ހަޔާތުގެ އަދިރި ފަރާތް

- by - 33- June 14, 2019

ލޮބުވެތި އެކުވެރިން . އަދި މި ޑައިރީ ކިޔާ މީހުން . މި ޑައިރީ އަކީ އަސްލު ހަޤީޤީ ވާހަކަ އަކަށް ބިނާ ކުރެވިފައިވާ ޑައިރީއެވެ . މި ޑައިރީން ފިލާވަޅެއް ނެގުން އެއީ އަހަރެންގެ އުއްމީދެކެވެ . އަދި ކޮންމެ ވެސް އެއް ދުވަހަކުން މި ޑައިރީ އެސްފިޔަ އަށް އަޕްލޯޑު ކުރާނެ ވާހަކަ ދަންނަވާލަމެވެ .

މީގެ 21 އަހަރު ކުރިން . އަހަރެންނަކީ ކުޑަ ކުއްޖަކީމެއެވެ . އަހަރެންނަށް ވަރަށް ވެސް ލޯބި ނަމެއް އަހަރެންގެ މައިންބަފައިން ކިއެވެ . އެއްވެސް ދަތި އުދަގުލެއް ނުޖެހި އަހަރެން މިހިސާބަށް އާދެވުނީމާ އަހަރެންގެ މައިންބަފައިންނަށް ވަރަށް ވެސް އުފާ ކުރަމެއެވެ . އަހަރެންނަށް ޓަކައި އެތަކެއް ވޭނެއް އުފުލުމަށްޓަކައި އަހަރެންގެ މައިންބަފައިން ނަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރަމެއެވެ . ކޮންމެ ހިތް ދަތިކަމާއެކު ވެސް އަހަރެންނަށް ވަރަށް ވެސް އުފާވެރި ދިރިއުޅުމެއް ދެއްކިއެވެ . މޮޅެތި ފޯނާއި އެހެނިހެން އެއްޗިހި ގަންދެމުން ދެއެވެ .

އެހެން ވަގުތު ފާއިތުވަމުން ގޮސް ނުވިތާކަށް ދުވަސް ތަކެއް ފާއިތު ވަމުން ގޮސް މި އާދެވުނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 6 މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހަށެވެ . އެއްވެސް ދަތި އުދަގޫ ކަމެއް ނުޖެހި އަހަރެން މިހިސާބަށް ގެނޭތީ ވަރަށް ވެސް ހިތް ހަމަ ެހެއެވެ . ނަމަވެސް އަހަރެންނަށް އެއްވެސް ކަހަލައިގެ ހިނިތުން ވުމެއް އަދި ހިނިތުން ވާ ކަށެއް ނޭންގެއެވެ . ސަބަބަކަށް ވަނީ އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން ވަނީ އެއްކޮށް ބަރުބާދު ވެފައެވެ . އެކުވެރިންނާއެކު އެއްވެސް މަޖަލެއް ކުރެވޭކޮށެއް ނޯވެއެވެ . އަބަދުވެސް މިހުންނަން ޖެހެނީ ގޭގައެވެ . ހީވަނީ ގުރާ ކޮއްޓެއްގައި ބަންދުވެފައި ކަހަލަ ގޮތަކަށެއެވެ . އަހަރެން ހިތް ކިޔާ އަންހެން ކުއްޖަކަށް އަހަރެން ގެ މައިންބަފައިން ބުނަމުން ގެންދަނީ ނޫން ބަސް ބުނަމުންނެވެ . ރަށު މީހުން ވެސް އަހަރެންނަށް އެހާވެސް ގޯހެއެވެ . އަދި އަހަރެން ގެ އެންމެ ގާތް ކޮށް އުޅެމުން އަންނަ މީހުންވެސް ހަދަމުންދަނީ ދޮގެއެވެ ….

ލޮބުވެތި އެކުވެރިން ! އަހަރެންގެ ދިރިއުޅުން އެއްކޮށް ބަރުބާދު ވެއްޖެއެވެ . ހިއްސާ ކޮށްލާނެ އެކުވެރިއެއް ގާތް މީހެއްވެސް ނެން ކަހަލައެވެ . އެކަމަކު މިޔަދު އަހަރެންގެ ހިތް ހަމަ ޖެހުމަކަށް ވަނީ ޓިކްޓޮކް ބޭނުން ކުރެވެމުން ދާތީއެވެ . އެކަން ވެސް ފެށިގެން އައީ އަހަރެންގެ ދެބެން ދެދަރި ކޮއްކޮ އެއްގެ ފަރާތުން އައި ކަމެކެވެ . މިހާރު މި ކަމަކަށް ވެސް ނޫން ބަސް ބުނަމުން ގެންދެއެވެ .

ހިތް ހަމަ ޖެހޭ އެއްވެސް ކަމެއް ނުވުމުން އަހަރެން މިޔަދު އެއްކޮށް ކަހަލަ ގޮތަކަށް ދިރިއުޅުން މަތިން ފޫހި ވެއްޖެއެވެ . މައިންބަފައިންގެ ނުރުހުމުގައި އަހަރެން އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާކަށެއް ބޭނުން ނުވެއެވެ . އަހަރެން ގެ އެއް އަޒުމަކީ އަހަރެންގެ މައިންބަފައިން ގެ ރުހުމާއެކު އެކަން ވެސް ކުރުމެއެވެ .

ﷲ އިރާފަފުޅާއެކު އަހަރެންނަށް ވެސް ދަރިޔަކު ވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ . އެދުވަހަކުން އަހަރެން މަޖުބޫރަކުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނަމެއެވެ . މިގޮތަށް ( އަހަރެން) މި އުޅޭ ގޮތަށް މަޖުބޫރުން އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރުވާނަމައެވެ . އެކަމަކު ނުބާ ކަންކަމަކަށެއް އަހަރެން މަޖުބޫރުން ރަގަޅު ކުރުވާނަމައެވެ . އަދި ސްކޫލް ދުވަސް ވަރު ބޭނުން ސްޓްރީމް އެއް ނެގުމުގެ ހުއްދަވެސް އޮންނާނެއެވެ .

އަހަރެންނާނާ އެކު ކިޔަވަން އުޅުނު އެއްމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ވެސް ވަނީ އަހަރެންނާ އެއްކޮށް ދުރުވެފައެވެ . ސަބަބަކަށް ވަނީ އަހަރެން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ނުކޮށް ހުރުމުގެ ސަބަބުން އަހަރެން ނާ ގުޅުން ކަޑާލީއެވެ

ކީއްހެ ކުރާނީ ؟ މިއީ އަހަރެންނަށް ޖެހިފައި އޮތް ވޭނެއް ކަހަލަ ކަމެކެވެ . އެކަމަކު އަހަރެން ކެއް ކޮލައިގެން އަހަރެން ހުންނާނަމެއެވެ .  އަހަރެން ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން އަހަރެން ވަޒިފާ އަށް ފޮނުވާނެއެވެ .

ލޮބުވެތި ބެލެނެވެރިން … މިޔަދު ތިޔަ ކަބަލުންނާއި ބޭފުޅުން .. ތިބާ ގެ ދަރިން މި ގޮތަށް ކަނު އަދިރީގައި ބަހަޓަން ކެރޭނެ ހެއްޔެއެވެ . ނުވަތަ އެއްވެސް ތާކަށް ނުފޮނުވާ ބަހައްޓަން ކެރޭނެ ހެއްޔެއެވެ . ނުވަތަ އަމިއްލަ ފައި މައްޗައް އެ ކުދިން ތެދުވީމާ އެކުދިންނަށް ހިތް ހަމަ ޖެހޭ ވަޒީފާ ލިބުމުން ނޫން ބަސް ބުނަން ކެރޭނެ ހެއްޔެވެ .

މިޔަދު ޒުވާނުންނަކީ މާދަމާ މުސްކުޅިވާނެ ބައެކެވެ . މިޔަދު ކުޑަ ކުދިންނަކީ މާދަމާ ޒުވާނުންނެއެވެ . ކޮންމެހެން އެކުދިން ލައްވާ ގަދަ ކަމުން ނުވަތަ ނުރުހުމުގައި އެއްވެސް ކަމެއް ކުރާނެ ހެއްޔެވެ .

މި ގޮތަށް އަހަރެން މި ލިޔަމުން ގެންދަނީ ކިޔުންތެރިންނަށް އެއްޗެއް އޮޅުން ފިލުވާ ދިނުމަކަށް ވެސް ނުވަތަ އަހަރެން ކަހަލަ ތަނަކަށް ހިފަހައްޓާފައި ހުންނަ މީހަކަ ނުވޭ ތޯއެވެ .

ދެން ބަލާލަމާ ހެއްޔެ . މި މުޖުތަމައު އަށް . ކިތައް ކުދިން ތޯ ނިކަމެތިކޮށް ބޮޑެތޮި ވަމުން ދަނީ . އެކަމަކު ފަހުން އެކުދިން އުޅެމުން ދަނީ  ޤައުމުގެ މަތީ ފަންތީގައެވެ . ކޮންމެވެސް ޤާނޫނީ ވަކީލަކަށް ނުވަތަ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ތެރިޔަކަށެވެ .

ހިތް ހަމަ ޖެހުމާއި އެކުވެރި ކަން އަބަދުވެސް ބޭނުން ވާނެއެވެ . ނުވަތަ ކޮންމެވެސް އެކުވެރި އަކާއެކު ކޮފީ އަކަށް ނުވަޔަ ކޮންމެވެސް ސަކަރާތް ޖެހުމުގައި ވަގުތު ހޭދަ ކުރާނެ މާހައުލަކަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ . މަސްތުވާ ތަކެތިން އެއްކިބާ ވާ ބައެއް ކަމަށް ހަދަމާ ހެއްޔެވެ .

މި ލިޔުން ކިޔުއްވާ ހުރިހާ ބޭފުޅުންނަށް ވަރަށް ވެސް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ …

އަޅުގަނޑު ގެ އުއްމީދަކީ މި ލިޔުން ކޮޅަށް ކޮމެއްޓް އެއް ކޮއްލައްވާނެ ކަމެއެވެ .

33

You may also like...

5 Responses

ޚިޔާލީ ކުލަތައް ← އެޑްމިން ރެޖިސްޓަރ ކޮށްފައި ވާހަކައިގެ ލިޔުންތެރިޔާ ރެޖިސްޓަރ ނުކުރާ
 1. Nice
  Some parents are like that and mostly girl s he parents I wish they will understand some day
  And trust their children more than society
  Keep up the good work 😍😍😍

  ⚠Report!
 2. Adhi iraadhukurevviya ufaaveri hayaatheh libeyne mayoos nuve Allah ah dhuaa kurun mathy dhemi hurey

  ⚠Report!

Leave a Reply

Your email address will not be published.