ވިހަ

އޮތަކަސް ބަލި އެނދުގާ

ބަލިވެފަ މަޑުމޮޅި ކަމުގާ

ހެލިފެލި ނުވެވުނަސް އަދުގާ

އުޅެފާ މިހިރީ ކުރިން ހަނދުގާ

 

މާޒީގެ ޙިޔާލަށް ގެނބިގެން

ތަންމައްޗެއްގައި މަޑު އޮވެގެން

ކުރުގޮތަކަށް ފޮނިކޮށް ބުނެދެން

ކުރުވި ހަޔާތް މަގެ ލިޔެގެން

 

ފައިސާގެ ދަޅައިގައި ޖެހިފާ

ނަފްސު މަށަށް މަގެ ފެނިފާ

އުޅެވުނު ދުވަސްތައް ހެވިފާ

ޖަހަމުން ދިޔަ ބެރަކަށް ނެށިފާ

 

ހުރިކަމުގާ ނުބަލާ މަންމާ

ހުރިތަނުގާ ދޫކޮށް ބައްޕާ

މުޅިތަނުގާ އާޓު މަ ދައްކާ

ވިހަ ކައިރިކުރިން މަގެ ހައްޓާ

 

މިތުރުން ވީތީ ދައްކަން

ހީކުރެވުނު ލިބުނޭ ރަސްކަން

ކުރެވުނު އެއީ ކަނޑުކޮސްކަން

މިއަދު ނެތޭ މީހެއް ފެންނަން

 

ޖެހުމުން ބަލި ގަދަ ކެންސަރު

އެނގުނީ އަދި ކިރިޔާ ފެންވަރު

ގައިބާރު ހަށީގާ ނެތްވަރު

ގާތްވެފަ އަބަދުގަ ވީކަން މަރު

 

27

4 Comments

 1. Anonymous

  September 23, 2019 at 3:20 pm

  Lhen nun viyya Dhen Mi Koahcheh…

  • Dhonaa

   October 1, 2019 at 5:38 pm

   eh neynge hama

 2. Hanaa

  September 24, 2019 at 2:13 pm

  salhi

  • Dhonaa

   October 1, 2019 at 5:38 pm

   shukuru ❤️

Comments are closed.