މީ ޅެމެއް ނޫން 2

- by - 23- September 23, 2019

ވިހަ

އޮތަކަސް ބަލި އެނދުގާ

ބަލިވެފަ މަޑުމޮޅި ކަމުގާ

ހެލިފެލި ނުވެވުނަސް އަދުގާ

އުޅެފާ މިހިރީ ކުރިން ހަނދުގާ

 

މާޒީގެ ޙިޔާލަށް ގެނބިގެން

ތަންމައްޗެއްގައި މަޑު އޮވެގެން

ކުރުގޮތަކަށް ފޮނިކޮށް ބުނެދެން

ކުރުވި ހަޔާތް މަގެ ލިޔެގެން

 

ފައިސާގެ ދަޅައިގައި ޖެހިފާ

ނަފްސު މަށަށް މަގެ ފެނިފާ

އުޅެވުނު ދުވަސްތައް ހެވިފާ

ޖަހަމުން ދިޔަ ބެރަކަށް ނެށިފާ

 

ހުރިކަމުގާ ނުބަލާ މަންމާ

ހުރިތަނުގާ ދޫކޮށް ބައްޕާ

މުޅިތަނުގާ އާޓު މަ ދައްކާ

ވިހަ ކައިރިކުރިން މަގެ ހައްޓާ

 

މިތުރުން ވީތީ ދައްކަން

ހީކުރެވުނު ލިބުނޭ ރަސްކަން

ކުރެވުނު އެއީ ކަނޑުކޮސްކަން

މިއަދު ނެތޭ މީހެއް ފެންނަން

 

ޖެހުމުން ބަލި ގަދަ ކެންސަރު

އެނގުނީ އަދި ކިރިޔާ ފެންވަރު

ގައިބާރު ހަށީގާ ނެތްވަރު

ގާތްވެފަ އަބަދުގަ ވީކަން މަރު

 

23

You may also like...

4 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ

Leave a Reply

Your email address will not be published.