ކޮޓަރީގެ ކުޑަދޮރު ކައިރީ އިން ޝެލީއަށް ވާރޭ އޮއްސިގަތް ތަން ފެނުމުން އެދުމަތީ ބާއްވާފައޮތް ބުރުގާހ

ހިފައިގެން ސިޓިން ރޫމަށް ނުކުތީ މަންމަ ގާތުން ހުއްދަ ހޯދައިގެން ވާރެއާ ތެމެން ނުކުތުމުގެ

ބޭނުމުގައެވެ.މުޅި ފެންޑާ ފަރުމާ ކޮއްފައިވަނީ އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރަށެވެ.ށެލީ ފެންޑާޔަށް

ނުކުމެގެން  އަައި އިރު ސޯފާ ގޮނޑީގައި ޝިމާޒު ލެޕްޓޮޕާ ކުޅެން އިނެވެ.

ޝެލީ މަޑުމަޑުން އައިސް ޝިމާޒު ކައިރީ އިށީނދެ އިނދެ ކަރުކެހިލިއެވެ.

އެހެމް …އެހެމް.. ކިހިނެތްވީ ށެލީ؟ ވާރެއާ ތެމެން ދޯ… ދަރިފުޅާ… ބައްޕަ

ހިތްހަމަ ނުޖެހޭކަން ދަރިފުޅަށޤ އެނގެ އެއް ނު…. ދެން ކީއްވެ ތި އަހަނީ؟

ށޭލީޔަށް އެނގެޔޭ މަންމަ ހުއްދަ ދިނަސް ބައްޕަ ހުރީމަ ށެލީ ނުފޮނުވާނެ ކަން ..

ބައްޕާ ޕްލީ………ޒް. އެލީ އެލެން ބުނެލީ ކޮންމެ އަކުރަވަށް ވެސް ދަމާފައެވެ.

ދަރިފުޅާ އަބަދުވެސް.. ތިހެން ހަދާ ބައްޕަ ހައްދާލަނީ… ހުމ…. ދޭ ދެން

މިފަހަރު .. އެކަމު އަވަހަށް އަންނާތި… ބަދިގެއިން ނުކުމެގެން އައި އާލިޔާ

އައީ ފެންޑާޔަށް ވަދެގެން އައީ ފިރިމީހާޔާ ދަރިފުޅު ކުޑަ ދެކުދިން ހެން

ޒުވާބުކުރާތަން ފެނިފައެވެ. މަންމާ … ދެން ތިހާވަރަށޤ ނުހީބަ..

ޝެލީ ޔާ ބައްޕަޔަށޤ އެނގެޔޭ ކީއްވެކަން މަންމަ ތި ހެނީ…

އިހަށް ޝޭލީ މިދަނީ ބޭރަށް … ޝެލީ ދުވަމުން ބޭރަށް ނުކުތެވެ.

އެލީ ބޭރަށް ނުކުތުމުން ބޭރުގަ ތިބި ކުދިން ދުވަމުން ގޮސް އެލީ

ގާތަށް ދިޔައެވެ.ދައްތި އައީދޯ.. އާނ ހިނގާ މަގަށް މިހާރު މަގުގަ

ނޫޅޭނެ އެކަކުވެސް.. އާނ ހިނގާ ދައްތީ.. ޔޭ…ޝެެލީ

މަގަށް ނުކުތް ގޮތަށް އެއްކޮއް ތެމުނެވެ. އަދި ކުދިންނާ އެކީ

ކުޅެން ފެއްޓިއެވެ.އެހެން އިނުމަށް ފަހު ވާރޭގެ ތެރެއައް ދެއަތް

ދިގުކޮއްގެން ދެލޯ މަރައިގެން ޝެލީ އިނީ ވާރޭގެ ދުނިޔޭގަ އެވެ.

*********************************************

ކާރުގެ ލޯގަނޑުން ފެންނަމުން އެދާ ކުއްޖާ ޔާ ދިމާޔަށް

ކިޅިޖަހައި ނުލައި ބަލަން ޝަހުދާންއަށް އިނދެވުނެވެ.ޝަހުދާން

އަށް ކާރުން ބޭރަށް ނުކުމެވުނެވެ. އިޙްތިޔާރުން ބެރުގައެވެ.

އަދި އެ މަޑު ފިރިހެންވަންތަ ހިނގުމުގައި ގޮސް ޝެލީގެ ގައިގައި

ބައްދައިގަނެވުނެވެ.

**************************************

ޝެލީޔަށް ސިއްސައިގެންގޮސް ގޮވައިގަނެވުނީ މީހަކު ޝެލީގެ

ގައިގައި ބައްދައިގަތުމުންނެވެ. އަދި ވަގުތުން އެމީހާ ދުރަށް ކޮއްޕާލިއެވެ.

ހެލޫ މިސްޓަރް.. ތިއީ ކަަކުތަ؟ އަދި ތަނަކުން އަންހެންކުއްޖަކު ފެންނައިރަށް

އައިސް ބައްދައިގަންނަން ޖެހޭތަ؟ މިއީ ތިހީކުރާކަހަލަ އަންހެން ކުއްޖެއް ނޫނޭ..

އެލީ ރުޅިން ރތް ވެފައި ހުރިހާލު ވައިރޯޅިއެއްހާ ބަރުމިނުގައި އެދިޔަ ގޮތަށް ގޮސް

ގެއަށް ވަނެވެ.

***************************************************

ނޭނގޭ އަންލެން ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ބައްދައިގެން އިން ޝަހުދާްން އަށް ވާނުވާ އެއް

ރޭކާލެވުނީ އެ އަންހެންކުއްޖާ ގޮވައިގަތުމުންނެވެ. ޝަހުދާން އާދިމާޔަށް އެއަންހެންކުއްޖާ

އެހާވަރަށް އެއްޗެހި ކިޔުނު އިރުވެސް އެންމެ ބަހެއް ބުނާކަށްވެސް ޝަހުދާން

އަށް ނުކެރުނެވެ.އެ އަންހެންކުއްޖާ ގޮސް ނިވާ ވުމުން ަހުދާން ކާރަށް އަަރައި

ދުއްވާލިއެވެ.

ނުނިމޭ…..

 

104

11 Comments

 1. Shina

  October 22, 2019 at 11:40 am

  I am thinking that I am the first 🙂🙂🙂🙂🙂Yeah….. 😍😍😍😍

 2. eekko sau

  October 22, 2019 at 2:52 pm

  salaam readers.. miothee neyngi vevunu loabi ge 2 vana part ..
  thankolheh kurukoh migenaee.. ei eekko ge term testuge revision week kamah vaatheeve.. hope u guys will understand..n november ge medhutherey 3 vana bai up kohlaanan.. till then pls wait.. love u all…

 3. eekko sau

  October 22, 2019 at 3:03 pm

  salaam readers…. miee readers ah surprise akah eekko up kohfa
  oii part eh.. miee eeko ge revision week kamun kurukoh migenaee mi part eii vagutheh nulibeythee..iraadhakurehviyyaa next part gennaaanan november ge medhuthereyga.. pls rangalhu kuran v kameh ovehjehyaa feel free to comment,.. eyrun eekko rangalhu kohlaanan.. thank you n luv u all…

 4. eekko sau

  October 22, 2019 at 3:06 pm

  yeah….Mifaharu shina furathama…

 5. Meekkomee

  October 22, 2019 at 6:44 pm

  Varah Reethi ingyyy 😊❤️❤️😘😘😘 kuru hen heevanyy But okk kiyaalan libunyyma😊😊😊😊 whn is next part

 6. Umkko

  October 22, 2019 at 6:53 pm

  eekko thiee school kujjeh tha? And if you don’t mind please can you share the grade and island please

 7. MariyamSaula

  October 23, 2019 at 12:48 pm

  Eekko akee grade 9 ga kiyavan dhaa kuhjjeh.. GA.A.E.C GA KIYAVAN DHANY…. Ga. VILLINGILLI

 8. eekko sau

  October 23, 2019 at 1:04 pm

  yes .. eekkko miee school kuhjjeh.. grd 9 ga kiyavanee..n im from GA.VILLINGILI..my full name is fathmath eenash ibrahim…

 9. Maisha maii

  October 25, 2019 at 5:51 pm

  Wow varah reethi mi part vx. Waiting for next part

 10. Lamko

  October 28, 2019 at 3:14 pm

  Varah salhi mi story hama habeys….cant wait for nxt part

 11. 🤩

  November 12, 2019 at 5:57 am

  Vrh reethi…ekam kiyenee vaahakaige ehbai aneh bayeh nufeney

Comments are closed.