ނާޒް

- by - 38- June 29, 2019

ނާޒް އަކީ އަހަރެންނަށް އަށާރަ އަހަރު ފުރުނު ދުވަހު ދިމާވި ކުއްޖެކެވެ. އަހަންނަށް އެކުއްޖާ ވަރަށް ކަމުދިޔައެވެ. އަހަރެން ވެސް ލަސް ތަކެއް ނު’ުކޮއް ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުނީމެވެ. އޭނާވެސް އަހަންރެން ދެކެ ލޯބިވާ ވާހަކަ ބުންޏެވެ. އަހަންނަށް މިހާރު ގިނަ ވަގުތު ހޭދަ ކުރެވެނީ ނާޒް ކައިރީގައެވެ. ނާޒްވެސް މެއެވެ. ނާޒް އުޅެނީ އެކަންޏެވެ. ފަޅުތަނެއްގަަ ކަހަލައެވެ. އެ ގެއަކީ ވަލުތެރޭޭަގައި ހުންނަގެއެކެވެ.

38

You may also like...

9 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Here is first storyhe traiar feel free to comment. And please cmment down mistakes. And first episode will be uploaded on next month.

  ⚠Report!
 2. Omg 🤩
  This story I am very curious
  Can’t wait to see what happens
  I like the name of this story tooooo

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.