ.އެކަން ނޭނގުމުން އީމާ ރު ޅިއައިއްސަވެސް ހުއްޓެވެ.ފަހުން މައިސަން އީމާ ކައިރީ އީމާވެސް މިހެން އު ޅުނަސް އޯކޭ އޭ ބުނުމުން އޯކޭ ވީއެވެ.ދެމީހުން ދުވާލަކު މަދުވެގެން 1 ގެންގު ޅޭނެއެވެ.އީމާ އެންމެ ގިނައިން އު ޅޭނީ މައިސަންގެ އެކުވެރިންނާއެކުއެވެ.މައިސަންވެސް އެކަމާ އެއްޗެއްނުބުނޭ އެކަަމަކު މައިސަންބުނެލާއިރަށް އޭނާ ކައިރީ ހުންނަންޖެހޭނެއެވެ.”ދެން އިނގޭ އެންނުން މަގޭގޮއި” އެހެން ކިޔާ މައިސަން އީމާގެއަތުހިފައި އެދުމައްޗަށް ވެއްޓިގަތެވެ.ދެން ފެށުނިީ ދެމީހުން އުފާ ހޯދާންށެވެ.
~~~~~~~~~~~~~
އަނެއްދުވަހެވެ.ލަޔާން އާއި ލާރާ ރީތިވެލާގެން ބޮޑުބެގެބަޔައް ކާންދާން ވެގެން ނިކުތެވެ.ކޮންމެ ދުވަހަކު ކާންވެއްޖިޔާ ލާރާމެންދަނީ ބޮޑުބެގެ ބަޔަށެވެ.ލާރާއައް ކައްކަން އިނގުނަސް ބޮޑުބެ އޮންނަނީ ކާންވެއްޖިޔާ ބޮޑުބެގެ ބަޔަދާންބުނެފައެވެ.ދެމީހުން އެބަޔަށް ގޮސްލާފަ މަޖާ ކޮއްލާފަ އަވަހަށް އައީއެވެ.އިދާން އައިސް ހުރި ވާހަކަ ބުނީމައެވެ.އިދާން ބޭރު ދޮރުމަތީ ހުއްޓެލާގެން ހުއްޓެވެ.ތިންމީހުން އެއްކޮއް ގޭތެރެއައް ވަނެވެ. ލަޔާން ޑިއުޓީއައް ދާންޖެހުނީއެވެ.އެމާޖެންސީ ކަމަކު އަވަހަށް ޑޮކުޓަރ ކޯޓް ހިފާގެން އިދާން ކައިރީ ލާރާ ބަލައްޗޭ ކިޔާފަ ދިޔާއީއެވެ.ލަޔާން އަކީ ހަމުގެ ޑޮކުޓާއެކެވެ.”އިދީ ކޮންއިރަކު ޖޮބްއަށްދަނީ؟”ލާރާ ސޯފާގައި އިށީންނަމުން އިދާން އިށީންނަންތަންދައްކާފަ އަހާލިއެވެ. އިދާން ކިޔެވީ ބިސްނެސްއެވެ.އެއީ އިދާންބޭނުންވަނީ އިދާން ބައްޕަގެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރަން އެހެންވެއެވެ.”ޔާ މިމަހު ދާންފަށާނީ” އިދާންބުންޏެވެ.”ވެލް ގުޑް ލަކް”ލާރާ ބުންޏެވެ.”ތޭންކްސް ލޯބީ”އިދާން އެއްލޯ މަރާލާފަ ބުންޏެވެ.ލާރާ ތުންދަމާލިއެވެ.”އޭތް ތިޔެއްނޫނޭ ވާހަކަ އެއްބުނަންތަ؟”ލާރާ ކުއްލިއަކަށް ހަނދާން ވާފަދައިން އަހާލިއެވެ.” ބުނެބަ”އިދާން ވާހަކަ އަޑުއަހާހިތުން ބުންޏެވެ.”އޯކޭ ފުރަތަމަ ފޯން ދޭމަތިން ބުނާނަން”ލާރާ އަވަހައް ބުންޏެވެ.”ފޯން ކީއްކުރަން”އިދާން ހައިރާންވެފަ އަހާލިއެވެ.”ޕިސްޕިސްޕިސް ފޯނުން އެއްޗެއް ދައްކަންށޭ” ލާރާ ޕިސް ތަޅާލާފަ ބުންޏެވެ.އިދާން ލާރާ އަތައް ފޯން ލޮކް ހުޅުވާފައިދިނެވެ.ވޯލްޕޭޕާ މަތިން އިދާން ހަނދާން ނެތުނެވެ.”އިދީ މީކޯއްޗެއް”ލާރާ ހައިރާން ވިވަރުން އަނގަ ހުޅުވުނެވެ.ވޯލްޕޭޕާ ފެެނިފަ ލާރާގެ ދެލޯ ބޮޑުވިއެވެ.އެއީ އިދާންއާއި ލާރާއެއްކޮއްނަގާފައިން ސެލްފީ އެކެވެ.އިދާންއައް މަޑުމަޑުން އައްއޯ އޭ ބުނެވުނެވެ.މޫނުމަތިން ހަމަ ޖެހޭގޮތް ދައްކަމުން އިދާން ލާރާގެ ކޮޑައް އަތް ވައްޓާލަަމުން ކައިރިއަށް ދަމާލިއެވެ.ލާރާ މިފަހަރު އެއްޗެކޭ ނުބުނެއެވެ.
~~~~~~~~~~~~~
އީމާއަށް ތެދުވެވުނީ ހެނދުނު 11 ޖަހާ ބޮޑުވިފަހުންނެވެ.އީމާ ތެދުވަން އުޅެނިކޮށް މައިސަން އަތައް ދަމާލިއެވެ.އީމާ ދިޔައީ ސިއްސައިގެންނެވެ. “މައިޓްސް އަދިވެސް ނުދަންތަ”އީމާ ހައިރާންވެފައި އަހާލިއެވެ. މައިސަން މުށިތަކުމަތީ އޮތް ލާއެއްޗެހިތައް އެންދުމައްޗަށް ޖަހާފަ އީމާ އަތުހިފައިގެން ފާހަނާއަށް މިސްރާބު ޖެހިއެވެ.އީމާވެސް ހަމަޖެހިލާފަ ދިޔައެވެ.ހީވަނީ ދެމީހުންވެސް އާދަވެފައޮތް ކަމެއްހެންނެވެ.
~~~~~~~~~~~~~
ލަޔާން ދެންމެ ދިޔަ ކުޑަ ކުއްޖާގެ ރިޕޯޓްތައް ބަލަންއިންދާ މީހަކު ޓަކިޖަހާލިއެވެ.ލަޔާން”ކަމް އިން”އޭ ކިޔާ ގޮޑިން ތެދުވިއެވެ.މިއީ ލަޔާން އަބަދުވެސް ކުރާ ކަމެކެވެ.ދޮރުހުޅުވާފައި ވަންނި ކުއްޖާ ފެނިފަ ލަޔާންއަށް ހުރެވުނީ ކަޅި ޖަހާނުލާ ބަލަންށެވެ.ދިގު އާބާޔާ ހެދުމެއް އެއްވެސް ގޮތެއް ނުހަދާ ސިންޕަލްކޮށް ހެދުން އަޅާގެެންހުރި ދޮންދޮން ހިކި އަންހެން ކުއްޖެކެވެ.ރީތި ގޮތަކައް ށޯލް އަޅާގެން ހުއްޓެވެ. އެސްފިޔަތައް ދިގުކަމާއެވެ.”މާޝާﷲ”ކޮންފަދަ ރީތި ކަމެއްހެއްޔެވެ؟. މަލްޔާ ޓަކި ޖަހާލާފަ ވަންނި އިރު ކުރިމައްޗައް ވާގޮތައްހުރި ޑޮކްޓާރ ބަލަން ހުރިގޮތުން ލަދުގަތެވެ.މަލްޔާއަށްވެސް ލަޔާން ދިމާލައް ބަލާލެވުނެވެެ.ދޮން ރީތިވަރުގަދަ ހަށިގަނޑެެއްގެ ވެރިއެކެވެ.ފުރަަތަމަ ފަހަރައްބަލާލިޔަސް އެކަން އިންގޭނެއެވެ.މަލްޔާއަށް ލަދުން އިސްޖަހާލެވުނެވެ.ދެމީހުން ސިއްސައިގެން ދިޔައީ މަލްޔާއާއެއްކޮށް އައި މަލްޔާ ދައްތަގެ 4 އަހަރައްދާ ދަރިފުޅު މަލްޔާ އަތުހިފައި ދަމާލާފަ މަލްތިއްތޫ އޭ ކިޔާ ބާރަކަށް ގޮވާލުމުންނެވެ.މަލްޔާ އަވަހައް ކަމެއް ނުވާކަމެއް ހެދިގެން އިދާން ކުރިމައްޗަށް އިންގޮޑީގައި އާކިން ގޮވާގެން އިށީންނެވެ.ލަޔާންވެސް ފާޑަކައް އިސްތަށި ގަންޑު ރީތި ކޮއްލާފަ އިށީންދެލިއެވެ.ލަޔާން އާކިން ދިމާލަ ބަލާލާފަ ހިނިތުންވެލާފަ ސަލާމް ގޮވާލިއެވެ.ކޮންމެ މީހަކަސް އެއީ ލަޔާން ކުރާކަމެކެވެ.އާކިންވެސް ލޯބި ގޮތަކައް ސަލާމްގެ ޖަވާބު ދިނެވެ.

ނުނިމޭ

59

_.sha._.sha._

❤Sha's

You may also like...

16 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Me first dhw…..vv reethi…. Heevanee remaining parts thah varah varah reethi vanehen…. Curiously waiting for the nxt part….. Lysm

 2. Mi part vx hama habeys….👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌👌… Waiting fr nxt part..😀😀😀😀😀😀😀😀….. LYSM sis…..💖💖💖💖💖💖💖💖💖 Keep it up!!! 👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏

 3. Awnnn.. Sha dhooni as usual mi prtt vrhh salhi.. Whn is the next prtt??.. Mee nayaa ah enme inthizaaru kureveyy vaahakathakuge thereinn vaahaka ehh…. Lysssssm… Avahah up kohladhehcheyy… 💯💯😍😍😘😘😍💯😘💯😍💯😘💯😍😘💯😍😘😘💯😍💯😍💯😘💯😍💯😍😘💯😍💯😁💯❤💯😘💯😍😘💯😘💯😍💯😘💯😍💯😘💯😍💯😘💯😘💯😍💯😘💯😍💯❤💯❤💯😍💯❤💯😍💯😘💯😍💯❤💯😍💯😘💯❤💯❤💯❤….

  1. Thankyou nayaa😊❤ next part liyevunu haa avahaka upload kolladeynan insha Allah keep waiting …….ly2❤❤❤

 4. Mi part ves varah salhi masha allah…… Curiously waitintg for next.. Varah reethi vaanehen heevey dhen huri oarts ves… Best of luck. Ly… 💙💙💙😊

  1. Thankyou falak💙 keep waiting next part liyevunu haa avahaka upload kolladeynan insha Allah😊 ly2❤❤

 5. Wowww mi part vx hama habeys …💞💞💞 jumla nimey iru hus thankolheh dhookohlaafa fulstop jehyma kiyan faseyha vaane ingey … nagative koh nunagahchey ingeyyy .. hama bunely mi stry vrh rythi ma sha allah
  WAITING FOR NXT…
  😊😊😊Lysm

 6. “ލަޔާންއަށް 22 އަހަރެވެ.” “ލަޔާން އަކީ ހަމުގެ ޑޮކްޓާއެކެވެ.”
  މި ދެޖުމުލަ ކިޔާލީމަ ހަމަ ޖެހޭ ކަމަކަށް ނުފެނުނު… ހަމުގެ ޑޮކްޓަރަކަށް ވާން 12 އަހަރު ކިޔަވަން ޖެހޭ ކަމަށް، އަޅުގަނޑަށް އެނގިފަ އޮތީ…
  ލިޔުމުގަ ކުދި ކުދި މައްސަލަ އެބަ އުޅޭ… ‘ލާފަ’ އެއް ނޫން، ‘ލައިފަ’
  ‘ހިތައް’ އެއް ނޫން. ‘ހިތަށް
  ‘ބުނީ ދޮގެއްވެސް ނޫނެކެވެ’ މި ޖުމުލައިގަ، ފަހަތުގަ ލިޔެފަ އިން ކާފެއް ނީންނާނެ.
  ‘އަވަހައް’ އެއް ނޫން، ‘އަވަހަށް’
  ‘ކޮޑައް’ އެއް ނޫން، ‘ކޮނޑަށް’
  ‘ވަންނި’ މި ބަސް ކިޔުނު މީ ފުރަތަމަ ފަހަރު. ފަހަރެއްގަ ވެދާނެ އަޅުގަނޑަށް ކުރިން އެނގިފަ ނެތީ ކަމަށްވެސް. އެކަމަކު ކުރިން އެނގިފަ އޮތް ގޮތުގަ ބޭނުން ކުރަނީ ‘ވަން’..
  ‘ގޮތަކައް’ އެއް ނޫން، ‘ގޮތަކަށް’
  ‘އަޅާގެން’ އެއް ނޫން، ‘އަޅައިގެން’
  ވަރަށް ބައިވަރު ސުކުނުގެ މައްސަލަ ހުރިކަން ފާހަގަ ކުރެވުނު. ކުރީ އެޕިސޯޑުގަވެސް. ދޭތިވެސް ކިޔާލައިފިން. ވާހަކަ ގޯހެއް ނޫން. އެކަމަކު ލިޔުމުގެ ރީތިކަން ގެއްލޭނެ ކަމެއް ކުށް ގިނަ ވުމަކީ. ދެން ފަހަރަކުން ޕޯސްޓް ސަބްމިޓް ކުރުމުގެ ކުރިން ވާހަކަ ދެ ފަހަރަކު ކިޔާލީމަ، ރަނގަޅު ވެދާނެ.
  މިހާ ދިގުކޮށް ކުށްތައް ކިޔައިދީފަ ލިޔުނީމަ، ގޯސް އެއްޗެކޭ ހީ ނުކުރައްޗޭ. މީ ލިޔުންތެރިޔާގެ ކުރި އެރުމަށް ލިޔުން އެއްޗެއް. އެނގޭ، ނެގެޓިވް ކޮމެންޓްސް ލިބުނީމަ، ލިޔުންތެރިންނަށް ވަރަށް އުނދަގޫވާކަން. އެކަމަކުވެސް ލިޔުންތެރިކަމުގެ ތި ހުނަރަށް ކުރި އެރުމެއް ލިބޭނީ، ކުށްތައް އެނގުނީމައޭ ހިތަށް އެރީ. ފުރަތަމަ ވާހަކަ ވީމަ މިހެންވެސް ވާނެ. ކީޕް އިޓް އަޕް އިނގޭ. އަދި މިއަށް ވުރެ މާ ރީތިކޮށް ލިޔެވޭނެ.

  1. މިކުއްޖާ ފާހަގަކޮށްލާފައި ހުރި ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން އަަޅުގަނޑަށް މިސްޓޭކެއް ފެނުނު….. މިކުއްޖާ ބުނެފައި އިން ގޮތުން ނަމަ ‘ވަންނި’ގެ ބަދަލުގައި ބޭނުން ކުރާނީ ‘ވަނެވެ’ ނޫނީ ޖުމްލައިގެ މެދުތެރެއިން ނަމަ ‘ވަތް’ މިހެން….ދެން އަޅުގަނޑަށް ފާހަގ
   ޢިބާރަތްކޮށްލާފައި ހުރިލެއް ފުރިހަމަ ނޫންކަން…އޭގެ އިތުރުން ފާގަވި ތަންކޮޅެއް ‘ށޯލް’ އެއް ނުކިޔާނެ އިނގެ…’ޝޯލް’ ކިޔާނީ އައްސުގަ…މިކަހަލަ ކަންތައް ރަނގަޅުކޮށްލަން މަސައްކަތް ކުރައްޗޭ…މިސައިޓްގަައި ހުރި ރީތިވާހަކަ ކިޔާފައި އިތުރަށް ލިޔަން މަސައްކަތް
   ކުރާތި…އޭރުން މޮޅުވާނެ، ހިތްވަރު އެލުވާ ނުލާތި މަންޖޭ…މަންޖެއަށް ވާނެ އިން ޝާ ﷲ😘

  2. މިކުއްޖާ ބުނެފައި އިން ގޮތުން ނަމަ ވަން…އެކަމް ވަތް ނޫނީ ވަނެވެ ބޭނުން ކުރާނީ***

 7. Maisan ah vuren maishan reethiii … Vaahakaige next episode ge inthizaaruga mi iniii… Next episode avas up kohdheeba ,, 😁 keep us the good work

Leave a Reply

Your email address will not be published.