ޖަހާލާ ހޮނު ގުގުރީގެ އަޑުން ކައިލީންގެ މަޑު ގިސްލުމުގެ އަސަރެށް ނުކުރެއެވެ. ބޯ ވިއްސާރާ ތެރޭގައި އިށީނދެ އިނދެ ކައިލީންއަށް ރޮވޭނެެ ވަރަކަށް ރޮމުން ދިޔައެވެ. ކައިލީން ކުއްލި ކުއްލިއަށް ސިއްސައިގެން ދަނީ ޖަހާ ބާރު ގުގުރީ ގެ ސަބަބުނެވެ. ނަމަވެސް އެއީ ކައިލީންއަށް މާ ބޮޑު ކަމެއް ނޫނެވެ. މިއަދު އެހާމެ ރޮވިފަަ ގިސް ލެވެނީ އޭނާގެ މަންމަގެ ނުފޫޒުންނެވެ. އާއެކެވެ. އެންމެ ނުގަބޫލް މީހާއާ ކައިވެނީގެ ގޮތުުން ގުޅުމަށް އަމުރު ކުރުމުންނެވެ. މަންމަގެ އަމުރަކަށް ކައިލީން ދެކޮޅު ހަދާފައެށް ނުވެއެވެ. ނަމަވެސް މިއަދު ވަނީ ދެކޮޅު ހަދަން ޖެހިފައެވެ.

ނަމަވެސް މަންމަގެ ކުރިމަތީ ކައިލީންއަކަށް އެހާ ހިތްވަރެށް ނުލިބެއެވެ. ކައިލީންއަށް ނުވިސްނެނީ ކުރޮއަށް ދެން އޮތީ ކޮންކަހަލަ އިމްތިހާނެއް ކަމެވެ. މިއަދު ބޭނުންވާ ގޮތަށް އުޅެވިދާނެއެވެ. ނަމަވެސް މާދާމާ ޤިޔާމަތް ދުވަހުން އުޅެން ޖެހޭ ހާލް ދެކެ ވޮޑިގެން ވަނީ ހަަމައެކަނި ﷲ އެވެ.

އަަހަރެމެންނަށް މި ދުނިޔެ މަތީގައި ހުރެ ކުރެވޭނެ އެންމެ ބޮޑު ކަމަކީ ﷲހަޟްރަތުން ފާާާާފަ ފުއްސެވުން އެދި ދުއާ ކުރުމެެެެވެ. މި ދުނިިޔެ މަތީގަަަައި އެންމެ ރަނގަޅަށް ނިމިގެން ދަނީ މަދު ބައެކެވެ. އާއެކެވެ.މިިިިިިހާރު މުޅި ދުނިޔެ ވަނީ ބަދަލު ވެފައެވެ. ނުބާ ކަންތައް ކުރާ މީހުން މި ދުނިޔޭގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ދަނީ އިތުރު ވަމުންނެވެ. ބޮޑެތި އިމްތިހާންތަކުން ފެއިލް ވަމުންނެވެ. އަސްލު ވާގޮތަކީ މިހާރުގެ މީހުން މާ ކަންނެތީއެވެ. ކުރީގެ މީހުންނަކީ ވަރަށް މުރާލި ބައެކެވެ.

[ވާހަކއިގެ ފެށުން ކަމުދާނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން.]

 

86

19 Comments

 1. Ainth

  June 19, 2019 at 11:43 am

  Ehaa kamaku nudhey..sorry.ummeedhu kuranee fahun reethivaane namah

  • Sweet girl

   June 19, 2019 at 7:26 pm

   Thank u

 2. BtS V

  June 19, 2019 at 11:46 am

  Reethi.. nxt part dhigu kohlahchey and vhka nimendhen genesdheyne kmh unmmeedh kuran ??????❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤???????????❣❣??????????????????????????????????????????????❤❤❤??

  • Sweet girl

   June 19, 2019 at 7:29 pm

   Thank u but i think it will be little shorter but i will try.not less than five hundred word.

 3. jiji

  June 19, 2019 at 12:25 pm

  Sweet girl??????❤❤❤?????????…aneh hn feshun rangalhu ingey..but sukun kurumuge mistakes aa kudhi kudhi typing mistakes eba huri???…Nd Try to correct those next time ingey darla❤❤❤???????????????Next part dhigu kohlaathi ingey… hope yuh will take this comment positively..ok??????❤❤❤????????????..All da best gurl??????❤❤❤????

  • Sweet girl

   June 19, 2019 at 7:29 pm

   Thank u

  • jiji

   June 19, 2019 at 7:30 pm

   ???Wlcm gurl

  • Sweet girl

   June 19, 2019 at 7:47 pm

   Thank u jiji sis

 4. jiji

  June 20, 2019 at 12:50 pm

  Sis nukiyaba..yuh can call me jiji ingey darla??

  • Sweet girl

   June 20, 2019 at 1:40 pm

   Jiji alhugandah vure bodu vma buneveyne dhw.. hehehe

 5. jiji

  June 20, 2019 at 12:50 pm

  Sis nukiyaba..yuh can call me jiji ingey darla??

 6. jiji

  June 20, 2019 at 3:39 pm

  Hehe..kihineh ingeny jiji bodu kan…I guess yuh are older than me…yuh buneba ehnviyyaa age..eyrun ingeyny dhn bunaane ehcheh..hihi????

  • Sweet girl

   June 20, 2019 at 8:47 pm

   Hehe jiji 13 dhw eyah vure i kuda vaane

 7. jiji

  June 20, 2019 at 9:03 pm

  ??Ehn dhw 12 are 11 kahney….hehe

  • Sweet girl

   June 21, 2019 at 9:54 am

   Yeah evaruga ulheyny.

 8. Esha

  June 21, 2019 at 12:42 am

  Feshun varah reethi..waiting for the next part..??

  • Sweet girl

   June 21, 2019 at 9:55 am

   Thank u

 9. Sharoo

  June 21, 2019 at 8:14 am

  Feshun varah reethi

  • Sweet girl

   June 21, 2019 at 9:55 am

   Thank u
   So much

Comments are closed.